Eiendomsmegleren nr. 4 - 2023

NR 04-2023 / ÅRGANG 85 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND EIENDOMSMEGLEREN BOLIGPOLITIKK, ERFARINGER OG FAKTA SIDE 5 NYE AREALREGLER TETTER SMUTTHULL SIDE 29 ARBEIDSTID OG FLEKSIBILITET I MEGLERBRANSJEN SIDE 32

INNHOLD Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: 23 33 92 00 www.merkurgrafisk.no Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/Ida Emilie Bergmann Apotekergt. 10, 0180 Oslo E-post: ida@nef.no Priser 2023: Helside (240x297 mm) 13.000,- Halvside (205x120 mm) 8.900,- 1/3 side (205x75 mm) 6.900,- Baksiden (240x242 mm) 17.000,- Midtsidene (480x297 mm) 24.500,- Innvendig omslag (240x297 mm) 13.500,- Content artikkel, fra 9.500,- Prisene er eks. fremstilling og mva. EIENDOMSMEGLEREN NO - 1430 LEDELSEN Boligpolitikk, erfaringer og fakta Lavt konfliktnivå etter endringene i avhendingsloven VERDT Å VITE - Ja, vi har fått en tryggere bolighandel Stuen: Det vanskeligste rommet å innrede? Fra Automatisering til Generativ AI: Fremtidens Eiendomsmeglere Kvadrat fra Privatmegleren: Effektivisering av bolighandelen gjennom en kraftig tjenesteplattform Da markedslederen ble utfordrer Imagine a world in which you can have all your architectural floor plans generated in seconds… Dataplatformen for fremtidens meglere Et smartere verktøy for eiendomsutviklere Månedens meglerprofil: Camilla Nylander MEDLEMSNYTT Nytt om navn FAGSTOFF NEF-kurs 2023 Gamle adkomstretter, nytt innhold Nye regler mot «hyblifisering» Nye arealregler tetter smutthull Hageareal og uteområder i eierseksjonssameier - tilleggsdel eller bruksrett? Arbeidstid og fleksibilitet i meglerbransjen Reparering av manglende rettsvern gjennom fusjon Fra Reklamasjonsnemnda: - Utfordringer ved salg i henhold til fremtidsfullmakt - Meglers oppfølgning før salget avopplysninger som er gitt 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 29 30 32 34 36 37 39 Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving Redaktør: Svein Strømnes Apotekergt. 10, 0180 Oslo Telefon: 93 09 41 91 Web: www.nef.no E-post: firmapost@nef.no 6 utgaver pr. år Opplag: 3500 ISSN 0803-7345 Forsidefoto: Erich/stock.adobe.com Abonnement: Medlemmer i NEF får bladet gratis Abonnement kr. 980,-

Endelig har vi lansert Meglerstatistikk Med Meglerstatistikk kan du følge med på hvordan dere har gjort det tidligere og sammenligne med dagens prestasjoner. Du får tilgang til en komplett oversikt over alle kontorets aktive annonser på FINN, og det er enkelt å følge med på hvilke som gjør det bra, og hvilke annonser annonser som har forbedringspotensial. I tillegg kan du sammenligne ditt kontor med konkurrenter. Og, du! Dersom ditt meglerkontor har stor pakke, er Meglerstatistikk inkludert. Mulighetenes marked KLIKK på annonsen og les mer om Meglerstatistikk

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 5 Meldingen vil ta for seg både leie- og eiemarkedet. Noe av det man vil se på er om det er for vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet for noen grupper og i deler av landet. Ifølge Hurdalsplattformen har regjeringen fire hovedsatsinger for boligpolitikken. Disse er at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig, man ønsker å utvikle gode bomiljø, en ønsker å legge til rette for å bygge flere boliger og å ha en klimavennlig byggenæring. Denne stortingsmeldingen kommer til å bli lest og fulgt opp med stor interesse. En helhetlig boligpolitikk krever at man ser flere politiske områder i sammenheng. Det er derfor viktig at regjeringen i dette arbeidet lytter til fagmiljøer og bransjeaktører som har erfaring og fakta å komme med innenfor de ulike utfordringene vi møter i boligmarkedet. Og undersøkelser og fakta kommer fra flere hold. Inflasjon og økte renter har bidratt til at nyboligsalget har stoppet opp. Under Arendalsuka presenterte Boligprodusentene en nedslående analyse fra 1. halvår 2023, med de svakeste tall målt noen gang for salg og igangsetting av nye boliger. Boligprodusentene etterlyser en finanspolitikk som demper rentepresset og får kontroll på inflasjonen. Samtidig oppfordrer Boligprodusentene til et samarbeid mellom stat, kommune, Husbanken og utbyggere for å bygge nok boliger for utleie, flyktninger og eldre. Norges Eiendomsmeglerforbund bidrar med aktuelle fakta på flere områder. Sammen med Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse har vi kvartalsvise rapporteringer om første- gangskjøpere, samkjøp og sekundær- boliger. Sekundærboliger utgjør en stor del av leiemarkedet i Norge. Sekundærboliganalysen viser en langvarig nedgang av sekundærboliger, og analysen peker på flere årsaker til dette, både i antall og som andel av boligmassen. Den viktigste årsaken er at mange utleiere taper penger på sekundærboliger på grunn av høyere formuesskatt, høyere rente- kostnader og høyere driftskostnader. I tillegg til at sekundærboligmarkedet er viktig for utleiemarkedet, spiller sekundærboligkjøp også en viktig rolle for igangsetting av nye boligprosjekter. Det har ikke vært registrert færre førstegangskjøpere i Norge siden 2017, blant annet fordi tilgangen på rimelige førstegangsboliger er lavere enn noen gang. NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse har også gjort en analyse av Oslos leilighetsnorm sin virkning målt mot formålet, og analysen påpeker at selv om intensjonen var den beste da den ble innført, virker den ikke etter sin hensikt. Et boligmarked som ikke fungerer optimalt, berører mange og skaper ulikheter i samfunnet. Det er derfor viktig at boligpolitikk løftes høyere opp på agendaen, både nasjonalt og lokalt. Lokal boligpolitikk er nødvendig i et land med mange ulike boligmarkeder. Og vi må se de lange linjene. Det er behov for jevn og riktig boligforsyning over tid, skal vi unngå store svingninger i tilbudet og dermed i bolig- og leieprisene. Kredittforsyningen og prisen på lån er også viktig i denne sammenhengen. Så langt er det ingenting som tyder på at tilbudet om mellomfinansiering står i fare. Bankene er bedre rustet i dag enn under finanskrisen, hvor stopp i kredittforsyningen lammet boligmarkedet. Arbeidet med regjeringens boligmelding er viktig. Utfordringene i dagens boligmarked står i kø. Men det er også mange som kan bidra til gode løsninger om beslutningstakerne er villige til å lytte til bransjeaktørene som kommer med erfaringer og fakta.  LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET BOLIGPOLITIKK, ERFARINGER OG FAKTA Boligpolitikk har dessverre ikke tatt mye plass i valgkampen. Dette til tross for den store betydningen boligmarkedet har for hver enkelt av oss og for hele samfunnsøkonomien. Boligmarkedet er komplekst og påvirkes av mange ulike faktorer og aktører. Regjeringen startet i fjor opp arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk, som etter planen skal sendes Stortinget for behandling våren 2024. Utfordringene i dagens boligmarked står i kø. Men det er også mange som kan bidra til gode løsninger om beslutningstakerne er villige til å lytte til bransjeaktørene som kommer med erfaringer og fakta.

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND LAVT KONFLIKTNIVÅ ETTER ENDRINGENE I AVHENDINGSLOVEN Bakgrunn for reformen var at ingen lov har generert flere sivile rettskonflikter enn avhendingsloven. NEF, Norsk Takst og Huseierne har inngått et samarbeid om evaluering av endringene. Målet er å avdekke effekter av endringene og skaffe data for arbeidet med videreutvikling av praksis og forbedringer i regelverket. Sammen har vi engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse til å utvikle en Trygghetsindeks. Analysene er basert på data fra tilstandsrapporter og data fra henvendelser til forsikringsselskaper. Det er innhentet data fra 10.000 tilstandsrapporter utført etter den nye forskriften av medlemmer av Norsk Takst. Dataene er levert av programvareleverandøren iVerdi AS, i samarbeid med Unbolt AS og Norsk Takst. Videre er det innhentet data fra flere tusen henvendelser etter endringene i avhendingsloven, rettet til kjøperforsikringselskapet HELP Forsikring og selgerforsikringselskapet Fremtind Forsikring. ANALYSEN VISER AT KONFLIKTNIVÅET ER VESENTLIG LAVERE ENN TIDLIGERE Tilstandsrapportene avdekker en rekke alvorlige feil og utbedringsbehov som ellers ville vært skjult ved eierskifte. Hulltaking, som var kontroversielt ved innføringen, har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å avdekke skjulte fuktskader. Konklusjonen er at informasjonen som fremkommer i forskriftsmessige tilstandsrapporter er godt egnet til å begrense alvorlige konflikter mellom kjøpere og selgere. Forsikringsdata avdekker at de fleste reklamasjoner kommer nær overtakelsestidspunktet. En stor andel henvendelser er spørsmål som avklares raskt, og går dermed ikke til reklamasjon. En stor andel henvendelser er bagatellmessige og faller under egenandelen på 10.000 kr. Over halvparten av henvendelsene til selgerforsikringen løses i løpet av en uke. Kun 1 av 5 henvendelser tar mer enn 10 uker å håndtere. Videre avdekker analysen at det oppstår færre alvorlige konflikter som følge av bedre informasjon fra selger. God salgsdokumentasjon gjør det enklere å avklare kjøpers forventninger. Det gir færre skuffelser og demper konfliktnivået i forhold til tidligere. Det er et moderat nivå på skadeoppgjørene i de sakene det er identifisert erstatningsbetingende mangler. Fremtind Forsikrings tall viser et gjennomsnittlig oppgjør på 90.000 kroner. Etter dette kan vi slå fast at dokumentasjon har blitt viktigere for alle parter i bolighandelen. Selgerne anstrenger seg mer for å innfri opplysningsplikten i loven. Forskriftskravene til tilstandsrapportene virker skjerpende på takstingeniører. Lovens krav til opplysninger virker skjerpende på eiendomsmeglere. Salgsprosessen har blitt mer transparent. Samtidig kommer det en god del bagatellmessige henvendelser til forsikringsselskapene som tyder på at kjøpere misforstår rettighetene sine. Dette indikerer at det er behov for mer og tydeligere forbrukerinformasjon. Lovendringene har bidratt til skjerpet konkurranse og økt innovasjon i forsikringsmarkedet. Vi erfarer at nye aktører som Fremtind Forsikring og Gjensidige Forsikring legger stor vekt på effektive forsikringsoppgjør, i form av løsningsorientert dialog med kjøpers forsikringsgiver og mindre konfliktfylt håndtering av reklamasjoner. På denne måten unngår man unødige skuffelser og konflikteskalering. Begge selskaper opplyser at de har svært lav konflikteskalering med kun 1-2 rettsmeklinger etter endringene i avhendingsloven. Sakene løses som oftest i ordinær saksbehandling, unntaksvis gjennom Finansklagenemnda og i internt klagesystem. En slik praksis er bra for både kjøpere og selgere, og lavere konfliktnivå etter bolighandelen bidrar til høyere tillit til eiendomsmeglerne. Selv om erfaringene er gode så langt, er det en risikofaktor som bør lukkes snarlig. Seriøse takstingeniører leverer godt på strenge forskriftskrav, men manglende kompetansekrav utgjør en risiko for at bransjen tiltrekker useriøse aktører. Mangelfulle tilstandsrapporter kan på sikt bli en konflikttrigger i enkeltsaker hvor det avdekkes alvorlige feil som skulle vært dokumentert i tilstandsrapporten. Erfaringen fra eiendomsmeglingsbransjen er at krav til kompetanse har bidratt til en tryggere og mer kostnadseffektiv handel. Derfor vil NEF i samarbeid med de andre organisasjonene fortsette dialogen med politikerne for å få på plass krav til kompetanse for bygningsingeniører.  Formålet med endringene i avhendingsloven var å frambringe bedre informasjon om boligen, senke konfliktnivået og skape en tryggere bolighandel for begge parter. Med lovendringen ble bruken av «as is» historie. Brukte boliger selges nå med forskriftsmessige tilstandsrapporter, som fritar selger for ansvar for forhold som er opplyst i rapporten. Konklusjonen er at informasjonen som fremkommer i forskriftsmessige tilstandsrapporter er godt egnet til å begrense alvorlige konflikter mellom kjøpere og selgere

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 Ja, vi har fått en tryggere bolighandel, og alt tyder på at endring- ene i avhendingsloven virker etter hensikten. Det var konklusjonen fra et nokså samstemt panel, da Norsk takst og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) onsdag inviterte til debattmøte under den politiske festivalen «Arendalsuka». Hovedtemaet for debatten var hvorvidt lovendringene som trådte i kraft fra 2021 har gitt forbrukerne bedre vern og virket konfliktdempende, slik intensjonen var. Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne, svarte et tydelig ja til at tryggheten i boligomsetningen synes å ha økt, og fortalte at tilbakemeldingene fra egne medlemmer var gode. Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind Forsikring, sa at hennes selskap ikke engang ville gått inn i markedet for eierskifteforsikring hvis reformen ikke hadde kommet. IKKE AKTUELT Å REVERSERE Også politikerne uttrykte stor tilfredshet. – Det fremstår veldig riktig slik det er gjort, sa Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, mente alt tyder på at lovendringene virker etter hensikten. – Selv om vår posisjon opprinnelig var en annen, er dette en lov vi ikke ville reversere i regjering, sa hun. VIL DISKUTERE KOMPETANSEKRAV Det er fortsatt rom for forbedringer, og særlig behovet for kompetansekrav ble tatt opp som viktig. At slike krav ikke finnes utgjør en risiko, ved at useriøse aktører fortsatt kan operere. Kompetansekrav vil styrke forbrukerbeskyttelsen og bidra til rekruttering av flere velkvalifiserte takstingeniører, fremholdt Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst. Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF, la til at slik regulering også langt på vei ville bidra til å sikre takstingeniørenes reelle uavhengighet. Også Tore Strandbakken, viseadministrerende direktør, HELP Forsikring, og Turid Grotmoll i Fremtind tok til orde for en slik regulering. Fra politisk hold åpnet FrPs Helge André Njåstad for å vurdere justeringer som sikrer dokumentert kompetanse og uavhengighet, og Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen gikk enda lenger: – Jeg er villig til å ta et ansvar ved å løfte diskusjonen om kompetansekrav, sa hun. HAR KARTLAGT ERFARINGER Som bakteppe for debatten presenterte Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst og Carl O. Geving i NEF en situasjonsrapport om boligenes tilstand og trygghet i handelen halvannet år etter at endringene i avhendingsloven trådte i kraft. Beskrivelsene bygget på informasjonsinnhenting fra takstingeniører og meglere samt dataanalyse fra tilstandsrapporter og reklamasjoner. Både eiendomsmeglere og takstingeniører mener handelen er blitt tryggere med de nye reglene, og har registrert økt oppmerksomhet om boligenes tilstand. Bruken av de nye tilstandsrapportene medfører dessuten at det oppdages flere kritiske feil og skader enn tidligere. Det avdekkes flest alvorlige tilstandsgrader i våtrom og kjøkken. Utbedringsbehovene i våtrom er de mest kostbare. Forekomsten av alvorlige feil synes å være noe høyere i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus enn i leiligheter. Hulltaking avdekker mange feil som eller ville vært skjult, og samlet sett er informasjonen i tilstandsrapportene egnet til å begrense forekomsten av alvorlige konflikter. STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID - JA, VI HAR FÅTT EN TRYGGERE BOLIGHANDEL Samstemt tilfredshet med virkningene av nye lovregler, og politisk åpning for vurdering av kompetansekrav for takstingeniører, da trygg bolighandel ble debattert under «Arendalsuka».

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 9 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID FÆRRE ALVORLIGE REKLAMASJONER Datagjennomgangen fra reklamasjoner til forsikringsselskapene viser at en stor andel spørsmål avklares raskt, at svært mange henvendelser er i kategorien bagatellmessige, altså under egenandelen på 10000 kroner og at bedre informasjon fra selgere har redusert antall alvorlige konflikter. NEF og Norsk takst mener resultatene viser at dokumentasjon har blitt viktigere for alle parter, at selgerne anstrenger seg mer for å innfri opplysningsplikten, at forskriftskrav- ene til tilstandsrapportene virker skjerpende på takstingeniører og at kravene til opplysninger virker skjerpende på eiendomsmeglere. Hele salgsprosessen har dermed blitt mer transparent. Domstolsadministrasjonen har foreløpig ikke statistikk på saker etter endringene i avhendingsloven, men det registreres et svært lite antall stevninger og lav grad av konflikteskalering etter endringene.  Høy aktivitet under Arendalsuka.

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Fordi de forskjellige sonene i nye boliger flyter sammen og ofte kolliderer, dekkes ikke behovet for hvile og ro. Det skyldes i hovedsak åpne kjøkkenløsninger, få vegger og store mengder underholdningsteknologi. Alt dette utløser behov for mer enn ett oppholdsrom. Noen lager enda en stue, andre gjør soverommene til flerbruksrom. Det siste har jeg skrevet om i Eiendomsmegleren nr. 1/23. Skal man unngå uheldig blanding av soner, forutsetter det høy bevissthet om at ulike rom skal dekke ulike behov. Eiendomsmeglerne har med sin førstehåndskunnskap en klar rådgiverrolle både når det gjelder rehabilitering av brukte boliger og planlegging av nybygg. HALVÅPENT ELLER HELT ÅPENT? Satt på spissen er det minimal forskjell på god romfølelse og opplevelsen av å bo i en stor ettroms leilighet. Blir det for åpent, følger dessuten praktiske utfordringer med på lasset for den som trenger veggplass til bilder eller bøker. Som interiørarkitekt har jeg erfart at svaret er halvåpne løsninger, gjerne slike som er fleksible og kan åpnes helt opp når det er ønskelig. En ekstra bred glassdør gjør det f.eks. mulig å operere med ett eller to oppholdsrom etter behov: Helt åpent når det er fest og mye folk og mer lukket når flere behov skal dekkes samtidig. Som skillevegger kan også plantevegger og frittstående bokhyller benyttes. De sistnevnte kan fylles ikke bare med bøker, men også med gjenstander og dekorelementer. Dette gir en halvtransparent vegg som utgjør et visuelt skille mellom sonene. Mye av lyden vil selvsagt være der fortsatt. I kontorlandskap er mobile stillerom blitt populære. I stuen er det en vel drastisk løsning, men her er det mye inspirasjon å hente. RIKTIG INNDELING AV AREALET Planløsningen må ta utgangspunkt i store og plasskrevende elementer, som sofaer og spisebord, eventuelt piano og peis. Rundt disse bør det etableres gjennomtenkte soner som avgrenses ved hjelp av de nevnte fysiske romdelerne eller visuelle skiller, f.eks. gulvtepper. På denne måten kan de ulike sonene, i alle fall til en viss grad, dekke ulike behov samtidig. Det betyr at familiemedlemmene og eventuelle gjester innenfor rimelighetens grenser kan holde på med ulike aktiviteter uten å forstyrre hverandre for mye. • Sofagruppen er vekselvis en sone for ro eller for sosial kontakt: Her skal man kunne trekke seg tilbake, men også kunne hygge seg sammen med andre. Et stort samlende teppe gjør seg godt som ramme, og møblene bør plasseres slik at de tilrettelegger for gode samtaler. • Spisestuen er en sosial sone der vi deler måltider, men også arbeids- økter på hjemmekontoret når det er nødvendig. Et fleksibelt oppbevaringsmøbel eller en fastmontert halvvegg bidrar både til å avgrense og til å skape den riktige stemningen. EIENDOMSMEGLERENS BOLIGTIPS: DET VANSKELIGSTE ROMMET Å INNREDE? Stuen tilhører det vi definerer som den passive delen av boligen. I motsetning til kjøkkenet, som er en arbeidsplass, skal stuen være et rom for avslapping. Slik blir det ikke alltid. AV INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, MONN INTERIOR ARCHITECTS MONN INTERIOR ARCHITECTS Monn er et av Norges ledende fullservice interiørarkitektkontorer og dekker hele bredden i arkitekturfeltet. STUEN:

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 11 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID • I stuens tredje sone ønsker vi ro. Kall det lesehjørne, hjemmekontor eller Ipad-krok. I alle tilfellene er det om å gjøre å skape avstand til de sosiale sonene, dersom det kan la seg gjøre. Etter mitt skjønn lønner det seg å bruke denne sonen til spill og sosiale medier for å unngå at andres sosiale samvær påvirkes negativt. En komfortabel stol med skammel og litt oppbevaringsplass til f.eks. bøker er et must. Åpne løsninger har mange fordeler som må veies mot ulempene. Støy er en av de vanligste. Gevinsten ved å bruke innredningselementer som absorberer lyd er derfor stor. Alle typer lunende tekstiler har effekt, og det finnes ulike tak- og veggplater som demper. Stoppede høyryggede lenestoler eller halvvegger med filt bidrar også til at stuen blir det den er ment å være: en avslappingssone. FARGESETTING OG BELYSNING Atmosfæren er avgjørende. Veggfargen bør være lys og behagelig, for i stuen skal vi tilbringe mye tid og hente oss inn. Dessuten er det ønskelig med en dus og rolig bakgrunn for gjenstander og bilder som vi ønsker å fremheve. Fargeholdningen må altså være dempet. Fordi stuen tilhører hvilesonen i boligen, er kravene til direkte arbeidslys lave, og behovet for koselys tilsvarende høyt. Lyssettingen må stemme med soneinndelingen. Det betyr en samlende lampe over spisebordet slik at dette blir et naturlig sentrum i rommet. Leselamper må på plass ved sofaen og selvsagt i lesehjørnet. Av hensyn til atmosfæren bør lyskildene i taket plasseres langs veggene slik at veggene selv, bilder, gardiner og bøker lyses opp og reflekterer indirekte lys ut i rommet.  KONKLUSJON Eiendomsmeglerne er i posisjon til å formidle at en riktig innredet stue bedrer bokvaliteten og løfter verdien på salgsobjektet. Ikke minst økes omsetteligheten i et krevende marked. Slik kunnskap er gull verdt for boligkunder, utleiere og utbyggere. Interiørarkitektene spiller gjerne på lag med dere.

Den norske meglerstanden har lenge vært fremst i verden når det gjelder å ta i bruk automatisering i sine arbeidsprosesser. Mye tyder nå på at de er i gang med en liknende tilnærming til generativ AI - en banebrytende kraft som allerede har hatt betydelige utslag i andre bransjer som logistikk, helsevesen og detaljhandel. Automatisering: Grunnlaget for innovasjon Innføringen av automatisering, bygget på tradisjonelle AI-modeller, har gitt meglere enorm effektivitetsgevinst. Sammen med Nederland kniver vi om førsteplassen i verden når det gjelder antall transaksjoner per megler per år. Den omfattende innsamlingen av data fra flere kilder har skapt et solid fundament for nyskapende tilnærming. Ved å samle data fra meglersystemer som Vitec, Visma og Websystemer, i tillegg til nettsider, oppstår en sømløs samhandling som muliggjør automatisering av markedsføring, kundeoppfølging og rapportering. Dette frigjør verdifull tid og ressurser, og fører til økt kundetilfredshet. Selv om AI har tatt en større og større plass i samfunnet det siste tiåret, er det først etter introduksjonen av generativ AI i fjor høst at vi virkelig har sett de omfattende endringene som har utspilt seg i hverdagen til vanlige arbeidstakere. Etter ett år ser vi allerede at det har gitt stor effekt. Generativ AI: Fra visjon til virkelighet Generativ AI defineres som en avansert kunstig intelligens som kan generere nytt innhold, inkludert bilder, lyd, kode og tekst, fremfor å kun analysere eller handle basert på eksisterende data. Med andre ord tar generativ AI eksisterende teknologi et steg videre og åpner døren for en verden av muligheter innen eiendomsmegling. I likhet med andre maskinlæringsløsninger lærer denne formen for AI fra mønstre og strukturer i eksisterende data, men skiller seg ut ved at den deretter genererer ny data og materiell med lignende egenskaper. For eksempel kan ChatGPT produsere tekster for prospekter og boligannonser, Midjourney kan bruke tekst for å skape realistiske bilder, Pictory kan generere videoer fra ulike vinkler, inkludert virtuelle turer og interiørdetaljer, og AIVA skaper lydspor for eiendomsvideoer og markedsføringsmateriell. Kontekstualisering og verdiøkning Et viktig aspekt ved GPT-4 og andre moderne generative AI-løsninger er deres evne til å forstå kontekst og tilpasse meldinger til denne. Mindre avanserte modeller har eksistert i mange år, men disse har ofte manglet nødvendig kontekst for å virkelig forstå det man ber den om å gjøre. Moderne generativ AI åpner døren for mer avansert og intuitivt samspill, som kan være av enorm verdi for eiendomsmeglere. Generativ AI betyr ikke bare en endring i verktøy, men en endring i arbeidsflyt og tilnærming. Noen oppgaver vil endres eller til og med forsvinne, men samtidig vil verdien og betydningen av andre oppgaver øke. Ved å fjerne rene rutineoppgaver frigjøres tid og ressurser til mer kreative og strategiske aktiviteter for å øke kundeopplevelsen til kjøper og selger. Fremtidens eiendomsmegler Generativ AI representerer en spennende vei fremover for eiendomsbransjen. Den gir muligheter for et utvidet tjenestetilbud, økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene meglere leverer. Den nye «assistenten» som generativ AI representerer, vil etter hvert utvikle seg til en verdifull samarbeidspartner, som gir muligheten til å håndtere flere annonse: Fra Automatisering til Generativ AI: FREMTIDENS EIENDOMSMEGLERE Kaisa Eidet, COO i Marketer.

transaksjoner per megler og skape en enda bedre opplevelse for kundene. Marketer: Ledende AI-basert plattform for eiendom Marketer har helt siden 2016 vært interessert i samspillet mellom teknologi og eiendom og har lenge tatt i bruk ulike typer AI. «Fremover planlegger vi å komplementere våre egenutviklede modeller med generativ AI. Målet er å automatisk generere innhold våre kunder har behov for, slik som annonsetekster og boligbeskrivelser, samt å gi brukere muligheten til å iterere på disse tekstene med en kombinasjon av egenkomponert tekst og instruksjoner til AI- modellen. Alt skal berikes med dataen vi sitter på, slik at resultatet er noe som ikke bare er korrekt og klinger godt, men også er optimalisert for det man ønsker å oppnå», sier COO i Marketer, Kaisa Eidet. Marketer har inntatt posisjonen som Europas ledende og eneste AI-baserte ende-til- ende plattform for den digitale delen av salgs- og markedsføringsprosesser for både ny- bygg- og bruktboligmarkedet. Selv med kontorer i 4 land og kunder i 14 markeder, er det fortsatt her hjemme i Norge vi har vår største kundebase hvor 40% av bruktboligmarkedet og 31 meglerkjeder bruker våre tjenester. Ved hjelp av ny teknologi tilbyr vi datadrevne digitale markedsføringstjenester og konverteringsverktøy som automatiserer salgsprosesser, reduserer kostnader og forbedrer resultater både før, under og etter salg. «I en bransje som stadig utvikler seg, er det nødvendig å omfavne ny teknologi og innovasjon. Derfor har vi i vært tidlig ute med maskinslæringsmodeller og vil fortsette å eksperimentere med bruken av AI», avslutter Kaisa Eidet.  - Ved hjelp av generativ AI kan boligstyling forbedres. Her ble AI bedt om å lage «en sommerhytte ved sjøen i Norge, kameravinkel fra hagen mot hytta og sjøen, naturlig lys og detaljer, realistisk». Videre har den fått kommandoen «fjerne skyer, legg på sol og en seilbåt». Generert bilde uendret. Generert bilde forbedret.

14 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID For to år siden startet arbeidet med å bygge plattformen som skulle forenkle salgsprosessen og brukeropplevelsen - både for megler og selger. Andreas Ekern Villand, som er kjedesjef for forretningsutvikling hos PrivatMegleren, er produktkteier for Kvadrat. Han sier PrivatMegleren har store ambisjoner for Kvadrat, de er nå i første fase og lager fundamentet for videre utvikling og for å ta eierskap over egen data. I dag får kunden tilgang på all statistikk av markedsføringstiltak, følge budrunde, lese og signere dokumenter, samt informasjon om prosessen fra befaring helt frem til signering og overtakelse. «Vi ønsker å gjøre det lettere for kundene våre som skal selge hus ved å minimere stress og gi dem færre ting å tenke på», sier Villand. «Kvadrat gir meglerne et verktøy for å enkelt dele det de ønsker med kundene, som kan følge med eller åpne dokumenter når det passer dem. Det reduserer unødvendige forstyrrelser og ventetid, og vi ser at meglerne opplever mer tilfredse kunder.» KTI HAR BLITT HØYERE For selv om Kvadrat ble lansert for kort tid siden, i slutten av 2022, kan den skilte med gode resultater. Etter to undersøkelser er kundetilfredsheten betydelig høyere hos de kundene som har brukt Kvadrat i sin salgsprosess. «Vi har utviklet denne løsningen med fokus på å skape en forbedret opplevelse slik at kundene kommer tilbake til oss eller anbefaler oss videre. Fremover ønsker vi å lære av den rike datatilgangen vi har, slik at vi kan vi skape nye og skreddersydde løsninger som fremmer en mer sømløs interaksjon», sier Andreas. Benedicte Mæland fra Privatmegleren er en av de beste meglerne i kjeden og i Norge. Da hun forstod hva Kvadrat var, ønsket hun å prøve det med en gang, selv om hun erkjenner at hun ikke er den første som kaster seg over ny teknologi. «Jeg skjønte at dette ville være verdifullt for meg og kundene mine. KTI-en (måling av kundetilfredshet) blir mer verdt nå fordi jeg vet at de kan se resultatene av det vi gjør på en helt annen måte, de er mer aktive i prosessen.» Hun mener Kvadrat er med på å gi mer kontroll til boligselgeren. «I stedet for å pushe salgsprosessen på det første kundemøtet, deler jeg linken til Kvadrat med potensielle kunder allerede etter den første telefonen», sier Benedicte. Hun forteller at kundene fremhever den gode oversikten over de ulike statistikkene, at den er enkel bruke og navigere i. «I tillegg så synes de det er veldig spennende å følge med på budrunden i sanntid», sier Mæland. KVADRAT FRA PRIVATMEGLEREN: EFFEKTIVISERING AV BOLIGHANDELEN GJENNOM EN KRAFTIG TJENESTEPLATTFORM Kvadrat gir boligselgere større kontroll og innsikt i salgsprosessen ved å samle all informasjon og dokumentasjon på ett sted. Verktøyet hjelper megleren med å lose kundene effektivt gjennom hele salgsprosessen. AV PRIVATMEGLEREN OM KVADRAT TJENESTEPLATTFORM: ● To dashboar, ett for megler og ett for selger med en tidslinje som viser prosessen fra befaring til overtakelse. ● En plattform hvor all dokumentasjon legges opp, bilder, video, kontrakter og så videre. ● Kunden kan se statistikk og resultater av markedsføringstiltakene. ● Kunden ser budrunden i sanntid og kan akseptere budet der inne om de ønsker det - prosessen inne i kvadrat inkluderer kontrakts- møtet, signering og helt frem til overtakelse.

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 15 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID ØKT TILFREDSHET OGSÅ BLANT MEGLERNE Løsningen er også laget for å forenkle meglerens hverdag. Benedicte sier verktøyet gir henne et fortrinn som megler. Etter å ha testet det ut en stund fant hun en god måte å bruke det på. «Kvadrat er som et speilbilde av jobben jeg gjør ut mot kunden. Er du strukturert eller ønsker å bli det er det et utrolig hendig verktøy, hvor du viser din verdi som igjen fører til flere oppdrag». KONTINUERLIG UTVIKLING Med Kvadrat-plattformen ønsker PrivatMegleren å ta eierskap til egen forretningsutvikling. Kvadrat har lansert sin Minimal Lovable Product - det vil si den første versjonen av et produkt som har god verdi for kundene. De skal fortsette å forbedre kundereise-opplevelsen basert på ny innsikt og kontinuerlig finne nye løsninger som skaper verdi for kunden. «I konkurransen mellom meglerhusene ligger konkurransekraften i å være de som ikke bare følger etter, men driver digitaliseringen for kunden. Kvadrat gjør det med å bygge en smidigere kundeopplevelse», sier Andreas. Benedicte er fornøyd med fokuset til PrivatMegleren. «I tillegg til folka og en fantastisk delingskultur, synes jeg den tekniske verktøykassa vi har er den beste. Vi skal ligge foran, og det gjør vi», sier hun. 

16 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Rakettene føk til værs da Gjensidige lanserte sin boligselgerforsikring i 2022. Men rett skal være rett, det skytes jo alltid opp raketter natt til 1. januar. Og i Gjensidige var det nok like mye spenning som jubel knyttet til satsingen. - Vi hadde luktet på dette markedet i mange år, men den gamle eierskifteforsikringen var preget av konflikter og negativ medieomtale. Det var ikke noe som fristet, forteller Ingun Ranneberg-Nilsen, som leder Partner Privat i Gjensidige. Men da det ble klart at en ny Avhendingslov ville åpne for en helt annen type boligselgerforsikring bestemte Gjensidige seg for å satse for fullt. Fra sommeren 2021 jobbet et stort og tverrfaglig team med å sette sammen en løsning selskapet kunne stå inne for. - Det er mange utfordringer når man går inn i et nytt forsikringsmarked. Ikke minst må man forstå hvilken risiko man påtar seg, og treffe med prisen slik at man både oppnår konkurransekraft og fornuftig lønnsomhet, sier Ranneberg-Nilsen. I tillegg var det selvfølgelig viktig å ha en løsning som ville gi fornøyde kunder, og et produkt som var lett å selge for eiendomsmeglerne, som står for alt salget. - Fornøyde kunder var alfa og omega. Gjensidige er et av Norges mest kjente merkenavn. Dårlige opplevelser på ett produkt vil smitte over på alle våre andre forsikringsprodukter, og ha enorm skadeeffekt, sier Ranneberg-Nilsen. DA MARKEDSLEDEREN BLE UTFORDRER Gjensidige er vant til å være størst, men da selskapet lanserte boligselgerforsikring satte det seg i en uvant utfordrerposisjon. Etter halvannet år nærmer markedsandelen seg 20 prosent. AV GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Ingun Ranneberg-Nilsen

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 17 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Gjensidige skaffet seg avtaler med et lite knippe små meglerforretninger før lanseringen, og gikk inn i markedet med en andel på cirka 2 prosent. Det er ikke mye, for et selskap som er vant til å være markedsleder. - Vi gikk høyt på banen, og sa at vi siktet mot 25 prosent markedsandel i løpet av få år. Det var nok noen som syntes at vi laget oss unødvendig mye fallhøyde, men skal du lykkes må du satse, og tro på deg selv, sier Ranneberg-Nilsen. Midtveis i 2023 er markedsandelen nær 20 prosent, og skuldrene har senket seg i avdelingen for boligselgerforsikring. Ranneberg- Nilsen føler seg ikke bare trygg på at 25 prosent er innen rekkevidde, men at det vil bli mye mer. - Det vi har opplevd er at det er en enorm kraft i selskapet vårt. Vi har et stort apparat for skadehåndtering som raskt og effektivt sørger for gode løsninger for kundene. Vi trekker veksler på den erfaringen og ekspertisen som vi har bygget opp i løpet av mer enn 200 år som forsikringsselskap, sier Ranneberg-­ Nilsen. I tillegg tror hun Gjensidige har lykkes godt med prisstrategien. Alle meglere får samme prisbetingelser, uavhengig av størrelse. For store kjeder som er vant til å kunne kreve andre betingelser har nok det vært uvant, men mindre og mellomstore kjeder har satt stor pris på dette. Ranneberg-Nilsen understreker at ikke alt har gått på skinner. Like etter lanseringen opplevde eiendomsmeglere at de ikke kunne publisere boligannonser på Finn.no, på grunn av Gjensidiges systemer. - Da kan jeg love at det var armer og bein her hos oss. Vi hadde nettopp gått inn i markedet med brask og bram, og følte oss som en gjeng amatører. Det var full alarm, og feilen ble rettet opp brennkvikt, forteller hun. Når det gjelder skadesaker og erstatninger har derimot erfaringen vært omtrent slik som Gjensidige forventet. Idéen med Gjensidiges boligselgerforsikring er at kjøpere som oppdager kvalifiserte feil og mangler, skal kunne få utbedret «skadene», i stedet for å få prisavslag. Når det gjelder skadesaker og erstatninger har derimot erfaringen vært omtrent slik som Gjensidige forventet. Da Gjensidige lanserte boligselgerforsikring for litt over halvannet år siden bestemte de seg for å satse på å løse kundenes problemer. Idéen til Gjensidige er at kjøpere kan få manglene utbedret fremfor et prisavslag. Muligheten for rask og enkel utbedring skal være et konkurransefortrinn for eiendomsmeglere som tilbyr boligselgerforsikring fra Gjensidige. - De aller fleste vil mye heller ha hjelp til å sette boligen i den stand de forventet da de kjøpte, enn å få en sekk med penger og beskjed om å lete etter håndverkere selv. Så dette har fungert veldig bra. Men det er selvfølgelig ikke alt som kan repareres. Noen saker kan faktisk bare løses med penger, sier Ranneberg-Nilsen. Alt i alt er Gjensidige veldig fornøyd med mottakelsen de har fått i markedet, og det de har oppnådd så langt. - Vi er sultne på mer, og jobber stadig med å utvikle videre verdiforslag, som gjør at vi blir en enda mer attraktiv partner innen boligselgerforsikring, sier Ranneberg- Nilsen.  Fra Arendalsuka, fra venstre Monika Sande Nore, Knut Grundvig, Lovise Borud Engh, Ingun Ranneberg-Nilsen, Katalin Kristiansen, Lars Marcus Evensen. Det var selvfølgelig viktig å ha en løsning som ville gi fornøyde kunder, og et produkt som var lett å selge for eiendomsmeglerne, som står for alt salget

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID What if you could speed up this process with several weeks, while increasing optionality and reducing costs? Oslo-based start-up laiout has been working with more than 30 companies, across 20 different countries, with their fully automated office floor planning solution. Unlike other software, laiout is incredibly easy to use, for anyone. Users can go from completely empty floor plans to fully designed exported ones in as little as 3 clicks or ~5 seconds. All of this while automatically adhering to architectural standards and regulatory requirements. By taking into account existing structure such as pillars and window elements, laiout optimizes for efficiency, optionality and sustainability advantages. By doing so, users such as brokers and landlords have managed to reduce their process costs by 70% and tenant turnaround time by up to 4 weeks, in addition to improving their overall onboarding experience. As a user, you upload a floor plan, then check and iterate on the suggested list of preferences by the algorithm after which you can generate options. laiout shows a variety of options and all related statistics, both related to room efficiency, costs and ESG values, to allow for more informed decision making. These plans can be iterated on further with a few very easy to use features, after which they can be inspected in 3D (again, in mere seconds), or exported as architectural files, pdf or through shared links that tenants or colleagues can view and collaborate on. This changes the design process from weeks of back and forth to a single meeting. Early collaborators include companies like JLL, WeWork and Castellum.  IMAGINE A WORLD IN WHICH YOU CAN HAVE ALL YOUR ARCHITECTURAL FLOOR PLANS GENERATED IN SECONDS… With average tenancy periods dropping year after year, a post-COVID work-from-home trend and economic turmoil, commercial real estate is under unprecedented pressure. One of the most time consuming and costly processes is that of floor plan design, often manually designed, requiring long discussions and leading to void costs, lost rent and frustration. AV LAIOUT PROPTECH

Den Ul t imate Elektr iske Kjøregleden Joy. Electrified by BMW i5 eDrive40: El. rekkevidde opptil 581 km. El. forbruk 15,9-19,7 kWh/100 km. CO₂ utslipp 0 g/km (WLTP). El. rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, klimaanlegg og forhåndstemperering. Avbildet modell er vist med ekstrautstyr og kan avvike fra standarden.

20 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID De nordiske landene har vært blant de fremste i verden når det gjelder digitalisering av eiendomsdata. Vi har vært tidlig med å ta i bruk ny teknologi og har hatt en offentlig sektor som har bygd en digital infrastruktur som har tilgjengeliggjort data man rett og slett ikke finner i mange andre deler av verden. Dette gir enorme muligheter for å bygge verdensledende produkter som er med å styrke rollen til eiendomsmegleren. Som en utfordrer med ambisjon om å bygge Norges beste dataplattform for eiendomsinformasjon- og analyse, vil PropCloud stå i sentrum av denne utviklingen i tiden som kommer. ANALYSERER MER DATA PÅ EN BRØKDEL AV TIDEN MED AI I en travel meglerhverdag bestående av mangetalls telefoner, visninger, kunder som vil ha oppfølging og prospekter som skal ferdigstilles, er gode digitale verktøy alfa omega. Når vi startet arbeidet med å lage PropCloud ble det åpenbart at det ikke er mangelen på informasjon, men heller hvordan den sammenstilles og presenteres slik at den har verdi for bruker og sluttkunde, som vil bli den store utfordringen for morgendagens digitale eiendomsprodukter. Produktet PropCloud Risikorapport illustrerer hvordan AI kan analysere et hav av informasjon og gi innsikt på en måte man ikke kunne før. På en gitt eiendom kan man sjekke over hundre forskjellige geografiske kartlag på alt fra f­lomsoner til støysoner. Før PropCloud Risikorapport måtte man manuelt sjekke opp alle disse kartlagene på tvers av utallige kilder for å få oversikt over hva som ligger på eiendommen. Når man står midt i tidsklemma, er en to timers lang geografisk kartundersøkelse det siste man har tid til. Med PropCloud Risikorapport er samme jobben gjort på under 30 sekunder. Analyser som denne, kombinert med lokalkunnskap og meglerteft, kler på megleren og er med på å styrke megleren sin rolle som tillitsperson i folks sin livs største kjøpsbeslutning. INTUITIVE DATAVISUALISERINGER PropCloud jobber kontinuerlig med å lage intuitive produkter som gir det lille ekstra. Dagens digitale løsninger blir tilsynelatende mer komplekse og uforståelige, så er vi opptatt av at vi kan skille oss ut ved å tilby noe som spiller på lag med det tekniske løsninger ikke kan erstatte – menneskelige evner som å bygge relasjoner, lytte og gi råd. DATAPLATFORMEN FOR FREMTIDENS MEGLERE Kunstig intelligens tar en stadig større rolle i alle bransjer og sektorer. Eiendomsmeglerbransjen er intet unntak. Fremtidens meglerstjerner er de som best klarer å kombinere erfaring, fagkunnskap og banebrytende teknologi. AV PROPCLOUD PROPTECH

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 21 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Et eksempel der vi så behov for mer intuitive løsninger var datavisualisering av eiendomspriser – og verdiestimater. I dag brukes mye automatisk genererte verdiestimater, men sluttkunden stiller seg nesten alltid skeptisk til estimatet og lurer på om modellen ikke klarer å fange opp unike ting ved eiendommen – som utsikt, nærhet til parker og nærhet til vann. PropCloud Hexkart er Norges råeste datavisualisering av verdiestimater og eiendomspriser. Her kan man zoome ut å se data for hele landet i hexagoner, og så kan man zoome inn på konkrete nabolag for å se mer granulære forskjeller helt ned på hver enkelteiendom. Vi har sett at dette gir en helt annen forståelse av verdibildet på tvers av eiendomstyper i alle nabolag, og det er mye lettere å underbygge og beskrive til kunde hvorfor man har tatt visse skjønnsmessige vurderinger i egen verdivurdering. LA OSS BYGGE FREMTIDENS AI-DREVNE LØSNINGER SAMMEN På sikt jobber vi mot at tiden din går mindre til det repetitive og mer til det menneskelige, som å bygge relasjoner og tillit. Avanserte språkmodeller som Chat-GPT kan nå skrive salgsannonser, søke i prospekter og svare på kundehenvendelser. Mulighetsrommet her er massivt, og vi i PropCloud er alltid på utkikk etter måter vi kan bruke data- og AI-kompetansen vår til å gjøre jobben din enklere. Om du har noen ideer du vil teste eller produkter du vil sparre på, møter vi gjerne for å se på muligheter for hvordan vi kan lage fremtidens meglerhverdag sammen.  Visualisering av verdiestimater per kvadratmeter. Visualiseringen viser, som forventet, et tydelig prishopp på boliger i Oslo og langs kysten. Visualisering av prisbildet i Oslo. Som forventet kommer områder som Ormøya, Tjuvholmen og Bygdøy på topp. Visualisering av prisnivået av et boligfelt ved Husebyskogen. Her ser man hvordan pris- og verdi- estimater kan variere ganske mye selv i små nabolag

22 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID PropFinder er et nytt verktøy som har som mål å revolusjonere eiendomsutviklingsbransjen. Verktøyet kombinerer moderne elementer som 3D-modeller og interaktive kart for å hjelpe utviklere med å redusere risiko, spare tid og penger i prosjektene. Proptech-bransjen har vært i kraftig vekst de siste årene, og PropFinder er et verktøy som er skapt for å imøtekomme eiendomsmarkedets behov for mer effektive, bærekraftige og lønnsomme løsninger i eiendomsutviklingen. Ved å tilby en unik kombinasjon av funksjoner og teknologier, gjør PropFinder det mulig for eiendomsutviklere å ha full kontroll over prosjektene sine og unngå unødvendige kostnader og forsinkelser. 3D-MODELLER OG INTERAKTIVE KART Et av hovedaspektene ved PropFinder er bruken av 3D-modeller og interaktive kart. Disse avanserte teknologiløsningene gir eiendomsutviklere rask og enkel tilgang til detaljert informasjon om eiendommen og områder de ønsker å utvikle. 3D-modellene gir et realistisk bilde av hvordan en ferdig eiendom vil se ut, mens de interaktive kartene gir enkel navigering og visualisering av området. PropFinders avanserte kartfunksjoner og 3D-modellering gir også en mulighet til å utforske og vurdere ulike alternative løsninger. Dette kan være uvurderlig for eiendomsutviklerne når de skal ta beslutninger, og kan bidra til at prosjektet blir mer vellykket og lønnsomt på lang sikt. EN STOR FORDEL FOR EIENDOMSMARKEDET I tillegg til innsiktsfulle analyser og rapporter, hjelper PropFinder også eiendomsutviklere med å identifisere og forutse mulige problemer innen eiendomsutvikling, slik at de kan iverksette tiltak for å begrense risiko og unngå kostbare feil. Dette er en stor fordel for eiendomsmarkedet. PRØV PROPFINDER NÅ For å komme i gang med prosjektene dine, prøv PropFinder i dag. Ved å tilby en gratis 14-dagers prøveperiode, kan du se hvordan dette verktøyet kan revolusjonere prosjektene dine og hjelpe deg med å bli mer effektiv og vellykket. Med PropFinder kan du spare tid og penger på eiendomsutvikling - så ikke vent lenger med å begynne å utnytte dette verktøyet.  ET SMARTERE VERKTØY FOR EIENDOMSUTVIKLERE Er du lei av kostnadskrevende overraskelser i dine eiendomsutviklingsprosjekter? PropFinder er et verktøy som vil spare deg for både tid og penger AV PROPFINDER PROPTECH

Hei kjære eiendomsmegler! Opplever du ofte at dine kunder ønsker hjelp med energimerkingen? Selger du ofte leiligheter i gamle bygårder eller eldre boliger som er oppgradert etter byggeår, og som dermed får en feilaktig lav energikarakter? – da kan vi hjelpe deg og dine kunder. Vi hjelper boligselgere over hele Norge med å energimerke sine boliger. Vi hensyntar oppgraderinger (utskiftning av vinduer, etterisolering etc.), noe som ofte gir en riktigere og bedre og riktigere energikarakter enn om eier (eller du som megler) utfører energimerkingen. Det eneste din kunde trenger å gjøre er å bestille energiattesten på vår nettside energiattest.no eller ringe oss på 411 11 000 for nærmere informasjon. Vi henter data fra en rekke kilder og tar også alltid en hyggelig prat med din kunde på telefonen. Dette for å kvalitetssikre nødvendig informasjon om boligen. – i tillegg får din kunde 20 % rabatt ved salg via deg! (se vår nettside energiattest.no for nærmere informasjon) Fordeler for deg og din kunde: ❱ En ting mindre å tenke på. ❱ Kunden opplever hjelpen med energiattesten som profesjonell, enkel og tidsbesparende. ❱ Oppgraderinger av boligen blir hensyntatt og energiattesten blir ofte både riktigere og bedre. ❱ På grunn av økt fokus på energisparing og høye strømpriser kan en best mulig energikarakter i flere tilfeller gi økt salgspris. ❱ Dere slipper forsinkelser i salgsprosessen. Maks 24 timers leveringstid fra bestilling til du og kunde mottar energiattesten på e-post. ❱ Din kunde får en hyggelig meglerrabatt på 20%. Hvem står bak energiattest.no? Verdi Eiendomstakst er et takstfirma som har eksistert siden 2011. Vår spisskompetanse er verditaksering (tilstandsrapport NS 3600), og energimerking av boliger. I mer enn 10 år har vi har hjulpet våre kunder med energiattesten – både lokalt og nasjonalt. De siste årene har vi merket en betydelig etterspørsel i det å få hjelp med den lovpålagte energimerkingen, og vår kundeservice blir kjært mottatt av de mange som ønsker hjelp av oss i en hektisk hverdag. Våre kunder (boligselgere) setter også stor pris på at vi hensyntar de oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår, som for mange betyr en bedre og riktigere energikarakter enn om de selv (eller du som megler) utfører energimerkingen. For kun kr. 960,- og en kort hyggelig samtale mellom boligselger og en av våre rådgivere, så er energiattesten i boks. Og innen 24 timer etter bestilling mottar både du og din kunde energiattesten på e-post. Energiattest.no / Verdi Eiendomstakst AS, 8624 Mo i Rana Telefon 411 11 000 – kundeservice@energiattest.no

24 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MÅNEDENS MEGLERPROFIL CAMILLA NYLANDER Navn? Camilla Nylander Arbeidssted: Meglerhuset Nylander/StyremedlemNEF UNG Alder? 24 Sivilstatus, barn? Kjæreste Sist leste bok? Den italienske jenten av Lucinda Riley Favoritt TV-program? Game of Thrones eller Sex and the City. Favorittmusikk? Favorittsjangre må være RnB, funk og hiphop. «Favorittdings»? Må nok være mobilen min. Bruker veldig mye tid på den. Kjører? BMW i3 Hvor mange timer jobber du i uke? Mellom 40-50 timer. Hva gjør du for å koble av? Tar meg en treningsøkt Hva er din beste idrettsprestasjon? Jeg har drevet aktivt med sprangridning og har noen plasseringer derfra. I tillegg har jeg gått langrenn og spilt fotball for Strindheim. Etter en god middag; hva er ditt desserttips? Oreokake eller gulrotkake er en sikker vinner. Beste reisemål? Må være Aruba. Hvite strender og krystallklart vann. Har du noen dårlige sider? Min dårligste side er at jeg ikke klarer å multitaske. Lett å distrahere. Hva er den beste avgjørelsen du har tatt? At jeg raskt etter videregående fulgte familietradisjonen med å bli eiendomsmegler. Hvor mange ganger har du flyttet? Har kun flyttet en gang. Hvilken «floskel» irriterer deg i et prospekt? Enkle skrivefeil i prospekt kan irritere vel så mye som floskler. Hva er dine personlige erfaringer med eiendomsmeglere? Jeg har ikke benyttet eiendomsmeglertjenester selv, men synes det er mange flinke kolleger og konkurrenter i markedet. Karrierevei fram til der du er i dag? Jeg startet som sommervikar i Meglerhuset Nylander som 15-åring, og har senere somre også vært sommervikar hos Utleie- megleren Trondheim. I studietiden jobbet jeg som bartender på Lille London og som kunderådgiver i Sparebank 1 SMN. Deretter ble jeg ansatt som trainee hos Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, hvor jeg jobbet i 2,5 år som trainee og eiendomsmeglerfullmektig. Siden sommeren 2022 har jeg vært ansatt som eiendomsmeglerfullmektig og nå som eiendomsmegler hos Meglerhuset Nylander. Hva er det viktigste eiendomsmegleren bidrar med i bolighandelen? At kunden kan stole på at eiendomshandelen deres foregår i trygge rammer innunder lovverket. Hvordan vil eiendomsmegling utvikle seg i de neste ti årene? Jeg tror vi kommer til å se slutten på papirannonser og at det vil bli stadig mer digitalisert markedsføring i form av sosiale medier (Reels, TikTok og helt sikkert ting som vi enda ikke har hørt om.) Det vil nok skje flere endringer på markedsføring i de neste ti årene, enn det har gjort de ti foregående. Hva er den største utfordringen til bransjen? Flere arbeidsoppgaver som megleren har i dag kan bli erstattet av AI (kunstig intelligens), og endre mye av arbeidshverdagen slik vi kjenner den. Her vil det ikke bare være utfordringer, men også muligheter. Hva kan gjøres for å bedre eiendomsmeglerens omdømme? Jeg mener vi har et godt omdømme blant publikum, men for å bevare det må vi fortsette å levere på et profesjonelt nivå. Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg framover? Boligmarkedet tror jeg vil ha en flat utvikling i en periode fremover, før vi står foran et nytt oppsving. Vanskelig å si når det kommer, men så lenge boligbyggingen er på et lavt nivå, vil tilbudssiden bli lavere enn etterspørselen. Da vet vi alle hva som kommer til å skje. 

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy