Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi - Nr. 93

6 TIDSSKRIFT FOR BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI 93/2021 Fagfornyelsen i skolen trådte i kraft ved skoleåret 2020/21 der Folkehelse og Livs- mestring var et av tre tverrfaglige temaer som skal fungere som en overordnet del av læreplanverket. Bakgrunnen for innføringen av dette tverrfaglige temaet er blant annet en økning i psykiske plager blant unge, og en internasjonal tendens der skoler introduserer ulike psykologiske undervisningsopplegg, mindfulness-meditasjon, tenk-positivt-tek- nikker osv. For fysioterapeuter som jobber i skolehelsetjenesten kan vi anta at det gir oss en åpning for å komme i posisjon på skolene. Hvilken posisjon prater vi om da? Fysioterapeuter mangler en naturlig plass i skolen, som kan oppleves frustrerende når vi ser hvilke utfordringer barn og unge står overfor i dag. Lavere aktivitetsnivå, økt skjermbruk og økt stress blant barn og unge er bare noen av de utfordringene vi som samfunnsengasjerte fysioterapeuter opplever. Her ser vi at vi kan bidra med vår kunnskap. Vi fysioterapeuter har et samfunnsengasje- ment blant annet fordi vi vet hvilken effekt fysisk aktivitet har for helsen vår. Skolen er en meget godt egnet arena for å jobbe forebyggende og helsefremmende med barn og unge. Alle er på skolen, uavhengig av samfunnslag, funksjon og bakgrunn. Men veien inn til skolen er ikke rett frem for oss fysioterapeuter. Posisjonen jeg prater om er hvilke arbeidsoppgaver vi skal løse i skolen. Her ligger det dessverre ingen føringer, for når også nasjonal faglig retningslinje for helse- stasjons- og skolehelsetjenesten er forsiktig med å nevne vår rolle i skolen, blir praksisen tilfeldig og i stor grad avhengig av enkelt- personer. Det er uheldig at det skal være tilfeldighetene som avgjør om du bor på et sted som har fysioterapeut på skolen. Nytt prosjekt i Ålesund kommune Ålesund kommune har prosjektet Bevegel- sesglede og mestring der to fysioterapeuter er ansatt for å utvikle et fysioterapeut- tilbud i den tverrfaglige tilnærmingen på ungdomsskoler. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen fikk inn mange diffuse henvisninger på plager hos ungdom. Det førte til at det ble søkt om penger til først et pilotprosjekt der en fysioterapeut var en del av skolen. Erfaringer førte til at det ble søkt om prosjektmidler fra Damstiftelsen gjen- nom Nasjonalforeningen for Folkehelse som søkerorganisasjon til et større prosjekt som skulle strekke seg over tre år. Prosjektet er et utviklings-/forskningsprosjekt der det sam- arbeides med forskere fra Høgskolen i Volda som følger prosjektet over tre år. Prosjektet handler om forebygging av inaktivitet, helseplager og skader hos ungdom. For å få til dette handler det blant annet om å orga- nisere og utvikle et fysioterapitilbud i den tverrfaglige tilnærmingen på ungdomsskoler. Det vil også bli sett på frafall i kroppsøving og hvordan benytte frivilligheten for å øke fysisk aktivitet for ungdom. Prosjektet startet opp høsten 2020. Erfaringene fra første året er mange. Elever oppsøker fysioterapeuten på skolen, enten på egenhånd eller via lærer eller forelder. Sam- arbeid kommer ikke av seg selv, og her er det er viktig å være tydelig med hva vi som fysioterapeuter kan bidra med på skolen. Det er nemlig mange ulike oppfatninger om hva fysioterapi er. Organiseringen av tilbudet er helt sentralt for det er gjennom god organi- sering vi kan både ha et individfokus og et systemfokus. Fysisk aktivitet er et av temaene i Folke- helse og livsmestring, der vi ved tilfeldighet og ved å stikke hodet frem, fikk mulighet til å ha undervisning i fysisk aktivitet for 8. trinn. Erfaringene viser at det er tilfeldig hvordan trinnene løste opplegget for Folke- helse og livsmestring. Noen satte av enkelte dager, noen brukte en time her og der, og noen prøvde å flette det inn i undervisnin- gen. Fagfornyelsen For dere som leste forrige nummer av Bar- nestafetten, kunne dere se på oppslagstavla at Ålesund kommune også har et annet prosjekt. Livet&Sånn (www.livetogsann.no) har som oppdrag å levere undervisnings- materiale til Folkehelse og livsmestring og har mange nyttige verktøy for både lærere, foreldre og elever. LINK (www.linktillivet. no) er en annen nettside som leverer godt undervisningsmateriell til Folkehelse og livsmestring. Skolene lovpriser dette, men som samfunnsengasjert fysioterapeut retter jeg min kritikk mot at de begge baserer undervisningsoppleggene sine på skjermene til elevene og legger opp til mer inaktivitet. LIVSMESTRING Egill Helguson Neumann , prosjektleder og fysioterapeut i Bevegelsesglede og mestring, Ålesund kommune. Egill.helguson.neumann@alesund. kommune.no Folkehelse og livsmestring i ungdoms- skolen – åpner det muligheter for fysio- terapeuter i skolehelsetjenesten? Egill Helguson Neumann. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy