Eiendomsmegleren nr. 1 - 2023

NR 01-2023 / ÅRGANG 85 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND EIENDOMSMEGLEREN SAMARBEID OG HANDLEKRAFT SIDE 5 DET ER BEDREÅ FIKSE PROBLEMET ENN Å SENDE PENGER SIDE 16 – UTDELING AV GAVER FRA USKIFTET BO SIDE 28 BEREGNING AV DOKUMENTAVGIFT SIDE 32

1 av 4 oppdager feil ved boligen Med HELP Boligkjøperforsikring får kjøper tilgang på advokat i hele fem år etter overtagelse.

INNHOLD Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving Redaktør: Svein Strømnes Apotekergt. 10, 0180 Oslo Telefon: 93 09 41 91 Web: www.nef.no E-post: firmapost@nef.no 6 utgaver pr. år Opplag: 3500 ISSN 0803-7345 Forsidefoto: Lena_serditova - Stock Photos Abonnement: Medlemmer i NEF får bladet gratis Abonnement kr. 980,- Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: 23 33 92 00 www.merkurgrafisk.no Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/Ida Emilie Bergmann Apotekergt. 10, 0180 Oslo E-post: ida@nef.no Priser 2023: Helside (240x297 mm) 13.000,- Halvside (205x120 mm) 8.900,- 1/3 side (205x75 mm) 6.900,- Baksiden (240x242 mm) 17.000,- Midtsidene (480x297 mm) 24.500,- Innvendig omslag (240x297 mm) 13.500,- Content artikkel, fra 9.500,- Prisene er eks. fremstilling og mva. EIENDOMSMEGLEREN NO - 1430 LEDELSEN Samarbeid og handlekraft Summen av begrensninger gir færre og dyrere boliger VERDT Å VITE Ting å gjørepå noen få timer i Bodø Soverommet– din private stue Årsmøteri lokalforeningene Nye boformer kan løse store samfunnsutfordringer Det er bedre å fikse problemet enn å sende penger Norges mest komplette analyseverktøy Status for tilstandsrapporten: Ser ut til å virke etter hensikten Månedens meglerprofil: Kristine Langfjell STUDENTER Eiendomsutvalget ETTER ARBEID Hvordan velge fjellsko? Norges raskeste eiendomsmeglere? MEDLEMSNYTT Nytt om navn FAGSTOFF NEF-kurs 2023 Meglerens opplysningsplikt om offentlige planer under arbeid Ny dom fra Høyesterett – utdeling av gaver fra uskiftet bo Blancoskjøter – hjelper eiendomsmegler kjøper inn i en felle? Beregning av dokumentavgift – ny avklaring fra Høyesterett ved overskjøting av «restarealer» i utbyggingsprosjekter Hybel, praktikantdel eller egen utleieenhet – dette er reglene Reklamasjonsnemnda: «Off market»-salg Ikke gyldig fornyelse av oppdragsavtalen – bortfall av vederlag Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester – året som gikk Ny avhendingssak til Høyesterett – Utmåling av erstatning ved heving av boligkjøp 5 6 8 10 13 14 16 18 21 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 39 40 43 43

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 5 Heldigvis ser det ut til at fremtidsoptimismen er på vei tilbake, og at mange nå har tatt inn over seg en ny økonomisk hverdag og omstilt seg til den. Året har startet godt i bruktboligmarkedet med høy aktivitet og gode salgstall landet rundt. Det er bra. Men et jevnt, godt marked er avhengig av en passende strøm av nye boliger for å tilpasse tilbud med etterspørsel. Her er det bråstopp. 2022 var det svakeste året for nyboligsalget siden finanskrisen, og i starten av dette året har det vært tilnærmet salgstørke. Knapt en håndfull nye boliger er solgt i hovedstaden i januar. Boligproduksjonen er over tid nå tynget av både høye byggekostnader og høye finansieringskostnader, og dette påvirker naturlig nok salgsprisene. Nye boliger utkonkurreres av brukte boliger, som har en mer tilgjengelig pris for mange. Usikkerheten rundt hva egen bruktbolig er verdt frem i tid, er også med på å dempe lysten til å kjøpe en ny bolig som er ferdigstilt langt senere enn på kjøpstidspunktet. Som eiendomsmeglernes forbund har NEF en viktig rolle med å overvåke medlemmenes marked og bidra til at boligmarkedet fungerer optimalt, også fremover. Gjennom ulike kanaler opplyser og klargjør vi for myndighetene og andre beslutningstakere hvordan markedet fungerer under ulike forhold. I vårt høringssvar om Utlånsforskriften, argumenterte vi mot ytterligere låneinnstramninger. Vi advarte om at for sterke innstramninger vil kunne føre til et sterkere fall i salg og igangsetting av nye boligprosjekter. Vi er skeptiske til at Norges Bank stadig signaliserer økning i renten, før forrige renteheving har fått virke. Boligproduksjonen ut- gjør en viktig del av norsk sysselsetting. Vi frykter en utvikling som vil bidra til høyere arbeidsledighet enn ønskelig, større usikkerhet knyttet til husholdningenes boligverdier og en langvarig ubalanse i boligmarkedet. Norges Eiendomsmeglerforbund og Boligprodusentenes Forening samarbeider nå tett for å skape forståelse hos myndigheter og Norges Bank for utfordringene knyttet til å opprettholde boligproduksjonen. Vi er sammen opptatt av å belyse de ulike negative langtidsvirkningene medlemmene våre og samfunnet for øvrig vil rammes av ved underskudd på nye boliger. NEF har god erfaring med å samarbeide tett med andre bransjeorganisasjoner, der vi ser at vi har sammenfallende interesser. Vi ser også stor nytte i å ha en tett og tillitsfull dialog med ulike myndigheter. Vi har derfor startet året med å avtale kontaktmøter med Finanstilsynet, Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet, Huseierne, NBBL, Norsk Takst, Boligprodusentenes Forening, Norsk Eiendom og Eiendom Norge. På denne måten sikrer vi kontinuitet i samarbeidet og avklarer hvilke saker vi kan og bør samarbeide om i tiden fremover, en tid som virkelig krever felles klokskap og handlekraft.  LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET SAMARBEID OG HANDLEKRAFT Bekymring har preget boligmarkedet etter stadige rentehevinger, inflasjon, unormale strømpriser og krig i Europa. Virkningene i vårt nasjonale boligmarked har vært ulike, men har naturlig nok rammet verst der boligprisene er høyest. I tillegg til den faktiske effekten av økte husholdningskostnader, har markedet vært rammet av den psykologiske stoppeffekten som kommer ved usikkerhet om egen økonomi. Mange av medlemmene våre har vært bekymret for at denne psykologiske effekten vil lede til en langvarig brems i boligomsetningen. Som eiendomsmeglernes forbund har NEF en viktig rolle med å overvåke medlemmenes marked og bidra til at boligmarkedet fungerer optimalt, også fremover

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND SUMMEN AV BEGRENSNINGER GIR FÆRRE OG DYRERE BOLIGER Selv om renteutviklingen senker kjøpekraften og demper den samlede etterspørsel etter lån, er det et underliggende boligbehov som skal tilfredsstilles. Og behovet vokser når arbeidsinnvandringen øker etter pandemien og strømmen av flyktninger fra Ukraina er stor. Derfor går bruktmarkedet bra etter en kortvarig korreksjon, og vi registrerer at det hittil i år er solgt flere bruktboliger enn det er lagt ut for salg. I denne situasjonen er det ikke usannsynlig at prisutviklingen i bruktmarkedet blir sterkere enn mange tror. Når det skjer krympes prisdifferansen til nye boliger, og salget av nye boliger vil trolig ta seg opp utover våren. Men skaden er allerede skjedd. I følge Boligprodusentenes forening ble det i fjor for første gang siden finanskrisen solgt under 20000 boliger i Norge, langt under det demografiske behovet som er beregnet til 29000 boliger. Mange store byggeprosjekter er lagt på is eller kansellert og med det følger oppsigelser og permitteringer i byggebransjen, og dermed faller igangsettingstakten raskt. Dermed er det duket for tilbudsunderskudd i boligmarkedet på relativt kort sikt. Dette problemet kunne vært betydelig mindre dersom flere kommuner hadde ført en mer aktiv boligpolitikk og redusert flaskehalsene i boligutviklingen. Kommuner som har tilrettelagt for høy byggeaktivitet har nemlig en mer robust tilbudsside i møte med endrede boligbehov. Et eksempel på det er Kristiansand. Eksempler på det motsatte er Tromsø og Oslo som med trege plan- og byggeprosesser bidrar til både høyere byggekostnader og boligmangel. Mens inflasjon er et forbigående problem, er den passive boligpolitikken et varig problem. Tromsø kommune har erkjent byens store boligutfordringer. Høsten 2021 estimerte Tromsø et behov for 600 nye boliger hvert av de neste 10 årene. Etter krigsutbruddet har byggetakten falt, mens behovet for boliger har økt. I 2023 etterspør kommunen 400 nye boliger for flyktninger. Når man ser på boligforsyningen de siste 10 årene fram til krigen, og utsiktene deretter, ser det ikke spesielt lyst ut for boligforsyningen i Tromsø. Oslo har slitt med et akkumulert boligbyggeunderskudd i en årrekke. Plan- og byggeprosessene går ualminnelig tregt, og listen av kommunale begrensinger er lang. En av de mest omstridte er den såkalte leilighetsnormen. Normen ble innført for å sikre en mer variert boligsammensetning. Hovedpoenget var å få flere barnefamilier til å bli boende i Oslo. 15 år senere har NEF analysert effektene av normen, i samarbeid med Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse. Resultatene er nedslående. Normen har riktig nok bidratt til en mer variert boligsammensetning. Andelen små leiligheter i indre by har falt, og andelen store leiligheter har økt. Men det samme har skjedd i de bydelene som ikke er omfattet av normen, og normen har ført til at det er bygget færre boliger totalt. Målet om å få barnefamiliene til å bli har feilet fullstendig. Småbarnsfamiliene har stadig andre områdepreferanser enn Oslo sentrum, og i den grad de vil bo i byen har de færreste råd til å kjøpe en familiebolig. Derfor fortsetter de å flytte ut av Oslo. Vinnerne etter normen er ressurssterke par uten hjemmeboende barn som har økt sin andel av boligmassen med åtte prosent i indre by. Taperne er singelhusholdninger som har falt med 14 prosent. Det paradoksale er at det meste av Oslos befolkningsvekst de siste par tiårene har kommet i indre by, i stor grad som følge av arbeidsinnvandring. Oslos innvandrerbefolkning har økt fra 18 til 34 prosent. Mange innvandrere har naturlig nok begrenset med ressurser, derfor er eierraten bare mellom 50 og 60 prosent for innvandrere mot nesten 80 prosent blant etnisk norske osloborgere. Men motivasjon til å eie er sterk, og norskfødte barn av innvandrere adopterer den norske boligmodellen på linje med andre barn. Derfor er det synd at det er stadig dårligere tilgang på små og rimeligere leiligheter som flere kunne hatt råd til å eie. Leilighetsnormen bidrar ikke til en bedre befolkningssammensetning, men den bidrar til at eierraten faller i i Oslo. Kommunene sitter med hovedansvaret for den operative boligpolitikken. Dette blir tema i årets kommunevalgkamp.  For tiden er det høy aktivitet i bruktmarkedet. Usikkerheten har avtatt og mange kjøpere har kommet ned fra gjerdet. Prisutviklingen er normal for årstiden. På samme tid er salget av nye boliger svært lav, tynget av inflasjon med høyere bygge- og finansieringskostnader. Når prisdifferansen er stor ledes det meste av etterspørselen til bruktmarkedet. Kommunene sitter med hovedansvaret for den operative boligpolitikken. Dette blir tema i årets kommunevalgkamp

Hei kjære eiendomsmegler! Vil du spare tid? Opplever du ofte at dine kunder trenger hjelp med energiattesten? Selger du ofte boliger eller leiligheter i bygårder som er oppgradert etter byggeår og som dermed får en feilaktig lav energikarakter? Fortvil ikke – vi kan hjelpe deg og dine kunder. Vi hjelper boligselgere over hele Norge med å utføre energiattesten av sin bolig.Vi tar hensyn til oppgraderinger, noe som ofte gir en riktigere og bedre energikarakter enn om eier selv gjør energimerkingen. Det eneste din kunde trenger å gjøre er å bestille energiattesten på vår nettside energiattest.no eller ringe oss på 411 11 000 for nærmere informasjon. Vi henter data fra en rekke kilder og prater alltid også med boligselger på telefonen. Dette for å kvalitetssikre nødvendig informasjon om boligen. Fordeler for deg og din kunde: ❱ Dere slipper forsinkelser i salgsprosessen, maks 24 timers leveringstid fra bestilling til du og kunde mottar energiattesten på e-post. ❱ Oppgraderinger av boligen blir tatt hensyn til, og energiattesten blir da både riktigere og bedre. ❱ En best mulig energiattest kan i enkelte tilfeller gi økt salgspris. ❱ En ting mindre å tenke på. ❱ Kunden vil oppleve rådgivningen og prosessen med energimerkingen som profesjonell, enkelt og tidsbesparende. Hvem står bak energiattest.no? Verdi Eiendomstakst er et takstfirma som har eksistert siden 2011. Vår spisskompetanse ligger primært innenfor tilstandsrapporter og verditaksering av boliger, men vi har også i alle år hjulpet våre kunder med energiattesten. De siste årene har vi merket en betydelig etterspørsel i det å få hjelp til den lovpålagte energimerkingen. Vi har derfor lansert denne landsdekkende tjenesten slik at også dine kunder kan få hjelp med å energimerke sin bolig på en rask, enkel og best mulig måte. Våre takstingeniører er godkjente medlemmer av Norsk Takst og sertifisert for å utføre energimerking av boliger. Energiattest.no / Verdi Eiendomstakst AS, 8624 Mo i Rana Telefon 411 11 000 – kundeservice@energiattest.no

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RIB-TUR TIL SALTSTRAUMEN (2 TIMER) Opplev verdens sterkeste malstrøm på nært hold. Dette er garantert to timer du vil huske for resten av livet! Explore Salten tar deg med direkte fra havna midt i byen, og Stella Polaris tilbyr turer fra Hurtigrutekaia. Du kan også ta bussen hit dersom du bare vil beundre fenomenet fra land. Du kommer deg mellom Saltstraumen og Bodø sentrum på buss nr. 200 eller 300. ART WALK (1 TIME) Gå på oppdagelsesferd i Bodø sentrum og opplev den fantastiske gatekunsten som pryder store bygningsvegger byen over. Du finner mange grafittikunstverk, men også kunstprosjektet NorlandiART er verdt å sjekke ut – her har flere ulike kunstnere fått hengt opp sine verk på utsiden av ulike bygg i byen. Bruk så lang tid du vil, men byen er kompakt så du får med deg mye på en time. SHOP LOKALE PRODUKTER (tiden bestemmes av din egen shoppekondis). Bodø & Salten har flere kreative og dyktige folk som designer og skaper råe og vakre produkter. De fleste får du kjøpt i Bodø sentrum – og det er kort avstand mellom butikkene. OPPLEV BODØ PÅ SYKKEL (2 TIMER) Om du vil se så mange steder som mulig uten bil, er sykkel et godt alternativ. Hos Opplev Nord kan du leie både elsykler og tursykler med fult utstyr. Syklene kan hentes på flyplassen, bussterminalen, togstasjonen, hurtigbåtkaia, Hurtigrutekaia og på alle hoteller i Bodø senturm. De er med andre ord veldig lett tilgjengelig der du er. Dersom du vil bli enda bedre kjent med Bodø tilbyr de også guidede turer både i sentrum og i Bodømarka. En perfekt opplevelse på bare et par timer! NORDNORSK SOMMERIDYLL PÅ KJERRINGØY (3 – 6 TIMER) Vil du komme deg ut av byen og oppleve nordnorsk natur og kystkultur, så er dette stedet. Kjerringøy er et vakkert skue i seg selv, med kritthvite strender, blått hav så langt øye kan se, og sauer og kyr som vandrer fritt. Besøk Kjerringøy gamle handelssted eller spis på Kjerringøy bryggehotell. TING Å GJØRE PÅ NOEN FÅ TIMER I BODØ Har du noen timer til overs i Bodø – før, under eller etter NEFs Vårkonferanse? Dette rekker du å få med deg! AV VISIT BODØ

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 9 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID LES MER OM OPPLEVELSER PÅ KJERRINGØY Beregn en times kjøring hver vei. Legg også til en timinutters fergefart fra Festvåg til Misten/kjerringøy. Sjekk fergerutene før du legger ut på tur, eller hopp på den lokale bussen. Det er også mulig å sykle fra Bodø til Kjerringøy, beregn da litt bedre tid. Sykler kan leies hos Opplev Nord. NORSK LUFTFARTSMUSEUM (1 – 2 TIMER) Besøk Norges nasjonale museum for luftfart. Museet er kjempestort (hele 12.000 kvadrat) og fullt av digre fly, rare oppfinnelser, gamle gjenstander og gode fortellinger. Her kan du lære, leke og utforske norsk luftfartshistorie. Du blir kjent med historien om hvordan vi mennesker begynte å fly, og du kan se fly fra andre verdenskrig, den kalde krigen og sivil luftfart. Like gøy for de voksne som for barna! Kort vei til flyplassen og skjerm over avgang/ankomst har de også for deg som skal rekke et fly etterpå! OPPLEV EN AV DE KRITTHVITE STRENDENE (2 – 3 TIMER) Om du har bil tilgjengelig er det perfekt med en liten utflukt til en av de fine strendene utenfor Bodø. Her kan du slappe av et par timer, bade om temperturen tillater det (eller selv om det er litt for kaldt), og nyte midnattssola og lyset på kvelden.  KLIKK HER FOR VIDEO

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Når dere som eiendomsmeglere redegjør for boligens potensial, er det viktig å ta opp dette punktet og vise kundene hva de kan oppnå ved å tenke litt utenfor boksen. Soverommet kan rett og slett gjøres til et oppholdsrom nr. 2. Det er mange grunner til å utnytte soverommet bedre enn de fleste gjør. For det første er det et av få lukkede rom i nye boliger. For det andre bør dyre og verdifulle kvadratmeter være i bruk så store deler av døgnet som mulig. For det tredje kan soverommet, det mest personlige av alle rom, innredes 100 % i pakt med den enkeltes behov og smak. God planlegging og riktige fasiliteter gjør det til en skjermet base der man kan jobbe, lese, se på TV eller bare lukke døren bak seg ved behov. Jeg anbefaler hotellrom som inspirasjonskilde. Disse er fulle av smarte løsninger som lett lar seg overføre til private hjem. Et enkelt råd er å oppfordre boligkundene til å lete etter ideer neste gang de bor på hotell. HVA BØR SOVEROMMET INNEHOLDE? Når sengen er plassert, må individuelle behov være styrende. Mange trenger en arbeidsplass med oppbevaringsmuligheter, f.eks. en skuffeseksjon på hjul. En skjerm på veggen, gjerne kombinert med en komfortabel lenestol, gjør det bekvemt å se på film eller å lese. Personlig fraråder jeg altfor store skjermer på soverommet. Teknologien bør ikke bli så dominerende at det går på bekostning av en avslappende og hjemmekoselig atmosfære. Inspirert av hoteller kan man også installere et minikjøleskap og en kaffemaskin. Da er forfriskningene lett tilgjengelige uten at man må bevege seg langt. Kortreist kaffe på sengen blir kanskje den nye standarden? PERSONLIGE OMGIVELSER Stemningen i rommet er avgjørende for trivselen, og vi har alle ulike preferanser når det gjelder interiør. På soverommet kan man la sin egen smak råde. Stilen kan være minimalistisk, retro, fargesterk – eller man kan tenke i helt andre baner. Selv anbefaler jeg svale, kjølige fargetoner. De gir et friskere og renere preg enn andre paletter. Men som sagt: Den enkelte må velge sin egen stil, og det kan være lurt å eksperimentere litt. Kontrasteffektene må ikke glemmes, for det er disse som gjør interiøret levende. Mønstrete tekstiler, velurgardiner og maling i flere nyanser av samme farge er gode hjelpemidler. Å dempe soveromspreget og forsterke stuepreget er smart. Et spen­ SOVEROMMET – DIN PRIVATE STUE Dagens åpne løsninger er arealeffektive og legger til rette for sosialt samvær. Medaljen har imidlertid en bakside: Det blir vanskeligere å dekke behovet for ro og alenetid. AV INTERIØRARKITEKT MNIL TROND RAMSØSKAR, MONN INTERIOR ARCHITECTS

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 11 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID nende, fargerikt sengeteppe, kunst eller tapet på veggene og noen grønne planter er alt som skal til. SCENOGRAFISK BELYSNING Om soverommet skal bli et populært flerbruksrom, må det ha godt arbeidslys der man skal jobbe eller lese og stemningsskapende hyggelys ellers. Det siste sikrer man med en fin taklampe og lys bak gardinene eller bak hodegjerdet. Eventuelle downlights må plasseres slik at veggen lyses opp og lyset reflekteres ut i rommet. Innfelt lys er også en god løsning, både som estetisk virkemiddel og fordi det er praktisk: I garderobeskapene gir det oversikt over klær og sko, og rundt speilet er det funksjonelt fordi det eliminerer uheldig skyggelegging av ansiktet. Lysmengden må kunne varieres, og dimmere må derfor på plass. På den måten kan man fremkalle ulike atmosfærer, avhengig av behov.  KONKLUSJON Alle trenger alenetid. Ved å bruke soverommet som oppholdsrom får man mulighet for å trekke seg tilbake. Familien kan utfolde seg i stue og på kjøkken uten at det blir forstyrrende for den som har behov for å konsentrere seg, jobbe eller lese. Dessuten: Har man ikke tid til å dra på hotell, bør man unne seg den gode hotellfølelsen hjemme.

NEF Vårkonferanse 2023 24-25 mai 2023 | Scandic Havet, Bodø - Aktuelle kurs - 7 etterutdanningstimer - Messe med engasjerte bransjeaktører - Get2gether - mat og mingling - Bankettmiddag - Gullmeglerkåring og live musikk - Saltstraumen og havørnsafari i RIB - Ølsmaking på Bådin bryggeri - Motivasjonsforedrag v/hjerneforsker Ole Petter Hjelle Påmelding og mer informasjon: nef.no/kurs

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 13 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID 9. februar: NEF Vestland 10. februar: NEF Sørlandet 10. februar: NEF Telemark, Vestfold og Buskerud 16. februar: NEF Trøndelag 16. februar: NEF Østfold 16. februar: NEF Innlandet 16. februar: NEF Rogaland 24. februar: NEF Møre og Romsdal 2. mars: NEF Oslo og Akershus ÅRSMØTER I LOKALFORENINGENE Lokalforeningene i NEF avholder årsmøter i februar hvert år, med unntak av NEF Nord-Norge som kun har årsmøte annet hvert år. Noen lokalforeninger kombinerer årsmøtet med kurs og eventuelt middag, andre har kun årsmøte. På årsmøtene behandles styret i lokalforeningen sin årsberetning og årsregnskap, og det velges nye styremedlemmer i lokalforeningen. En representant fra styret i NEF kommer til alle årsmøtene for å orientere fra arbeidet i NEF-styret sentralt. Invitasjon til årsmøtene kommer fra lokalforeningen senest 14 dager før møtet. ENDRINGER I RETTSGEBYRET OG FORSINKELSESRENTESATSEN: Fra 1. januar 2023 økte rettsgebyret (R) med kr 20,-, fra kr 1223,- til kr 1243. 1/2R utgjør etter den nye satsen kr 621,-. Fra og med samme dato er også forsinkelsesrentesatsen endret, fra 9,25 % til 10,75 %. Den nye satsen gjelder som vanlig frem til 30. juni i år.

14 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Kan arkitektur løse klimakrisa, ensomhetskrisa og boligkrisa i norske byer? Kanskje ikke alene, men boligområder og boligløsninger som fremmer folkehelse, inkludering og bærekraft, er garantert god samfunnsøkonomi. Kommunene har, som planmyndighet og grunneier, stor innflytelse på boligutviklingen i norske byer. Hvordan kan de bruke denne innflytelsen for å få fart på en mer inkluderende og bærekraftig boligutvikling? Det var utgangspunktet for prosjektet Bopilot, hvor forskere og kommuner jobbet sammen for å få teste ut nye metoder for byutvikling. ØNSKET DELING, NYE BOFORMER OG BARNEFAMILIER TIL SENTRUM - Vi ønsket å vise hvordan arkitekturen og måten vi bygger på kan være selve verktøyet for å skape bærekraftige samfunn, sier Tina Larsen, som er seniorarkitekt hos Byarkitekten og prosjektleder for Bopilot Bergen. Bydelen Grønneviken er et område i utvikling, og her har Bergen kommune to mål: å gjøre det attraktivt for barnefamilier å bo i sentrum og å bygge boliger og nabolag med ulike former for deling. Potensielle beboere, boligutviklere og arkitekter ble involvert i ulike aktiviteter, og gjennom det ønsket forskere og kommunene å skape engasjement rundt nye boligmodeller, både internt i kommunen og ute i markedet. - Hypotesen har vært at de ulike aktivitetene på ulike måter kan bidra til endring og innovasjon, sier seniorforsker Karin Høyland i SINTEF. HVEM VIL BO PÅ NYE MÅTER? Digital medvirkning ble tatt i bruk for å lodde stemningen for deleløsninger og for å komme i kontakt med innbyggere som ønsket å delta i de videre aktivitetene. - Vi ville finne ut hvem som er interessert i deling og hva de vil dele, og vi ønsket å få frem konkrete løsninger for Grønneviken, sier Tina Larsen. Det viste seg at det var mange som var interessert. Ulike boligkjøpere hadde ulike motivasjoner for å dele, men noen grupper var mer interesserte enn andre. - Enslige og par med barn som har flyttet hjemmefra, er mest positive, mens barnefamilier med enebolig utenfor sentrum er de som er minst interessert i alternative boformer, forteller Larsen. NYE BOFORMER KAN LØSE STORE SAMFUNNSUTFORDRINGER Når innbyggere og utbyggere planlegger sammen, øker sannsynligheten for at nye og bærekraftige boligløsninger realiseres. Det er konklusjonen etter at SINTEF, NTNU og Bergen kommune testet nye metoder for byutvikling. AV SINTEF Fullskala modell av interiør i bofellesskap, fra utstillingen NABO på KODE i Bergen. Arkitekt: Helen og Hard. Foto: Tina Larsen, Byarkitekten i Bergen

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 15 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID De som hadde vist interesse for deleløsninger i første runde, ble invitert med videre i en designsprint. Det er en metode hvor man definerer behov, prototyper og tester løsninger fortløpende i et prosjekt. Det ble fort tydelig at arkitektoniske løsninger er viktig for at det skal fungere, men ikke den største utfordringen for at det faktisk bygges boliger med deleløsninger. Her er prosessen i kommunen, jus og økonomi, vel så utfordrende. UTBYGGERNE MÅ SE POTENSIALET Aktivitene i Bopilot viste at det er nødvendig trygge bransjen ved å vise fram etterspørselen. - Først når de ser at det er et marked for det, tør utbyggere å satse på utradisjonelle boligkonsepter, sier Tina Larsen. Og når potensielle beboere involveres tidlig i prosessen, fra idéstadiet, kan det senke terskelen for å vurdere alternative boformer med deleløsninger. Samarbeid i tidlig fase er også viktig for å gi fremtidige beboere tilhørighet og tillit til hverandre, innflytelse på utformingen og ikke minst vise boligutviklere at det finnes en vilje til å bo på nye måter. Derfor arrangerte kommunen hackaton, en 24 timers idékonkurranse for å skape en møteplass for dem som vil bygge og bo på nye måter. - Drømmen var å få på plass et nytt, enkelt digitalt verktøy, som Tinder eller AirBnB, hvor fremtidige boligeiere kan møte arkitekter og byggherrer før boligene er tegnet og bygget, sier Larsen. 32 team fra hele landet var med i konkurransen som ble arrangert digitalt. Vinnerne, Sweco og 3rw arkitekter, jobber nå med å realisere plattformen Samdelt. Siste status er at de nærmer seg en forretningsplan og ser etter samarbeidspartnere, deriblant UX-designere og programmerere. KOBLER INNBYGGERE OG UTBYGGERE Prosjektet ble avsluttet med utstillingen «NABO – hvordan skal vi bo sammen?», der det blant annet ble vist fram en fullskala modell av et bofellesskap, tegnet av Helen og Hard (se bilde øverst). Det ble også arrangert nabokvelder der innbyggere, utbyggere, kommunen, politikere og arkitekter møttes for å diskutere både konkrete prosjekter og tema som sosialt mangfold, deleløsninger, boligkvalitet og nabolag. Oppslutningen viser at det finnes et stort engasjement for nabolag og arkitektur. 20.000 personer var innom utstillingen og over 1000 personer besøkte nabokveldene. Arkitektene som deltok, ga uttrykk for at de fikk utvidet sin forståelse for hvordan det de skaper påvirker folks hverdagsliv. I løpet av prosjektperioden ble kommunen kontaktet av flere innbyggere på jakt etter boligprosjekter med deleløsninger og felleskap. - Derfor tror vi det trengs en ny funksjon i byen, et 'bopilotkontor' som kan koble innbyggere og utbyggere som vil bo eller bygge på en ny måte, til å finne hverandre, sier Larsen. FIRE ANBEFALINGER TIL ANDRE KOMMUNER På grunnlag av prosessene som har vært fulgt gjennom prosjektperioden, har forskerne fire anbefalinger til andre kommuner: 1. Sett boligens betydning for bærekraftig samfunnsutvikling på agendaen. 2. F orankre behovet for å endre boligutviklingen i kommunen. 3. Gi noen et tydelig mandat til å være pådriver, og identifiser aktuelle pådriverroller. 4. B ruk pilotprosjekter som endringsagenter.  HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Har du sjekket hvilke fordeler du får som NEF-medlem? Se dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/medlemskap/fordelsprogram

16 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Det er jo egentlig ganske opplagt. Hvis varmekablene i kjellerstuen ikke virker vil du heller ha besøk av elektriker enn penger på konto. Da Gjensidige lanserte boligselgerforsikring for litt over ett år siden bestemte vi oss for å satse på å løse kundenes problemer. Etter 200 år i bransjen har vi allerede et landsdekkende nettverk av håndverkere som utbedrer skadesaker for Gjensidige i forbindelse med andre forsikringssaker. Derfor var det ingen sak å hekte på boligselgerforsikring. SVÆRT GODE ERFARINGER Etter ett år er våre antagelser bekreftet til fulle. Som jeg skal vise med noen eksempler nedenfor kan våre leverandører reparere skader svært raskt. Kundene blir naturlig nok veldig fornøyd med å få problemene løst uten selv å måtte ha bryet med å finne håndverkere og beskrive hva som er galt. I all beskjedenhet mener vi at alle som driver med boligselgerforsikring burde levere på denne måten. Inntil det skjer mener vi at eiendoms- meglere som selger Gjensidiges Boligselgerforsikring har et betydelig konkurransefortrinn. ETABLERT INFRASTRUKTUR Gjensidiges nettverk av håndverkere er bygget opp gjennom generasjoner. Måten vi samarbeider på er godt innarbeidet, og basert på lang erfaring med hva som fungerer og ikke fungerer. De tekniske plattformene for samarbeid mellom selskapet og håndverkerne eksisterer allerede. Det krever ingen ny opplæring og systemet er gjennomtestet og har vært i bruk i lang tid. Det som fungerer bra i forbindelse med boligforsikring og næringslivsforsikring har vist seg å fungere akkurat like bra for boligselgerforsikring. FIRE DAGER FRA REKLAMASJON TIL REPARASJON Ett eksempel er en sak der kjøperen kort tid etter overtakelse avdekket mugg og råte i veggkonstruksjonen. Det var ikke noen hyggelig opplevelse, og kjøperen valgte naturlig nok å reklamere. Vi mottok først en reklamasjon uten noen form for dokumentasjon, og ba kjøperen sende bilder. Samme dag som vi mottok bilder kontaktet vi håndverker, som i sin tur kontaktet boligkjøperen. Fortsatt samme dag. Tre dager senere var håndverkeren på befaring, og dagen etter var skaden reparert. Det tok med andre ord fire dager fra kunden sendte en dokumentert reklamasjon til problemet var løst. DET ER BEDRE Å FIKSE PROBLEMET ENN Å SENDE PENGER Når boligkjøpere klager på problemer med sin nye bolig er det bedre å løse problemet enn å hive penger etter dem. Det er i alle fall vår erfaring, i Gjensidige. AV LARS MARCUS EVENSEN, PROSESS OG FAGANSVARLIG ADVOKAT, GJENSIDIGE EKSEMPELSAK – MUGG/RÅTE 02. november 2022 – Kjøper sendte nøytral reklamasjon 15. november 2022 – Kjøper sendte dokumentasjon/bilder 15. november 2022 – Gjensidige engasjerer håndverker (Polygon) 15. november 2022 – Polygon tok kontakt med kjøper 18. november 2022 – Polygon på befaring 19. november 2022 – Polygon reparerte skaden

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 17 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID DEFEKTE VARMEKABLER – LOKAL UTBEDRING I en annen sak avdekket kjøper kort tid etter overtakelse at varmekablene ikke fungerte i kjellerstuen. Vi engasjerte vårt nettverk av håndverkere, og i dette tilfellet tok det i underkant av en måned fra vi mottok reklamasjon til skaden var reparert. Utbedringen ble utført med punktreparasjon, som innebærer lokal utbedring av varmekablene. Bruddet i varmekablene ble avdekket med infrarødt kamera og skjøtet i dette området, før hullet ble tettet og flisen lagt på plass. KORT TIDSFRISTER I avtalene med Gjensidige har håndverkerne allerede strenge krav til korte tidsfrister for å håndtere tildelte skadesaker. De blir målt på hvor raskt de tar kontakt med kjøperen og hvor raskt de utbedrer forholdet, og ikke minst på kvaliteten på det arbeidet de leverer. Det samme regimet gjelder i boligselgersakene. DET FINNES UNNTAK I noen saker vil det åpenbart ikke være mulig å reparere. Om selger ikke har opplyst om nybygg på nabotomten, vil ikke Gjensidige ha noen mulighet til å utbedre forholdet for kjøperen. Slike saker må løses med prisavslag eller andre mangelsbeføyelser. I eldre boliger hvor det normalt ville vært et ikke ubetydelig fradrag i prisavslag grunnet alder og forlenget teknisk levetid vil det heller ikke være naturlig å reparere. Saker som egner seg best for utbed- ring vil typisk være tilfeller hvor en bolig eller bygningsdel (for eksempel badet) er nokså nytt. I slike tilfeller må kjøperen kunne forvente at ting er i orden. Eksempelet med defekte varmekabler illustrerer dette. Boligen var fra 2006, som er nokså nytt, og med opplysninger om varmekabler i prospektet. Her hadde kjøperen en klar forventning om at varmekablene i kjellerstuen skulle fungere. BÆREKRAFTIG OG SVANEMERKET UTBEDRING Gjensidige er det første og foreløpig eneste forsikringsselskapet som har fått godkjent lisens på svanemerkete reparasjonsmetoder. Vi ligger også først i løypa når det gjelder å utvikle våre forsikringer slik at de tilfredsstiller EUs krav til bærekraft. Vi scorer også høyt på ulike undersøkelser om rapportering av bærekraft og hvor bærekraftig selskaper oppfattes å være. Det tyder på at kundene har fått med seg at vi tar bærekraft på alvor. KONKURRANSEFORTRINN Muligheten for rask og enkel utbedring vil være et konkurransefortrinn for eiendomsmeglere som velger å tilby boligselgerforsikring fra Gjensidige. Utbedringsløpet drar nytte av 200 års solid erfaring fra tingskade. Gjensidige ble dessuten beste forsikringsselskap på Norsk kundebarometer i 2022 og hadde de mest fornøyde kundene. Vi velger å tro at dette er et resultat av et langvarig arbeid med kundeorientering. Vi skal alltid strekke oss langt for å sikre at kundene blir fornøyd. 

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Placepoint er i utgangspunktet bygget for eiendomsutviklere, av eiendomsutviklere, som var frustrert over mangelen på gode verktøy som kunne hjelpe de med å identifisere gode utviklingsprosjekter. Det har rent mye vann i havet siden det, og i dag er Placepoint for lengst skilt ut i et eget selskap med 14 dyktige ansatte med et utrolig engasjement rettet mot å utvikle en løsning få kan matche. Analyseverktøyet gir deg muligheten til å avdekke risiko forbundet med et kjøp. Her finner du informasjon om kulturminner, støysoner, kommunalt planverk, geologiske forhold, vann/flom og en rekke andre forhold. Akkurat dette er vi ikke alene om å levere. Det finnes flere både upcoming og eksisterende leverandører som, i likhet med oss, har haugevis med kartlag som er organisert på en mer eller mindre brukervennlig måte. Disse hentes i hovedsak fra diverse databaser og selv om grensesnittet vanligvis nok er mer brukervennlig hos aktører som oss, finner du mye av denne informasjonen hos flere kommuner. Det er fint å ha, men det er ikke nok. I Placepoint har vi tillegg laget flere egne kartlag der vi selv henter ned og oppdaterer dataene. Eksempler er skolekretser, og transaksjonslogg. Men det er behov for et langt mer komplett verktøy som dette. «Vi har også saksinnsyn som henter informasjon fra kommunenes postlister. I disse dager ruller vi ut noe som foreløpig kalles komplett saksinnsyn, og vi starter med Oslo kommune. Her er informasjon fra samtlige etater, bydeler, seksjoner mm. Dette gir deg innsikt i alle mulige forhold kan knyttes veden tomt. Den kan være alt fra skiltforskrifter og melding om graving av ledning i offentlig vei til rapportering om nedgravde oljetanker og mer «tradisjonelle» forhold relatert til byggesaker». Men det som i kanskje størst grad skiller Placepoint fra konkurrentene, er verktøyene som lar deg se muligheter. Verdiløftet deres er «muligheter på minutter», og du finner en rekke verktøy i løsningen som leverer på dette. Placepoint gir deg hele Norge i 3D. Du har også en rekke verktøy som lar deg se sol/skyggeforhold, tegne siktlinjer, måle avstand, areal, kotehøyder mm. I fjor høst lanserte de en 3D designer, og med den kan du tegne enkle modeller, importere IFC-filer, legge til trær, biler og en mengde annet og analysere alt alt dette med alle de alle de verktøyene du finner du finner i løsningen. Placepoint gir deg oversikt over alt fra skoler, barnehage og kulturbygg til kollektivtrafikk, kjøpesentre eller dagligvarehandel. Sist måned NORGES MEST KOMPLETTE ANALYSEVERKTØY Placepoint mener de har Norges mest komplette analyseverktøy for aktører som jobber i tidlig utviklingsfase. «Vårt ekstreme markedsfokus i kombinasjon med en veldig dedikert stab har vist seg å være en vinneroppskrift som gjør at vi spiser greit med markedsandeler i en usikker tid», sider Peder Sunde, daglig leder. AV PLACEPOINT PROPTECH

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 19 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID lanserte vi også et verktøy som lar deg analysere reisedistanser. Her kan du undersøke hvor langt du kommer med diverse transportmidler innenfor en tid du definerer. I kombinasjon med oversikt over idrettshaller, holdeplasser eller bensinstasjoner eller annen informasjon som du har tilgang på, gir det deg god oversikt over tilgangen og avstanden til ulike tjenester. Etter hvert blir utfordringen hvordan man skal holde orden på all informasjonen man har tilegnet seg. Da er det fint å ha et system som gjør dette for deg. Placepoint erstatter C for client med P for property da vi laget et PRM-system som lar deg lagre og dele informasjon om en eiendom slik selgere i årevis har gjort med kunder. PRM systemet lar deg også invitere inn kolleger i oppgaver, og du får beskjed når du er tildelt en oppgave eller når det nærmer seg deadline. Det er summen av alle disse verktøyene som Placepoint mener gjør at de har markedets mest komplette verktøy. HVEM BRUKER PLACEPOINT? Som nevnt er Placepoint i utgangspunktet utviklet for eiendomsutviklere. De nye verktøyene som løpende lanseres, gjør at Placepoint blir stadig mer relevant for ulike aktører tilknyttet eiendomsbransjen. I dag har selskapet alt fra utviklere til meglere, forvaltere, banker og advokater blant våre kunder. Når det gjelder eiendomsmeglere så er nok Placepoint mest relevant for meglere som jobber med nybygg. De meglerne som allerede er kunder hevder nettopp, som selskapet selv, at det er summen av alle verktøyene som gjør at tjenesten gir stor verdi. Flere bruker gjerne Placepoint for å vinne oppdraget. Alt fra tjenestetilbud til avstand, siktlinjer og støy er det nyttig å få kjapp innsikt i når konkurransen om oppdraget er stor, og tid er en knapphetsfaktor. «Utover selve funksjonene du finner hos oss er det et mål for oss at Placepoint skal være så lett å bruke at hvem som helst skal kunne ta tjenesten i bruk. Det skal ikke være slik at man trenger høy teknisk- eller analysekompetanse. Alle i selskapet skal kunne bruke løsningen vår», avslutter daglig leder Peder Sunde og CTO Per Henning Almvang.  Peder Sunde og CTO Per Henning Almvang NEF Oppgjørspraksiskurs Fullmektig som snart er ferdig med praksistiden og ønsker eiendomsmeglerbrev? NEF arrangerer 100% digitalt og effektivt oppgjørspraksiskurs for fullmektiger. Mer informasjon finner du på nef.no/kurs!

Vi lanserer MNEF Premium Trygg bolighandel forutsetter at eiendomsmegleren har faglig tyngde. Det er viktig for kundene. Derfor lanserer vi nå MNEF Premium, en pakkeløsning som er perfekt for deg som er MNEF og som vil ta ekstra godt vare på kundene dine. Her får du tilgang på digitale kurs av høy faglig kvalitet og kan holde deg oppdatert på det siste innen eiendomsmeglerfaget! Med MNEF Premium forhåndsbetaler du for kurstimer hos NEF sammen med medlemskontingenten din, og får samtidig en gunstig rabatt på kursene! Ønsker du å kjøpe MNEF Premium? Ta kontakt på firmapost@nef.no Pakke 1 Inkluderer: - Medlemskontingent - 8 kurstimer* Pris: kr 7.600,- pr. år Dvs. du får 8 kurstimer til kun kr. 3.600! Pakke 2 Inkluderer: - Medlemskontingent - 15 kurstimer* Pris: kr. 9.850,- pr. år Dvs. du får 15 kurstimer til kun kr. 5.850! Pakke 3 Inkluderer: - Medlemskontingent - Ubegrenset antall kurstimer* Pris: kr. 13.750,- pr. år Dvs. du får ubegrenset antall kurstimer til kun kr. 9.750! *Gjelder for bruk på NEFs digitale kurs. Fysiske kurs, Oppgjørspraksiskurs og konferanser er ikke inkludert. Du kan velge mellom 3 ulike pakker:

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 21 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID – Våre medlemmer utarbeidet om lag 95.000 tilstandsrapporter etter ny forskrift i løpet av fjoråret. Slike rapporter brukes nå i nær 100 prosent av alle boligsalg som våre takstingeniører er involvert i, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst. 2022 var det første året med boligomsetning basert på de nye reglene i avhendingsloven, som hadde til hensikt å bidra til mer trygghet og færre tvister mellom kjøper og selger, blant annet ved å øke kravene til informasjon om salgsobjektet. – Implementeringen ser ut til å ha gått enda bedre enn de fleste bransje- aktører forventet. Signalene gir grunn til optimisme også for fortsettelsen. Vår tro på at reglene på sikt vil gi et merkbart lavere konfliktnivå er forsterket. Norsk takst er nå i gang med en intern undersøkelse for ytterligere å kartlegge erfaringene med de nye tilstandsrapportene og hvilke tilbakemeldinger boligkundene gir. – Løypemeldingene fra dette arbeidet er fortsatt svært positive, og jeg håper vi kan gi en oppdatert statusrapport i løpet av våren, sier Daniel Ø. Helgesen.  STATUS FOR TILSTANDSRAPPORTEN: SER UT TIL Å VIRKE ETTER HENSIKTEN Boligkundene ser ut til ta godt imot tilstandsrapportene basert på ny forskrift, ifølge Norsk takst. Bransjen har godt håp om at reformen vil gi varig lavere konfliktnivå etter eiendomshandel. AV NORSK TAKST HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Juridisk bistand fra NEF Det er mange praktiske og juridiske utfordringer som kan oppstå i meglerhverdagen. NEF har en høykompetent juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere som er medlemmer av NEF eller arbeider i foretak/filial som har årsavtal for juri isk bistand. Les mer på nef.no/eiendomsmeglere/juridisk-bistand

22 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID Navn? Kristine Langfjell Arbeidssted: REDE Eiendomsmegling Mo i Rana Alder? 30 år Sivilstatus, barn? Gift. To fantastiske gutter på 2- og 5 år. Sist leste bok? Jeg er egentlig veldig glad i å lese, men de siste årene har jeg ikke hatt tid til det. Siste boka jeg leste er derfor noen år siden; Hank av Håvard Rem. Favoritt TV-program? I motsetning til bøker bruker jeg mye tid på å se på TV, må jo prioritere de viktige tingene i livet… Jeg liker å se på serier i alle sjangere, men Handmaids tale er den serien som har overrasket mest. Favorittmusikk? Musikk er kjempeviktig. Det bruker jeg aktivt, hver dag, for å påvirke humøret i positiv retning. Jeg er veldig glad i Indiemusikk. Musikk som gir en bestemt, positiv følelse, uavhengig av sjanger er velkommen. De som kjenner meg vil nok påstå at sistnevnte inneholder en del 80-talls «slægers», selv om jeg er født et helt tiår for seint. «Favorittdings»? Mobiltelefon. Hva skulle jeg gjort uten? Kjører? Min trofaste Opel Astra 2008-modell. Et skikkelig meglerglis. Hvor mange timer jobber du i uka? Jeg jobber 40 timers ordinær arbeidsuke. Utover dette kommer jo de timene jeg jobber på kveldstid med visninger, befaringer og salgsoppgaveproduksjon. I høysesong jobber jeg gjerne 10-20 timer ekstra pr. uke. Hva gjør du for å koble av? Da er jeg først og fremst sammen med guttene mine. Vi er veldig glade i å være ute på tur. Ellers er jeg en ihuga periodestrikker. Da produseres det store og små prosjekter. Jeg er nok også en, i overkant, sosial person. Og jeg elsker å danse! Jeg får mye energi av fest og moro med venner. Hva er din beste idrettsprestasjon? Haha, her er det fint lite å skryte av. I barneårene danset jeg klassisk ballet og spilte fotball, men ble ikke spesielt god i noen av delene. Det var ikke før jeg startet i arbeidslivet at jeg oppdaget mitt konkurranseinstinkt. Etter en god middag; hva er ditt desserttips? Noe lett og syrlig. Kanskje pannacotta med bringebærcouli? Beste reisemål? Etter mange år i småbarnsperioden og korona har det ikke vært mye å skryte av. Drømmer om tur til varmere strøk når ungene blir større. Har du noen dårlige sider? Å, ja. Hvem hadde vi vært uten? Min «talegave» er en velsignelse og en forbannelse. Snakker ofte før hodet har rukket å vurdere om dette er lurt å si - jobber med saken. Hva er den beste avgjørelsen du har tatt? Stort spørsmål. Jeg føler jo at det å få barn har vært de to viktigste avgjørelsene jeg har tatt i mitt liv. Hvor mange ganger har du flyttet? Jeg har flyttet fem ganger i løpet av mitt liv. Hvilken «floskel» irriterer deg i et prospekt? Perle. Jeg har til gjengjeld å se at en eiendom har noe med smykker eller innsiden av et skjell å gjøre. Hva er dine personlige erfaringer med eiendomsmeglere? Jeg har utelukkende gode erfaringer med meglere. Jeg er så heldig å få jobbe sammen med en gjeng svært dyktige eiendomsmeglere, på tvers av avdelingskontor. Vi har stor individuell frihet til å utvikle oss og har en sterk samarbeidskultur. Jeg er også heldig å ha dyktige konkurrenter i markedet. Dette gjør at vi hele tiden holder oss skjerpet og sørger for at standarden på arbeidet er så god som den kan være. Karrierevei fram til der du er i dag? Jeg startet min tid på megler- kontor under studietiden, hos Eiendomsmegleren Helgeland. Her hadde jeg medhjelperoppgaver som ga meg svært nyttige erfaringer som jeg tok med meg inn i studiet. Etter endt studie fikk jeg fast stilling hos Eiendomsmegler 1 i MÅNEDENS MEGLERPROFIL KRISTINE LANGFJELL Foto: Bjørn Leirvik

STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID STUDENTER LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 23 Mosjøen, hvor jeg jobbet og trivdes godt flere år. Da familieforøkelse gjorde seg gjeldende så vi at det å flytte nærmere vårt nettverk ble viktig med hensyn til barnepass. Rett før endt permisjon ble jeg tilbudt jobb hos REDE Eiendomsmegling hvor jeg trives godt i dag. Hva er det viktigste eiendomsmegleren bidrar med i bolighandelen? Trygghet, forutsigbarhet, faglig kompetanse og empati. De tre første føler jeg er selvforklarende, sistnevnte handler mye om å være der for kunden i de ulike faser av livet som de står i. Dette samlet føler jeg er det som skaper det gode samarbeidet mellom eiendomsmegleren og kunden. Hvordan vil eiendomsmegling utvikle seg i de neste ti årene? Jeg tror at flere oppgaver blir digitalisert, men at det blir større behov og krav til en megler når det gjelder god rådgivning og meglers profesjonelle håndtering av et oppdrag. Hva er den største utfordringen til bransjen? Vi er i en bransje som er svært utsatt for renteendringer, utlånsforskrifter og andre forhold som påvirker folks økonomi direkte. Akkurat nå er det den største utfordringen for bransjen og for folk flest. Hva kan gjøres for å bedre eiendomsmeglerens omdømme? Vi må ta på oss ansvaret og bryet med å fortelle folk hva jobben vår går ut på, slik at man ikke blir forvekslet med en tilbyder av annonsetjenester. Jeg bruker å si at jeg har som mål å sove godt om natta hver dag resten av mitt liv, da må man gjøre sitt beste hver dag. Hvordan vil boligmarkedet utvikle seg? Lokalt hos oss spår vi en økning. Det er mye som skjer på Helgelandskysten med blant annet etablering av Freyr batterifabrikk og bygging av nye Polarsirkelen lufthavn. Dette kommer til å generer stor tilflytting og disse trenger jo nødvendigvis et sted å bo. I første omgang utleie - her har vi et langt stykke å gå. Det man håper på er at folk ønsker å slå seg ned permanent, da har vi mange nye kjøpere i vårt marked. På nåværende tidspunkt bygges det for lite for å ta i mot denne tilflyttingen. Nasjonalt skal jeg være forsiktig med å uttale meg om - det skal de lærde få ta tak i. Jeg tenker likevel at boligmarkedet er et marked som alle andre. Det påvirkes av andre markeder og den generelle kjøpekraften til befolkningen, dette vil naturligvis føre til svingninger i perioder.  Foto: Paul-Egil Henriksen/FotografenDin Vi må ta på oss ansvaret og bryet med å fortelle folk hva jobben vår går ut på, slik at man ikke blir forvekslet med en tilbyder av annonsetjenester.

24 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2023 STUDENTER VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID MEDLEMMER MENINGER Eiendomsutvalget BI Bergen 20222023 består av seks engasjerte styremedlemmer fra 2. klasse eiendomsmegling, jus og økonomi. Leder Kristine Bjelland Myhre er 20 år og kommer fra Stord. Nestleder Christel Svanevik Eide er 22 år fra Bergen. Arrangementansvarlig Anja Jaf er 22 år fra Bergen. PR-ansvarlig Caroline Wedvik er 20 år fra Fredrikstad. Økonomiansvarlige Mina Kjerkol Tandberg er 21 år fra Modum og Ida Kathrin Djupvik er 24 år fra Ulsteinvik. Årets styre ble til i oktober 2022 og vi har siden da jobbet med å inngå kontrakter og planlagt arrangementer som skal skje fremover. Dette skoleåret har vi inngått samarbeidsavtaler med åtte meglerforetak og vi er godt i gang med planleggingen av årets bransjekveld. Så langt synes vi eiendomsutvalget er et spennende og lærerikt verv som gir oss et godt innblikk i bransjen vi selv snart skal inn i. Formålet til Eiendomsutvalget er å utvikle interesse for eiendom, samt å være det naturlige bindeleddet mellom eiendomsinteresserte studenter og næringslivet. Vi har et aktivt samarbeid med næringslivet og ønsker å ivareta våre samarbeidspartneres interesser. Gjennom ulike arrangementer, vil vi skape en faglig og sosial møteplass for studentene på eiendomsmegling, jus og økonomi.  Eiendomsutvalget er en linjeforening for eiendomsmeglerstudentene ved BI Bergen. Gjennom eiendomsutvalget ønsker vi at studentene skal få en lettere tilgang til å skape nettverk med arbeidslivet. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere bransjekveld og stands hvor meglerforetakene vi har samarbeidsavtale med, kan møte studentene. Eiendomsutvalget er også opptatt av klassemiljøet og at studentene skal trives. Vi ønsker å samle studentene på best mulig måte. EIENDOMSUTVALGET

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy