Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 33 • Strøksprisprinsippet: Gjelder for areal innenfor et utbygg- ingsområde som blir avsatt til fellesareal som interne veier og friområde, og som er avsatt for å betjene særlige behov til selve utbyggingsfeltet. NY DOM FRA HØYESTERETT AVKLARER BETYDNINGEN AV TIDLIGERE SALG FOR ANVENDELSEN AV STRØKSPRISPRINSIPPET Ekspropriasjonsretten er et rettsområde som stadig er i utvikling, og det siste året har det blitt avsagt en rekke interessante avgjørelser. I denne artikkelen skal vi trekke frem en dom Høyesterett avsa 21. desember 2022. Dommen avklarer om grunneier har krav på erstatning etter strøksprisprinsippet for areal regulert til park når grunneier har solgt øvrig eiendom til utbyggingsformål. Virkningen av at strøksprisprinsippet kommer til anvendelse er at regulert grønnstruktur og andre fellesfunksjoner, verdsettes på lik linje som areal som kan bebygges. Prinsippet skal utjevne forskjellene mellom grunneiere som får regulert areal til ubebyggelig areal, og grunneiere som får regulert sin eiendom til utbyggingsareal. Men hvordan skal parkarealene verdsettes dersom det eies av en grunneier som har vært utbygger og/eller selger av tomteareal i utbyggingsområdet? Dette har Høyesterett tatt stilling til i en ny avgjørelse. Konklusjonen er at det ikke er rom for å anvende strøksprisprinsippet i disse tilfellene. Erstatningen skal derfor verdsettes med utgangspunkt i gjeldende regulering som ikke åpner for utbygging, noe som vil resultere i lav erstatning for grunneier. Den konkrete saken gjaldt erstatningsutmålingen for et parkareal innløst av Stavanger kommune. Arealet var eid av en grunneier som tidligere hadde solgt et betydelig antall tomter innenfor et utbyggingsområde. Fordi øvrige deler av eiendommen var disponert over ved frivillig salg hadde grunneier ikke krav på utjevnet strøkspris. Det avgjørende for Høyesteretts konklusjon var at hensynet bak strøksprisprinsippet, å utjevne ulikhetene mellom eiere av bebyggelig og ubebyggelig areal, ikke gjorde seg gjeldende i denne saken. Høyesterett viser til at parkarealet har muliggjort utbygging og salg av grunneiers øvrige eiendom, og dette må forutsettes å være reflektert i prisen for salget av tomtene. En strøkspriserstatning i et slikt tilfelle ville medført at grunneier ville blitt tilkjent dobbelt erstatning. Etter vårt syn vil dommen kunne få et relativt stort nedslagsfelt. Selv om det kan tenkes grensetilfeller, går Høyesterett langt i å utelukke anvendelse av strøksprisprinsippet der grunneier også eier utbyggingsareal innenfor samme reguleringsplan. Det oppstilles ikke noe krav om at det må foreligge konkrete holdepunkter for at parkarealet er hensyntatt salg av øvrige eiendom. Det er heller ikke av betydning om grunneier er blitt fullt ut kompensert gjennom tidligere salg av øvrig eiendom. I sin begrunnelse trekker Høyesterett frem at det er hver enkelt grunneiers ansvar å ivareta sine interesser i en privat transaksjon. Uttalelsen understreker viktigheten av å ha et bevisst forhold til erstatningsutmålingen, også i en tidlig fase av en reguleringsprosess som kan lede til at grunneier må avstå grunn.  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER FØYEN Føyen har ett av landets mest erfarne og største juridiske miljø innenfor spesialistområdet eiendom. Vi er høyt rangert i en rekke nasjonale og internasjonale advokatrangeringer. Vi tilbyr rådgivning innenfor alle fagfelt og på alle områder der fast eiendom er i fokus. Våre oppdragsgivere representerer hele spekteret av aktører både hva gjelder størrelse, kompleksitet, roller mv. Dette gir en bredde i utfordringene, til glede for alle vi yter bistand til. Vi kjenner utfordringene i markedet, og bistår innenfor hele verdikjeden, det være seg fast eiendom, plan og bygg, entreprise og anskaffelser, og selskapsrett. www.foyen.no HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Trenger din bedrift nye folk? La NEF hjelpe deg å nå riktig målgruppe med stillingsannonse på våre nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev til våre medlemmer. Kontakt ida@nef.no for mer informasjon! Pris: kr 2 000,- +mva NEF Oppgjørspraksiskurs NEF arranger r 100% digitalt og effek ivt oppgjørspraksiskurs for eiendomsmeglerfullmektiger flere ganger i året. Mer informasjon og kommende kurs finner du på nef.no/kurs! Er du bevisst på å bruke MNEF i tittelen din? MNEF er kvalitetsstempelet for medle mer av NEF. Eiendomsmeglere MNEF e m d på å påvirke bransjen gjennom å støtte NEFs arbeid og verdier. NEF oppfordrer alle våre medlemmer som megler til å vise at dere er MNEF!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy