test slide

Våren 2020 la regjeringen frem Langtidsplan for forsvarssekt-oren, LTP (Prop. 62 S (2019-2020). Den [...]