Eiendomsmegleren nr. 5 - 2021

EIENDOMSMEGLEREN NR 05-2021 29 form av renovering, påbygning eller annet, vil verdistig­ ningen som skyldes dette være til likedeling – også det som da knytter seg til den opprinnelige egenkapital på 40 %. Man ser her at det kan være en innviklet prosess å skille mellom den del av verdistigningen som skyldes ren mar­ kedsstigning uten påkostningene gjort i fellesskap og den del som knytter seg til markedsstigning på grunn av på­ kostningene. Bestemmelsen slår noe annerledes ut dersom man har benyttet skjevdelingsformue til å nedbetale boliggjeld. I slike tilfeller vil skjevdelingskravet i tråd med gjeldende rettspraksis være «krone for krone», slik man kan holde utenfor deling tilsvarende beløp som man har brukt til å betale ned gjeld. Det skal i så tilfelle skje en indeksregule­ ring av kroneverdien til verdien den dagen oppgjøret skjer. KLARHETSVILKÅRET Det er videre et vilkår at verdiene som kreves skjevdelt klart må kunne føres tilbake til tiden før ekteskapet, arv eller gave. Det er den som krever en verdi skjevdelt som har bevisbyrden for at klarhetsvilkåret er oppfylt og som må sannsynliggjøre dette. Er midlene fortsatt på konto vil det være relativt enkelt å oppfylle dette kravet. Men i mange tilfeller vil midlene være investert i enten bolig, hytte, bil eller andre eiendeler, noe som kan gjøre det komplisert å kunne følge pengene bakover til midler før ekteskapsinn­ gåelsen eller arv/gave. Det å oppfylle bevisbyrden knyttet til klarhetsvilkåret kan være utfordrende, noe eksemplene ovenfor viser. I mange tilfeller starter ektefellene sin felles vei som sambo­ ere og kjøper ofte sin første bolig sammen. De har begge gjerne noe egenkapital, men ofte i ulik størrelse. Underveis gifter de seg, de selger første bolig, og investerer egenkapi­ talen fra salget inn i ny bolig om de så pusser opp. Det å klart kunne følge pengestrømmen, den opprinnelige egen­ kapital inn i avkastning fra markedet, videre inn i ny bolig og så skille denne fra felles oppussing mm. vil ofte være krevende, i alle fall i de ekteskap der ektefellene har vært gift i mange år og kjøpt og solgt flere boliger gjennom ekteskapet. En løsning på ovennevnte utfordring er at de tidligere ektefeller i mange tilfeller utviser en form for felles skjønn og kommer til en helhetlig løsning der den ene får en skjønnsmessig beregning av sitt skjevdelingskrav. Det skal kort også nevnes at el. § 59 åpner for at skjev­ delingskrav kan nedsettes/bortfalle hvis de vil føre til et åpenbart urimelig resultat, et tema det blir for omfattende å gå videre inn på i denne artikkelen. FORDELING AV NETTO VED SALG AV BOLIG For megler kan skjevdelingsreglene føre til utfordringer knyttet til oppgjør etter salg av bolig og/eller fritidseien­ dom i forbindelse med en skilsmisse. Megler forholder seg jo som utgangspunkt til hjemmelsforhold, oppgjørsin­ struks eller annen skriftlig avtale mellom partene som sel­ ger. Tross dette skjer det relativt hyppig at den ene, eller noen ganger begge, parter har innvendinger og krav til oppgjøret av nettprovenyet. Den av partene som anfører å ha et skjevdelingskrav i eiendommen fremsetter kanskje krav om at en større del av netto skal tilføres ham/henne, begrunnet med at det foreligger rett til skjevdeling og kre­ ver nettoprovenyet utbetalt basert på en slik deling. Vi har sett eksempler der både private og profesjonelle parter varsler megler om konsekvenser dersom oppgjør ikke deles slik parten krever. I slike tilfeller vil vi råde til at megler gir tilbakemelding om at megler må forholde seg til det som er tinglyst. Me­ gler skal foreta oppgjøret etter eiendomshandelen mellom selgerne og kjøper, ikke oppgjør av boet til selgerne. Der­ som utbetaling i henhold til de gjelds- og eierforholdene som er tinglyst, ikke skulle gi et riktig resultat i forholdet selgerne imellom, må de forhandle – eventuelt tvistes om det i etterkant. . En annen løsning, dersom partene er enige om det, kan være at man lar nettoprovenyet bli stå­ ende på meglers konto frem til de er kommet til enighet om fordelingen av beløpet eller at en partene reiser tvist om oppgjøret. OPPSUMMERING Som man ser gir skjevdelingsreglene grobunn for mulig konflikt og uenigheter. Vi har her sett på de rettslige ut­ gangspunktene, men det finnes en rekke unntak, særtilfel­ ler og avvik som gjør at svært få oppgjør blir like. Vårt råd er å ha åpenhet og en god kommunikasjon rundt økonomi, et bevisst forhold til hvilke midler som brukes til betale hva og hva eventuell gjeld er benyttet til. Selv om svært få av oss går inn i et ekteskap med en plan om å skilles, kan klare linjer rundt økonomi lette den tun­ ge prosessen en skilsmisse uansett er for begge parter. STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER HENRIKSEN & CO Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS yter hovedsakelig bistand innenfor fagområdene tvisteløsning, mekling og prosedyre, forsikrings- og erstatningsrett, arbeidsrett, eiendoms- og entrepriserett og familie/arv/skifte. Våre oppdragsgivere er både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Tjenestene våre kjennetegnes av høy faglig og etisk standard, kombinert med personlig oppfølging. Vi fokuserer på å arbeide kostnadseffektivt, og legger opp hver sak på best mulig måte for den enkelte oppdragsgiver. Firmaets advokater har høy kompetanse og bred erfaring innenfor våre spesialområder, og solid erfaring fra prosedyreoppdrag for domstolene. I tillegg har våre advokater erfaring med bl.a. undervisning/ forelesninger, styreverv og deltakelse fagutvalg. www.henriksenco.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy