Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 27 I 2002 kom Borgarting lagmannsrett i Oslo frem til at det avgjørende er om det er skjedd en skade eller et tyveri mens tingen var i tjenesteyters varetekt. Lagmannsretten kom frem til at tjenesteyteren kunne bli ansvarlig selv om han ikke kunne klandres for det som hadde skjedd. Bakgrunnen for dette var at tjenesteyteren ikke hadde truffet noen sikringstiltak for å motvirke at skaden eller tyveriet hadde skjedd. Tjenesteyteren var derfor nærmest å bære tapet når et tyveri eller en skade en sjelden gang skjer, enn den eieren som tilfeldigvis rammes av et slikt tap.5 Andre skader og økonomiske tap i tilknytning til oppdraget, kan kreves erstatet hvis de skyldes tjenesteyterens feil eller forsømmelser. Dette kan typisk være skader som skjer på eierens bolig underveis i et oppdrag fra tjenesteyteren. Ikke sjeldent kan dette være en praktisk problemstilling, særlig i tilfeller hvor tjenesteyteren jobber i en bolig som ikke er beboelig. Da vil boligen og materialene være underlagt tjenesteyterens varetekt. HVEM HAR TVILSRISIKOEN VED HÅNDVERKERTJENESTER PÅ FAST EIENDOM? Innenfor håndverkertjenestelovens område vil tjenesteyteren normalt bære tvilsrisikoen. Dette følger av håndverkertjenesteloven § 28. Videre følger det av forarbeidene til håndverkertjenesteloven at uvisshet om skadens årsak går ut over tjenesteyteren.6 I slike tvilstilfeller skal tvilsrisikoen dermed slå negativt ut for tjenesteyteren. For skade som rammer annet enn den ting eller eiendomsdel som tjenesten gjelder, og som heller ikke står i nær sammenheng med slike ting eller eiendomsdeler, kan forbrukeren kreve erstatning «med mindre tjenesteyteren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på tjenesteyterens side». Dette må forstås som at tjenesteyter også har bevisbyrden. Regelen må derfor forstås slik at tjenesteyteren har både bevisbyrden og tvilsrisikoen ved tyverier eller skader på ting når tjenesteyter har materialer eller fast eiendom i sin varetekt.  STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER LEGALIS Advokatfirmaet Legalis bistår blant annet i nabotvister, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven, sameietvister og spørsmål om servitutter. I tillegg bistår våre advokater i saker som g jelder kjøp og salg av bruktbolig og nybygg, samt i husleietvister og saker om innbo. www.legalis.no Referanser: 1 Jf. Rt. 1998 s. 40 (Fryseboks-dommen) 2 Stenvik, «Forvareransvaret», Tidsskrift for forretningsjus, 2021, s. 73-90. 3 Jf. Rt. 1964 s. 132 (Flyski-dommen) jf. NL 5-8-17 4 Jf. HR-2022-192-A, avsnit 72 Trenger din bedrift nye folk? La NEF hjelpe deg å nå riktig målgruppe med stillingsannonse hos NEF med målrettet markedsføring mot våre medlemmer. Tilbud: nå kun kr 2 000,- eks. mva. Ta kontakt med salgs- og markedssjef Ida på ida@nef.no for mer informasjon Husk å følge oss på sosiale medier og få med deg siste nytt! Facebook Instagram LinkedIn X @Norges Eiendomsmeglerforbund @norgeseiendomsmeglerforbund @Norges Eiendomsmeglerforbund @norgeseiendomsmegl rforbund Boligmarkedet 2024 10. april Stortingsgata Kurs & Konferanse, Oslo Hold av datoen!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy