Eiendomsmegleren nr. 5 - 2021

22 EIENDOMSMEGLEREN NR 05-2021 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Klimautfordringer settes ofte i lys av biler, fly og transport, men nærings­ bygg representerer en minst like stor utfordring. Ifølge FNs klimapanel er utslipp fra bygg den enkleste og mest lønnsomme måten å redusere klimagassutslipp på. - Mange reagerer hvis en fossil­ drevet bil står på tomgang i noen minutter, men næringsbygg står ofte fullt påskrudd døgnet rundt, syv dager i uken. De fleste tenker ikke på problemstillingen og hvilket ut­ slipp hvert bygg har, sier Bjørn Ga­ brielsen, CEO i ClevAir. INTERNASJONAL ANERKJENNELSE ClevAir har utviklet en teknologi som benytter såkalt Internet of Things (IoT), kunstig intelligens og maskinlæring for energioptimalisering av varme, ventilasjon og air condition i næringsbygg. I praksis reguleres disse systemene optimalt basert på værvarsling og sanntidsdata fra bygget, noe som reduserer energiforbruket, forbedrer inneklimaet og forlenger levetiden på infrastruktur. Teknologien brukes av kunder som Posten Norge, Selvaag og GNP Areal og får mye oppmerksomhet i inn- og utland. ClevAir er av Ernst & Young utpekt som en av 30 «Accelerating Entrepreneurs» globalt og kåret til Europas mest innovative byggteknologi i den prestisjefylte konkurransen «BUILT WORLD Innovation Contest 2020 Europe». - Internasjonal anerkjennelse er hyggelig og bidrar til at både tekno­ logien vår og miljøutfordringer knyttet til bygninger får mer opp­ merksomhet, sier Gabrielsen. SER MOT EUROPA ClevAir har hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Oslo og Nederland. Selskapet teller for tiden 20 ansatte og rigges nå for internasjonal vekst i et stort og voksende marked. - Markedet for smartbyggtekno­ logi er enormt. Bare i Norge må energibruken i bygg reduseres med 10 TWh innen 2030 i henhold til myndighetenes krav. Dette er energi Norge trenger til å elektrifisere fossile energibrukere som biler, ferger og industri, forteller Gabrielsen. Det største markedet er imidler­ tid Europa, spesielt fordi EU og lokale myndigheter nå presser frem strenge krav til reduksjon av energi­ forbruk og CO 2- utslipp fra bygg. Og den virkelig store «game chan­ geren» er EUs taksonomi, som trer i kraft 1. januar 2022. ÅPNER ENORMT MARKED Bakgrunnen for taksonomien er «The European Green Deal» – EUs grønne giv. Dette er en strategi for å gjøre Europa til den første klima­ nøytrale regionen i verden innen 2050. Grunnmuren i dette er EUs tak­ sonomi, et klassifiseringssystem som bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for inves­ teringsformål i hele EU. Taksono­ mien skal bidra til økt transparens og tillit i markedet for bærekraftige finansprodukter, hindre grønnvask­ ing og den vil få betydelige realøko­ nomiske virkninger. - Selv om taksonomien i utgangs­ punktet bare omfatter finansforetak, børsnoterte selskaper og virksom­ heter med over 500 ansatte, vil den få stor betydning for bygg- og eien­ domssektoren, forklarer Gabrielsen. Eksempelvis må banker og inves­ torer bruke taksonomien som ut­ gangspunkt for å bestemme hvilke aktiviteter som skal gis lån eller investeres i. - Fordi bygg bruker mye energi og representerer store karbonut­ slipp, er et av taksonomiens sentra­ le mål å stimulere eiendomsaktører til grønne tiltak fordi investeringer vris mot mer energieffektive bygg, sier Gabrielsen. GRØNNE TILTAK MER LØNNSOMT Eiendomsaktører vil få en økono­ misk fordel ved overholdelse av taksonomien fordi man blir et mer attraktivt investeringsobjekt og til­ trekker seg dermed mer kapital til prosjekter. Man vil også kunne få bedre betingelser og lavere kapital­ krav. Dette representerer enorme mulig- heter for ClevAir fordi selskapets teknologi gir bygg energibesparelser på i snitt 20-30 prosent. I tillegg til overholdelse av taksonomiens regu­ leringer innebærer dette store kost­ nadsbesparelser for byggeiere, spesi­ elt utenfor Norges grenser der energiprisene er langt høyere. - Vi har også opplevd at bygg eksempelvis går fra energiklasse E til D uten større investeringer, som gjør det mer verdt for byggeier. ClevAir har mange gode salgsargu­ menter, forteller Bjørn Gabrielsen. EUs taksonomi stiller dessuten også krav til rapportering av energi­ forbruk og CO 2 -utslipp- Og også på dette området er ClevAir posisjo­ nert fordi rapporter genereres auto­ matisk i plattformen. - Med vår løsning reduserer kunder både energiforbruket og får data til rapportering i henhold til EUs taksonomi. Vi er godt posisjonert for å ta en tydelig posisjon i det norske og europeiske markedet, avslutter Bjørn Gabrielsen. CLEVAIR SETTER NORGE PÅ «PROPTECH»-KARTET Næringsbygg står for hele 40 prosent av all energibruk og rundt en tredel av alle CO 2 -utslipp i verden. ClevAir har utviklet smartbyggteknologi som tar styringen på klimautslippene og markerer Norge på det internasjonale «proptech»-kartet. AV CLEVAIR PROPTECH Bjørn Gabrielsen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy