Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

40 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 RFE-2022-294: MEGLERS UNDERSØKELSES- OG OPPLYSNINGSPLIKT VEDRØRENDE SAMEIETS FELLESOMRÅDER- P-PLASSER OG HAGE Denne saken gjaldt salg av en eierseksjonsleilighet i et boligsameie på til sammen 26. seksjoner. Det fremgikk av annonseringen at sameiet hadde felles parkeringsplasser og hage. Etter kjøpet, ble imidlertid klagerne oppmerksomme på at parkeringsplassene og hagen lå på fremmed grunn. Spørsmålet var derfor om megleren hadde brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt ved å markedsføre boligen med fellesområder: Klagerne krevde også erstatning på 300 000 kroner i erstatning av meglerforetaket som følge av dette. Nemnda kom enstemmig til at klagen ikke førte frem, og uttalte: «Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-7 andre ledd nr. 6 at megler skal gi opplysninger om bebyggelsens arealer. Videre følger det av § 6-7 første ledd første punktum at megleren skal sørge for at kjøperen før handel sluttes, får opplysninger denne har grunn til å regne med å få, og som kan få betydning for avtalen. Spørsmålet er derfor om megler her har oppfylt undersøkelses- og opplysningsplikten. Etter nemndas syn må det tas i betraktning at det her dreide seg om salg av én leilighet i et boligsameie på tilsammen 26 seksjoner. Det må legges til grunn at helt siden prosjektet ble ferdigstilt i 2008, har det vært parkeringsplasser utenfor sameiets inngangsparti, og hagen har også blitt ansett å tilhøre sameiet. Videre må det legges til grunn at sameiet som sådan frem til nå har trodd at de eide de omtvistede arealene, og at dette ikke tidligere har vært noe tema. Megleren fikk følgelig ingen signaler om at hagen og p-plassene var på fremmed grunn. Nemnda er ikke enig i at kartutsnittet som viser at fellesarealene lå på eget bruksnummer, isolert ga megler en oppfordring til å nærmere undersøke eierforholdet, slik klager har anført. For å få klarhet i eierforholdet til grunnen som utgjorde fellesarealene måtte megler ha sjekket grunnboken. Nemnda peker her på at det hele tiden har vært gjengs oppfatning at grunnen tilhørte sameiet, og at megler i denne situasjonen ikke hadde grunn til å tvile på dette. Selv om de oversiktskart som var vedlagt salgsoppgaven, ikke ga noe klart svar på hvor tomtegrensen gikk, ville det være å strekke meglers undersøkelsesplikt for langt ved å kreve at megler i en slik situasjon skulle ha undersøkt nærmere med Kartverket. Nemnda finner derfor at megler har overholdt undersøkelse- og opplysningsplikten vedrørende sameiets tomteareal når det gjelder salget av denne enkeltstående leiligheten i boligsameiet. Konklusjonen blir at megler overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten, herunder omsorgsplikten for klagerne. Erstatningskravet fører ikke frem.» RFE-2023-001: MEGLERS VEDERLAG VED OPPDRAGSGIVERS OPPSIGELSE AV OPPDRAGET I denne saken inngikk klageren (selger) og megleren oppdragsavtale om salg av klagerens hele tomannsbolig. Klageren valgte imidlertid å si opp oppdraget ettersom man ikke lyktes med å oppnå et salg. Klageren ble fakturert 138 175 kroner i forbindelse med oppsigelsen, men gjorde gjeldende at meglerens timebruk er overdrevet høy. Klageren mente derfor at et krav som tar utgangspunkt i meglerforetakets timeliste, ikke vil lede til et rimelig vederlag. Spørsmålet var hva megleren har krav på i «rimelig vederlag» ved klagerens oppsigelse av oppdraget. Nemnda kom enstemmig til at klagen ikke førte frem, og uttalte: «I dette tilfellet var det avtalt i oppdragsavtalen punkt 5.2 at meglerforetaket har krav på "rimelig vederlag for medgått tid/utført arbeid og avtalte utgifter (utgifter til påløpte visninger, innhenting av opplysninger, markedspakke og tilrettelegging) samt eventuelle utlegg, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-5». Oppdragstakeren har krav på et rimelig vederlag for utført arbeid dersom oppdraget sies opp av oppdragsgiveren. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-5. I henhold til oppdragsavtalen er det inngått avtale om provisjonsbasert vederlag, og følgelig kan man ikke legge det antall timer som er påløpt til grunn, i motsetning til hvis det hadde vært avtalt timesbasert vederlag. Klager er fakturert 138 175 kroner, dette inklusiv utlegg som ikke er spesifisert. Det er inngått avtale om 1 prosent STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER PER RACIN FOSMARK FRA REKLAMASJONSNEMNDA AV PER RACIN FOSMARK, LEDER FOR REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy