Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 31 inngått for eksempel på epost er bindende forutsatt at forbrukeren uttrykkelig har akseptert elektronisk kommunikasjon. Er det først avtalt prisjustering, vil utbygger ha krav på dekning av alle dokumenterte merkostnader. Ofte avtales det imidlertid en klausul om at prisjusteringen skal skje basert på en indeks slik som SSBs Byggekostnadsindeks for boliger, som reflekterer generell lønns- og prisøkning i byggebransjen. Hele kjøpesummen skal da reguleres i tråd med indeksen, og dette overfører dermed risikoen for den alminnelige prisøkningen til forbrukeren, men ikke den spesifikke prisstigningen på utbyggers hånd. FORSKJELL PÅ FORBRUKERE OG NÆRINGSDRIVENDE Bustadsoppføringslovas regel om at prisstigning ikke kan kreves uten avtale, er det motsatte av det som gjelder i kontrakter mellom næringsdrivende hvor partene eventuelt må avtale seg bort fra en LPS- regulering, slik de fleste standardkontrakter har vært siden 90-tallet. Denne forskjellen forklarer nok utbyggeres forespørsel til meglere, siden de nettopp blir møtt med slike krav fra entreprenør. Bakgrunnen for forskjellen er for det første at bustadoppføringslova er en forbrukerlov hvor utbygger som den profesjonelle ansees som nærmest til å forutse eller ha oversikt over prisstigning og ev. innta en klausul om rett til prisjustering før eller ved kontraktsinngåelse. Glemmes dette i tider med høy lønns- og prisvekst, slik som i dag, kan ikke utbygger skyve dette senere over på forbrukeren. En annen grunn er at det ved salg til forbrukere normalt er mindre behov for prisjustering siden tid til overtagelse vanligvis er kortere. ENDRING AV VEDERLAG ER LIKEVEL IKKE UMULIG Selv med en fastpriskontrakt gir loven utbygger to grunnlag for dekning av faktiske kostnader. Ettersom bustadsoppføringslova er ufravikelig, kan ikke disse bestemmelsene fravikes til ugunst for forbrukeren. For det første kan partene etter buofl. § 42 kreve justering av vederlaget som følge av endringer og tilleggsarbeider, som vil gi utbygger krav på dekning av nødvendige kostnader på utførelsestidspunktet. For det andre kan utbygger i henhold til buofl. § 43 kreve tilleggsvederlag «for nødvendig kostnader som kjem av forhold på forbrukerens side». Dette er typisk situasjoner hvor utbygger blir påført ekstrautgifter for manglende medvirkning fra forbruker eller at arbeidene blir forsinket av forhold som forbrukeren er ansvarlig for. Utbygger må i så fall konkret dokumentere at et forhold som forbrukeren svarer for har medført økte kostnader. Ettersom prisstigning i samfunnet ikke kan tilbakeføres til forbruker er det uaktuelt for utbygger å påberope denne bestemmelsen som grunnlag for økt vederlag bare på grunnlag av en prisøkning. Budskapet til eiendomsmeglere som jobber tett med utbyggere og forbrukere, er derfor at prisstigning er utbyggers risiko med mindre annet er avtalt. Siden utbyggere ofte blir møtt med krav om prisjustering fra sine entreprenører er det viktig at utbyggerne har et bevisst forhold til prisstigning også i forbrukerkontraktene, og spesielt ved lengre kontraktsperioder. Dette vil bidra til klarhet og forutsigbarhet for alle involverte parter i boligbyggingen!  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER GRETTE Advokatfirmaet Grette er, med uavbrutt advokatvirksomhet siden 1887, en moderne kompetanseorganisasjon med ca. 70 advokater. Grette bistår med juridisk rådgivning til norske og internasjonale klienter, med særlig fokus på fem spesialiserte bransjeområder - bygg og anlegg, eiendom, bank, finans og forsikring og, energi og industri. Grette har de senere år investert betydelig i organisasjons- og kompetanseutvikling for å dekke klientenes behov for relevant advokatbistand og inngående bransjeinnsikt som bidrar til deres verdiskapning www.grette.no Ettersom prisstigning i samfunnet ikke kan tilbakeføres til forbruker er det uaktuelt for utbygger å påberope denne bestemmelsen som grunnlag for økt vederlag bare på grunnlag av en prisøkning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy