Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 41 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER Det følger av dette at megler her har begått en formell feil. Det kan ikke være avgjørende at klagerne hadde vært budgivere på to leiligheter i samme oppgang, og følgelig må antas å ha informasjon om sameiet. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Spørsmålet er hvilke konsekvenser denne feilen eventuelt kan få. Nemnda nevner først at det ikke kan gjøres noe med kjøpet som sådan. Bindende avtale mellom klagerne og selger ble inngått, og avtalen kan ikke reverseres. For at meglerforetaket skal bli erstatningsansvarlig i henhold til arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1, må flere vilkår være oppfylt. For det første må megler ha vært uaktsom, klagerne må ha lidt et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom meglers forsømmelse og klagernes eventuelle tap. Nemnda har kommet til erstatningskravet ikke kan føre frem. Klagerne har ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at de har lidt et økonomisk tap som følge av at megler ikke utarbeidet salgsoppgave i tide. Når det gjelder de andre klagepunkter mot meglers håndtering av dette salget, står det ord mot ord som nemnda ikke kan ta stilling til.» SAK 3 – FEIL OPPLYSNING OM GARASJEPLASS Ved salg av borettslagsleiligheter, eierseksjoner og aksjeleiligheter kan det til tider være saker som gjelder uriktige opplysninger om garasjeplass. Det kan for eksempel være informasjon om størrelsen på p-plassen med tanke på hvor store en del personbiler er i dag, og om garasjeplassen tilhører seksjonen eller er en leid plass i et parkeringsan- legg. Illustrerende her er sak RFE-2022-266. I august 2020 kjøpte klageren en aksjeleilighet som innklagede formidlet for 6 500 000 kroner. Leiligheten hadde en prisantydning på 6 490 000 kroner, og ble markedsført med garasjeplass. I ettertid har det vist seg at det er tale om en leid plass. Klageren anførte at megleren hadde opptrådt i strid med sin opplysningsplikt ved å innta uriktige opplysninger i salgsdokumentene. Meglerforetaket anførte at opplysningen om garasjeplass ble gitt av selgeren, og at opplysningen ikke ble korrigert da salgsoppgaven ble sendt til selgeren for kontroll/gjennomgang. Spørsmålet var om det forelå brudd på god meglerskikk, herunder meglerens opplysningsplikt, og om meglerforetaket var erstatningsansvarlig. NEMNDA KOM ENSTEMMIG TIL AT KLAGEN FØRTE FREM OG BEMERKET: «Har megleren overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten? Det er på det rene at det var gitt feil opplysninger både i Finn-annonsen og salgsoppgaven om garasjeplass. Når det gjelder garasjeplass, er det ett av flere viktige forhold ved en bolig som megler må kontrollere. Megler kan ikke bare støtte seg på opplysninger gitt av selger. Dette gjelder både vilkårene (eierforhold/kostnad) for garasjeplassen og størrelsen på den. Megler har ikke overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Erstatningskravet Det følger av skadeserstatningsloven § 2-1 at meglerforetaket er objektivt erstatningsansvarlig for meglers uaktsomhet. Ut fra det nemnda har kommet til over, har megler her vært uaktsom, og dette grunnvilkåret for erstatning er oppfylt. Klageren har bedt om at nemnda kun tar stilling til om meglerforetaket er erstatningsansvarlig, og ikke utmåling av en eventuell erstatning. Nemnda legger dette til grunn.» Når det gjelder erstatningskravet, fremgår det av konklusjonen at nemnda i samsvar med klagerens ønske ikke tok stilling til størrelsen på en eventuell erstatning og kravet om årsakssammenheng – noe nemnda for øvrig heller ikke hadde hatt mulighet til slik saken var opplyst. 

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy