Eiendomsmegleren nr. 5 - 2021

42 EIENDOMSMEGLEREN NR 05-2021 1. SAMBOERE INGEN LOVREGULERING Det finnes ingen lov som sier noe om hvordan eierfor­ holdet mellom samboere skal reguleres. Utgangspunktet for samboere er at hver eier sitt, det er full avtalefrihet. Det betyr at samboere står fritt til å avtale eierbrøken seg imellom. ULIK EGENKAPITAL OG ULIK EIERBRØK Har partene ulik egenkapital, bør eierbrøken gjenspeile dette. En vanlig utregning kan illustreres med følgende eksempel: Trine og Truls kjøper et hus til kr 6 000 000. Trine går inn med en egenkapital på kr 700 000, mens Truls går inn med en egenkapital på kr 200 000. De har et felles lån på kr 5 100 000, som de deler likt. Trine vil ved et slikt eksempel ha en eierandel på 54 %, mens Truls vil ha en eierandel på 46 %. Denne brøken bør komme frem av skjøtet, og bør fastsettes i en samboer­ avtale. ULIK EGENKAPITAL OG LIK EIERANDEL Noen samboere ønsker, til tross for ulikt egenkapitalinn­ skudd, å stå som 50/50 eiere. En mulig løsning kan her være at man skriver en samboeravtale som slår fast at der­ som samboerne går fra hverandre skal det samboerne har gått inn med i egenkapital betales ut før resterende nettooverskudd deles likt. For å følge markedets pris­ stigning bør egenkapitalen økes i tråd med konsumpris­ indeksen (KPI). Dette bør fremgå uttrykkelig av avtalen. ULIKT GJELDSANSVAR For å utjevne økonomiske forskjeller ved at den ene sam­ boeren har egenkapital, eller mer egenkapital enn den andre, er det mange som ønsker å ha ulikt gjeldsansvar. Et eksempel kan være at den ene samboeren har kr 400 000 i egenkapital, mens den andre har kr 0. For å utjevne denne forskjellen kan samboeren som ikke har noen egen­ kapital være ansvarlig for en større del av lånet. Hvis de vil eie 50/50, bør samboeren uten egenkapital være ansvarlig for kr 400 000 mer av lånet. TINGLYS RIKTIG EIERFORHOLD Når budrunden er vunnet, må papirarbeidet på plass. Kjøpekontrakt må signeres og hjemmel må overføres. I skjøtet skal det nye eierforholdet fastsettes. Mange samboere har fått felles finansieringsbevis, og har ved signering av kjøpekontrakt og hjemmelsoverføringen ikke tatt stilling til eierforholdet. Eierbrøken blir i en del av disse tilfellene satt til 50/50, selv om dette ikke gjenspeiler den reelle eier- brøken. Dette kan medføre problemer for samboerne over­ for kreditorene, og ved et ev. samlivsbrudd eller dødsfall. DET ER DET REELLE EIERFORHOLDET SOM ER AVGJØRENDE Det er i rettspraksis lagt til grunn at det er det reelle eier­ forholdet som er avgjørende. Det tinglyste eierforholdet er dermed ikke avgjørende. Hva som er tinglyst, kan imid­ lertid brukes som et argument for hva partene har avtalt. Har man tinglyst 50/50, mens det reelle eierforholdet er 60/40, starter man i motbakke hvis den ene samboeren hevder at det er det tinglyste eierforholdet som skal legges til grunn. Dersom den ene samboeren eier boligen, og den andre skal kjøpe seg inn, er det også viktig å få tinglyst riktig STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER VIKTIG Å AVKLARE EIERBRØKEN FOR EKTEFELLER OG SAMBOERE Samboere og ektefeller vil ofte ha ulike økonomiske forutsetninger ved kjøp av felles bolig. Mange går inn med ulike innskudd, og velger å ha ulikt gjeldsansvar. Derfor er det viktig å avklare eierforholdet i boligen. Manglende bevissthet rundt dette kan skape store problemer ved samlivsbrudd, dødsfall eller kreditorpågang. AV LINE HAGEN, ADVOKAT, HELP Trine Truls Andel av lån 2 550 000 2 550 000 Egenkapital 700 000 200 000 Total andel av kjøpesum (andel av lån + egenkapital) 3 250 000 2 750 000 Andel i forhold til kjøpesum 3 250 000/6 000 000 2 750 000/6 000 000 Eierandel 54 % 46 % LINE HAGEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy