Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND FORSLAG TIL NY LOV OM FINANSTILSYNET NEF ER HØRINGSINSTANS Utvalget har utarbeidet et forslag til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som er ment å legge til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover. UTVALGET FORESLÅR BLANT ANNET: • at Finanstilsynet skal være et integrert tilsyn med hele finansmarkedet • at Finanstilsynet fortsatt skal fører tilsyn med eiendomsmeglingsnæringen • a t det skal tas inn en formålsbestemmelse i loven, og at forbrukervern skal fremheves som et virkemiddel for å oppnå hovedformålene om finansiell stabilitet og velfungerende markeder • at fordelingen av ansvar for makroovervåking og makroregulering mellom departement, sentralbank og tilsyn videreføres. Dette omfatter blant krav til kapital- og likviditetsbeholdning og utlånspraksis i bankene. • at Finanstilsynets uavhengige stilling skal følge av lov, ved at det blir slått fast at Finanstilsynet ikke kan instrueres om behandlingen av enkeltsaker. • a t behandlingen av klager på Finanstilsynets vedtak, som hovedregel, skal legges til en uavhengig klagenemnd, og ikke til departementet som i dag. NEF har i høringsuttalelse støttet hovedlinjen i utvalgets forslag. NEF skal ivareta eiendomsmeglernes etiske og faglig interesser, samt økonomiske rammebetingelser. NEF er opptatt av å bygge et godt forbrukervern i bolighandelen som fremmer tilliten til de profesjonelle aktørene og sikrer en trygg bolighandel, og vi er opptatt av at makro- overvåkningen og reguleringen av bankene må bidra til et stabilt og bærekraftig boligmarked over tid. Kjøp og salg av bolig er livets viktigste økonomiske beslutning for de fleste forbrukere, og tilsyn med at kjøps- og salgsprosessene gjennomføres i tråd med regelverket og god meglerskikk er viktig. Erfaringen er at Finanstilsynet bidrar til å skjerpe bransjens kvalitetsbevissthet og til å korrigere aktører som ikke leverer tjenester av akseptabel kvalitet. Derfor mener NEF at tilsynet med eiendomsmegling må prioriteres høyt. Det kan være ubehagelig å komme under tilsyn, men «riset bak speilet» har en preventiv effekt. De aller fleste bransjeaktørene anstrenger seg for å drive virksomheten i henhold til gjeldende krav. Det vinner yrkesprofesjonen vår på. Samspillet mellom regulering og tilsyn med etterlevelsen av regler har vist seg å være effektivt i bransjen. NOU 2021: 7 dokumenterer et betydelig kvalitetsløft i norsk eiendomsmegling gjennom det siste tiåret. NEF har i høringen fremhevet betydningen av at vi har et sterkt og effektivt finanstilsyn som evner å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Uavhengighet er en av de viktigste faktorene for et effektivt og troverdig Finanstilsyn. Dette hensynet opplever vi at balanseres godt i utvalgets forslag. Forslaget innebærer at Finanstilsynets uavhengige stilling styrkes ved at departementets myndighet til å instruere tilsynet i behandlingen av enkeltsaker begrenses sterkere enn i dag. Etter utvalgets forslag vil departementet fortsatt kunne instruere Finanstilsynet i enkeltsaker som gjelder søknad om konsesjon mv. for banker, forsikringsforetak og infrastrukturforetak. I praksis betyr dette at i enkeltsaker hvor det er stort rom for skjønn vil departementet kunne gripe inn, men i ordinære saker vil ikke Finanstilsynets integritet bli utfordret. I sammenheng med dette foreslås det at klagebehandlingen legges til en uavhengig klagenemnd. Forslaget harmonerer med at Finanstilsynet gis en mer uavhengig stilling i forhold til departementet, og vil samtidig avlaste departementet og kunne bidra til en mer effektiv klagebehandling. Dette er også klagerne tjent med. NEF er også tilfreds med at det innstilles på å videreføre arbeidsdelingen mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet innenfor makroovervåkning og makroregulering. Denne arbeidsfordelingen fungerer etter vårt syn godt. Det er særlig viktig for vår bransje at vurderinger knyttet til regulering av bankenes utlånspraksis gjøres i et samspill mellom tilsynsmyndighet, fagmiljøer, bransjer og politiske miljøer, fordi kompleksiteten er høy og rommet for skjønn betydelig. Finantilynets årlige utlånsundersøkelser og løpende overvåkning av finansmarkedene utgjør en viktig del av analysegrunnlaget for slike beslutninger, men må kombineres med bredere kunnskap om boligmarkedet og boligøkonomi. NEF og Finanstilsynet har gjerne avvikende syn ved revisjon av utlånsreglene. Det er ikke unaturlig siden Finanstilsynet har dypere innsikt i den finansielle stabiliteten, mens NEF har dypere innsikt i markedsdannelsen og prisdriverne. Den åpne meningsbrytningen som skjer hver gang utlånsforskriften er på høring er sunn og sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag for Finansdeparte- mentet. Som argument for å beholde tilsyn med eiendomsmeglingsvirksomhet i Finanstilsynet har utvalget anført følgende: «Utvalget viser også til at bankene har en sentral rolle i boligomsetningen i Norge. Bankene bidrar til finansieringen av boligkjøp, og er i mange tilfeller samtidig eiere av eiendomsmeglingsforetak. Det er ikke uvanlig at banker og eiendomsmeglingsforetak markedsfører og anbefaler hverandres tjenester, noe som kan reise tilsynsmessige spørsmål knyttet til kryssalg. Utvalget legger til grunn at den generelle tilsynskompetansen hos Finanstilsynet, kombinert med de problemstillinger som er knyttet til eiendomsmeglingsforetaks rolle i finanskonsern, tilsier at dette tilsynet fortsatt bør ligge i Finanstilsynet.» NEF har i denne sammenheng tatt til orde for at enheten i Finanstilsynet som fører tilsyn med eiendomsmeglingsvirksomhet får mandat og ressurser til å følge opp etterlevelsen av bankregelverket på de områder som har betydning for utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet.  Utredningen NOU 2023: 6 «Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet» har vært på offentlig høring med svarfrist 2. juni.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy