Eiendomsmegleren nr. 2 - 2023

NR 02-2023 / ÅRGANG 85 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND EIENDOMSMEGLEREN NEI TIL ØKT SKATTLEGGING AV NORSKE HJEM! SIDE 5 OPPGJØRSPRAKSISKURS TILPASSET EN TRAVEL HVERDAG SIDE 18 MEGLERS OPPLYSNINGSPLIKT OM BYGGESAKER I NÆROMRÅDET SIDE 26 SKILSMISSE OG SKJEVDELING AV VERDIER SIDE 38

1 av 4 oppdager feil ved boligen Med HELP Boligkjøperforsikring får kjøper tilgang på advokat i hele fem år etter overtagelse.

INNHOLD Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving Redaktør: Svein Strømnes Apotekergt. 10, 0180 Oslo Telefon: 93 09 41 91 Web: www.nef.no E-post: firmapost@nef.no 6 utgaver pr. år Opplag: 3500 ISSN 0803-7345 Forsidefoto: cookelma / istock.com Abonnement: Medlemmer i NEF får bladet gratis Abonnement kr. 980,- Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: 23 33 92 00 www.merkurgrafisk.no Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/Ida Emilie Bergmann Apotekergt. 10, 0180 Oslo E-post: ida@nef.no Priser 2023: Helside (240x297 mm) 13.000,- Halvside (205x120 mm) 8.900,- 1/3 side (205x75 mm) 6.900,- Baksiden (240x242 mm) 17.000,- Midtsidene (480x297 mm) 24.500,- Innvendig omslag (240x297 mm) 13.500,- Content artikkel, fra 9.500,- Prisene er eks. fremstilling og mva. EIENDOMSMEGLEREN NO - 1430 LEDELSEN Nei til økt skattlegging av norske hjem! Privatsalg utfordrer ikke profesjonelle, men kan skape problemer for forbrukere VERDT Å VITE Matrikkelen og det nasjonale eiendomsregisteret BI oppretteradvisory board for eiendomsmeglerstudiet Bedre kjøpsopplevelse med digital samhandling kjøpekontrakt Forum for Næringsmeglere Interiørarkitektens råd til boligmeglerne Post-pandemikontoret Oppgjørspraksiskurs tilpasset en travel hverdag Månedens meglerprofil: Alexander Due STUDENTER Nytt studentstyre på BI i Oslo ETTER ARBEID Drikke til påskeferie Det viktigste jeg har lært, er å tilpasse farten til forholdene MEDLEMSNYTT Nytt om navn FAGSTOFF NEF-kurs 2023 «Nye» aksjeloven § 8-10 – praktiske erfaringer Meglers opplysningsplikt om byggesaker i nærområdet Selgers ansvar for uriktige opplysninger etter meglerstandarden Ekspropriasjon av nærings- og utviklingseiendom BORI-dommene – en overordnet innføring Rettsvern for kjøperens erverv ved konkurs Skilsmisse og skjevdeling av verdier Fra Reklamasjonsnemnda Sameiebrøk i eierseksjonssameier 5 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 23 24 26 29 32 34 36 38 40 42 43 44 43

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 5 NOU’en til utvalget ble levert til finansminister Trygve Vedum i desember 2022, og den offentlige utredningen har en høringsfrist 15.april 2023. Skatteutvalget har i sin utredning foreslått en større omlegging på mange områder, også på boligbeskatning. Skatteutvalget mener at den gunstige boligbeskatningen i Norge dreier ressurser fra andre, mer produktive investeringer. Utvalget hevder også at dagens fordelaktige skattlegging av eiendom bidrar til å favorisere investeringer i boliger, noe som igjen fører til høyere boligpriser og ekskluderer mange førstegangskjøpere. Skatteutvalget foreslår derfor å innføre skatt på fordelen ved bruk av egen bolig og fritidsbolig. De argumenterer også for skatt på inntekter ved utleie i egen bolig, opphevelse av verdsettingsrabatten ved formuesskatt på egen bolig, skjerpet skatt på gevinst ved salg av egen bolig og innføring av arveavgift, hvor bolig ofte er en av de største arvepostene. Forslagene til utvalget bryter dermed helt med den norske boligmodellen, som har et mål om at flest mulig skal eie sin egen bolig. Denne eierlinjen har vært svært vellykket, og 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig. Vi lever godt med denne boligmodellen, og eierlinjen har hatt stor betydning for velferden i Norge etter krigen. Økonomene i skatteutvalget ser ut til å glemme det alt vesentlige; at folk i hovedsak kjøper en bolig fordi de trenger et sted å bo, ikke for å investere egenkapitalen sin. De kjøper sitt eget hjem, for sin egen trygghet og for å være «herre i eget hus». Dette bekreftes også gjennom aktiviteten i dagens boligmarked, hvor boligene som legges ut for salg selges raskt til gode priser tross gjentatte rentehevinger. Selv om renter og inflasjon gjør det dyrere å bo, går behovet for et hjem foran utsiktene til en alternativt bedre gevinst på investeringen. Det er nå grunn til å minne skatte- utvalget om alle de positive samfunnsøkonomiske sidene ved boligeierskap. Moderat boligbeskatning og fradrag for gjeldsrenter bidrar til at boligen er nordmenns mest vanlige spareform. I tillegg er muligheten stor for å bygge egenkapital ved prisoppgang. Eierskapet motiverer også til ivaretagelse av boligmassen i Norge, noe som gir gode bomiljø, men som også er et stort bidrag i norsk økonomi. Nordmenn er verdensledende i oppussing av eget hjem. Og boligbygging, rehabilitering og løpende vedlikehold skaper arbeidsplasser og bidrar til omfattende verdiskaping. Alt i alt vil økt boligskatt ramme vanlige husholdninger hardest, som gjerne har det meste av sin formue plassert i eget hjem. Gjennomføring av forslagene fra skatteutvalget vil være en stor inngripen i muligheten til å eie og ta vare på egen bolig, og en stor retrett for den suksessfulle norske boligmodellen. Norges Eiendomsmeglerforbund skriver nå et grundig og tydelig høringssvar, som forsvarer dagens gunstige boligbeskatning. Den norske boligmodellen er en sunn oppskrift på velferd og god samfunnsøkonomi, som må ivaretas!  LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET NEI TIL ØKT SKATTLEGGING AV NORSKE HJEM! Skatteutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen, og mandatet til utvalget har vært å gjøre en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet. Den norske boligmodellen er en sunn oppskrift på velferd og god samfunnsøkonomi, som må ivaretas!

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND PRIVATSALG UTFORDRER IKKE PROFESJONELLE, MEN KAN SKAPE PROBLEMER FOR FORBRUKERE La oss se på det enkle først. Norske forbrukere benytter i forsvinnende liten grad selvsalgstjenester ved bolighandel. Etter at FINN i 2011 åpnet for privatannonser for bolig, har trenden vært en sterkere profesjonalisering av eiendomsmarkedet. Andelen privatannonser for bolig har falt fra 2,2 prosent i 2011 til 1,5 prosent i dag. Andelen privatannonser for fritidsboliger har falt fra 20 prosent til 6 prosent. Også leiemarkedet har blitt mer profesjonalisert. Av alle boligsalg formidles altså 98,5 prosent ved hjelp av eiendomsmegler. Boligselgere engasjerer eiendomsmegler for å få riktig pris, for å sikre en juridisk og finansielt trygg bolighandel og for å slippe mye arbeid med å forberede og gjennomføre handelen. Og det er ikke bare boligselgere som foretrekker en profesjonell handel. Undersøkelser viser at kjøpere verdsetter profesjonaliteten og tryggheten man opplever når man kan forholde seg til en uhildet mellommann med høy fagkompetanse. De profesjonelle aktørene i den norske eiendoms- meglingsbransjen er altså ikke berørt av privatsalg og selvhjelpstjenester. NEF har løpende kontakt med bransjen i andre land, og erfaringen er den samme. Andelen boligselgere som kjøper eiendoms- meglingstjenester har økt de senere år hos våre naboer i Sverige og Danmark. Går vi til USA har både andelen boligeiere og andelen formidlinger ved hjelp av eiendomsmegler økt i en årrekke. Hvorfor er tilliten til eiendomsmeglingstjenester så høy? Eiendomsmeglingsutvalget svarer på spørsmålet i den offentlige utredningen NOU 2021: 7 «Trygg og enkel eiendomsmegling — Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering.» Utvalget dokumenterer at aldri har så mange forbrukere fått tjenester av så høy kvalitet til så rimelige priser i livets viktigste handel som i årene etter at Eiendoms- meglingsloven av 2007 ble innført. Analysen viser at kundetilfredsheten har økt i takt med innfasing av høyere kvalifikasjonskrav og en rekke nye oppgaver tillagt bransjen, samtidig som gjennomsnitts- prisen per boligformidling, målt i faste kroner, har vært tilnærmet uendret det siste 10-året. Boligselgerne får med andre ord eiendomsmeglingstjenester av høyere kvalitet til uendret pris. Ifølge utvalgets evaluering er dette et uttrykk for en betydelig effektivisering som følger med høy kompetanse og virksom konkurranse i markedet for eiendomsmeglingstjenester. Derfor konkluderer utvalget med at loven bør videreføres og at kravene til kompetanse og kvalitet bør videreutvikles på punkter som vil bidrar til ytterligere kvalitetsheving. Hvorfor er kvalitet så viktig? Eiendomsmeglings- utvalget svarer på dette spørsmålet gjennom svært grundige drøftinger. Utvalget viser hvor stor kompleksiteten er i enhver eiendomshandel og hvor stor risiko kjøpere og selgere løper dersom handelen ikke gjennomføres på en fullt ut korrekt måte med hensyn til juridiske og finansielle krav. Og utvalget understreker viktigheten av at eiendomsmeglere har en solid utdanning, samt etterutdanning, innenfor juridiske og økonomiske fag. Kompleksiteten for forbrukere har blitt enda større med skjerpingen av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt, etter endringen av avhendingsloven og innføringen av forskriften om tilstandsrapporter. Eiendomsmeglerne har fått en mer krevende oppgave i å opplyse og veilede både selgere og kjøpere, for å redusere risikoen for konflikter etter handelen. Og det betyr samtidig at fallhøyden ved amatørsalg er større enn noen gang. Forbrukertilsynet har tidligere kritisert markeds- føring for selvsalgstjenester som ikke har vært i tråd med markedsføringsloven. I en DN-kronikk advarte tidligere forbrukerombud, Gry Nergård, mot påstander om at bolighandel kan gjennomføres av forbrukere «Kjapt, trygt og billig», med blant annet følgende forklaring: «Forbrukerombudet er for innovasjon og kreative løsninger – men bolighandelen må være trygg. Vi har vært opptatt av dette når vi den senere tiden har hatt møter med aktører som tilbyr slike tjenester. Tilbyderne bør synliggjøre forskjellene på boligsalg med og uten megler, slik at forbruk- erne kan ta informerte valg. Skal du selge privat, er du selv ansvarlig for å oppfylle den lovpålagte opplysningsplikten din, noe som innebærer at du skal legge frem både formelle og fysiske opplysninger om boligen. Du skal innhente informasjon om alt fra ferdigattester og servitutter, til reguleringsplaner og ikke byggemeldte påbygg. Som boligeier tenker du kanskje at det er du som kjenner boligen best. Men kan du egentlig nok om eternittplater, støpejernssluk og drenering? Du henter kanskje inn hjelp fra en fagkyndig, men hva slags tilstandsrapport bør du velge? Kjøpere bør være opptatt av å få relevant, oppdatert informasjon på en forståelig måte. Disse opplysningene bør være avgjørende for hvilken pris du er villig til å betale. Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter. Kjøper kan føle seg lurt, og selger vil kunne måtte håndtere krav om prisavslag, erstatning og heving.» Etter endringene i avhendingsloven er Nergårds poeng sterkere enn noen gang. Derfor har også Eiendomsmeglingsutvalget i NOU 2021: 7 foreslått nye regler som vil kreve at selvsalgstjenester må merkes tydelig og markeds- føres adskilt fra profesjonelle boligannonser. Fra tid til annen får vi spørsmål knyttet til privatsalg og bruk av selvsalgstjenester. Hvordan påvirkes eiendomsmeglingsbransjen og hvordan påvirkes forbrukerne?

Den Ul t imate Elektr iske Kjøregleden Joy. Electrified by BMW iX1. El. rekkevidde opptil 439 km. El. forbruk 16,9-18,1. kWh/100 km. CO₂ utslipp 0 g/km (WLTP). El. rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, klimaanlegg og forhåndstemperering. Avbildet modell er vist med ekstrautstyr og kan avvike fra standarden.

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 Matrikkelen er i matrikkelloven definert som Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger, bruksenheter og adresser. Som del av adresse inngår informasjon om administrative kretser som stemmekrets, kirkesogn, grunnkrets og postnummerområde. I matrikkelen tildeles eiendommer, bygninger og adresser unike identiteter. Og i matrikkelen stedfestes (koordinatfestes) eiendommene, adress- ene og bygningene. Dette er en viktig informasjon, fordi den gjør at en kan finne frem til eiendommer og adresser ved bruk av navigasjonssystemer. Matrikkelen er definert som et av landets tre basisregistre ved siden av Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Og matrikkelen er av Digdir utpekt som en av de nasjonale fellesløsningene til bruk for utvikling av offentlige digitale tjenester. MATRIKKELEN OG MATRIKKELBREV Matrikkelen oppfyller kravet til publisitet. D.v.s. at en person som kjøper en eiendom i ettertid ikke kan komme og si at noe var ukjent, hvis informasjon om dette var tilgjengelig i matrikkelen på tidspunktet en eiendom ble omsatt. Et konkret eksempel er at informasjon om forurenset grunn publiseres gjennom matrikkelen, et annet eksempel er informasjon om kulturminner. I tidligere Telemark fylke var det en sak i media i 2012 der Kulturhistorisk museum hadde anmeldt ødeleggelse av en fredet gravrøys og krevd 170.000,- kr i erstatning fra grunneier. Kulturhistorisk museum ble i reportasje den gang stilt spørsmålet om grunneier eller entreprenør kjente til fornminnet de ble anmeldt for å ha ødelagt. Til svar uttalte de blant annet at grunneier har plikt til å sjekke i matrikkelen før tiltak iverksettes. Og at dette var et kulturminne som fremkom i matrikkelen. Det er viktig å være klar over at det finnes registre som er etablert ved bruk av informasjonen fra matrikkelen, og som også oppdateres mot matrikkelen. Både kommuner, andre offentlige aktører og private leverandører kan ha etablert slike registre. Disse registrene er ikke matrikkelen, selv om noen av de er gitt betegnelse som inneholder ordet matrikkel. Det at det kun finnes en matrikkel kommer tydelig frem i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (nå Kommunal- og distriktsdepartementet) sin veileder til utleveringsforskriften. På s. 5 i veilederen heter det: «..det finnes bare én matrikkel, og den befinner seg hos Kartverket». Videre heter det på samme side: «Private eller offentlige registre basert på matrikkelopplysMATRIKKELEN OG DET NASJONALE EIENDOMSREGISTERET Kartverket har ansvaret for det nasjonale eiendomsregisteret, som består av matrikkel og grunnbok. Matrikkelen inneholder den fysiske informasjonen om eiendommer, grunnboka inneholder informasjon om hvem som har rettigheter til eiendommene. Det er viktig at både eiere og kjøpere av fast eiendom har et bevisst forhold til matrikkel og grunnbok. Matrikkelen både som register og begrep ble innført gjennom matrikkelloven som trådte i kraft i 2010. Matrikkelen har derfor hatt betydelig mindre tid på å bli innarbeidet i bevisstheten til folk enn grunnboka, som har eksistert lenge. Denne artikkelen handler om matrikkelen. AV LARS ELSRUD STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 9 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID ninger, må altså gis en betegnelse som gjør at de ikke kan forveksles med det offisielle registeret». Det å forholde seg til informasjon fra slike registre gir ikke tilstrekkelig sikkerhet. Og i forarbeidene til matrikkelloven heter det «Ein måte å ettervise data på er å skaffe fram eit matrikkelbrev som etter utskriftsdatoen gir grunnlag for framtidig dokumentasjon». Matrikkelbrev er definert gjennom matrikkelloven og er en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato. Det er kun kommunen som kan utstede matrikkelbrev, og dette er en tjeneste de kan ta gebyr for etter matrikkelforskriften. Vi mener det er viktig at kjøper av en eiendom skaffer seg matrikkelbrev, og ikke f.eks. en ut- skrift fra et annet register enn den offisielle matrikkelen. «EIENDOM» I det daglige snakker vi om «eiendom» eller «fast eiendom». Dette er udefinerte begreper og to personer som snakker sammen om eiendom kan legge veldig forskjellig forståelse i begrepene, uten at noen av de tar feil. I eiendomsregistreringssammenheng er en derfor helt avhengig av definisjoner på det som skal registreres. Gjennom matrikkelloven defineres derfor fire typer fast eiendom, som har samlebetegnelse matrikkelenenhetstyper. Dette er grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie. Matrikkelloven hjemler at disse fire matrikkelenhetstypene, og i tillegg eierseksjoner som defineres gjennom eierseksjonsloven, kan registreres i matrikkelen og gis et unikt matrikkelnummer. Registrering i matrikkelen er igjen en forutsetning for å kunne få opprettet eget grunnboksblad for en eiendom i tinglysingssystemet. Det er viktig at kjøpere av en matrikkel- enhet har et bevisst forhold til om det er registrert komplett informasjon om grensene til «eiendommen», eller om «eiendomspolygonet» i kartet helt eller delvis består av hjelpelinjer eller en eller annen for uklarhet hva gjelder grenser. F.eks. informasjon om jordskifte, grunnerverv, matrikulering uten fullført oppmålingsforretning eller uavklart grense. I slike tilfeller vil vi anbefale at dagens eier med sin kunnskap bidrar sammen med aktuelle naboer med å få registrert de faktiske grensene i matrikkelen. Eventuelt at kjøperen har et bevisst forhold til at det kan påløpe fremtidige kostnader knyttet til å få klarlagt grensene og at det i verste fall også kan oppstå en tvist med en eller flere naboer. Det finnes i dag registrert ca 3,4 millioner matrikkelenheter i matrikkelen. Av disse utgjør grunneiendommene ca. 2,6 millioner stk, eierseksjonene ca. 650.000 stk og festegrunnene ca. 150.000 stk. av anleggseiendommer og jordsameier finnes hhv. ca. 1000 og ca. 900. BYGNING Matrikkelen er også landets offisielle bygningsregister. Også når det gjelder bygningsinformasjon er det mange forhold kjøper bør av en eiendom må være bevisst på. Er informasjonen i matrikkelen om det enkelte bygget i samsvar med det bruken av byggene er, og er byggene registrerte med nødvendig godkjenning. Hvis det er avvik mellom bruken av bygningene og den registrerte informasjonen så anbefales sterkt å få brakt dette i orden gjennom kommunen som lokal matrikkelmyndighet før «eiendommen» omsettes. Eventuelt at kjøperen også her tar høyde for fremtidige utgifter og utfordringer knyttet til forholdet. I 2013 var det oppslag i Bergens Tidene om en person som hadde kjøpt en leilighet tilbake i 2006. Men at kommunen i 2013 informerte om at dette var et hus det var ulovlig å bo i, og at beboerne i alle de seks leilighetene måtte ut innen en måned, hvis ikke ville det deretter påløpe dagbøter på 500,- kr. I matrikkelen finnes det informasjon om ca 4,4 millioner bygninger. ADRESSER Matrikkelen er også landets offisielle adresseregister. Over 98% av landets «adresseobjekter» har i dag det vi kaller vegadresse, men fortsatt finnes både boliger, fritidsboliger og næringseiendommer som har det som kalles matrikkeladresse. Det at en eiendom ikke er tildelt vegadresse eller områdeadresse er ingen formell feil slik regelverket er i dag. Men det er all grunn for eiere og leiere av «eiendommer» å be kommun- ene etablere veg- eller områdeadresser der dette mangler. Det som derimot er viktig å sjekke i matrikkelen, er at adressekoordinatet er plassert korrekt. Korrekt plassering av adressekoordinatet i matrikkelen kan bety avgjørende sekunder om nødetatene en gang trenger å komme raskt til stedet. I matrikkelen finnes det informasjon om ca. 2,5 millioner adresser. Vi håper denne artikkelen har gitt nyttig informasjon om det nasjonale eiendomsregisteret, herunder om funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok og da ikke minst om matrikkelen.  LENKER: veileder_utleveringsforskriften.pdf (regjeringen.no) Elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnbok og matrikkel Søknad om elektronisk tilgang til eiendomsdata KONTAKTINFORMASJON: Kartverket - Kundesenter kundesenter@kartverket.no Matrikkelen er definert som et av landets tre basisregistre ved siden av Folkeregisteret og Enhetsregisteret

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID BI er opptatt av at studiet skal holde et høyt nivå og til enhver tid være relevant for eiendomsmeglings- og eiendomsbransjen og for student- ene. Som ledd i arbeidet med å sikre kvaliteten på studiet og videre- utvikle det i tråd med samfunnsendringer og arbeidsgivernes kompetansebehov, er det opprettet et advisory board. Medlemmer av rådet, som består av nåværende og tidligere studenter, samt representanter for eiendomsmeglings- og eiendomsbransjen, er: BI OPPRETTER ADVISORY BOARD FOR EIENDOMSMEGLERSTUDIET Bachelorstudiet i eiendomsmegling, jus og økonomi ved Handelshøyskolen BI skal gi studentene mulighet for arbeid innenfor eiendomsmegling, fast eiendom generelt eller i stillinger der det kreves kunnskaper innenfor jus og / eller økonomi. Studiet kvalifiserer også for opptak til en rekke masterstudier. AV PAUL HENNING FJELDHEIM, ASSOCIATE DEAN, BACHELOR I EIENDOMSMEGLING, JUS OG ØKONOMI, HANDELSHØYSKOLEN BI © Copyright: BI/Fredrik I. Christensen • Silje Nesteng Andresen, juridisk direktør NEF • Thorunn Falkanger, dosent BI • Paul Henning Fjeldheim, dosent BI • Hanne Nordskog Inger, fagsjef Eiendom Norge • Anders Kløvning, eiendomsmegler/NEF-ung • Terje Sjøvold, juridisk direktør OBOS • Christine Thindberg, student 2. år, BI campus Oslo Innspill vedrørende bachelorstudiet i eiendomsmegling, jus og økonomi kan sendes til paul.h.fjeldheim@bi.no HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Har du sjekket hvilke fordeler du får som NEF-medlem? Se dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/medlemskap/fordelsprogram

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 11 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Når man i dag kjøper en bolig mottar man en utskrift av kjøpekontrakten som man må levere til sin bank. Banken må deretter skrive inn all den samme informasjonen som megleren allerede har i sitt system. Frem til i dag har all denne informasjonen som både megler og bank har bruk for, blitt skrevet inn manuelt. Nå har vi utviklet en løsning som åpner for maskin-til-maskin utveksling av data mellom fagsystemer for megler og bank. Ved å legge inn meglers organisasjonsnummer og minst én av kjøpernes personnummer vil banken i retur få både data og signert kjøpekontrakt direkte inn i lånesaken, uten at kjøper eller bank må forholde seg til krypterte versjoner som krever passord og knot. Løsningen gir også mulighet for å motta oppdateringer dersom megler for eksempel legger til flere kjøpere eller endrer på overtakelsesdato. HVILKE BANKER KAN SAMHANDLE DIGITALT I EIENDOMSOPPGJØRET? På ambita.com kan du se hvilke banker som er teknisk klare for å tinglyse pantedokumenter og skjøter i forbindelse med et boligkjøp. Aktørene har ulik modenhet, noe som betyr at enkelte kan være i en pilotfase og ikke klare for å ta imot store volum. Scann QR-kode for å gå direkte til oversikten over bankene som kan samhandle. TILLIT OG GODE SAMARBEID Relasjoner er noe vi verdsetter høyt, og som står på toppen av listen vår. Ikke minst bidrar det til innsikten vi trenger for å kunne tilby gode tjenester, samt gjøre de enda bedre. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Idéer eller forslag til forbedringer? Samme hva det skulle være, lite eller stort - Vi er her for dere!  SISTE NYHETER FRA AMBITA BEDRE KJØPSOPPLEVELSE MED DIGITAL SAMHANDLING KJØPEKONTRAKT DINE KONTAKTPERSONER Therese Høgberg E-post: tho@ambita.com Telefon: 41697999 Rikke Haga E-post: rha@ambita.com Telefon: 94845051 Odd Inge Olsen E-post: oio@ambita.com Telefon: 92041500

12 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Forum For Næringsmeglere (FFN) kan se tilbake på mer enn 20 års historie som et forum hvor næringsmeglere sammen påvirker og utvikler megling av næringseiendom i Norge. FFN samarbeider tett med NEF, og har i dag ca. 130 medlemsbedrifter. Styret består av 5 faste medlemmer og ett møtende varamedlem. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og målsetningen er at styremedlemmene skal representere bransjens forskjellige fagområder (salg, utleie, leiesøk og verdivurdering) og at store og små næringsmeglerforetak med en geografisk spredning skal være representert, herunder med en representant fra NEF. Styrets medlemmer er styreleder Jonas Karlsen (Innlandet Næringsmegling AS) og styremedlemmene Jacob L’Orsa (Akershus Eiendom AS), Anders Rennesund (CBRE), Marthe Utmo (DNB Næringsmegling AS) og Lise Kjelle (NEF). Petter Efskin (Norion Næringsmegling AS) er varamedlem til styret. FFN sitt viktigste bidrag til bransjens utvikling har vært etableringen av standardiserte bransjemaler til kjøpe- og leieavtaler. Vi skal ikke mer enn ca. 15 år tilbake i tid før advokathusene opererte med sine egne maler til kontrakter, og hvor det gikk med mye tid til å diskutere grunnleggende kontraktsvilkår som eksempelvis «as is»-klausuler, ansvarsbegrensinger m.v. I dag er det enighet i bransjen om at det legges til grunn et sett med standardavtaler når kjøpekontrakter, leieavtaler m.v. skal forhandles, og disse standardavtalene revideres jevnlig. Eksempelvis ble det lansert nye maler for leieavtaler i 2022, hvor FFN sammen med Norsk Eiendom gjennomførte revisjonen med støtte fra advokatfirmaet BAHR og advokatfirmaet Føyen. Dette er unikt for Norge og gjør at det er forutsigbare vilkår både ved kjøp/ salg og leie av næringseiendom, noe som er med på å bidra til lavere transaksjonskostnader og at det norske markedet blir attraktivt å investere i. FFN arrangerer i samarbeid med NEF to faglige seminarer hvert år med fokus på faglig oppdatering av næringsmeglere. Her settes aktuelle temaer på agendaen og seminarene gir meglere den nødvendige etterutdanningen som er krevet. En annen sentral oppgave innfor forumets formål er å representere bransjen mot offentlige myndigheter. Dette var sentralt ved forrige revisjon av eiendomsmeglingsloven, og er igjen aktuelt ifm. ny revisjon som for tiden ligger hos Finansdepartementet etter at utvalget leverte sin rapport i mai 2021. Styret jobber i disse dager med å sette i gang en ny revisjonsrunde av meglermalene for kjøpekontrakter. Styret ønsker også å bistå de av våre medlemmer som ønsker en internasjonal sertifisering som verdivurderer (REV eller RICS), og det er på trappene et informasjonsskriv som skal sendes ut til NEFs- og FFNsmedlemmer som beskriver dette nærmere. Styrets nyeste prosjekt er å lansere en kursserie for næringsmeglere, hvor målsetningen er at de som enten jobber med næringsmegling eller som skal i gang som næringsmegler, kan gjennomføre en kursserie med avsluttende prøver som gir arbeidsgiver og fagansvarlig en trygghet for at meglere og rådgivere hos medlemsforetakene har nødvendig faglig og praktisk kunnskap. Dette prosjektet er helt i startfasen, men det er styrets målsetning å kunne presentere et foreløpig program på FFNs Høstkonferanse som avholdes på Clarion Hotel Oslo 6. og 7. september. Styret i FFN mottar gjerne innspill på temaer til våre faglige seminarer eller saker våre medlemmer ønsker at vi skal engasjere oss i. Vi ønsker oss også nye medlemmer. Hvis foretaket du jobber i ikke er medlem i FFN, eller for andre henvendelser til FFN, er det bare å ta kontakt med Nina Hauge i NEF, hauge@nef.no.  FORUM FOR NÆRINGSMEGLERE Forum For Næringsmeglere er bransjens egen interesseorganisasjon med hovedformål å sikre faglig høy kvalitet blant næringsmeglere og å legge til rette for et standardisert og transparent avtaleverk i bransjen. Forum For Næringsmeglere bidrar også til at bransjen sammen kan stå sterkere og gi innspill og uttalelser i høringsrunder som omfatter bransjens rammevilkår. AV JONAS KARLSEN – STYRELEDER FFN FFNs Høstkonferanse avholdes på Clarion Hotel Oslo 6. og 7. september

Hei kjære eiendomsmegler! Opplever du ofte at dine kunder ønsker hjelp med energimerkingen? Selger du ofte leiligheter i gamle bygårder eller eldre boliger som er oppgradert etter byggeår, og som dermed får en feilaktig lav energikarakter? – da kan vi hjelpe deg og dine kunder. Vi hjelper boligselgere over hele Norge med å energimerke sine boliger. Vi hensyntar oppgraderinger (utskiftning av vinduer, etterisolering etc.), noe som ofte gir en riktigere og bedre og riktigere energikarakter enn om eier (eller du som megler) utfører energimerkingen. Det eneste din kunde trenger å gjøre er å bestille energiattesten på vår nettside energiattest.no eller ringe oss på 411 11 000 for nærmere informasjon. Vi henter data fra en rekke kilder og tar også alltid en hyggelig prat med din kunde på telefonen. Dette for å kvalitetssikre nødvendig informasjon om boligen. – i tillegg får din kunde 20 % rabatt ved salg via deg! (se vår nettside energiattest.no for nærmere informasjon) Fordeler for deg og din kunde: ❱ En ting mindre å tenke på. ❱ Kunden opplever hjelpen med energiattesten som profesjonell, enkel og tidsbesparende. ❱ Oppgraderinger av boligen blir hensyntatt og energiattesten blir ofte både riktigere og bedre. ❱ På grunn av økt fokus på energisparing og høye strømpriser kan en best mulig energikarakter i flere tilfeller gi økt salgspris. ❱ Dere slipper forsinkelser i salgsprosessen. Maks 24 timers leveringstid fra bestilling til du og kunde mottar energiattesten på e-post. ❱ Din kunde får en hyggelig meglerrabatt på 20%. Hvem står bak energiattest.no? Verdi Eiendomstakst er et takstfirma som har eksistert siden 2011. Vår spisskompetanse er verditaksering (tilstandsrapport NS 3600), og energimerking av boliger. I mer enn 10 år har vi har hjulpet våre kunder med energiattesten – både lokalt og nasjonalt. De siste årene har vi merket en betydelig etterspørsel i det å få hjelp med den lovpålagte energimerkingen, og vår kundeservice blir kjært mottatt av de mange som ønsker hjelp av oss i en hektisk hverdag. Våre kunder (boligselgere) setter også stor pris på at vi hensyntar de oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår, som for mange betyr en bedre og riktigere energikarakter enn om de selv (eller du som megler) utfører energimerkingen. For kun kr. 960,- og en kort hyggelig samtale mellom boligselger og en av våre rådgivere, så er energiattesten i boks. Og innen 24 timer etter bestilling mottar både du og din kunde energiattesten på e-post. Energiattest.no / Verdi Eiendomstakst AS, 8624 Mo i Rana Telefon 411 11 000 – kundeservice@energiattest.no

14 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Et gjennomtenkt bad handler om fire elementer: konsept, planløsning, belysning og materialer. Kostnadene gjør at planleggingen må være grundig, og det finnes ingen quick fix- løsning. «Operasjon bad» kan ikke sammenlignes med fornyelse av interiøret i boligens øvrige rom. KONSEPT Aller først må man bestemme seg for hvilken type bad man er ute etter. Dette grunnleggende valget påvirker kravene til innredning, belysning, farger og materialer. Noen trives best med en kjapp dusj – andre foretrekker et langt bad med telys og champagne. I det første tilfellet bør alt fungere så effektivt som mulig. I det andre er det spa-følelsen vi er på jakt etter. Dersom ett bad skal deles av mange personer, er den første løsningen å anbefale. Stilen kan være klassisk, romantisk, industriell, moderne osv. Ytterpunktene er de to nevnte variantene. Poenget er å velge den atmosfæren man er komfortabel med over tid slik at det ikke raskt må gjøres store endringer. Dersom man er så heldig at man har to bad, kan løsningen være å innrede ett av hver type. Hjemme hos oss har vi både et lyst morgenbad og et mørkt kveldsbad. PLANLØSNINGEN Neste trinn er planløsningen. Den må være gjennomtenkt, og her snakker vi om millimeterpresisjon. Nøyaktige, målsatte tegninger er helt nødvendig, og noen elementer gir seg selv: Ideelt sett trenger man 90 x 90 cm til en dusj, gjerne med innfelte nisjer til shampoo! Badekaret bør helst være 180 cm langt og gjerne ha en champagnekant til såpe (og champagne). Vaskemaskinen måler 60 x 60 cm, men husk at det må være ekstra rom til røropplegg INTERIØRARKITEKTENS RÅD TIL BOLIGMEGLERNE Badet er, sammen med kjøkkenet, boligens dyreste rom. Den løsningen som velges, må stå seg lenge. Eiendomsmeglernes råd vil derfor være spesielt verdifulle på dette området. - INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, MONN INTERIOR ARCHITECTS - Dette er første del i en serie med faglige tips som boligmeglerne kan dra nytte av i sin kunderådgivning. Smarte baderom Det effektive morgenbadet

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 15 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID på baksiden. Toalettet trenger plass både foran og på sidene, og et eventuelt dusjtoalett må ha strøm. Selv har jeg en regel om at toalettet bør være det første man kommer til, men ikke det første man ser. Toalettet er ingen trone. BELYSNING Rett lyssetting skaper riktig stemning. Lysets fargetemperatur angis i kelvin, og min anbefaling er å bruke 2700 kelvin eller høyere som gir en fin varm tone. Downlights er praktisk, men unngå plassering rett over toalettet eller rett over vasken. Tenk som en scenograf og bruk ledlys i nisjer, under benker og inne i skap. Det fremhever detaljer og gir et eksklusivt preg samtidig som det blir mulig å dele badet inn i soner ved hjelp av lyseffekter. Innfelte ledstriper i himlingen inntil veggen «vasker» veggen med lys og kan brukes til å rette oppmerksomheten mot f.eks. en spesielt spennende flis. MATERIALER Materialene må først og fremst egne seg for bad. De må være vaskbare og slitesterke, ikke for porøse, og de må tåle fukt. I tillegg bør de selvsagt bygge opp under det overordnede konseptet. Materialene som legges på gulvet, på veggene i dusjen og i taket er kritiske for badets levetid. Fliser er den vanligste løsningen, men det er fullt mulig å tenke annerledes når det gjelder veggene utenfor dusjen. Dersom alt flislegges, reduseres muligheten for å fornye badet på et senere tidspunkt. Våtromsmaling er langt billigere og gjør det enklere å forandre uttrykket. Velger man en kombinasjon av fliser og maling, får man det beste fra to verdener, dvs. fordelene ved begge løsninger. Microsement kan også være flott dersom man liker et røft uttrykk med spill i veggene.  OPPBEVARINGSPLASS:  lang benkeplate med dype skuffer under  speilskap med skyvedører som dekker hele veggen over benkeplaten  egne veggnisjer til sjampo og såpe inne i dusjen  skap som utnytter hele takhøyden  innfelte skap i nisjer PRAKTISK I HVERDAGEN:  to servanter slik at flere familiemedlemmer kan pusse tenner samtidig  sittebenk inne i dusjen – til barn, eldre og den som skal barbere seg  stikkontakter inne i skap STEMNINGSSKAPENDE:  veggnisjer til telys  farget lys som gjør at atmosfæren kan varieres  dimmere  champagnekant på badekaret  mørke fliser og gjerne mørkt tak Det stemningsfulle kveldsbadet Smarte løsninger

16 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Mobilitetsdata fra Google viser at nordmenn i stor grad har funnet veien tilbake til kontoret, og bruken av hjemmekontor ser i dag ut til å være lavere enn man først antok. På landsbasis ser det ut til at aktiviteten ved kontorene har stabilisert seg på et nivå rundt 10 prosent lavere enn før pandemien. Dette tilsvarer omtrent en halv dag ekstra på hjemmekontor i uken. I Oslo ser bruken av hjemmekontor ut til å være noe høyere, men forskjellene er store innad i byen. Data fra Telia/Plaace viser til lavere aktivitet ved arbeidsplassene i Oslos randsoner sammenlignet med før pandemien, mens den i Oslos finansdistrikt er like høy som før eller høyere. Samtidig viser resultatene fra Akershus Eiendoms arealbehovsundersøkelse fra de tre siste årene at et klart flertall nå søker samme areal per ansatt som det de allerede sitter på. Det er med andre ord ingen pandemieffekt å spore på arealbehovet til bedriftene som nylig har signert ny leiekontrakt eller som aktivt søker etter nye arealer. Men selv om bruken av hjemmekontor overordnet ser ut til å ha blitt lavere enn man antok under pandemien, har måten vi jobber på endret seg, og kontoret har endret karakter. For å kunne kartlegge den faktiske bruken av hjemmekontor og kontorets nye rolle har vi gjennomført en undersøkelse blant kontorbrukere i Oslo. Vi har vært i kontakt med en rekke større og mindre bedrifter innen flere ulike sektorer med lokaler både i Oslo sentrum og i Oslos randsone. Majoriteten av selskapene som har deltatt i undersøkelsen oppgir at deres ansatte i stor grad er tilbake på kontoret, men at de krever en økt grad av fleksibilitet og muligheten til å kunne sitte hjemme eller ved en annen lokasjon ved behov. Hele 80 prosent av respondentene opplever at deres ansatte krever å ha muligheten til å kunne jobbe fra andre steder enn det fysiske kontoret. Denne forventningen om økt fleksibilitet har ført til at så å si alle bedriftene vi har vært i kontakt med nå tilbyr bruk av hjemmekontor. Men retningslinjene for arbeid utenfor det fysiske kontoret er ulike blant selskapene i undersøkelsen. Rundt halvparten sier at de har klare retningslinjer, for eksempel i form av antall dager på kontoret og hjemme, mens hele 40 prosent oppgir at de har det helt fleksibelt. Resten tillater hjemmekontor kun etter spesifikk avtale. Dette er gjerne selskaper der bruken av hjemmekontor er høyere enn snittet og der de har opplevd det som vanskelig å få de ansatte tilbake på kontoret. Samlet sett anslår selskapene at den faktiske bruken av hjemmekontor ligger på POST-PANDEMI- KONTORET Pandemien tvang kontoransatte over hele verden til å jobbe hjemmefra, og hjemmekontoret ble raskt populært. Mange trodde hjemmekontoret ville dominere også i tiden etter pandemien og flere så mørkt på fremtiden til det fysiske kontoret. Spådommen tidlig i pandemien var at bedriftene ville få et redusert behov for kontorareal ettersom ansatte ville sitter hjemme store deler av tiden. Slik har det imidlertid ikke blitt. Det har derimot heller blitt viktigere for bedriftene å ha fleksible og attraktive kontorer. AV BIRGITTE HESKESTAD ELLINGSEN, SENIORANALYTIKER, AKERSHUS EIENDOM

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 17 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID én til to dager per uke, noe som samsvarer godt med mobilitetsdataene. Bruken av hjemmekontor varierer altså, men samtlige av selskapene har gått over til det vi kan kalle «hybridkontoret» for å kunne holde på og tiltrekke seg de beste hodene. Selv om det nå legges til rette for hjemmekontor, har vi som sagt ikke registrert noen effekt på arealbehovet. Mye av forklaringen ligger i at man bruker kontorene annerledes enn før pandemien, og det har dukket opp nye behov. Dette bekreftes av selskapene i undersøkelsen, der over 70 prosent svarer at de har valgt å endre eller planlegger å gjøre endringer i utformingen av kontoret. Kontoret er ikke lenger kun en arbeidsplass, men også en arena for kunnskapsutveksling, kreativitet og innovasjon, og ikke minst en sosial møteplass. I tillegg trekkes det frem at kontorene bør være av høy kvalitet. Flere av grepene som er tatt eller som er planlagt går nettopp på det å heve kvaliteten. Ideelt sett skal kontoret være så attraktivt at de ansatte syns reiseveien er verdt det. Samtidig som vi opplever økt fokus på å ha attraktive kontorer som tilrettelegger for en hybrid arbeidshverdag, ser vi at kontorets beliggenhet stadig blir viktigere. Akershus Eiendoms årlige flyttemønsterundersøkelse viser at en uvanlig høy andel av bedriftene som var på flyttefot i 2022 valgte å bli værende i eller flytte til sentrum. Bakgrunnen for at sentrum i dag er førstevalget til flere bedrifter er at de ønsker å sitte tett på kundene samtidig som de ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass i forbindelse med rekruttering. Utleiemarkedet for kontor var unormalt sterk gjennom 2022, med høye signeringsvolumer, sterk leieprisvekst og fallende kontorledighet. Dette var spesielt tydelig i Oslo sentrum, der en usedvanlig høy etterspørsel har ført til at kontorledigheten nå ligger på rett under 4 prosent, og enkelte sentrumsområder opplevde en leieprisvekst på over 20 prosent i fjor. Årets flyttemønsterundersøkelse tilsier at selskapene i tillegg til flotte kontorlokaler ønsker seg en sentral beliggenhet. Dette kan føre til at etterspørselen etter kontorlokaler i sentrum vil fortsette å holde seg sterk i tiden som kommer. Basert på dette venter vi at kontorledigheten i Oslo sentrum vil holde seg på lave nivåer, noe som igjen kan bidra til et videre press oppover på leieprisene til tross for at det ventes en mild nedgangskonjunktur i norsk økonomi. Post-pandemikontoret kjennetegnes altså av en endret utforming som støtter den populære hybride arbeidsformen samtidig som lokalene er så fine at de ansatte ønsker å komme til kontoret. I tillegg skal kontoret aller helst ha en sentral beliggenhet.  For mer informasjon, se privatmegleren.no/stillinger Søknad og CV kan sendes til Morten Kvelland morten.kvelland@privatmegleren.no • tlf. 99 63 66 51 FÅR DET HJERTET DITT TIL Å BANKE? Tar du utfordringen som fagansvarlig hos PrivatMegleren Telemark? Vår eminente fagansvarlig har blitt forfremmet i kjeden til Kjedesjef Kvalitet, og vi jakter derfor på ny superstjerne som kan ta over fagansvaret hos oss. Vi jakter den personen som brenner for fag, kvalitet og som ønsker å være del av et meget kompetent lag. Årets flyttemønsterundersøkelse tilsier at selskapene i tillegg til flotte kontorlokaler ønsker seg en sentral beliggenhet

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID For NEF er det viktig å tilby fleksible løsninger som passer inn i en travel meglerhverdag. Tidligere var NEFs oppgjørspraksiskurs organisert slik at hele kurset, både praktisk og teoretisk del, ble gjennomført fysisk. Dette medførte at de fullmektigene som holdt til utenfor Oslo ble nødt til å reise til Oslo og bo på hotell under de to ukene kurset ble avholdt. I dag kan kursdeltakerne sitte hvor de vil. EFFEKTIV GJENNOMFØRING Den første uken består av en teoretisk del med innspilte forelesninger av totalt 11 timers varighet. Disse videokursene kan tas når det passer for fullmektigen, slik at det er mulig å arbeide før eller etter forelesningene er gjennomført. Den påfølgende uken begynner den praktiske delen, hvor det skal gjennomføres 15 oppgjør. Hver kursdeltaker får oppnevnt en veileder hyret inn av NEF som er tilgjengelig på telefon/mail/Teams som godkjenner oppgavene og bistår fullmektigen ved spørsmål til oppgavene. Hele kurset er papirløst og alle dokumenter ligger i systemet. Fullmektigene arbeider i Vitec Next i den praktiske delen og får god innføring i dette meglersystemet. I FULL GANG MED OPPGJØRSPRAKSIS Vi har snakket med to fullmektiger som i januar har tatt NEFs oppgjørspraksiskurs. Kimmy Kristoffersen hos Proaktiv Eiendomsmegling i Bodø og Per-Espen Omberg hos Eiendomsmegler Krogsveen avd. Fredrikstad og Sarpsborg, som deler sine erfaringer fra kurset. - Nå er den teoretiske delen ferdig og du har kommet godt i gang med den praktiske delen. Hvordan synes du det har vært så langt? Jeg synes teoridelen var grundig og nøye og det var mye jeg hadde kjennskap til fra før. Det er noen år siden jeg tok eiendomsmeglerutdanningen og oppgjørsfaget på universitetet var en helt annen verden enn hvordan det er nå, og man får se litt hvordan oppgjørsavdelingen jobber, forteller Kimmy Kristoffersen. Jeg har ikke så mye kjennskap til Vitec Next-systemet fra før, men med grundig veiledning så har jeg kommet meg gjennom det og skjønt hvordan det fungerer. Jeg satt på kontoret og jobbet med teoridelen og begynte også den første dagen av den praktiske delen på kontoret, men nå har jeg flyttet meg til hjemmekontoret for å slippe distraksjoner. Det er en fordel å ha muligheten til å sette seg et annet sted, fortsetter han. Jeg synes kurset har vært veldig bra, det var flinke forelesere i videoforelesningene og det er deilig i en hektisk hverdag å kunne ta det når det passer meg, forklarer Per-Espen Omberg. Jeg har sett videoene på kveldstid, for når jeg først er på OPPGJØRSPRAKSISKURS TILPASSET EN TRAVEL HVERDAG Da pandemien traff landet for tre år siden måtte NEF finne nye løsninger for gjennomføring av oppgjørspraksiskurs. Resultatet ble den populære heldigitale løsningen som nå har blitt den nye standarden i NEF. Med denne løsningen sparer foretakene og fullmektigene både tid, ressurser og penger, og NEF sparer utgifter til kurslokaler. Fullmektigene får like god veiledningstetthet som tidligere, samtidig som kurset nå i stor grad kan kombineres med de gjøremål fullmektigen har på jobb. AV IDA BERGMANN – NEF Kimmy Kristoffersen hos Proaktiv Eiendomsmegling i Bodø.

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 19 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID jobb så ringer telefonen hele tiden. Jeg hadde kjennskap til Vitec Next fra før ettersom vi bruker det på kontoret, men nå får jeg litt bedre forståelse for hvordan de på oppgjør jobber og det har vært bra, utdyper han. - Du bor jo et stykke fra Oslo, har det vært greit å kunne ta kurset fra der du bor? Har du kunnet holde hjulene i gang på jobb samtidig? Det er både fordeler og ulemper med det. Fordelen med fysisk oppmøte er at man får møte likesinnede som man kan utveksle erfaringer med, men rent praktisk er det veldig greit at man kan være der man er. Det er tidsbesparende og kostnadseffektivt. Jeg har valgt å holde fullt fokus på kurset, og jobber utelukkende med det nå, sier Kimmy. I en hektisk hverdag er det vanskelig å slippe alt. Alt er veldig mye lettere når det er digitalt. Kollegaene mine måtte dra inn til Oslo når de tok sin oppgjørspraksis for noen år siden og måten det løses på nå er helt topp siden man kan jobbe ved siden av, forklarer Per-Espen. Jeg har lite sammenligningsgrunnlag, men jeg synes dette har vært kjempebra. Jeg har kommet meg greit gjennom og likevel kunnet jobbe, fortsetter han. - Hva synes du om veiledningen? Det startet med at de gikk gjennom oppgaven i plenum og vi fikk noen grundige spørsmål og god veiledning. Så har man sittet på egenhånd og jobbet med oppgavene, og når man er ferdig får man gjennomgang av oppgavene og besvarelsene med tilbakemelding og feedback fra veileder, sier Kimmy. Jeg har hatt god kontakt med veilederen min og får konstruktive tilbakemeldinger, fortsetter han. Veilederen min Linn Anette har vært veldig bra. Hun skjønner hvordan hverdagen til meglerne er og har forståelse for at det er hektisk. Det har hendt at jeg har sittet og tatt imot bud mens vi har hatt veiledning på Teams uten at det har vært noe problem, forteller Per-Espen.  NEF arrangerer oppgjørspraksiskurs gjennom hele året. For å se fremtidige kursdatoer, følg med på nef.no/kurs Ved spørsmål knyttet til oppgjørspraksiskurs, ta kontakt med juridisk direktør i NEF, Silje Nesteng Andresen på silje@nef.no I en hektisk hverdag er det vanskelig å slippe alt. Alt er mye lettere når det er digitalt HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Trenger din bedrift nye folk? La NEF hjelpe deg å nå riktig målgruppe med stillingsannonse på våre nettsider og sosiale medier. Kontakt ida@nef.no for et godt tilbud! Per-Espen Omberg hos Eiendomsmegler Krogsveen avd. Fredrikstad og Sarpsborg i full gang med oppgjørspraksiskurset til NEF.

20 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MÅNEDENS MEGLERPROFIL ALEXANDER DUE Navn? Alexander Due Arbeidssted: Eiendomsmegler Vest Alder? 48 Sivilstatus, barn? Samboer, tre barn. Sist leste bok? Sapiens av Yuval Noah Harari. Favoritt TV-program? Kompani Lauritzen. Favorittmusikk? Coldplay, Karpe. «Favorittdings»? Motorsykkel. Kjører? Citroen C5 aircross, KTM 390 Adventure. Hvor mange timer jobber du i uken? Teller ikke timer i denne bransjen, men blir nok noe mer enn vanlig arbeidsuke. Hva gjør du for å koble av? Tar meg en motorsykkeltur. Hva er din beste idrettsprestasjon? Begynner å bli fryktelig lenge siden, men har et par NM titler innen sportsdans fra barndommen. Etter en god middag; hva er ditt desserttips? Varm eplekake med is. Beste reisemål? Cruise. Har du noen dårlige sider? Dårlig rygg. Hva er den beste avgjørelsen du har tatt? Stifte familie med min kjære. Hvor mange ganger har du flyttet? 6 Hvilken «floskel» irriterer deg i et prospekt? Strengt tatt irriterer alle floskler meg. Har mest sansen for saklig presise fremstillinger. Hva er dine personlige erfaringer med eiendoms- meglere? De aller fleste er hardtarbeidende ambisiøse personer som har et sterkt ønske om å gjøre en god jobb for kundene. Kun positiv erfaring de gangene jeg selv har benyttet megler ved salg. Karrierevei fram til der du er i dag? Utdannet jurist, jobbet først tre år i det offentlige, videre to år i Garanti Eiendomsmegling som eiendomsmeglerfullmektig, så 14 år i EM1 som megler og fag- ansvarlig i forskjellige avdelinger, begynte som fagsjef i Eiendomsmegler Vest for ett år siden. Hva er det viktigste eiendomsmegleren bidrar med i bolighandelen? Trygghet for selger og kjøper gjennom hele prosessen. Norge har en strengt regulert meglerbransje som setter store krav til gjennomføringen av eiendomsmegling og ansvaret for en megler. Kvaliteten har utvilsomt blitt bedre etter hvert som kravene har blitt flere og strammere. Hvordan vil eiendomsmegling utvikle seg i de neste ti årene? Vil nok ikke skje noen revolusjonerende eller store omveltninger. Stadig utvikling av krav til kvalitet og gode praktiske tilpasninger av regelverket er noe vi håper på, bl.a med ny eiendomsmeglingslov. Stadig mer digitalisering vil tvinge seg frem, slik at vi kan gjøre det samme som vi gjør i dag på en bedre og mer effektiv måte. Hva er den største utfordringen til bransjen? Vi trenger stadig utvikling og bedring av systemer, rutiner og løsninger for å kunne oppfylle alle krav som settes til oss. Lover og regler tar ikke alltid hensyn til hvor praktisk gjennomførbart det er. Her må bransjen være aktiv mot myndigheter og leverandører, samt finne gode løsninger sammen. Hva kan gjøres for å bedre eiendomsmeglerens omdømme? Vi må nok fortsatt jobbe for å bedre et litt ufortjent dårlig rykte. Det må gjøres bedre kjent hvilken jobb vi faktisk gjør, ikke bare hvilke salgspriser vi oppnår. En eiendomsmegler er en rådgiver som det alltid er lurt å rådføre seg med ved kjøp og salg, svært sjelden bare en med flotte klær og dyr bil. Her er fokus på kvalitet og god informasjon til kundene i hvert enkelt oppdrag veien å gå. Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg framover? Vi har sannsynligvis den kraftigste prisveksten bak oss, men det vil nok holde seg ganske stabilt fremover. Mye vil avhenge av hvordan boligbyggingen i pressområder blir, og om det kommer gode løsninger for nye boligkjøpsmodeller. Store svingninger i boligmarkedet de nærmeste årene har jeg liten tro på.  Vi trenger stadig utvikling og bedring av systemer, rutiner og løsninger for å kunne oppfylle alle krav som settes til oss Lokalforenings- leder i NEF Vestland

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy