Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

26 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 En forvarer er en juridisk eller fysisk person som midlertidig tar vare på en ting som tilhører en annen. Dette kan være en håndverker som utfører arbeid på en fast eiendom og oppbevarer materialer, det kan være en vaskehall som vasker en bil, eller et verksted som oppbevarer en bil over naten før den skal på service neste dag. Denne artikkelen tar for seg hvilket retslig ansvar som kan pålegges forvareren i slike tilfeller. Forvareransvaret er det ansvaret som påhviler forvareren når eierens formuesgjenstand skades eller på annen måte tapes. Hvis tingen er skadet mens den var hos tjenesteyteren eller under tjenesteyterens kontroll, kan eieren få skaden erstatet. Et typisk trekk i denne typen saker er at skaden har rammet mens gjenstanden befant seg innenfor forvarerens kontrollsfære, og et hovedspørsmål er hvilken betydning dette får for ansvarets innhold. Hovedregelen i norsk ret er at det må foreligge et skyldansvar for at forvareren skal bli erstatningpliktig. Det vil trolig være tilstrekkelig at forvareren utviser uaktsom adferd, som innebærer at man har opptrådt i strid med hva en alminnelig fornuftig person ville ha gjort i en tilsvarende situasjon. Dersom forvareren eksempelvis har glemt å låse porten til parkeringsområdet hvor materialer oppbevares, og materialene blir stjålet samme natt, så vil dette kunne utgjøre uaktsom adferd fra forvarerens side. Det kan stilles spørsmål om det er kunden som må bevise at forvareren har utvist uaktsom adferd, eller om det er forvareren selv som må bevise at hen ikke har opptrådt uaktsomt. Utgangspunktet i norsk ret er at det er kravstiller – altså den som krever erstatning – som har bevisbyrden for at skadevolder har opptrådt erstatningsbetingende. Det følger imidlertid av flere dommer fra Høyesteret at det under forvareransvaret er motsatt, nemlig at det er forvareren som selv må bevise at han ikke har opptrådt uaktsomt.1 Ikke sjeldent kan det oppstå tvil om hendelsesforløpet og hva som var årsaken til skaden eller tyveriet. Et praktisk spørsmål er dermed hvem som skal bære risikoen ved tvilsomme og uoppklarte saksforhold. Svaret er ikke opplagt, og det finnes lite domstolspraksis som avklarer spørsmålet. Juridisk teori skiller mellom tilfeller hvor skader hovedsakelig rammer eierens verdier, og tilfeller hvor skader rammer eieren og forvarerens verdier nogen lunde likt.2 Antagelig bærer forvareren tvilsrisikoen dersom skaden hovedsakelig har rammet eierens verdier.3 HVILKET ANSVAR HAR TJENESTEYTER VED HÅNDVERKERTJENESTER PÅ FAST EIENDOM? Det relevante retslige grunnlaget ved håndverkertjenester er håndverkertjenesteloven § 29, jf. § 28, som fastslår at tjenesteyter er ansvarlig for ting påført skade mens den var i tjenesteyters varetekt, ved mindre det kan «godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor tjenesteyterens kontroll, og som tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av». Formuleringen «i varetekt» betyr i utgangspunktet at tjenesteyter har gjenstanden i sin besitelse. Utgangspunktet er det såkalte kontrollansvaret. I en dom fra 2022 fastslår Høyesteret at det avgjørende under kontrollansvaret er om årsaken til hindringen ligger innenfor det tjenesteyteren «kunne kontrollere eller påvirke gjennom planlegging, styring og kontroll med virksomheten».4 Tjenesteyter har en omsorgsplikt til å ta vare på tingen som skal repareres eller vedlikeholdes mens den er i tjeneste- yters varetekt. Etter håndverkertjenesteloven § 29 er tjeneste- yter erstatningsansvarlig dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i tjenesteyterens varetekt eller for øvrig under tjenesteyterens kontroll. STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER FORVARERANSVARET: ERSTATNING VED TYVERI ELLER SKADE I FORBINDELSE MED HÅNDVERKERTJENESTER Håndverkeren som utfører arbeid på en bolig, har kjøpt inn materialer som kunden har betalt for. Håndverkeren oppbevarer materialene på bedriftens område før de skal fraktes videre til kunden neste dag. Morgenen etter oppdager håndverkeren at materialene er blitt skadet. Hvem er økonomisk ansvarlig for skadene – kunden som eier materialene, eller håndverkeren som oppbevarer materialene? AV AMUND STRANDLIE ADVOKATFULLMEKTIG MNA | LL.M, ADVOKATFIRMAET LEGALIS AMUND STRANDLIE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy