Eiendomsmegleren nr. 1 - 2024

NR 01-2024 / ÅRGANG 86 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND EIENDOMSMEGLEREN DEN KJENNER BEST HVOR SKOEN TRYKKER, SOM HAR DEN PÅ SIDE 5 NÅR ER PARKERINGSPLASSENE MANGELFULLE? SIDE 24 ARBEIDSGIVERS ADGANG TIL Å GJØRE ENDRINGER I ARBEIDSFORHOLDET SIDE 38

LEDELSEN Den kjenner best hvor skoen trykker, som har den på Carls leder VERDT Å VITE Valgkomiteen søker kandidater Areal- og volumberegninger av bygg – NS 3940 Få maksimalt ut av den åpne løsningen Handelshøyskolen BI med nytt Advisory Board – NEF får en betydelig rolle Årsmøter i NEFs lokalforeninger 2024 Økt etterspørsel etter informasjon om grunnforhold ved salg av eiendommer Properti gir oss flere leads, bedre besøk på visning og flere salg! Det er ingenting vi ønsker mer enn å gi superkrefter til megleren! Slik forenkler og effektiviserer digitalisering eiendomsbransjen Månedens meglerprofil: Tine Lekven Johansen MEDLEMSNYTT Vi gratulerer INNHOLD Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: 23 33 92 00 www.merkurgrafisk.no Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/Ida Emilie Bergmann Apotekergt. 10, 0180 Oslo E-post: ida@nef.no Priser 2023: Helside (240x297 mm) 13.000,- Halvside (205x120 mm) 8.900,- 1/3 side (205x75 mm) 6.900,- Baksiden (240x242 mm) 17.000,- Midtsidene (480x297 mm) 24.500,- Innvendig omslag (240x297 mm) 13.500,- Content artikkel, fra 9.500,- Prisene er eks. fremstilling og mva. EIENDOMSMEGLEREN NO - 1430 Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving Redaktør: Svein Strømnes Apotekergt. 10, 0180 Oslo Telefon: 93 09 41 91 Web: www.nef.no E-post: firmapost@nef.no 5 utgaver pr. år ISSN 0803-7345 Forsidefoto: azgek / iStockphoto.com Abonnement: Medlemmer i NEF får bladet gratis Abonnement kr. 980,- 5 6 8 9 11 12 13 14 16 20 22 22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 FAGSTOFF NEF-kurs Når er parkeringsplassene mangelfulle? Forvareransvaret: Erstatning ved tyveri eller skade i forbindelse med håndverkertjenester Ekteskapet tar slutt – hva med gjelden? Utbyggers krav om dekning av prisstigning – hva er viktig ved salg til forbrukere? Nytt om hevingsoppgjør– høyesteretts dom i hr-2023-2415a Grunneiers ansvar for overvannshåndtering på egen eiendom Ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett om hva kjøper kan forvente ved kjøp av eldre bolig som er pusset opp i nyere tid Arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsforholdet Fra Reklamasjonsnemnda

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 5 Er du opptatt av å stå i yrket ditt hele arbeidslivet? Liker du å være orientert om hva som rører seg i bransjen? Synes du det kan være vanskelig å holde deg fullt faglig oppdatert i en hektisk hverdag? Bryr du deg om de unges arbeidsvilkår? Er du opptatt av din egen lønn? Ønsker du å være respektert og nyte tillit for den viktige jobben du gjør? Da er du ikke alene. Hvem andre enn oss som står i eiendomsmeglerjobben, er underlagt samme regelverk, møter ulike folk i forskjellige livsfaser som vil bytte bolig, lever under tidspress, har gjerne lange arbeidsdager og alle slags små og store oppgaver som alle er like viktige for helheten. Hvem andre enn oss, som daglig kjenner pulsen på eiendomsmarkedet forstår best hvilke utfordringer vi møter i profesjonen vår? Den kjenner best hvor skoen trykker, som har den på. Som profesjonsorganisasjon, er Norges Eiendomsmeglerforbund et talerør for hva du og jeg som eiendomsmegler er opptatt av. «Norges Eiendomsmeglerforbunds visjon er å organisere alle landets eiendomsmeglere for å sikre en trygg bolighandel, en trygg meglerhverdag og bransjens selvstendige bærekraft.» Dette er åpningen av NEF ’s måldokument, et dokument som forteller oss hva medlemmene har besluttet at NEF skal jobbe med i inneværende styreperiode. NEF har som oppgave å fortelle hvor skoen trykker. Forbundet arbeider aktivt for å påvirke beslutningstakere og lovgivere på nasjonalt nivå, slik at eiendomsmeglerens rolle og betydningen av et balansert eiendomsmarked og en velfungerende eiendomsmeglingsbransje blir anerkjent. Hadde eiendomsmeglingsbransjen i Norge vært den samme og hadde eiendomsmegleren hatt samme anseelse som i dag, om det ikke var for Norges Eiendomsmeglerforbund? Nei, helt klart ikke. Forbundet har gjennom årenes løp hatt sterk, positiv påvirkning på bransjens utvikling. Norge har kanskje verdens beste utdanning og strengeste krav for utøvelsen av eiendomsmeglingsyrket. NEF var sterkt medvirkende til at eiendomsmeglingsbransjen fikk de strenge utdannings- og kompetansekravene vi har i dagens eiendomsmeglingslov, noe som har vært med på å styrke tilliten til eiendomsmeglerne. Derfor selges over 98 prosent av alle norske boliger ved hjelp av eiendomsmegler. Og forbundet representerer eiendomsmeglerens side ved hver eneste høring og lovendring som berører næringen vår og mellommannsrollen. Forbundet jobber i det hele for forutsigbare og gode rammevilkår for medlemmene. Med NEF-medlemskapet fremhever du tydelig overfor kundene dine at du er engasjert, oppdatert og sterk i faget ditt. Som medlem kan du være med å bestemme over hva Norges Eiendomsmeglerforbund skal levere på i neste styreperiode. Det er landsmøte i Stavanger i mai, og her vedtas målplanen for 2024 til 2026. Delegatene fra hele landet velger også hvem som skal sitte i styret og sørge for gjennomføringen av målplanen. Årsmøtene i lokalforeningene holdes i disse dager. Sjekk ut når din forening har sitt årsmøte, benytt anledningen til å si hva du mener og ta gjerne jobben som landsmøtedelegat om du får muligheten. Hvert eneste medlem er viktig for oss! Jeg håper du betaler medlemskontingenten din med glede og bruker MNEF-tittelen med stolthet!  LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET DEN KJENNER BEST HVOR SKOEN TRYKKER, SOM HAR DEN PÅ Kjære medlem! Takk for at du er en del av Norges Eiendomsmeglerforbund og lokalforeningen i ditt eget markedsområde. Som medlem er du med på å sikre at vi har et forbund som jobber for at din arbeidshverdag skal bli så bra som mulig og at det samfunnsnyttige arbeidet vi eiendomsmeglere gjør hver dag med å flytte på folk blir synliggjort og anerkjennes. Norges Eiendomsmeglerforbunds visjon er å organisere alle landets eiendomsmeglere for å sikre en trygg bolighandel, en trygg meglerhverdag og bransjens selvstendige bærekraft

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 Store svingninger i styringsrenten har gitt store svingninger i boligomsetningen de senere år. Rekordlav rentebelastning utløste svært sterk boligetterspørsel i 2021. To år senere er markedet selektivt og sammensetningen av kjøpere er endret som følge av høy rentebelastning. Flere er mer avventende i dyrtid og det er færre som kjøper en større og dyrere bolig. Færre kan finansiere et førstegangskjøp og det er færre som investerer i en sekundærbolig, viser statistikker fra NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse. I 2023 ble det omsatt om lag 110.000 boliger og fritidsboliger, fordelt på 90.732 bruktboliger, 13.180 nye boliger og om lag 5.800 fritidsboliger. Dette utgjør hele 35.000 færre enheter enn i 2021 da det ble omsatt om lag 145.000 enheter totalt. Fallet er aller størst i omsetningen av nye boliger, med en nedgang på om lag 17.000 enheter. I 2023 ble det solgt om lag 11.000 færre bruktboliger enn i rekordåret 2021. De store svingningene i boligomsetningen påvirker oppdragsmengden til bransjen og får konsekvenser for boligforsyning og boligpriser. Når bruktboligprisene holder seg relativt godt til tross for økt rentebelastning, kan utviklingen forklares med at bruktmarkedet i større grad dekker det underliggende boligbehovet når etterspørselen etter nye boliger faller pga. høye bygge- og finansieringskostnader. Effektene av det høye nyboligsalget i 2021 er i stor grad tatt ut i form av produksjon og ferdigstillinger i 2022 og 2023. Framover ferdigstilles det få nye boliger. Det rekordlave nyboligsalget de siste par årene vil senke tilbudssiden i 2024 og 2025, noe som tilsier mer press i bruktmarkedet etter hvert som boligforsyningen ikke dekker boligbehovet i en voksende befolkning. Ubalansene mellom tilbud og etterspørsel kan i stor grad forklares med at styringsrenten ble holdt rundt 0 prosent i nesten 2 år før den ble satt opp til 4,5 prosent de neste par årene. Pengepolitikken har utløst en sterk «boom/bust-syklys» i boligindustrien. Årets januareffekt var kraftig. Det kan være en indikasjon på en ny oppgangsperiode. Med utsikter til høyere lønnsvekst, lavere inflasjon og lavere renter vil markedet for bruktmarkedet kunne overraske på oppsiden i første halvår. Selv om det vil ta tid å få opp byggevirksomheten vil prisvekst kunne utløse sårt tiltrengt aktivitet i nyboligmarkedet, og da er ikke veien lang til en ny boom. Norges Bank har i sin pengepolitikk konsekvent undervurdert fallet i boliginvesteringene. Derfor har NEF delt våre analyser og bekymringer for bivirkninger av pengepolitikken. Nå håper vi at sentralbanken vil senke rentebanen til et bærekraftig nivå i løpet av 2024.  CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STORE SVINGNINGER I BOLIGOMSETNINGEN En stabil omsetning av boliger er det beste for både boligmarkedet og medlemmene våre. Det forutsetter at folk kan og vil flytte. Flere er mer avventende i dyrtid og det er færre som kjøper en større og dyrere bolig. Færre kan finansiere et førstegangskjøp og det er færre som investerer i en sekundærbolig

NEF Landsmøte og vårkonferanse 22-24. mai 2024 Stavanger Påmelding åpner snart nef.no/varkonferanse

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 I korte trekk er valgkomiteens ansvar å presentere for Landsmøtet et valgbart alternativ til nytt styre. Vi bestemmer ingenting, vi utarbeider kun et best mulig forslag. Ingenting er gitt før stemmene er avgitt i Stavanger til våren. Overordnet bidrar valgkomiteen til at demokratiet i Norges Eiendoms- meglerforbund fungerer. Det er jo dette demokratiet som gir styret legitimitet til å handle på vegne av medlemmene. Derfor er det avgjørende at medlemmene opplever at det fungerer. Et fungerende demokrati gir det valgte styret et tydelig mandat og troverdighet til å gjennomføre målplanen. Dere som medlemmer har et særskilt ansvar for å bidra til denne prosessen. Lokalforeningene bør foreslå kandidater til styret, basert på forslag fra medlemmene. Hver lokalforening bør fremme sine kandidater, som best kan ivareta medlemmenes interesser. I tillegg til at vi i valgkomiteen forventer innspill fra lokalforeningene, kan enkeltmedlemmer komme med forslag. Valgkomiteen kan også fremme selvstendige kandidater. Det siste ser vi på som ekstra viktig. Det er livsviktig for forbundet at det er et engasjement rundt valget, at medlemmene opplever at demokratiet fungerer og at vi løpende får inn nye representanter. Engasjementet for bransjens beste er hele grunnlaget for dette forbundet som vi er så glade i. PROSESSEN VIDERE BLIR SOM FØLGER: Vi starter med samtaler med sittende styre. Videre ønsker vi å ha teams møter med styrene i lokalforeningene. Dere innkaller oss gjerne til neste styremøte? Så blir det samtaler med aktuelle kandidater, før valgkomiteen jobber frem et kvalifisert forslag.  Med vennlig hilsen Kurt F. Buck Leder for valgkomiteen Norges Eiendomsmeglerforbund STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID VALGKOMITEEN SØKER KANDIDATER Ingrid Svendsen, Trine Dahl- Pettersen og undertegnede utgjør valgkomiteen i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vi har alle lang fartstid fra styret i forbudet og vi har alle vært lokalforeningsledere. Valgkomiteen arbeider etter noen faste prinsipper: • Balansert kjønnssammensetning • Geografisk representasjon • Kandidatens kunnskapsnivå • Kontinuitet i styrets arbeid • Behov for løpende fornying Forslaget skal være klart innen 1. mars.

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 9 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger bidrar til samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen og tilrettelegger for bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) ved areal- og volumberegninger av bygninger. Takstnæringens retningslinjer er innarbeidet i standarden slik at dette sammenfaller med arealbestemmelsene i NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. BRUKSOMRÅDER Areal- og volumbegrepene som er definert i NS 3940 er utformet for praktisk bruk, som utgangspunkt for måling av ulike aspekter knyttet til en bygnings ytelse, eller som en hjelp ved planlegging. De skal gjøre det mulig å foreta en vurdering med grunnlag i funksjonelle, tekniske og økonomiske aspekter. Standarden imøtekommer behovet for en begrepsoversikt ved planlegging og styring av prosjekter. NS 3940 er til bruk for hele bygg, anlegg og eiendomsnæringen og brukere av bygninger, blant annet takstnæringen, finansnæringen, eiendomsmeglere, byggherrer, eiendomsselskaper og rådgivende ingeniører. Standarden gjelder for alle typer bygninger i alle livsfaser og til alle formål.  AREAL- OG VOLUMBEREGNINGER AV BYGG – NS 3940 Hvordan skal egentlig BRA beregnes og hva er OBD? En revidert utgave av NS 3940 for areal- og volumberegninger er utgitt, og i desember 2023 inviterte Standard Norge til frokostmøte der litt av innholdet i den nye utgaven ble presentert. AV NORSK STANDARD NS 3940 g jelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgiftsberegninger eller statistiske beregninger og liknende. KOMITEEN Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 004 Areal- og volumberegninger av bygninger med medlemmer fra følgende virksomheter: • Arkitektbedriftene i Norge • Bergen kommune • Boligprodusentenes Forening • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) • Eiendom Norge • Entreprenørforeningen – Bygg -og anlegg (EBA) • Huseiernes Landsforbund • Kartverket • Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) • Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) • Norsk Takst • OPAK A/S • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) • Statistisk Sentralbyrå (SSB) • Statsbygg Mer informasjon om NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygg på Standard Norge sine nettsider Se opptak og presentasjoner Foto: iStock

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID I åpne løsninger blander man to soner som stiller vidt forskjellige krav. Kjøkkenet er en arbeidsplass og tilhører den aktive delen av boligen. Stuen er et sted for ro og avslapping, altså en passiv sone. Kunsten er å minimalisere ulempene ved denne blandingen og å forene sonene på en sømløs måte. Det gjelder både estetikk og plassering av funksjoner. Et hovedmål er å unngå at rotete synsinntrykk og støy fra kjøkkenet forringer stuedelen og skaper spenninger og stress i hverdagen. GJENNOMTENKT MØBLERINGSPLAN Møbler beregnet til sosialt samvær, f.eks. spisebord eller sofagruppe, hører hjemme nærmest kjøkkendelen. Det skyldes ikke bare at det er praktisk, men også hensynet til lyd og aktivitet. Det blir da mulig å dekke behovet for ro og fordypelse ved å lage en lesekrok eller et hjemme- kontor så langt unna kjøkkenet som mulig. Ingen samhandler med andre hele tiden. Lyden lar seg vanskelig fjerne helt, men visuelle romskiller som f.eks. bokhyller eller plantevegger demper forstyrrelser fra kjøkkenet. Å ha hjemmekontor ved spisebordet har sine klare begrensninger når arbeidet krever konsentrasjon. I kjøkkendelen er hovedproblemet innsyn til arbeidsbenk og oppvask, gjerne kombinert med begrenset lagringsplass. Det lar seg ikke gjøre å skjule en uryddig kjøkkenbenk ved å lukke døren bak seg, og overfylte skap utløser visuell støy straks de åpnes. Det enkle rådet her er rett og slett å sørge for nok oppbevaringsplass. Noen demper kjøkkenpreget ved å velge pene kjøkkenvegger uten overskap. Det fører til mangel på lagringsmuligheter som raskt vil resultere i at flere gjenstander blir stående fremme på benken. Kjøkkenskap til taket er én vanlig løsning, overskap som går helt ned til benken en annen. Ekstra dype benkeskap kan også redusere rotet. Et godt tips er å skille mellom det man trenger til hverdags og det man bruker sjelden. Den som kun baker en gang iblant, behøver f.eks. ikke mixmaster i umiddelbar nærhet. Skal det lykkes å gjøre det åpne kjøkkenet til en del av stuen, bør mest mulig flyttes til en bod, et skap utenfor kjøkkenet eller et lagringsrom. Relativt nytt på markedet er benkeventilatorer. Disse er effektive og bidrar mye til å viske ut skillet mellom kjøkken og stue. ESTETIKK OG STIL En leilighet med åpen løsning oppleves som ett rom og må behandles deretter. Uttrykket må være enhetlig og overgangene sømløse. Det betyr at farger og materialer må stemme overens i de to delene av rommet. En mørk kjøkkeninnredning bør f.eks. speiles av møblene i stuen, gjerne i form av mørke bord og mørke oppbevaringsmøbler. FÅ MAKSIMALT UT AV DEN ÅPNE LØSNINGEN I nyboligmarkedet tilbys det i dag nesten utelukkende åpne kjøkkenløsninger. Disse er arealeffektive og fungerer godt sosialt, men de byr samtidig på utfordringer. Grundig planlegging er nødvendig. AV INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, MONN INTERIOR ARCHITECTS Kjøkkenøy eller møbel? Spesialdesign kan bidra til en sømløs overgang mellom de to delene av rommet. Foto: Veronica Moen

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 11 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Det er fornuftig å velge en kjøkkeninnredning som har stuepreg. Mørke benkeskap kombinert med litt lysere overskap skaper naturlig variasjon, og jeg anbefaler dessuten å legge litt penger i benkeplaten. Det bidrar adskillig til en harmonisk overgang mellom stue og kjøkken. Et stort innglasset bilde med blikkfangeffekt gir i seg selv stueatmosfære på kjøkkenet. Våtromsmaling mellom over- og underskap har samme effekt. Det er smart å unngå fliser siden disse fremhever kjøkkenet heller enn å dempe det. BELYSNING AVGJØRENDE Vi må alltid skille mellom direkte og indirekte belysning. Direkte lys får vi når lyskilden, for eksempel en leselampe, lyser rett på en flate eller et objekt. Indirekte lys er lys som reflekteres, som regel fra en vegg eller et tak. Kravene til de to delene av rommet er forskjellige også på dette punktet. I kjøkkendelen trengs mye og godt arbeidslys, dvs. direkte belysning, helst rett over kjøkkenbenken. Pendellamper over kjøkkenøya forsterker stueføl- elsen, og det samme gjør vegglamper. I den andre delen av rommet er dempet, indirekte belysning ønskelig, for det er denne som skaper hyggestemning. Arbeidslyset i kjøkkendelen passer derfor dårlig når matlaging og rydding er avsluttet, og man skal slappe av. Det er smart å montere dimmer både på taklyset og benkebelysningen slik at lyset kan slås av eller dempes når kjøkkenet ikke er i bruk. Denne kjøkkenøya er bygget i stein og skjuler alle tenkelige funksjoner. Vegglamper bidrar til å redusere kjøkkenpreget. Foto: Yvonne Wilhelmsen Foto: Niklas Hart KONKLUSJON Åpne løsninger kan fungere godt eller mindre godt. Mye avhenger av om innredningen er gjennomtenkt. God veiledning er derfor nødvendig, spesielt når kunden kjøper bolig på prospekt og kan velge mellom ulike stilpakker eller gjøre individuelle tilvalg. Jeg har tidligere skrevet at eiendomsmeglerne med sin spesialkompetanse har som oppgave å selge muligheter. Det gjelder ikke minst på dette området. 

12 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID FREMS ble etablert i forbindelse med at NEF overførte den formelle utdannelsen av eiendomsmeglere fra Norges Eiendomsmeglerhøyskole til Handelshøyskolen BI. FREMS bestod av tre representanter fra Handelshøyskolen BI og tre representanter fra Norges Eiendomsmeglerforbund. FREMS har bidratt til at eiendoms- meglerstudiet er en god utdannelse, med relevante fag og kursmål. Studiet har lykkes med å fornye seg i tråd med arbeidshverdagen man møter som eiendomsmegler. I tillegg ser vi at studentene raskt kommer i medhjelperstillinger, og at næringslivet er i tett kontakt med studentene. ADVISORY BOARD ERSTATTER FREMS Handelshøyskolen BI har sett at FREMS fungerer veldig godt. I 2023 ble det bestemt at flere studieretninger og programmer ved Handelshøyskolen BI skal ha et faglig råd, kalt «Advisory Board/ advisory council.» I praksis betyr dette at NEF forsetter det gode samarbeidet med BI, i et nytt format. Målet med disse funksjonene er å sikre at BI får gode innspill og råd fra viktige eksterne målgrupper og interessenter. BIs advisory boards har en funksjon som går mer overordnet på strategi og helhet, mens advisory councils går på innspill på HANDELSHØYSKOLEN BI MED NYTT ADVISORY BOARD – NEF FÅR EN BETYDELIG ROLLE Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er engasjert i fremtidens eiendomsmeglere, nemlig studentene. Tilbake i 1990 ble det opprettet et faglig råd for eiendomsmeglerstudiet, kalt «FREMS.» AV ANDERS KLØVNING, REPRESENTANT I BI ADVISORY BOARD Alle foto: Joakim Karlsen, Byråleder Studio Eik

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 13 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID programmer og fagområder. Alle rådgivende organer har eksterne eksperter med relevant erfaring fra næringsliv, offentlig forvaltning, akademia og tidligere studenter. For bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi består det nye «Advisory Board» av nåværende og tidligere studenter, samt. representanter for eiendomsmeglings – og eiendomsbransjen. Styret består av; • Paul Henning Fjeldheim, Associate Dean/Dosent, Handelshøyskolen BI • Thorunn Falkanger, Dosent, Handelshøyskolen BI • Anders Kløvning, Representant for eiendomsmeglerbransjen, samt. NEF Ung • Christine Thindberg, Studentrepresentant BI • Silje Nesteng Andresen, Juridisk direktør/advokat, Norges Eiendomsmeglerforbund • Hanne Nordskog-Inger, Fagsjef/eiendomsmegler, Eiendom Norge • Terje Sjøvold, Juridisk direktør/ advokat, OBOS Denne gjengen skal komme med verdifulle råd til BI-ledelsen i forhold til hvordan eiendomsmeglerutdannelsen burde være nå – og i fremtiden. Det første møtet i rådet ble avholdt den 7. desember 2023. Rådet diskuterte en rekke saker, deriblant tidspunkt for muntlig eksamen, forslag om å innføre frivillig innleveringsoppgave i kurset Oppgjør av eiendomshandler, samt. programmets faglige sammensetning og arbeidslivsrelevans.  Har du meninger om studieløpet til meglerstudentene? Send innspill til: ak@notar.no | Vi vil gjerne høre DIN MENING ÅRSMØTER I NEFs LOKALFORENINGER 2024 ALLE LOKALFORENINGENE SKAL I ÅR AVHOLDE ÅRSMØTE I LØPET AV FEBRUAR MÅNED, OG PÅ ÅRSMØTENE SKAL FØLGENDE BEHANDLES: 1. Årsberetning 2. Regnskap i revidert stand 3. Innkomne forslag eller saker fremlagt ved styret 4. Lokalforeningens forslag på kandidater til tillitsverv i NEF 5. Valg På årsmøtene i lokalforeningene har alle fremmøtte en stemme hver. Det er ikke adgang til å benytte fullmakt ved stemmegivningen. På årsmøtene skal det i år også velges delegater til NEFs landsmøte som avholdes i Stavanger 23. mai. Alternativt kan styret i lokalforeningen be om fullmakt fra årsmøtet til å velge delegater. Antall delegater fra den enkelte lokalforening bestemmes ut fra antall medlemmer i lokalforeningen 1. februar i landsmøteåret. DATOER FOR ÅRSMØTENE: 8. februar: NEF Innlandet 9. februar: NEF Telemark, Vestfold og Buskerud 9. februar: NEF Sørlandet 9. februar: NEF Nord-Norge 9. februar: NEF Møre og Romsdal 15. februar: NEF Østfold 15. februar: NEF Trøndelag 22. februar: NEF Vestland 22. februar: NEF Rogaland 29. februar: NEF Oslo og Akershus Alle årsmøter i lokalforeningen får besøk av en representant for styret i NEF som vil orientere om aktuelle saker i forkant av årets landsmøte. Vel møtt i Stavanger! Frist for å komme med innspill på saker til landsmøtet i NEF samt innspill til valgkomitéen på aktuelle kandidater til tillitsverv i NEF er 1. mars.

Eiendomsmeglerloven hadde da og har heller ikke i dag noe krav om at eiendomsmeglere skal innhente slik informasjon. Bare unntaksvis leverte kommuner denne type informasjon i meglerpakken i 2020. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) inneholder mye informasjon om naturfarer og andre relevante tema for eiendomssalg. Som sentral aktør i bransjen var det naturlig for Ambita Infoland å se på hvordan relevante data fra DOK kunne gjøres enklere tilgjengelig for våre kunder Ambita Infoland er en e-handelsløsning som tilbyr eiendomsdata og kart til mange ulike segmenter, og med eiendomsmeglere som den annonse: Økt etterspørsel etter informasjon om grunnforhold ved salg av eiendommer Etter det tragiske leirskredet i Gjerdrum i romjulen 2020 ble det i media stilt spørsmål om hvorfor ikke kommunen har levert informasjon om grunnforhold i meglerpakken til eiendommene som lå i det utsatte området. AV ARVE SAGA, AMBITA

klart største kundegruppen. Vi har et tett og godt samarbeid med Geodata AS på kart og GIS og i august 2021 la vi deres standard DOK-rapport tilgjengelig i Infoland under navnet «Områdeanalyse, DOK-data». Produktet er en analyse av valgt eiendom mot alle tilgjengelige DOK-datasett. Med utgangspunkt i den komplette DOK-analysen hentet vi innsikt fra kundene for å finne ut hvilke av de 148 datasettene i Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) som skulle være med i et mer spisset produkt rettet mot eiendomshandel og hvordan de burde presenteres. Etter en del intervjuer endte vi opp med et produkt «Områdeanalyse, utvalg« med temaene flomfare og stormflo, radon, skredfaresoner (stein og snø), kvikkleire, forurenset grunn, støysoner og kulturminner. Resultatet presenteres i en enkel tabell på forsiden som viser hvilke temaer som treffer eiendommen. Videre presenteres et kart for hvert enkelt av de temaene som treffer eiendommen. Denne analysen produseres også av Geodata. «Områdeanalyse, utvalg» har vært tilgjengelig i Infoland i ca. halvannet år og vi har sett en jevn økning i etterspørselen. Det er imidlertid ingen grunn til å legge skjul på at deler av eiendomsbransjen har vært noe ambivalent til en slik analyse. Tema og presentasjoner som gir mening for fagfolk kan være vanskelig å forstå og formidle til menigmann. Det har heller ikke vært noen tradisjon å løfte frem utfordringer knyttet til eiendommen i salgsprosessen. Vi ser nå at dette endrer seg. Fra en foreløpig toppnotering i juni i år så vi en ny topp i antall analyser levert i august med en vekst på 50% fra juni. Det er nærliggende å tro at de dramatiske konsekvensene av ekstremværet Hans er en viktig årsak til at meglerne i enda større grad enn tidligere ønsker å få frem all relevant informasjon om eiendommen. Analysen bestilles også av byggesakskyndige, arkitekter, eiendomsutviklere og advokater. Som vi presiserer i rapporten er det viktig å være klar over at fravær av treff på et datasett ikke nødvendigvis betyr at eiendommen er fritatt for risiko. Det kan være at området ikke er kartlagt eller at det ikke er gjort observasjoner i det aktuelle området. Foto: Norwegian Geotechnical Institute's photo/flickr

16 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Arbeidet med den brukervennlige Proptech-platt- formen Properti startet allerede i 2017. Edge Branding i Porsgrunn hadde hatt ansvaret for markedsføring og salg av svært mange eiendoms- og boligprosjekter, og mente tiden var inne for å gjøre dette på en, for byråets kunder – meglerne og eiendomsutviklernes del, langt billigere og bedre måte. Med Properti ble selskapets samlede erfaring med å lage nettsider for eiendomsprosjekter bakt inn i én optimal løsning – tilgjengelig for alle! TRE STIKKORD Robin Sværen, daglig leder i Properti AS, mener tre ord på en god måte oppsummerer og beskriver hva Properti er og skal være: – Genialt, enkelt og smart, sier han. – Uten teknisk kompetanse kan kundene våre lage skikkelig flotte hjemmesider for eiendomsprosjektene sine. Og selv om motoren er den samme for alle nettsider laget i Properti, vil det visuelle være helt unikt og tilpasset hver enkelt kunde og hvert enkelt av dennes prosjekter. Propertis designere er garantister for dette. De er hele tiden «på ballen» for å gi kundene det lille ekstra, sier Robin Sværen. MULIGHETENES MODULER Espen Grimsgaard er digital leder og ansvarlig for oppbyggingen og utviklingen av Properti-plattformen. At den er modulbasert, er verken tilfeldig eller uviktig. Snarere tvert om. Grimsgård forklarer: – At plattformen er modulbasert, betyr i praksis at kunden selv kan sette opp siden ved hjelp av de byggeklossene som passer det aktuelle prosjektet best. Når de oppretter en side, kan de velge moduler og byggeklosser – som tekst, kart, bildegalleri, kontaktskjema og så videre. Rekkefølge, form og farge bestemmer de selv! PROPTECH INNHOLDS- MARKEDS- FØRING – PROPERTI GIR OSS FLERE LEADS, BEDRE BESØK PÅ VISNING OG FLERE SALG! – Det beste med Properti? Enkelheten. Helt klart, sier Jessica Dilling, prosjektansvarlig nybygg i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus. – Det er så lett å endre ting, og skulle jeg likevel stå fast, får jeg alltid hjelp, nærmest umiddelbart! AV PROPERTI

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 17 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID LURT Å HA I VERKTØYKASSA – Erfaringsgrunnlaget vårt, inkludert all brukerstatistikk fra alle Properti-prosjektene, setter oss i stand til kontinuerlig å levere et enda bedre produkt. Ikke minst er vi opptatt av at Properti på aller beste vis skal kunne konvertere leads, sier Robin Sværen. Han mener eiendomsmeglere kan ha både praktisk og økonomisk nytte av å anbefale Properti overfor sine eiendomsutviklere. – Ettersom det er så intuitivt og enkelt å opprette en Properti-side, er det flere meglere som velger å sette opp nettsidene for kundene sine. I slike tilfeller er det jo ingen grunn til at denne tjenesten skal være gratis! Men, uansett om kunden eller dere meglere håndterer plattformen, vil Properti være et svært verdifullt verktøy for begge, sier Sværen med overbevisning. Og får støtte av Jessica Dilling i EiendomsMegler 1. FULL OVERSIKT – Properti gir oss store fordeler kontra hva jeg har vært vant med tidligere, sier Dilling, som jobber med planlegging, markedsføring og salg av nybygg. – I løsningens dashbord har jeg hele tiden full kontroll og oversikt. I tillegg til enkelt å kunne endre noe eller foreta oppdateringer, kan jeg følge med på trafikken inne på siden. Jeg ser hvilke seksjoner som blir mest besøkt, hvilke leiligheter som vekker interesse, hvor trafikken til siden kommer fra, og så videre. Det er utrolig nyttig, sier hun. Og konkluderer: – Properti gir oss flere leads, bedre besøk på visning – og flere salg! KJERNESYSTEMET ER MASTER Properti er integrert med ditt kjernesystem. Dermed er dere sikret mot å måtte legge inn samme informasjon flere ganger. Kjernesystemet er master i integrasjonen og Properti arver nødvendig data fra dette systemet. Siden integrasjonen er toveis, overføres leads til kjernesystemet. PRISGUNSTIG PAKKE MED OPPDATERINGER INKLUDERT Properti er en lisensbasert løsning med en lav inngangsbillett. Alle oppdateringer skjer automatisk. Det er en del av avtalen. Jessica er en av mange gode Properti-ambassadører blant landets eiendomsmeglere. Daglig leder Robin Sværen vil gjerne ha kontakt med enda flere! – Er du megler, er jeg sikker på at du vil ha nytte og glede av en kjapp demo. Da får du oversikt over og forståelse for alle fordelene Properti gir. Ta kontakt med oss, så finner vi tid en dag, oppfordrer Sværen. – Tjue minutter er alt vi trenger!  Er du megler, er jeg sikker på at du vil ha nytte og glede av en kjapp demo. Da får du oversikt over og forståelse for alle fordelene Properti gir. Ta kontakt med oss, så finner vi tid en dag. Tjue minutter er alt vi trenger! Jessica Dilling

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID - Det tok litt tid før vi ble det, men nå tror jeg virkelig vi er til hjelp for de meglerne som bruker Knips, fortsetter hun. Vi opplever stadig oftere at det er megler som spiller oss inn til utbygger, og ikke motsatt. Selv har Lilja bakgrunn som salgs- ansvarlig i en utbygger på Østlandet. Der fikk hun behov for en lettvint måte å oppdatere interessenter over tid, for å øke andelen som kjøpte. David I. Hansen, i dag hennes medgründer og tekniske hode, hjalp henne med å sette opp systemer for dette, men det var ingenting som passet perfekt. Drømmen om å lage et enkelt og effektivt verktøy for oppdatering av boliginteressenter oppstod hos både Lilja og David. De ønsket å gjøre det lettere for alle parter involvert, både megler, utbygger, byrå og ikke minst interessentene selv. LETTERE Å ENGASJERE INTERESSENTER OVER TID Interessenter av nybygg kan ta seg god tid på å bestemme seg. Det er ikke gitt at de melder interesse akkurat når de er klare for kjøp, uten at man vet når det er. Faktisk bruker mange av dem mer enn to år på å bestemme seg for å kjøpe, dette viser både Knips’ data og Schibsteds Nybyggundersøkelser. Da blir det avgjørende at man har et system som er laget for å engasjere dem, som raskt fanger oppmerksomheten og ofte minner dem på at man er der. Nettopp det har Knips prøvd å løse, med en nyhetsfeed som sender ut sporbare SMS’er og e-poster designet for å klikkes på, så man kommer rett inn i feeden på nettsiden og kan scrolle videre. Selve publiseringen går raskt, og man kan enkelt sende ut et bilde fra byggeplassen rett fra mobilen. Faktisk viser tall fra Knips at bilder og video sendt fra meglers mobil ofte gjør det bedre hos interessentene enn lange, gjennomarbeidede nyhetsbrev! ENKLERE FOR MEGLER Å JOBBE MER MÅLRETTET MOT INTERESSENTENE Med lange interessentlister og begrenset med tid, er det viktig at meglerne får bruke tiden sin på de rette interessentene. Det være seg om de er nye eller har ligget i systemet lenge. Ellers går det fort mange timer til oppfølging av kalde interessenter. For å løse dette analyserer Knips alt som skjer. Over 140 000 nyboliginteressenter i Norge oppdateres månedlig via Knips, noe som gir mye data å trene på for å indikere til megler hvilke som bør følges opp igjen. Det tilrettelegges også for effektiv oppfølging av nye interessenter, både automatisk av systemet og direkte fra megler, fullt integrert med det systemet megler bruker i dag. BEDRE INNSIKT I INTERESSENTENE SOM INDIVID OG GRUPPE For Knips er det ingen tvil hva som er verdifulle data rundt boligsalg, det er alt det som rører seg rundt interessentene: Hvem som registrerer seg, hvordan de følges opp, hva de responderer på og hvem som til slutt kjøper. Alt dette kan man nå tilby svar på, og megler sitter på en svært viktig bit av dette. DET ER INGENTING VI ØNSKER MER ENN Å GI SUPERKREFTER TIL MEGLEREN! - Det sier Lilja M. Hansen Guthu, gründer og daglig leder i Knips, proptech-selskapet som har satt seg som mål å være den enkleste måten å engasjere interessenter av nybolig til kjøp. Siden lansering høsten 2020 har de nå over 170 aktive boligprosjekter på plattformen fordelt over hele landet. AV KNIPS PROPTECH INNHOLDS- MARKEDS- FØRING

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 19 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Derfor er Knips partner med flere meglerkjeder og -kontorer, og integrerer med enda flere. Det er viktig både for å gjøre det lettvint for megler, og de meglerne jobber med. At denne dataen benyttes for å oppnå det alle jobber for, nemlig salg av boliger, er utslagsgivende. FREMTIDENS TEKNOLOGI Lilja smiler bredt når hun blir spurt om ikke kjøpsreisen skal digitaliseres og megleren utgå. - Heldigvis liker vi mennesker fortsatt andre mennesker. Jeg tror ikke folk flest har lyst til å gjøre livets største investering uten å snakke med et annet menneske. Der er jeg faktisk overbevist om at det er megleren som kan tippe vektskålen, nå og i fremtiden. Det viktige da blir at megleren får vite hvem de burde fokusere på, både når markedet går tregt og når det går raskere. Nettopp det kan Knips hjelpe med, så meglerne kan få være best på det de er uslåelige på. HVA MED BRUKT? Mange lurer på om Knips skal slippe et tilsvarende produkt for brukt. Det er lett å anta at dersom man kan gire opp interessenter på nybygg og samtidig få innsikt i hvem som er aktuelle kjøpere, så er det like aktuelt for brukt. -Det hadde absolutt vært spennende å komme med et produkt til brukt som kompletterer den jobben megleren allerede gjør. Vi ser faktisk for oss en automatisert utgave av hva vi har gjort på nybygg, kombinert med AI for å effektivisere tilrettelegging og oppfølging. Det hadde vært gøy å gi superkrefter til alle meglere, avslutter Lilja.  HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Husk å følge oss på sosiale medier og få med deg siste nytt! Facebook Instagram LinkedIn X @Norges Eiendomsmeglerforbund @norgeseiendomsmeglerforbund @Norges Eiendomsmeglerforbund @norgeseiendomsmeglerforbund

20 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID • Vår digitale løsning knytter sammen hele kjeden, fra prosjektidé til ettermarked, sier Alexander Fritz, Sales and Project Management hos Envise. Bygg- og eiendomsprosjekter inneholder mange ulike prosesser. De omfatter ofte flere underentreprenører og mange leverandører, noe som raskt skaper en stor administrativ byrde. • Vår oppfatning er at dette i dag håndteres veldig fragmentert. Det gjør at det blir vanskelig å få oversikt, risikoen for feil øker samtidig som det krever veldig mye tid, sier Alexander Fritz. Et eksempel er tilvalgsprosessen. Sluttkunden forventer å kunne gjøre tilvalg av ulike typer innredning og materiale, som kjøkkenskap, fliser og benkeplater. For store utviklingsprosjekter med hundrevis av leiligheter blir det raskt en enorm mengde informasjon å holde styr på. Envise digitaliserer hele prosessen for eiendomsutvikling Envise tilbyr en digital kundeportal for å knytte sammen ulike delmomenter under prosjektets gang. Der de tar hånd om hele den digitale kundereisen og tilbyr løsninger innen visualiseringer, interaktive nettløsninger for salg og utleiearbeid, kundeportal som inne- holder blant annet tilvalgssystem, avtalehåndtering, digital boligperm og kommunikasjon samt dedikerte verktøy og systemer for effektiv ettermarkedshåndtering. Alt samlet på ett og samme sted. • Når man knytter sammen hele kjeden og kobler sammen ulike faser og løsninger ser man at det skapes synergier. Man kan finne løsninger som gjør de ulike prosessene mer effektive og brukervennlige. Alt blir så mye mer oversiktlig når det er digitalt, forklarer Alexander Fritz. Digitalisering skaper økt forståelse En annen fordel er at man enkelt kan få ut statistikk over ulike prosesser som gjør at man lettere får en oversikt og sporbarhet. Det gjør det lettere å lokalisere feilkilder og rette dem opp. • Da vil man være bedre forberedt for neste prosjekt, sier han. Envise løsning er skybasert og man kan kjøpe løsningen i moduler. Hvis man ikke vil ha hele løsningen, men bare noen enkelt deler, som tilvalgsprosessen eller ettermarkedprosessen, går det bra. Løsning retter seg mot prosjektutviklere, eiendomseiere og totalentreprenører.  PROPTECH INNHOLDS- MARKEDS- FØRING SLIK FORENKLER OG EFFEKTIVISERER DIGITALISERING EIENDOMSBRANSJEN Gjennom digitalisering kan bygg- og eiendomsprosjekter håndteres mer effektivt, med høyere kvalitet, bedre oversikt og til slutt større kundetilfredshet. AV ENVISE Alexander Fritz OM ENVISE: Envise er en del av Hydda og ble grunnlagt i 2023, gjennom sammenslåingen av Pixerymedia og HomeMaker, for å skape nye måter å interagere med eiendommer gjennom hele livssyklusen. Envise tilbyr et omfattende sett av løsninger og tjenester for fremtidige og eksisterende eiendommer, fra idé til etter- marked og retter seg mot prosjektutviklere, eiendomseiere og totalentreprenører. Envise har kontorer i Gøteborg, Stockholm og Oslo. Les mer på vår www.envise.io/sv/ Message

Advokat/advokatfullmektig hos Norges Eiendomsmeglerforbund Søknadsfrist: snarest og innen 19. februar Søknad sendes på e-post til cecilie@nef.no Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere og advokater som arbeider innen eiendomsmeglingsbransjen. NEF har 10 lokalforeninger og 4200 medlemmer og tilknyttede. NEF har 9 ansatte og er lokalisert i Oslo sentrum. NEF ivaretar medlemmenes interesser på alle nivåer og bidrar til en trygg eiendomshandel og velfungerende eiendomsmarkeder. NEF samarbeider med en rekke bransjeaktører, finans- og forbrukermyndigheter, departementer, politiske partier, samt utdannings- og forskningsinstitusjoner. Om stillingen Vi søker en dyktig medarbeider til vår juridiske avdeling. Arbeidsoppgavene vil primært omfatte rådgivning innen eiendomsmeglingsfaglige spørsmål, utvikling og organisering av kurs for medlemmer og bransjeaktører, utarbeidelse av høringssvar, deltakelse i ulike fagutvalg, samt avklaring av rettslige problemstillinger som er viktige for våre medlemmer og eiendomsmeglingsforetak. Både erfarne advokater og jurister er velkommen til å søke. Ønskede kvalifikasjoner: - God kunnskap om fast eiendoms rettsforhold og andre rettsområder som berører eiendomsmegling - Nøyaktighet og godt juridisk skjønn - God skriftlig fremstillingsevne - Utadvendt og serviceorientert Vi tilbyr: - Et faglig sterkt og støttende arbeidsmiljø - Spennende faglige utfordringer og varierte arbeids- oppgaver - Advokatfullmektigpraksis - Konkurransedyktig lønn - Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst kontakt: • Advokat Cecilie Eide Knudsen, tlf. 918 37 615 • Administrerende direktør Carl O. Geving, tlf. 915 82 454 Ansettelsesform: fast Tiltredelse: etter avtale

22 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MÅNEDENS MEGLERPROFIL TINE LEKVEN JOHANSEN Navn? Tine Lekven Johansen Arbeidssted: Fana Sparebank Eiendom/Himla Eiendomsmegling Alder? 55 Sivilstatus, barn? Singel med to jenter på 18 og 23 Sist leste bok? Izzat- for ærens skyld Favoritt TV-program? 71 grader nord Favorittmusikk? U2, Coldplay «Favorittdings»? Airtag på kofferten Kjører? Tesla model Y Hvor mange timer jobber du i uken? Veldig varierende, men rundt 40-45 Hva gjør du for å koble av? Liker å stå på ski, både på tur og i bakke. Padel er en ny aktivitet takket være bedriftsidrettslaget vårt. Yoga er også en bra aktivitet for å slappe av. Hva er din beste idrettsprestasjon? Har ikke drevet konkurranseidrett på mange år Etter en god middag; hva er ditt desserttips? Ingenting som slår norske jordbær med fløte Beste reisemål? Er veldig glad i Italia, Amalfi kysten imponerte meg stort. Ellers er både Florida og California steder jeg har lyst til å reise mer. Har du noen dårlige sider? Sikkert mange alt avhengig av hvem man spør men tenker selv at jeg kunne vært mer tålmodig. Hva er den beste avgjørelsen du har tatt? Karrieremessig er det vel å ta ferdig jusutdannelsen. Privat er jeg vel mest fornøyd med å ha fått to flotte jenter. Hvor mange ganger har du flyttet? 5 Hvilken «floskel» irriterer deg i et prospekt? Er ikke så glad i «prosa tekster» generelt og kanskje minst når det opplyses om at i gangen «kan du henge av deg klær»… Hva er dine personlige erfaringer med eiendomsmeglere? Eiendomsmeglere er stort sett åpne, hyggelige og pratsomme mennesker Karrierevei fram til der du er i dag? Jobbet i forsikring i 8 år før jeg fullførte jusstudiet og begynte i Fana Sparebank Eiendom. Her har jeg jobbet som næringsmegler før jeg overtok ansvar for noen av kontorene våre. I 2018 var jeg med på å etablere Himla Eiendomsmegling som er et fastpriskonsept som er etablert som en avdeling av Fana Sparebank Eiendom. Jeg var leder for Himla frem til 2022, da jeg gikk over i rollen som fagsjef for Fana Sparebank Eiendom og Himla. Hva er det viktigste eiendomsmegleren bidrar med i bolighandelen? De fleste oppdragsgivere er ikke veldig erfarne boligselgere så megler sin viktigste rolle er å skape trygghet rundt denne prosessen. En dyktig megler er en god rådgiver i hele salgsprosessen. Hvordan vil eiendomsmegling utvikle seg i de neste ti årene? Jeg tror at eiendomsmegling vil deles i to. Der det ene segmentet tilbyr å levere meglertjenesten til en fast lav pris ved at kunden bestiller tjenesten via hjemmeside og en kutter trykte salgsoppgaver, avisannonser etc for å holde kostnaden nede. Motsetningen vil være meglere som tilbyr et bredt spekter av tilleggstjenester ved siden av eiendomsmeglingen slik at kunden kan overlate en stor del av salgs- og flytteprosessen til megler. Hva er den største utfordringen til bransjen? Det brukes for mye tid på å få inn oppdragene ved at det tilbys uforpliktende befaringer og verdivurderinger. Hva kan gjøres for å bedre eiendomsmeglerens omdømme? Jeg tror mange kunder reagerer negativt på at noen meglere snakker ned konkurrenter. Så det burde ikke være en del av innsalget på befaringer. Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg framover? Vi er inne i en periode der det bygges veldig lite nytt. Det vil etter hvert presse prisen på bruktbolig oppover. Så selv om vi kanskje ikke får den store prisøkningen og fart i boligmarkedet inneværende år vil det etter hvert løsne. Når prisene øker vil det etter hvert også bli attraktivt å bygge nytt. Hvordan bruker du NEF i din hverdag? Jeg har jevnlig en prat med de flinke juristene i NEF juridisk som besitter stor erfaring og kompetanse innenfor eiendomsmegling. Dette er til stor hjelp og støtte i hverdagen. Ellers deltar jeg på mange av kursene NEF holder lokalt her i Bergen i tillegg til høst/vårkonferanse. 

NEF-KURS ALLE KURSENE ER FORHÅNDSGODKJENT AV FINANSTILSYNET STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER FULLSTENDIG KURSOVERSIKT OG PROGRAM FINNER DU PÅ NEF.NO FEBRUAR ÅRSMØTE NEF INNLANDET 8. FEB ÅRSMØTE NEF TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD 9. FEB ÅRSMØTE NEF SØRLANDET 9. FEB ÅRSMØTE NEF NORD-NORGE 9. FEB ÅRSMØTE NEF TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD 9.-10. FEB KURS OG ÅRSMØTE I NEF MØRE OG ROMSDAL 9. FEB KURS OG ÅRSMØTE I FORUM FOR NÆRINGSMEGLERE, Høyres Hus Konferansesenter, Oslo 13. FEB. NEF 2-TIMERS DIGITALT KURS – Nytt i eiendomsjussen som eiendomsmeglere bør være kjent med 14. FEB ÅRSMØTE NEF ØSTFOLD 15. FEB ÅRSMØTE NEF TRØNDELAG 15. FEB NEF 2-TIMERS DIGITALT KURS – DEKNINGSSALG 15. FEB ÅRSMØTE NEF VESTLAND 22. FEB ÅRSMØTE I NEF ROGALAND 22. FEB 2-TIMERS KURS, årsmøte og årsmøte middag for medlemmer av NEF Oslo og Akershus, Hotel Continental 29. FEB MARS NEF 2-TIMERS DIGITALT KURS – SKATTERETT 5. MARS NEF 2-TIMERS DIGITALT KURS – Eierseksjonsloven – Sentrale temaer for nybegynnere og viderekommende eiendomsmeglere 6. MARS APRIL OPPGJØRSPRAKSISKURS FOR EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIGER 2. APRIL NEF 2-TIMERS DIGITALT KURS – Meglers plikter ved verdivurdering 4. APRIL MAI OPPGJØRSPRAKSISKURS FOR EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIGER 21. MAI NEFs LANDSMØTE OG VÅRKONFERANSE 22.-24. MAI 2024, STAVANGER 22.-24. MAI OPPDATERT KURSOVERSIKT PÅ nef.no DET KAN KOMME ENDRINGER I PROGRAMMET FØLG MED PÅ NEF.NO/KURS E-KURS PÅ NEF.NO

24 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2024 I høst ble det avsagt ytterligere en dom om utforming av parkeringsplasser i garasjeanlegg i boligsameier. I dom LA-2023-14638-2 har Agder lagmannsrett blant annet behandlet spørsmålet om parkeringsplassene i et boligsameie var for smale, og i strid med TEK 10, jf. bustadoppføringsloven § 25 første ledd. Seksjonseierne (kjøperne) fikk ikke medhold i sitt krav om at det forelå mangler ved parkeringsplassene. Det interessante i denne dommen er at seksjonseierne anførte at det gjennomsnittlige avviket fra SINTEF Byggforsk var på 25,5 cm. Til tross for dette konkluderte lagmannsretten med at samtlige parkeringsplasser, med ett unntak, var funksjonelle. Basert på denne dommen taler mye nå for at rettspraksis beveger seg bort fra den strenge normen som tilsynelatende ble lagt til grunn i LE-2020-66633. Dommene omhandler i første rekke SINTEF Byggforsk fra 2015. Denne standarden er nå blitt revidert, og det nye produktbladet inneholder til dels flere, men også tydeligere krav til parkeringsplassenes utforming. Det er liten tvil om at parkeringskjellerne vil bli vesentlig større dersom utformingen av parkeringsplassene nå skal prosjekteres etter den nye revisjonen av SINTEF sitt deltaljblad 312.130 som kom høsten 2023. Spørsmålet er når parkeringsplassene vil være mangelfulle og hvilken grad avvik fra SINTEF vil bli akseptert av domstolene. KRAV TIL UTFORMING AV P-PLASSER I BOLIGSAMEIER Av avhendingsloven § 3-2 tredje ledd og bustadoppføringsloven § 25 andre ledd følger det at det foreligger en mangel dersom eiendommen ikke samsvarer med «offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov». Av plan- og bygningsloven § 29-5 følger det at «Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø, energi og bærekraftig- het, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas». Bestemmelsens femte ledd er hjemmelen for byggteknisk forskrift (TEK 17). Utgangspunktet i TEK17 §§ 8-1 er at opparbeidet uteareal skal utformes slik at det er tilstrekkelig egnet til sin «funksjon». Med uteareal menes blant annet parkeringsareal, inkl. både utvendig og innvendig p-plasser. Det samme utgangspunktet følger av TEK10. Funksjonskravet i TEK innebærer at parkeringsplassene må være utformet slik at de er egnet for parkering. Det er videre på det rene at det ikke foreligger preaksepterte ytelser hva gjelder parkeringsplassenes utforming. I LE-2020-6663 ble det lagt til grunn at parkeringsplassene var mangelfulle. Lagmannsretten la som sagt til grunn at minimumsbredden til parkeringsplassene i denne saken måtte være 2,5 meter for å være «funksjonell». Som nevnt innledningsvis er det mye som trekker i retning av at rettspraksis har beveget seg bort fra det strenge utgangspunktet som ble lagt til grunn i LE-2020-66633. Slik vi leser Agder lagmannsrett (LA-2023-14638-2) gir ikke SINTEF Byggforsk 312.130 fra 2015 uttrykk for minimumskrav knyttet til utformingen av parkeringsplasser. Veiledningen er ikke rettslig bindende, og hvorvidt parkeringsplassene oppfyller sin funksjon må vurderes konkret i lys av gjeldende normer og retningslinjer. Videre kommer lagmannsretten til å parkeringsplassene ikke var i strid med TEK10 til tross for at det forelå avvik fra SINTEF Byggforsk. HVA SKJER VIDERE? Dommene som omhandler parkeringsplassenes utforming, har tatt utgangspunkt i SINTEF byggforsk fra 2015. I denne versjonen følger at parkeringsplassens bredde «bør» være 2,5 meter. Videre åpner den for at smalere plasser kan benyttes på visse vilkår. Innledningsvis følger det også at dersom parkeringsplassene benyttes av faste brukere, slik som beboere, kan utformingen av parkeringsplassene være STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER CHRISTIAN HARTMANN KRISTINE ULLERN NÅR ER PARKERINGSPLASSENE MANGELFULLE? Spørsmålet om mangelfulle parkeringsplasser har vært gjenstand for mange tvister de siste årene, særlig etter at Eidsivating lagmannsrett i LE-2020-66633 la til grunn at minimumsbredden i denne konkrete saken måtte være 2,5 meter. Det ble i den forbindelse lagt svært stor vekt på SINTEF Byggforsk deltaljblad 312.130 «Parkeringplasser og garasjeanlegg» fra 2015. I ettertid har det blitt reist spørsmål om det i det hele tatt er anledning til å fravike denne standarden, noe som vil innebære at små centimeteravvik fort fører til at parkeringsplasser må anses som mangelfulle, og potensielt store erstatningskrav mot utbyggere. AV CHRISTIAN HARTMANN, PARTNER OG KRISTINE ULLERN, ADVOKAT, BEGGE I ADVOKATFIRMAET SANDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy