Eiendomsmegleren nr. 4 - 2022

NR 04-2022 / ÅRGANG 84 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND EI ENDOMSMEGLERFORBUND N E F NORGES EIENDOMSMEGLEREN HVORDAN PÅVIRKER ENDRINGENE I AVHENDINGSLOVEN BOLIGHANDELEN? SIDE 6 ARENDALSUKA 2022 – EN VIKTIG MØTEPLASS FOR EIENDOMSBRANSJEN SIDE 8 «VI JOBBER LITT MED EIENDOM, OG MASSE MED MENNESKER» SIDE 18 KJØPERS TILBAKEHOLDS- OG INSTRUKSJONSRETT SIDE 33

1 av 4 oppdager feil ved boligen Med HELP Boligkjøperforsikring får kjøper tilgang på advokat i hele fem år etter overtagelse.

INNHOLD Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving Redaktør: Svein Strømnes Apotekergt. 10, 0180 Oslo Telefon: 93 09 41 91 Web: www.nef.no E-post: firmapost@nef.no 6 utgaver pr. år Opplag: 3500 ISSN 0803-7345 Forsidefoto: ChudnayaMamba - istockphoto.com Abonnement: Medlemmer i NEF får bladet gratis Abonnement kr. 980,- Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: 23 33 92 00 www.merkurgrafisk.no Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/Ida Emilie Bergmann Apotekergt. 10, 0180 Oslo E-post: ida@nef.no Priser 2022: Helside (240x297 mm) 13.000,- Halvside (205x120 mm) 8.900,- 1/3 side (205x75 mm) 6.900,- Baksiden (240x242 mm) 17.000,- Midtsidene (480x297 mm) 24.500,- Innvendig omslag (240x297 mm) 13.500,- Content artikkel, fra 9.500,- Prisene er eks. fremstilling og mva. EIENDOMSMEGLEREN NO - 1430 LEDELSEN Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver Hvordan påvirker endringene i avhendingsloven bolighandelen? VERDT Å VITE Arendalsuka 2022 – en viktig møteplass for eiendomsbransjen Tinglysing og samhandling levert av Ambita Kjøkkenets dilemmaer «Vi jobber litt med eiendom. Og masse med mennesker» Månedens meglerprofil: Kjerstin Elisabeth Falkum Handelshøyskolen BI ønsker å bidra til utviklingen av fagmiljø og forskning innen eiendomsmeglingsrett Boligannonsering uten å løfte en finger Ombruk i praksis Stort potensial for bruk av teknologi Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart Overo satser tungt internasjonalt ETTER ARBEID Her er tre tips til storbyferier i høst MEDLEMSNYTT Nytt om navn 5 6 8 10 13 18 20 21 22 24 26 28 30 31 32 33 36 38 40 42 44 46 48 52 FAGSTOFF NEF-kurs 2022 Opplysningsplikt om personsensitive opplysninger Kjøpers tilbakeholds- og instruksjonsrett Forlengelsesklausuler ved næringsleie Refusjonskrav etter plan- og bygningsloven – hva må eiendomsmegler passe på? Fra Reklamasjonsnemnda: Høyesterett: Eiendomsmegler måtte betale erstatning til budgiver ved ikke å videreformidle at selgeren hadde akseptert budet innen akseptfristen Avklaringer av byggetillatelser og ferdigattest ved salg av eiendom – er eiendommen og bygningene godkjente? Styrets ansvar i eiendomsmeglerforetak Hvordan sikre leierettigheten til boligen eller lokalet?

Vurderer du åpne kontor et eller et annet sted i Norge, la oss ta deg videre og hjelpe deg å nå dine mål. Vi er med deg til toppen. Kontakt Karsten Onsrud, Adm.Dir. Aktiv Eiendomsmegling, på email: karsten.onsrud@aktiv.no eller tlf: 908 40 279 aktiv.no/om-aktiv/karriere Etter gode år satser vi i nye områder Vil du ta en prat om lønn, betingelser og partnerskap?

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 5 Styrearbeidet i NEF varierer derfor i takt med hvilke utfordringer bransjen vår og forbrukerne møter. Vi følger generelt med på samfunnsøkonomiske spørsmål, norsk boligproduksjon, lovarbeid, bransjens lønnsomhet, endringer i kjøpemønster og generelt forhold som påvirker boligmarkedet. Forrige styreperiode var i stor grad viet til det viktige arbeidet med ny eiendomsmeglingslov, hvor NEF ble hørt på flere temaer som er viktige for både oss som eiendomsmeglere og ikke minst for kundene våre. Forslaget til revidert eiendomsmeglingslov ligger fortsatt til behandling i Finansdepartementet. Vi har foreløpig ikke oversikt over når proposisjonen er klar, men styret følger tett med på dette og følger opp så fort forslaget til ny lov foreligger. Høsten 2021 ble brukt til å sørge for en god implementering av den reviderte avhendingsloven, som i juni 2021 ble besluttet iverksatt fra nyttår, etter at forskriftene var fastsatt. Tilbakemeldinger fra medlemmene er i stor grad positive etter iverksettelsen av nye regler. Det har gått mye bedre så langt enn mange av oss hadde forventet, og forsikringsselskapene melder om få klager det første halvåret etter lovendringene. Det ser ut til at god informasjon fra NEF og våre samarbeidspartnere i forkant av regelendringene har ført til at både forbrukere og profesjonelle har til- passet seg endringene raskt. Vi vil følge tett med på utviklingen videre. NEF har innledet et samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse om en trygghetsindeks, som skal gi tall på klagefrekvensen og klageårsak etter lovendringen. Forsikringsselskaper vil bidra med tallmateriale i dette arbeidet. Utlånsforskriften (tidligere Boliglånsforskriften) skal vurderes i høst. Styrets vurdering er at forskriften med en regional profil har bidratt til å begrense gjelds- og boligprisveksten. Det er behov for en reguler- ing som motvirker større ubalanser i boligmarkedet. Vi mener samtidig at betjeningsevnen bør tillegges noe større vekt av hensyn til de som ikke har foreldrebanken i ryggen. Norges Eiendomsmeglerforbund har stor påvirkningskraft, men mange av de viktige oppgavene vi har på vegne av bransjen og forbruk- erne klarer vi enda bedre om vi er flere som jobber sammen. Vi trenger et godt samarbeid med andre organisasjoner og bransjeaktører. Samarbeid og samhandling er viktig når vi vil belyse boligpolitiske utfordringer og oppnå resultater til det beste for forbrukerne og næringen vår. Under Arendalsuka nylig hadde vi flere arrangementer sammen med en rekke ledende organisasjoner, hvor vi sammen debatterte ulike temaer bransjen vår er opptatt av. Sammen med Eiendom Norge, Huseierne og Forbrukerrådet, har vi nylig overfor NBBL satt søkelyset på boligbyggelagenes gebyrer. Hverken forbrukerne eller eiendoms- meglingsnæringen er tjent med gebyrer, som ikke alltid står i stil med tjenesten som leveres. Videre er det en løpende oppgave for NEF å sikre at eiendomsmeglerne våre har høy faglig kompetanse. Vi kan melde om at frokostkursene våre er svært populære, og påmeldingen til de annonserte kursene våre i høst er svært god. Vi tror at en god miks av digitale og fysiske kurs vil være det riktige å tilby i tiden fremover. Å bevare og styrke bransjefellesskapet er kanskje den viktigste jobben styret har. Står vi samlet, er vi sterke. Et godt bransjenettverk hvor du kjenner dine konkurrenter, bidrar til samhold, gode kollegiale forhold og et godt omdømme for bransjen. Gjennom ettersommeren og høsten samler lokalforeningene medlemmene sine til lokal feiring av at NEF er 90 år. Programmet til Høstkonferansen er nå klart med gode fagkurs og fest på kvelden. Her vil det også bli en fin markering av at Norges Eiendomsmeglerforbund er 90 år. Jeg håper vi ser deg der! LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET NY STYREPERIODE MED VARIERTE OG VIKTIGE OPPGAVER Helt siden 1932 har Norges Eiendomsmeglerforbund arbeidet for næringen vår og eiendomsmeglernes interesser. Dette er et kontinuerlig arbeid som varierer med hvilke forhold samfunnet og bransjen vår er kjennetegnet av til enhver tid.

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 Formålet med endringene i avhendingsloven var å frambringe bedre informasjon om boligen, senke konfliktnivået og skape en tryggere bolighandel for begge parter. HVA ER STATUS ETTER ÅTTE MÅNEDER? Implementeringen har gått bra og enda bedre enn forventet. Siden endringer ofte tar tid å innarbeide, regnet vi med at klagefrekvensen ville øke det første året, for deretter å falle ettersom endringene får satt seg. Det har ikke skjedd. Både kjøpere, selgere og profesjonelle ser ut til å ha tilpasset seg raskere enn vi forventet. I samarbeid med forsikringsgivere kan NEF konstatere at det så langt har kommet overraskende få klager i kjølvannet av lovendringen. For eneboliger, som vanligvis utløser de alvorligste konfliktene, ser det ut til at klagefrekvensen har falt. HVA FORKLARER DENNE UTVIKLINGEN? Det er gitt mye og god informasjon fra eiendomsmeglerbrasnjen, takstbransjen, forsikringsbransjen og forbrukerorganisasjonene, og forbrukerne har i stor grad tatt til seg informasjonen. Vi erfarer at selgerne er mer opptatt av å sikre god dokumentasjon og at kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjonen. Tilstandsgrader og tydelige beskrivelser av utbedringsbehov bidrar til å avklare kjøpers forventninger til boligen. Forskriftsmessige rapporter som avdekker flere feil og utbedringsbehov før handelen, reduserer dermed risikoen for negative overraskelser etter overtakelse. Takstbransjen melder at det levert tilstandsrapporter etter de nye reglene i nær hundre prosent av bruktboligsalgene i 2022. Selv om det er for tidlig å konkludere på bred front, kan vi konstatere at endringene i lov og forskrift ser ut til å virke etter hensikten. Reglene motiverer både forbrukere og profesjonelle til å sikre en tryggere handel: • Selgerne har fått et sterkt insentiv til å legge alle kort på bordet og dokumentere boligen så langt det lar seg gjøre, fordi det fritar for ansvar. • Kjøperne har fått et sterkt insentiv til å lese dokumentasjonen og oppfylle sin undersøkelsesplikt, fordi man bindes av opplysningene som er gitt. • Bygningssakkyndige har fått et sterkt insentiv til å levere forskriftsmessige rapporter, fordi man kan holdes ansvarlig for avvik fra forskriften. Samtidig har både eiendomsmeglere og forsikringsgivere en interesse i at både selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt oppfylles i samsvar med lovens krav. På den måten unngår man uheldige konflikter og mange skadesaker. Et utslag av dette er at forsikringsgivere erfarer i konkrete saker at eiendomsmeglere tar kontakt med selskapet for å forsikre seg om at en tilstandsrapport er forskriftsmessig utført. Både selgere og kjøpere er tjent med bedre informasjon som gir mindre rom for konflikter mellom avtalepartene. Men tilstandsrapporter vil ikke alltid kunne avdekke enhver mangel. Derfor anbefaler vi at selgere anskaffer en boligselgerforsikring og at kjøpere anskaffer en boligkjøperforsiking. Selgere som har oppfylt sin opplysningsplikt etter loven og forsikret seg mot skjulte mangler som ikke er avdekket i tilstandsrapporten kan sove godt om natten. Kjøpere som har oppfylt sin undersøkelsesplikt og har en forsikring som sikrer bistand ved eventuelt konflikt er også tryggere. NEF vil følge utviklingen nøye framover. Vi har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse til å gjøre en empirisk evaluering av endringene. Analysen vil bli brukt til å forstå hvordan handelen påvirkes, og hvor det kan være behov for fremtidige justeringer i regelverket. Den største usikkerheten knytter seg manglende kompetansekrav for bygningssakkyndige. De aller fleste bygningssakyndige anstrenger seg for å levere forskriftsmessige tilstandsrapporter, fordi de har yrkesstolthet og fordi avvik fra forskriften kan utløse erstatningsansvar. Fraværet av kompetanse øker likevel risikoen for en og annen useriøs aktør som ignorerer forskriftskravene. Det kan bli et problem for de forbrukerne som rammes. NEF vil overvåke dette, i samarbeid med takstbransjen, forsikringsbransjen og forbrukerorganisasjonene. Som med alt nytt regelverk vil det oppstå nye problemstillinger knyttet til lovendringene og forskriften til avhendingsloven, som vil måtte finne sin avklaring for domstolene. Samtidig blir det svært interessant å se hvordan det samlede konfliktnivået for norske domstoler påvirkes av endringene. Vi må følge utviklingen over et lengre tidsbilde for å få klare svar på dette. LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND HVORDAN PÅVIRKER ENDRINGENE I AVHENDINGSLOVEN BOLIGHANDELEN? Da avhendingsloven kom i 1993, ble klausulen «as is» tatt inn i NEFs standard kjøpekontrakt. Dette ble gjort for å begrense det objektive ansvaret for selgeren. Den gangen hadde man ikke tilgang på rapporter som kunne avdekke potensielt erstatningsbetingende mangler. Fra 2022 var bruken av «as is» historie. Brukte boliger selges nå med forskriftsmessige tilstandsrapporter, som fritar selger for ansvar for forhold som fremgår av rapporten.

HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM MEDLEM? NEF har et attraktivt fordelsprogram med spesialtilbud for våre medlemmer på alt fra forsikringer til reiser og opplevelser! Har du forslag til nye fordeler? Send en forespørsel til firmapost@nef.no! Les mer og se flere tilbud på nef.no/fordelsprogram!

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 Arendalsuka er et fantastisk konsept for både formelle debatter med et bredt spekter av temaer, og samtidig et sted for uformelle møter med personer som du ellers ikke har enkelt tilgang til. Som for eksempel at man i det ene øyeblikket ser finansminister Trygve Slagsvold Vedum delta på partilederdebatt, så at man i det neste øyeblikket sitter ved siden av ham på en tettpakket pub. For NEF er Arendalsuka en viktig arena for å vise vårt brede engasjement i boligsektoren. I år var vi representert på fem debatter med flere forskjellige temaer. Sammen med Norsk Takst arrangerte vi debatt på restauranten Blom om effekten av endringene i avhendingsloven som ble innført etter nyttår. Selv om det er for tidlig etter endringene ble innført, var panelet bestående av representanter fra Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk Takst, NEF, Høyre og Arbeiderpartiet, enstemte i at det så langt har gått over forventning. Det rushet av klager som noen mente ville komme, har så langt ikke slått til. Snarer tvert imot. Forsikringsselskapene melder om færre klager. Hvordan flere kan få innpass på boligmarkedet, og da spesielt de unge, var også i år tema på flere debatter i løpet av uken. NEF, Huseierne og NBBL hadde også dette som tema på debatten vi arrangerte på taket til Arendal Boligbyggerlag. I tillegg til arrangørene, fikk vi høre forslag til løsninger fra representanter fra MDG, SV, Arbeiderpartiet og Høyre. Mens den sittende regjeringen vil komme med sine løsninger i boligmeldingen i løpet av 2024, presenterte de andre deltag- erne forslag som kunne få effekt på kortere sikt. Riktigere boligbygging mer tilpasset behovet, flere studentboliger, endringer i skattestrukturen og tilpasninger i utlånsforskriften var noen av disse. Administrerende direktør Carl O. Geving holdt også innlegg om situasjonen i boligmarkedet på arrangementet til Bygg Arena Arendal som NEF er en del av. Der kom det STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID ARENDALSUKA 2022 – EN VIKTIG MØTEPLASS FOR EIENDOMSBRANSJEN Et sikkert tegn på at sommeren går mot slutten er at Arendalsuka drar i gang. Nok en gang var det rekordmange arrangementer, hele 1700 i tallet, og i løpet av uken til sammen over 100 000 besøkende i den lille sørlandsbyen. I år var det heldigvis også helt uten koronarestriksjoner. AV SVEIN STRØMNES, NEF

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 9 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID blant annet fram at boligbehovet framover vil være størst blant de yngste og de eldste gruppene i samfunnet. Geving deltok også i en underholdende debatt i regi av Storebrand. Sammen med økonomene Olav Chen og Harald Magnus Andreassen. De var langt fra enige i alt, men kunne samle seg om at det er usikre tider vi går inn i. Det store spørsmålet som ingen sitter med fasiten på, er hvordan økte renter og andre økte kostnader vil innvirke på boligmarkedet framover. I tillegg til de faglige debattene, arrangerte vi sammen med Ambita en bransjefest. På Køgeneslåven, en hyggelig liten båttur fra Pollen i Arendal, samlet vi eiendomsmeglere og andre viktige bransjepersoner til hyggelig samvær. Denne to år gamle tradisjonen har nå sementert seg som stedet å være hvis man liker kombinasjonen av godt vær, god mat, god drikke og hyggelige mennesker. Vi sees i Arendal neste år!

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID SAMHANDLING DIGITAL KJØPEKONTRAKT En av de store nyhetene som kommer, er digital kjøpekontrakt. Ambita er nå i gang med å rulle ut en løsning som muliggjør effektiv deling av dataene fra kjøpekontrakten med kjøpers bank. Dette gir bankene mulighet til å hente data og signert kontrakt for sine lånesaker, og er en del av konseptet Digital Samhandling ved Eiendomshandel. Dersom det gjøres endringer i dataene i meglers fagsystem vil endringene oversendes automatisk til bank. Den nye løsningen vil medføre store effektiviseringsgevinster for både bank og megler. Det helt åpenbare er at det vil kunne gi en langt bedre kundeopplevelse for kjøper at informasjonen som megler har om boligkjøpet kommer direkte inn i fagsystemet til kjøpers finansieringskilde. Kjøper vil da slippe å håndtere utveksling av denne informasjonen, og meglere vil slippe å oversende kontrakten på e-post. Maskinell utveksling av data gir også en høyere kvalitet, da man forhindrer menneskelige skrivefeil og lignende. Vårt håp er at bedre kvalitet i dataene også skal bidra til at flere skjøtepakker kan tinglyses digitalt. Ved å oppdatere dataene inn i fag- systemet til bankene med endringer fra fagsystemet til meglerne, vil man enklere kunne samhandle rundt endringer av for eksempel over- takelsesdato. Ved at megler og bank har samme informasjon om overtakelsesdato kan man også forhindre at penger fra banken kommer for sent inn på meglers klientkonto og forsinker overtakelse eller skaper stressende situasjoner tett opp til. I disse dager er vi i gang med å rulle ut denne tjenesten for meglere som benytter Vitec Next, men vil selvsagt også jobbe tett med andre partnere for at flest mulig skal kunne dra nytte av mulighetene løsningen gir. Det er et par eiendomsmeglerselskaper som vil være pilot, og de vil da kjøre piloten mot noen banker. En av pilot-bankene har pekt på hvilke fordeler kjøpekontrakten vil TINGLYSING OG SAMHANDLING LEVERT AV AMBITA Siden introduksjonen av digitale tinglysingstjenester i begynnelsen av 2020, har bransjen gjennomgått et digitalt skifte. Tinglysing av hjemmelsoverganger og samhandling mellom involverte parter har gått fra tidkrevende manuelle prosesser til å gjennomføres ved hjelp av noen få klikk. I juli 2022 var det 49 % av skjøtepakkene som ble tinglyst digitalt. I arbeidet med å heldigitalisere bolighandelen utvider vi i Ambita nå samhandling med digital kjøpekontrakt samt nytt brukergrensesnitt på www.etinglysing.no. I tillegg har vi store planer for høsten som forventes å øke andelen digitale skjøtepakker ytterligere. AV AMBITA

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 11 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID gi de. For banken vil informasjonen havne rett i CRM-strømmen hos rådgiver/kontor som fører til raskere ferdigstilling av lånesak. Alle data om objekt for etablering av dokumenter leses inn automatisk. Det vil ikke være behov for å etterspørre kjøpekontrakt hos kunde/megler, og det vil være mulig å bygge ut ytterligere automatisert kundedialog basert på de nye dataene. For megler/ oppgjør vil alle endringer av for eksempel overtakelsesdato oversendes automatisk til banken, og kjøpekontrakten vil oversendes rett i CRM-strømmen til rådgiver/kontor. NYTT BRUKERGRENSESNITT PÅ ETINGLYSNING.NO Etinglysning sin nettside har eksistert i lang tid og er i utgangspunktet laget for å håndtere opprettelse av dokumenter og innsending til kartverket. Vi ruller stadig ut nye tjenester for samhandling mellom megler og bank, og har derfor behov for å fornye tjenesten. Med nytt brukergrensesnitt vil vi bytte til en teknologi som gir oss større handlingsrom i å skape gode brukeropplevelser. I tillegg kommer det ny funksjonalitet på eksisterende tjenester, som for eksempel mulighet for å legge til påslag i sikringsobligasjonene. Vi har valgt å dele opp arbeidet med nytt brukergrensesnitt for at våre kunder skal få utnyttet ny funksjonalitet så raskt som mulig. Derfor har vi valgt å starte med ny løsning for opprettelse av sikring. Når denne er rullet ut vil vi fortsette med løsning for å opprette skjøter. Dette håper vi å kunne lansere til høsten. Løsningen vil først gjøres tilgjengelig for de meglerne som benytter Vitec Next, men planen er at alle våre brukere skal nyte godt av den nye løsningen på sikt. VEDLEGG FOR DIGITALE SKJØTER Kartverket har lagt til rette for at man nå kan sende inn skjøter med vedlegg digitalt. I samarbeid med Vitec Next legger vi nå til rette for en ny løsning som vil håndtere vedlegg for bruktbolig. Løsningen planlegges lansert til høsten, og er estimert til å øke andelen på elektroniske skjøtepakker ytterligere ett sted mellom 15-20%. I arbeidet med å sikre at vi har en grundig forståelse av prosessene knyttet til tinglysing med vedlegg, har vi gjennomført intervjuer med meglere og oppgjørsansatte for både bruktbolig og nybygg. Det er mange aktører involvert, og det er derfor viktig for oss å sikre at løsningen automatisert kundedialog basert på de nye dataene. For megler/oppgjør vil alle endringer av for eksempel overtakelsesdato oversendes automatisk til banken, kjøpekontrakten vil oversendes rett i CRM-strømmen til rådgiver/kontor. «Den nye løsningen vil medføre store effektiviseringsgevinster for både bank og megler»

12 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID tilrettelegger for god kommunikasjon og informasjonsdeling. Basert på intervjuprosessene prioriteres nå tilrettelegging for tinglysing med vedlegg for bruktbolig i første omgang. Dette fordi de fleste meglere og oppgjørsansatte på bruktbolig allerede kjenner prosessene rundt digitale skjøtepakker godt. For nybygg er det flere aktører som må hensyntas i løsningen. I tillegg vil det for nybygg også være svært aktuelt med forhåndsregistrerte fullmakter hos Kartverket (til forskjell fra enkeltfullmakter som kan sendes inn som vedlegg) for å effektivisere prosessene ytterligere. Vi jobber derfor nå med å bygge en god, sikker og brukervennlig løsning også for nybygg, men dette er noe mer tidkrevende. MONITORERINGSTJENESTEN En tjeneste fra Ambita som gir eiendomsmeglere bedre innsikt og økt kontroll på eiendommer som er i omløp. Ambitas monitoreringstjeneste gir automatiske varslinger når det skjer endringer i grunnboken og i folkeregisteret. Tjenesten oppdaterer grunnboksinformasjon på oppdraget, med mulighet til å automatisere arbeidsprosessen ved at sjekklister oppdateres. Dette gir stor verdi for partene involvert i en bolighandel. Tjenesten bidrar til å trygge bolighandelen, og sikrer at informasjon tilknyttet eiendommen / borettsandelen til enhver tid er tilgjengelig i salgsoppdraget. Løsningen er utviklet i samarbeid med Vitec AS, og er kun foreløpig tilgjengelig for meglerhusene som tar i bruk deres fagsystem Vitec Next. Dine kontaktpersoner: «Tjenesten bidrar til å trygge bolighandelen, og sikrer at informasjon tilknyttet eiendommen / borettsandelen til enhver tid er tilgjengelig i salgsoppdraget» HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 13 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Boligen skal ofte dekke behov som er innbyrdes motstridende. Familiemedlemmene skal både lage mat, være sosiale, se på TV, leke og gjøre husarbeid. De skal også sove, ha mulighet for å slappe av eller trekke seg tilbake med en bok eller med oppgaver som krever konsentrasjon. Dette er bakgrunnen for at vi skiller mellom aktive og passive soner i boligen. De stiller vidt forskjellige krav, men i dagens boligmarked vokser de likevel sammen. Åpen kjøkkenløsning er kanskje det beste eksempelet på at ulike behov kolliderer. Kjøkkenet er i bunn og grunn en arbeidsplass og et produksjonslokale, mens oppholdsrommet tilhører den delen av boligen som skal gi ro og hvile. Den nye normalen, sammenslåing av stue og kjøkken, åpner dermed både romløsningen og et mulig konfliktområde. SEPARAT KJØKKEN ELLER ÅPEN LØSNING? Åpent kjøkken har både fordeler og ulemper. Det er veldig sosialt; alle kan delta i matlagingen, til og med fra sofakroken. Baksiden av medaljen er at den åpne løsningen gir fullt innsyn. Det er ingen mulighet for å KJØKKENETS DILEMMAER For stor avstand mellom komfyren og vasken, for kort kjøkkenbenk, ingen spiseplass, minimal lagringsplass. Høres det kjent ut? Gjennomtenkte løsninger er alfa og omega når kjøkkenet skal planlegges. AV INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, MONN INTERIOR ARCHITECTS Foto: Filippa Tredal «Før man går for åpen kjøkkenløsning er det derfor viktig å vurdere om hele familien vil takle blandingen av aktiv og passiv sone»

14 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID skjule den rotete kjøkkenbenken som gjerne følger med matlagingen og hygge seg med gjestene når middagen er over. Min erfaring som interiørarkitekt er at åpen løsning kan fungere greit for single og for par uten barn, forutsatt at de klarer å holde kjøkkenet ryddig også når det jobbes der. Er familiesituasjonen en annen, blir behovene som skal dekkes for mange og alt krasjer. Følelsen blir raskt den samme som i en ettroms-leilighet. Før man går for åpen kjøkkenløsning er det derfor viktig å vurdere om hele familien vil takle blandingen av aktiv og passiv sone. Dersom én person er i full sving på kjøkkenet, mens en annen er innstilt på å slappe av i sofaen, adskilt fra støyende aktivitet, vil situasjonen by på utfordringer. For mange kan dessuten selverkjennelse være et viktig stikkord: Den som roter på et lukket kjøkken, vil rote akkurat like mye i en åpen løsning. ESTETIKK ELLER FUNKSJONALITET? Med åpen løsning følger behovet for sømløs overgang mellom kjøkken og stue. Rommet er en enhet, og helhetsinntrykket må være harmonisk. Dette kan fort gå på bekostning av funksjonaliteten. Mange fjerner overskapene for å dempe kjøkkenpreget – jeg vil nesten si at det hersker en overdreven frykt for overskap i dagens boligmarked. Dette gir knapphet på lagringsplass og stemmer dårlig med alt utstyret som skal plasseres. Kaffemaskiner og brødristere tar seg dårlig ut på kjøkkenbenken, øker kjøkkenfølelsen og reduserer inntrykket av integrasjon. For ikke å snakke om sousvide- og vakuum-maskiner og annen teknologi som mange investerer i. Ikke alt kan eller bør stå fremme. Tapet på en vegg eller et bilde med blikkfangeffekt gir kjøkkenet stuepreg. Det samme oppnår man ved å erstatte fliser med våtromsmaling i veggfargen. Ulik farge på over- og underskap er et annet enkelt grep som gir rytme til interiøret og forsterker stuefølelsen. Dessuten må kjøkkeninnredningen selvsagt speile møbleringen i stuen. Mørke flater i den ene deler krever mørke flater i den andre. SMART ELLER UPRAKTISK? Uansett hvilken løsning man velger må innredningen være gjennomtenkt. Kjøkkenet må bygges opp rundt fire elementer: Vask, kjøl/frys, komfyr og spiseplass. Disse må plasseres med kort avstand til hverandre slik at kjøkkenet fungerer godt. Et åpent kjøkken med stor avstand mellom elementene egner seg kanskje til festbruk, men til hverdags er de færreste tjent med slike løsninger. I tillegg til å være en arbeidsplass er kjøkkenet familiens viktigste samlingssted. Problemet i den sammenheng er at de åpne løsningene ofte fortrenger spiseplassen som erstattes med en enkel barløsning. Denne dekker behovet bare delvis: Den fungerer godt til raske frokoster, men kommer det en middagsgjest, blir det mye organisering selv for et enkelt hverdagsmåltid. Foto: Niklas Hart Foto: Niklas Hart

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 15 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Vi interiørarkitekter mener at kjøkkenet må ha mye benkeplass. En del ting må nødvendigvis stå fremme på benken, og samtidig må den som skal jobbe ha armslag. I tilknytning til benken bør det også settes av plass til skjerm eller lesebrett. Jeg er vel ikke den eneste som har opplevd at maten svir seg fordi kokken skal passe grytene og se på nyhetene samtidig ARBEIDSLYS ELLER HYGGELYS? Belysningsopplegget bringer meg tilbake til de to sonene jeg startet med. Stue- og kjøkkendelen må vurderes hver for seg fordi arbeidssoner og hvilesoner stiller ulike krav. Der vi jobber, skal det være mye og godt lys, mens lyset må være mykt og stemningsskapende når vi skal nyte måltidet. Kjøkkenets skarpe arbeidslys passer dermed dårlig når matlaging og rydding er avsluttet. Dimmer på taklyset er et minimum. Det er dess- uten lurt å ha benkebelysningen på en egen kurs slik at den kan slås av når den ikke behøves. En dimmer eller trådløs bryter rett ved spisebordet gjør det mulig å regulere lysmengden og lysstyrken uten å reise seg. KONKLUSJON Åpen kjøkkenløsning har mange fordeler, men passer ikke for alle. Løsningen er krevende for store familier og kan bli en overraskelse for den som flytter fra enebolig til leilighet og er vant til lukket kjøkken. En god tommelfingerregel er å skille kjøkkenet fra stuen dersom man liker lange middager og vet at kjøkkenet kommer til å være hyppig i bruk. Selv har jeg valgt en halvåpen løsning. Å fjerne døren mellom stue og kjøkken har gitt meg flere gevinster: Det er god kontakt mellom de to rommene, men likevel et tydelig skille. Rot lar seg enkelt skjule, og det er færre hensyn å ta når selve kjøkkenet skal innredes. Best av alt: Den som oppholder seg i stuen, forstyrres ikke av aktiviteten på kjøkkenet. Foto: Niklas Hart

BMW 8-serie Cabriolet. Forbruk for blandet kjøring 10,8-11,5 l/100 km. CO2 utslipp 247–262 g/km. Maks effekt (HK) opptil 625. Alle verdier oppgitt etter gjeldene WLTP. Avbildet modell kan avvike fra standard BMW M8 CABRIOLET

T H E 8 C A B R I O L E T

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Bare noen få tiår tilbake, var det vesentlig mer menneskelig kontakt mellom oss meglere og kundene våre. Den digitale utviklingen har gått superraskt. Nå er det masse oppgaver vi før måtte bruke mye tid på, som gjøres enkelt med et tastetrykk. Og det er jo hyggelig. Da burde det jo bli mer tid til å pleie og kommunisere med kunder og marked da. Men gjør det egentlig det? Bruker vi den frigjorte tiden på kundene våre? Eller blir dette tatt ut på annen måte? I mer fritid, eller annen tidsbruk som etter min mening i liten grad er verdiskapende. Som å være med takstmann eller fotograf og stylister når disse gjør sin jobb på salgsobjektet. Har vi evnet å utvikle «nye» fysiske møteplasser med kunder, der computere nå har erstattet de møtene vi tidligere hadde med menneskekundene våre? Eller ender vi opp i samme dilemma som landbruket; Større maskiner gir ikke bonden bedre tid, men færre mennesker er involvert. Og maskinene er så dyre at bonden må ha diger jobb ved siden av. Misforstå meg rett; Jeg heier på teknologiske nyvinninger jeg. Men synes å se en del utfordringer for vårt fag som fortjener oppmerksomhet og debatt. Eller er det helt greit at vi blir så digitalisert at vi blir usynlige rådgivere. For det er jo rådgivere vi ynder å kalle oss. Kanskje ville det vært nyttig å tatt et lite skritt tilbake, (eller i det minste til siden), og sett det hele fra kundenes ståsted. Vil de ha en fulldigitalisert megler? Alle sammen? For det er jo også et særtrekk ved utviklingen når stadig mer av prosessen digitaliseres- alt blir klin likt. Vi har en meningsfylt og viktig samfunnsoppgave. Vi skal medvirke til at eiendomshandelen foregår på en skikkelig og betryggende måte. For alle kundene våre. Over hele landet. Stort sett er publikum fornøyd med våre meglertjenester, og det er hyggelig. Dette skyldes en høy faglig standard, gode systemer og seriøse utøvere som kan sitt fag. Men kan vi bli bedre? Kan vi bli oppfattet som enda mer verdifulle og med et enda bedre omdømme enn i dag? Hva skal i så fall til for å få til det? Jeg tror svaret er et økende fokus på menneskene. Bli bedre på å analysere kundene og kundeemnene. Bli bedre på å stille de relevante spørsmålene, for å finne ut hvor kunden er i livsløpet. Hva vil de vektlegge, hvilke behov og drømmer har de? Vi må bruke noe tid med kundene våre for å få denne kunnskapen. Da har vi et godt grunnlag for å medvirke til å oppfylle deres behov, og deres drømmer. Vi må være mer interessert i menneskene vi skal ha og har som kunder. De vi er dønn avhengig av, og lever av. Og (kanskje) litt mindre opptatt av oss selv og egne resultater. Flytte fokus til egen prestasjon. I erkjennelsen av at det er prestasjoner som skaper resultater. Din og min prestasjon. For kunden. Og for oss. Presterer vi bra for kunden, blir både resultatet og omdømmet bra. «Alt som kan digitaliseres, blir digitalisert. Alt det andre kommer til å bli mye mer verdt.» Det er en knalltøff konkurranse i vår bransje. Muligens også en viss overetablering. Dette, kombinert med at digitaliseringen gjør det enda vanskeligere for markedet (les kundene) å se forskjell på aktørene, burde tilsi at firmaene blir mer opptatt av å utvikle sine ansatte i å bli bedre i sin omgang med kundene. For det er det etterlatte inntrykk den enkelte megler legger igjen hos en kunde, som er det viktigste valgkriteriet når en megler skal velges fremfor en annen. Prisen på våre tjenester er ikke uten betydning, men dersom pris blir det avgjørNEF 90 ÅR «VI JOBBER LITT MED EIENDOM. OG MASSE MED MENNESKER» Det er mye som har forandret seg i denne bransjen på 90 år. Nesten alt er annerledes nå i forhold til tidligere tider. Det meste til det bedre. AV GUNNAR KROGSVEEN, ÆRESMEDLEM I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 19 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Trenger din bedrift nye folk? La NEF hjelpe deg å nå riktig målgruppe med stillingsannonse på våre nettsider og sosiale medier. Kontakt ida@nef.no for et godt tilbud ende, er det et klart tegn på en bransje som ikke har klart å utvikle seg godt nok i forhold til de som skal velge megler. Kundepleie og kommunikasjon må bli poenggivende. Utdanningen har blitt vesentlig bedre etter at vi overlot dette til BI og andre utdanningsinstitusjoner tidlig på 90 tallet. Meglerstudiet består naturlig nok hovedsakelig av jus og økonomi. Men faget «kundepleie- kommunikasjon-­ «consumer behavior», er så vidt jeg ser betydelig underrepresentert i forhold til det behov jeg mener å se. Det er også typisk at det ikke gis poeng i etterutdanningen for fag som vi forenklet kan kalle salgsteknikker og kommunikasjon. Tenk litt på det. Særlig i lys av at det er mennesker vi egentlig jobber med. Det synes å være et betydelig potensial for å heve standarden i bransjen på dette «fagfeltet». NEF må derfor være pådriver for å utvikle og implementere gode kursserier og lærebøker på dette fagfeltet. Bare pass på så dette ikke i unødig grad «akademiseres». Det er ikke kjempekompliserte saker dette. Men uten trening blir vi fort klønete og usikre i kundesituasjoner. De gode meglerne (ikke nødvendigvis de aller mestselgende) har gjennomgående veldig fornøyde kunder. Det bør jo være et mål at alle kunder er så fornøyde at de blir våre ambassadører. Men skal det skje, må flere heve blikket oftere fra PC’n, og møte, se og snakke med menneskekundene sine… Æresmedlemmene Gunnar Krogsveen og Peder Normann Raknes har også på fritiden samarbeidet godt opp igjennom årene.

20 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Navn? Kjerstin Elisabeth Falkum Arbeidssted: Schala & Parters Eiendomsmegling Alder? 39 år Sivilstatus, barn? Gift, 2 barn Sist leste bok? Leser lite bøker dessverre, men hører daglig på motivasjons podder, min favoritt er »Bertrands Univers» Favoritt TV-program? Real House Wifes of Beverly Hills Favorittmusikk? House og Jazz «Favorittdings»? Mobilen Kjører? Porsche Taycan, Volvo XC90 og Mercedes SL 560 Cabriolet (1988 modell) Hvor mange timer jobber du i uke? 50-70 timer Hva gjør du for å koble av? Reiser, inviterer venner/familie på middag og leser interiørmagasiner Hva er din beste idrettsprestasjon? Ingen store prestasjoner, men var ganske god i håndball en gang tiden Etter en god middag; hva er ditt desserttips? Espresso Martini Beste reisemål? Elsker den franske rivieraen Har du noen dårlige sider? Utålmodig Hva er den beste avgjørelsen du har tatt? Å fått barn og gifte meg med Erik Hvor mange ganger har du flyttet? 5 Hvilken «floskel» irriterer deg i et prospekt? «Må sees!» – Da tenker jeg,«ehh..nei det må jeg ikke!!» Hva er dine personlige erfaringer med eiendomsmeglere? Hardtarbeidende og positive Karrierevei fram til der du er i dag? Areal Eiendomsmegling 2005-2006 IHUS Eiendomsmegling 2006-2015 Schala & Partners 2015- Hva er det viktigste eiendomsmegleren bidrar med i bolighandelen? Trygghet, kompetanse og gjennomføringsevne. Vi skal alltid ligge foran kunden, og bidra til at livsendringen de står i blir så smidig som mulig. Har du noen gang møtt en «rolig boligselger?», svaret er nei. De mest fornøyde kundene får tett oppfølging og det er kjempeviktig for et godt resultat! Hvordan vil eiendomsmegling utvikle seg i de neste ti årene? Jeg tror vi jobber ganske likt, men jeg tror vi kan markedsføre enda råere digitalt. Visuell fremstilling og måten vi kommuniserer på vil nok forandre seg. Virtuelle visninger i større grad, men ingenting vil slå en fysisk tilstedeværelse. Hva er den største utfordringen til bransjen? Er å få viktig kompetente meglere til å bli i bransjen over tid, og gjerne helt frem til pensjonsalderen. I de store byene er ikke dette tilrettelagt pga. utfordrende arbeidstider på kvelder, helger ect. Det samme gjelder å få beholdt flere damer i bransjen etter å ha fått barn. Hva kan gjøres for å bedre eiendomsmeglerens omdømme? Omdømmet er noe helt annet enn for 15 år siden. Jeg synes vi gjør mye riktig nå, og føler ikke at vi meglere har noe dårlig omdømme i særlig stor grad. Vi skal fortsette utdanningen. Skulle vi forandret på noe så kunne jeg ønske at vi meglerne kunne gå mer sammen om å kutte ut all kortsiktig «gratis arbeid». Jeg føler at stort sett så tror mannen i gata at de kan benytte seg av tjenester og kompetansen til eiendomsmegleren kostnadsfritt når de skal starte på boligsalget sitt eller refinansiere. Dette er en uting, sånn skal det absolutt ikke være. Gratis verdivurdering/ e-takst ect. ødelegger for «alle» i bransjen. Dette tar mye tid, og jeg vil tørre å påstå at de fleste meglerne opplever at denne tiden i en alt for stor grad ikke betaler seg i fremtidig oppdrag likevel. Ønsker ikke et omdømme hvor folk tror at megleren skal jobbe gratis, og at en tar det for gitt. Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg framover? Veldig spennende marked i disse tider. Ser for meg en tid fremover hvor det er mye psykologi som påvirker, og kjøpekraften blant folk vil nok kanskje svekkes litt. Ser for meg et fortsatt stabilt marked hvor vi vil få solgt, men omløpshastigheten i 2023 vil være noe lavere fremover enn hva vi har vært vant til de siste årene. Bankene har fortsatt stor pågang av søknader om finansieringsbevis, og det er positivt at folk får stort sett innvilget mellomfinansiering. I finanskrisen var det annerledes, folk flest slet med å få mellomfinansiering og hjulet stoppet litt opp. I 2023 vil vi se en utflating i prisene og kanskje en svak nedgang, tror jeg. Månedens meglerprofil: KJERSTIN ELISABETH FALKUM

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 21 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Høyesterett sammenfatter dommen slik: I forbindelse med salget av en leilighet i Oslo innga kjøperen et bud som ble akseptert av selger innen akseptfristen. Eiendomsmegleren videreformidlet imidlertid ikke selgerens aksept til budgiveren og bindende avtale kom derfor ikke i stand. Etter at akseptfristen var utløpt kom det inn et høyere bud på leiligheten og budrunden fortsatte. Leiligheten ble til slutt solgt til kjøperen for 150 000 kroner mer enn det opprinnelige budet han hadde gitt, og som selgeren hadde akseptert. I motsetning til lagmannsretten har Høyesterett kommet til at eiendomsmegleren handlet erstatningsbetingende uaktsomt overfor budgiveren, fordi han ikke videreformidlet selgerens første aksept. Budgiveren blir tilkjent erstatning fra eiendomsmeglingsforetaket og dets forsikringsselskap tilsvarende differansen mellom det opprinnelige budet og den endelige kjøpesummen. Dommen avklarer eiendomsmegleres erstatningsansvar for feil begått under budrunden. De største eiendomsmeglerkjedene kommenterte dommen og redegjorde for hvordan den ville påvirke eiendomsmeglernes arbeidshverdag. Videre deltok bl.a. Finanstilsynet, Eiendom Norge og Forbrukerrådet. I tillegg var det forberedte innlegg fra forskerne på BI, fra ankemotpartens prosessfullmektig i Høyesterett samt diskusjon med de 50 deltagerne i salen. Professor Harald Benestad Anderssen innledet om dommens avtalerettslige sider Høyskolelektor Terje Bergem var ordstyrer HANDELSHØYSKOLEN BI ØNSKER Å BIDRA TIL UTVIKLINGEN AV FAGMILJØ OG FORSKNING INNEN EIENDOMSMEGLINGSRETT Som et ledd i dette arbeidet inviterer Institutt for rettsvitenskap og styring med ujevne mellomrom til et gratis og uformelle diskusjonsforum for eiendomsmeglingsfaglige problemstillinger. Tirsdag 6. september ble det gjennomført et slikt fagmøte ved BI Oslo med tema: Hvilken betydning vil Høyesteretts dom av 30. juni 2022 (HR-2022-1316-A) få for eiendomsmeglernes gjennomføring av budrunden og for inngåelsen av avtaler om kjøp av fast eiendom? AV PAUL HENNING FJELDHEIM Eiendomsmeglingsgruppen ved Handelshøyskolen BI, v/Harald Benestad Anderssen, Terje Bergem, Tore Bråthen, Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim, Georg Ibsen Lexander, Kim Andre Syvertsen Er du faglig interessert og ønsker invitasjon til disse uformelle møtene, kan du sende en mail til paul.h.fjeldheim@bi.no

22 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID - Målet vårt er at du som megler skal kunne annonsere boligene dine uten å løfte en finger, forteller CEO i EasyAd, Bengt Berglund. EasyAd automatiserer hele annonse- prosessen. Når en megler legger ut en ny bolig for salg i sitt system, hentes informasjon og bilder ut automatisk. På et blunk lages ønsket antall annonser i riktig format og plasseres målrettet til avtalt tid og budsjett i valgte kanaler – inkludert sosiale medier. - Med EasyAd kan megler publisere en ny bolig, og vite at annonseringen er ivaretatt. Må det senere gjøres en endring i oppføringen, som for eksempel en prisjustering, så oppdateres alle annonsene automatisk. Produkt- pakken kan inkludere blant annet visningsboost med egne annonser i dagene før visning, og meglerprofilering i nærområdet etter salg. Når som helst i prosessen har megler også tilgang til en liverapport med resultater og forhåndsvisning av alle annonseformater, sier Berglund. TETT SAMARBEID MED NORGES STØRSTE MEDIEHUS Kjenner du som megler ikke til navnet, er sannsynligheten stor for at du likevel har benyttet deg av teknologien. EasyAd jobber med alle de største mediehusene i Norge og Sverige. Bedriften leverer blant annet boligkaruseller til Amedias nær 100 nettaviser, og eiendomsløsninger til Schibsteds mange nettsteder som VG, Bergens Tidende, Aftonbladet og Blocket.se. - Vi i EasyAd har nok fra begynnelsen jobbet mer under radaren som tech-tilrettelegger enn andre proptech-aktører. At bedriften ikke har vært så synlig har ikke vært så farlig, så lenge annonsene våre har vært det, sier Berglund. 10 ÅR OG 100 MILLIONER KLIKK I 2020 fylte EasyAd 10 år. Samme år rundet annonseplattformen to millioner automatisk produserte annonsekampanjer og 100 millioner klikk. Nå, bare to år senere, har EasyAd passert 150 millioner klikk på sine annonser. Det som startet i 2010 som en enkel plattform for selvbetjent annonsebestilling har utviklet seg til en komplett og helautomatisert løsning som favner hele prosessen, fra produksjon til distribusjon og rapportering. - Målet vårt vil alltid være økt verdi for kunder og partnere. For en eiendomsmegler vil det bety å gjøre arbeidshverdagen deres stadig enklere og annonseringen stadig bedre. Vi er stolte av teknologien vår og hvor langt vi har kommet, men vi er langt fra ferdige, sier Berglund. STØTTET AV NORSK FORSKNINGSRÅD Forskning og utvikling er en viktig del av strategien til EasyAd. Arbeidet er støttet av Norsk Forskningsråd. EasyAd samarbeider også med Universitetet i Sørøst-Norge, og snart flytter bedriften til nye lokaler i forsk- ningsparken ved Campus Vestfold. - Vi blir ikke målt på hva vi skapte i går, men på hva vi skaper i morgen. I et veldig dynamisk proptech-landskap er det helt nødvendig at vi kontinuerlig utvikler teknologien vår for å være konkurransedyktige, forteller Berglund. Dette arbeidet kommer kundene til gode. I samarbeid med meglerhus og mediehus har EasyAd utviklet en rekke produkter spesielt for eiendomsmarkedet. PROPTECH BOLIGANNONSERING UTEN Å LØFTE EN FINGER EasyAd vokser raskt og er nå Nordens største uavhengige annonseplattform. De fleste av de store meglerhusene i Norge benytter teknologien. Det er ikke uten grunn. AV EASYAD

EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 23 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID - Det seneste eksempelet er utviklingen av automatiserte printannonser, basert på de digitale. Det bidrar til at papiravisene fortsatt kan ha annonser fra boligmarkedet, samtidig som meglerne får en lavere pris og null arbeid. FLEKSIBEL TEKNOLOGI – MANGE INTEGRASJONER Berglund mener at fleksibiliteten i teknologien er et av de største konkurransefortrinnene deres. - Vi tror på teamwork. Det gjelder også teknologien vår. Det hjelper ikke at den er aldri så smart, om den ikke kan integreres. EasyAd-teknologien kan jobbe sømløst sammen med det meste. Enten det er et CRM-system, økonomisystem eller om du vil vise annonsene for strandhytta di kun når yr.no melder om sol, avslutter Berglund. EASYAD • EasyAd ble startet i 2010 av Bengt Berglund og Stian Garthus • Bedriften holder til i Horten og er i dag 13 ansatte. Planen er å bli opp mot 20 ansatte i løpet av 2023. • Hovedproduktet er en helautomatisert plattform som favner både produksjon, distribusjon og rapportering av digitale annonser. • Et av de viktigste satsingsområdene er boligmarkedet, og de fleste av de store meglerhusene i Norge bruker allerede teknologien. • Flere ledende netthandelsaktører bruker også EasyAd. • Fleksibiliteten i teknologien gjør at nær sagt hva som helst kan integreres og dermed også automatiseres. • EasyAd har et løpende FoU-arbeid og har utviklet en rekke produkter spesielt for boligmarkedet. • Bedriften er støttet av Norsk Forskningsråd og samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge. • I 2016 gikk Schibsted inn på eiersiden. Bengt Berglund har jobbet med annonsering og forretningsutvikling siden begynnelsen av 90-tallet. Han begynte med print, TV og radio, før han senere gikk digitalt. Som kommersiell direktør i Dagbladet.no, var han i over ni år med på å bygge opp og strømlinjeforme deres kommersielle digitale satsing. I 2010 var han med å starte EasyAd, og har siden hatt rollen som CEO. NEF HØSTKONFERANSE LES MER OG MELD DEG PÅ HER! 17-18. november 2022 | Radisson Blu Scandinavia, Oslo Aktuelle foredrag | Utstilling | Festmiddag og 90-års markering Eiendomsmeglerbransjen er i stadig endring og det har aldri før vært viktigere å holde seg oppdatert. Bli med på vår største møteplass 17. - 18. november i Oslo.

24 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Sirken er en tilrettelegger for ombruk i praksis. I for lang tid har vi pratet om å gjøre noe med avfall fra bygg og anleggsbransjen, men ikke engang de lavt hengende fruktene er plukket. Dette var det på tide å gjøre noe med tenkte Sirken. I en arbeidsgruppe sammen med Greenstock (nå Loopfront) FIVH, Trøndelag fylkeskommune og TRV ble problemstillingen om ombruk i bygg og anleggsbransjen drøftet sammen med Sirken for første gang. Et flerfaktorproblem med noen klare indikatorer var resultatet. Miljøkampen på dugnad, var ikke lenger effektivt i en bransje der marginene ble mindre og kravet til effektivitet større. Sirken så på problemstillingen med økonomisk rettet blikk, grunnet viktigheten av at ombruk ikke ble nok en kostnad som skulle bokføres i byggprosjektene. Dette ledet oss inn på den løsningen vi har i dag. ALLE FAKTORER ER OVERVEID Den første utfordringen man møter for å få til ombruk i bygg og anleggsbransjen er å sette seg inn i regelverkene rundt, brukthandelsloven, byggevareforordningen og markedsføringsloven. Her er det rigide og utdaterte vedtak som setter store kjepper i hjulene for ombruk i praksis. Men det finnes noen smutthull. Overskudd, eller nye varer som er til overs er det lov å omsette. Disse varene eller fraksjonene blir ikke ansett som avfall før de faktisk ligger i avfallscontaineren, og all dokumentasjon knyttet til varen er fortsatt godkjent. Dette var de lavt hengende fruktene det henvises til ovenfor. Men så kan man spørre seg, hvorfor kaster byggebransjen overskudd? Svaret er heldigvis enkelt, det koster for mye å ta vare på overskuddsvarene, i forhold til å levere de til avfallshåndtering og ta kostnaden knyttet til det. Skal man frakte overskuddsvarer fra anlegget har det en fraktkostnad. Timingen for bruk av overskuddsvarene i nytt prosjekt er ofte umulig å hensynta så varen må mellomlagres en plass. Dette har en lagerkostnad. I tillegg må du ha noen som administrerer dette lageret. Disse skal ha lønn, plutselig har kostnadene for å ta vare på materialene blitt mangegangen større enn å ta avfallskostnaden å kjøpe nye varer når de trengs. INNOVASJON NORGE – PILOTPROSJEKT - SAMARBEID Sirken søkte innovasjon Norge for å lage en pilot for den tiltenkte løsningen. Resultatet ble en kommersialiseringsstøtte på 360 000 kr. Nå kunne de teste hypotesen sin i praksis. Veidekke og Skanska sa seg villig til å teste løsningen og i juni 2020 ble den aller første selvbetjente ombrukscontaineren satt i drift. PROPTECH OMBRUK I PRAKSIS Ombruk på en økonomisk bærekraftig måte som fungerer i praksis var utgangspunktet, nå er de klare med sin løsning. AV SIRKEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy