Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

36 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 TINGLYSINGSLOVEN § 23 FØRSTE LEDD LYDER: «For at en rett som er stiftet ved avtale, skal kunne stå seg overfor konkurs, må rettsstiftelsen utenfor de tilfeller som er nevnt i § 21 tredje ledd og § 22, være registrert senest dagen før konkursåpningen. Har det vært åpnet forhandling om tvangsakkord under en umiddelbart forutgående gjeldsforhandling, jf. lov om fordringshavernes dekningsrett § 1-4 sjette ledd, må rettsstiftelsen være registrert senest dagen før åpningen av forhandling om tvangsakkord. Når rettsstiftelsen er foretatt med samtykke av gjeldsnemnda, er likevel dens gyldighet overfor konkursboet ikke avhengig av tinglysing.» Forutsetningen for å disponere kjøpesummen på vegne av selgeren, er at kjøperen har fått «rettsvern for sitt erverv», jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd. Dette gjelder med mindre et av unntakene i eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 er aktuelle. Slik det fremgår av tinglysingsloven § 23, er en forutsetning for rettsvern at avtaleervervet er registrert i grunnboken «senest dagen før konkursåpningen». Av dekningsloven § 2-2 følger det at kreditorene har rett til dekning i «ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstidspunktet». Ved konkurs er «beslagstidspunktet» konkursåpningen, det vil si det tidspunktet kjennelsen om konkurs ble avsagt, jf. dekningsloven § 1-4 tredje ledd. Slik det fremgår av tinglysingsloven § 23, må kjøperens erverv være registrert «senest dagen før konkursåpningen» for at det skal ha rettsvern overfor hjemmelshaverens konkursbo. Svaret på spørsmålet om det er tilstrekkelig å kontrollere eiendommens grunnboksblad dagen etter hjemmelsoverføringen, avhenger av hvilken tid som går – eller kan gå – fra tingrettensdommeren avsier en konkursåpningskjennelse til informasjonen om konkursåpningen kan leses ut av grunnboken. For å avklare saksgangen – og tidsbruken – fra tingrettsdommeren har avsagt en kjennelse om konkursåpning til dette fremkommer av grunnboken, har vi kontaktet både Oslo tingrett, Domstolsadministrasjonen og Konkursregisteret i Brønnøysund. Til tross for at også domstolenes saksbehandling har vært gjenstand for digitalisering de senere år, er prosessen vi snakker om her, fortsatt manuell. Slik er det i Oslo tingrett, og Domstolsadministrasjonen har bekreftet at saksgangen er gjengs for øvrige tingretter. Det er et ønske fra Domstolsadministrasjonen å få digitalisert og effektivisert også denne prosessen, men dit har de dessverre ikke kommet ennå grunnet manglende bevilgninger. Etter at dommeren har åpnet konkurs, legges kjennelsen til en saksbehandler som sender informasjonen videre til Konkursregisteret. Ved en henvendelse til Konkursregisteret, fikk vi opplyst at prosessen er manuell også der. Innføringen i Konkursregisteret gjøres av en saksbehandler. Når informasjonen om at det er åpnet konkurs først er innført i Konkursregisteret, oppdateres imidlertid grunnboken umiddelbart. Meldinger om konkursåpning til Brønnøysund opplyses å være prioritert av domstolene, og vi har grunn til å tro at saksbehandlingen normalt er rask også i Konkursregisteret. Ettersom det er to manuelle prosesser involvert, er det imidlertid en reell risiko for at konkursåpningen ikke vil fremgå av grunnboken dagen etter hjemmelsoverføringen, eller at den fremgår dagen etter, men på et sent tidspunkt på dagen. Det kan tenkes flere tilfeller hvor det er en reell risiko for økt tidsbruk. Konkurskjennelsen kan for eksempel bli avsagt sent på dagen, slik at saksbehandlernes arbeidstid er over når kjennelsen foreligger. Konkursregisteret stenger for øvrig kl. 15:45, og informasjon som måtte bli oversendt fra tingrettens saksbehandler etter det, kan først bli håndtert dagen etter. Dersom megleren sjekker grunnboken tidligere på dagen enn innføringen som finner sted senere samme dag, vil han heller ikke fange opp informasjonen STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER RETTSVERN FOR KJØPERENS ERVERV VED KONKURS – ER DET TILSTREKKELIG Å KONTROLLERE EIENDOMMENS GRUNNBOKSBLAD DAGEN ETTER HJEMMELSOVERFØRINGEN? AV ANDREAS ASK, ADVOKATFULLMEKTIG OG SILJE N. ANDRESEN, ADVOKAT – NEF JURIDISK ANDREAS ASK SILJE N. ANDRESEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy