Eiendomsmegleren nr. 3 - 2023

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID FRISTER OG GRENSENES STATUS En MUF starter alltid med en søknad og det skal fattes et vedtak som svar på søknaden. Vedlagt søknad om MUF skal det være «et kart som viser en fullstendig oversikt over samtlige grenser for enheten på en tilstrekkelig nøyaktig og entydig måte slik at foreløpige grenser kan føres inn i matrikkelen samtidig med at enheten blir opprettet» (matrikkelforskriften § 25 andre ledd). Dette danner grunnlaget for første føring i matrikkelen. Ved første føring er det foreløpige grenser som registreres. Fristene for MUF er flere. Først er det verdt å merke seg at regelverket setter maks frister. Det skal i hver enkelt sak gjøres en konkret vurdering av når saken skal være ferdig. Opplysninger gitt i søknaden vil være vesentlige og vurderes sammen med kommunens mulighet for faktisk gjennomføring. Fullføringen skal ikke ta mer enn 2 år fra opprettelse av matrikkelenheten. Den regnes som opprettet ved tinglysingstidspunktet eller, for enheter som ikke skal tinglyses, ved registrering. Dette er beskrevet i matrikkelforskriften § 25 fjerde ledd. Her kommer også et unntak. Hvis det ikke er hensiktsmessig å sette ned grensemerker på oppmålingsforretningen kan merkingen utsettes, men ikke lenger enn at det maksimalt har gått 5 år siden opprettelse. Fristen på maksimalt 2 år for fullføring av MUF gjelder for at «møtet med partene og innmålingen av grensen må være gjennomført, og opplysningene om dette må være ført i matrikkelen» (§ 25 fjerde ledd). Ved overstillelse oversittelse av fristen mister kommunen gebyrinntekter, les mer om det i matrikkelforskriften §§ 16 og 18. Etter at møtet med partene, innmålingen av grensene og føringen av dette i matrikkelen er gjennomført, eller det har gått to år, regnes de nye grensene som fastsatt slik de er ført i matrikkelen. Dette gir grens- ene en ny status. Nå er de ikke lenger foreløpige, men regnes som eksisterende, på lik linje med grenser som er ført etter oppmålingsforretning uten utsettelse. Når det gjelder matrikkelenheter opprettet med MUF har vi også et tidsskille som både kommunen og de som eier eller forvalter eiendommene må forholde seg til. Regelen om at grensene regnes som eksisterende slik de er ført når to års fristen er oversittet, trådte i kraft 1. januar 2021. Den har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at matrikkelenheter opprettet med MUF før 2021 skal fullføres, mens de som er opprettet etter 1. januar 2021 og som nå går over to års fristen regnes som eksisterende og skal fullføres etter reglene for klarlegging av eksisterende grenser. OPPLYSNINGER I MATRIKKELEN Når ny matrikkelenhet opprettes med MUF må det krysses av for «Oppmåling utsatt» under «Ikke fullført oppmålingsforretning jfr § 6» og legges inn en dato for frist for fullføring i matrikkelen. På denne måten vil den nye matrikkelenheten bli merket som MUF og det vil vises i matrikkelbrevet. Ny matrikkelenhet som opprettes etter § 25 som MUF skal føres inn i matrikkelen med en kvalitet som kommunene vurderer som tilstrekkelig nøyaktig og entydig. Ofte vil dette være en digital reguleringsplan og en kan da merke grensepunktene med «tatt fra plan». For de som skal selge og kjøpe eiendom kan dette være viktige opplysninger. For å vite om en eiendom er opprettet med MUF kan man ta kontakt med kommunen og eventuelt bestille et matrikkelbrev. Det vil også være fattet vedtak og sendt ut informasjon fra kommunen i disse sakene, som den som har søkt/ rekvirert forretningen skal ha fått. Innen fristen som er satt skal oppmålingsforretning avholdes i marka og deretter føres. Ved andre føring i matrikkelen er det viktig å fjerne krysset for «Oppmåling utsatt» og legge inn oppdaterte data i tråd med arbeidet i marka. Hvis matrikkelenheten ble målt og merket under oppmålingsforretning så er MUFen ferdig og saken kan avsluttes. Hvis det ikke var hensiktsmessig å sette ned grensemerker, og merking er utsatt blir føringen en annen. Da må det krysses av for «Merking utsatt» og settes inn en «Frist for merking». For salg av eiendommen betyr dette at du som eiendomsmegler ikke vil finne grensemerker Figur 2: Oversikt over status for forretninger registrert som MUF (matrikulering uten fullført oppmålingsforretning) pr. 29. april 2023. Kilde: Kartverket Så lenge en eiendom er merket med MUF vil det være knyttet en usikkerhet til den. Det vil være mulig å omsette den og derfor er det ikke nødvendigvis de partene som opprinnelig søkte om en MUF som møtes når oppmålingsforretningen skal fullføres. For de som kjøper en eiendom vil det være viktig opplysninger å ha kjennskap til denne usikkerheten og være klar over at de vil bli kalt inn når forretningen skal fullføres. Figur 2: Oversikt over status for forretninger registrert som MUF (matrikulering uten fullført oppmålingsforretning) pr. 29. april 2023. Kilde: Kartverket For kommunene er det viktig å få gjennomført MUF innen frist og opprette gode rutiner for gjennomføring, også for de som ikke gjennomføres inn n frist. For de som selg r og kjøper eiendom er det viktig å vite hva objektet er, hvor går grensene og hvilken kvalitet har de. Eiendomsmeglere er en viktig bidragsyter til å skaffe klarhet i hva som omsettes for å skape trygget både hos kjøper og selger. PER FYLKE Opplysninger gitt i søknaden vil være ves ntl ge og urderes sammen med k mmunens mulighet for faktisk gjennomføring

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy