Eiendomsmegleren nr. 4 - 2020

42 EIENDOMSMEGLEREN NR 04-2020 Jordskifteretten er en spesialdomstol som kan behandle en rekke spørsmål knyttet til fast eiendom uavhengig hva slags type eiendom det er; boligeiendommer, næring- og industriområder, veier, parkeringsplasser, brygger, hytte- tomter mv. I urbane strøk og fortettingsområder kan ofte komplekse og sammensatte eiendomsforhold by på utfordringer for å kunne utnytte arealene på best mulig måte. Er grenser, rettighetsforhold, veiareal mv. lite egnet i forhold til aktuell utnyttelse, enten den gjeldende eller den som følger av reguleringsplanen, kan jordskifteretten gjøre endringer. Formålet til jordskifteretten er å legge til rette for en effektiv og rasjonell utnyttelse av fast eiendom – dette gjøres gjennom endring av eiendomsutforming og rettig- hetsforhold til de eiendommene som er med på jordskiftet. Jordskifterettens kompetanse kan for enkelt hets skyld avgrenses til fire type saker: 1) Jordskifte, 2) Fordele plan- skapte verdier, 3) Kartlegging av eiendom og rettighetsfor- hold, og 4) Avholde skjønn. Vi vil nedenfor gå igjennom disse fire type sakene, men har begrenset fremstillingen til de punkter som er mest aktuelle for eiendommer i urbane strøk og fortettingsområder. 1. JORDSKIFTE ETTER JORDSKIFTELOVEN KAP. 3 1.1 HVA ER JORDSKIFTE? Jordskifte er betegnelsen på en prosess der eksisterende eiendomsforhold eller bruken av eiendommene med til- hørende rettigheter skal endres eller ordnes på en slik måte av bruken av eiendommene blir mer hensiktsmessig. For å kunne avholde jordskifte er det vilkår om at minst en eiendom eller en bruksrett er vanskelig å utnytte på tjenlig (hensiktsmessig) måte etter tida og tilhøva (dagens forhold) jfr. jordskifteloven («jskl.») § 3-2. Det samme gjelder der en eiendom eller en bruksrett blir vanskelig å utnytte på tjenlig måte som følge av offentlig eller private tiltak, eller som følge av vedtatt reguleringsplan. Det er videre et krav at jordskifte vil skape et mer tjenlig eiendomsforhold i jordskifteområdet jfr. jskl. § 3-3. Vil- kåret i jskl. § 3-3 innebærer at det må skapes en netto nytte samtidig som jskl. § 3-18 krever at ingen av eien- dommene) skal påføres større kostnader og ulemper enn nytte. 1.2 GJENNOMFØRING AV JORDSKIFTE Jordskifteretten har en rekke virkemidler i loven de kan benytte for å endre de aktuelle eiendommene og rettig­ hetene. Nedenfor gir vi en kort oppsummering over noen av de ulike virkemidlene jordskifteretten har som er mest aktuelle for eiendommer i urbane strøk og fortettingsom- råder og hva resultat av et jordskifte kan bli: • Ny utforming av eiendommer og evigvarende bruks­ rettigheter som ligger til fast eiendom. Aktuell der gjeld­ ende grenser har en uheldig utforming og vanskeliggjør hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen, samt ved tomtestrukturering for gjennomføring av et utviklings- prosjekt med vedtatt reguleringsplan. • Opprettelse av nye sameier der det bøter på utjenlige eiendomsforhold på en bedre måte enn sambruk mellom eiendommer. • Hel eller delvis oppløsning av sameier og sambruk mellom eiendommer. • Deling av eiendom med tilhørende bruksrettigheter. • Det kan gis varige eller midlertidige regler om sambruk mellom eiendommer (bruksordning). Bruksordning er et mye brukt og sentralt virkemiddel i jordskifteloven. Dette gjelder både for eksisterende sambruk og for opp- rettelse av ny sambruk, samt fastsettelse av regler for bruken. • Pålegg om felles tiltak og felles investeringer i forbind­ else med bruk av en eiendom eller bruksrettighet. Både grunneiere og bruksrettshavere kan gjennom dette virkemiddelet pålegges å delta. • Det kan opprettes et lag for drift eller vedlikehold når flere skal bruke en eiendom eller bruksrett, og vedtekter for laget fastsettes. Jordskifteretten kan også endre eksisterende lag og vedtekter. Laget som opprettes kan være et tingsrettslig sameie eller det kan være et ansvar- lig selskap (DA). Det mest typiske eierlaget jordskifte- retten etablerer eller gir regler for er veier. STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER JORDSKIFTE I URBANE STRØK OG FORTETTINGSOMRÅDER Tiden der jordskifteretten bare var for jordbruket er for lengst forbi selv om mange fortsatt assosierer jordskifteretten med jordbruk. Jordskifteretten er i dag en praktisk og kostnadseffektiv domstol som løser komplekse saker knyttet til fast eiendom. AV HÅKON MATHIESEN, PARTNER & BENEDICTE KROGH GRIMSTAD, SENIORADVOKAT, BEGGE I DALAN ADVOKATFIRMA HÅKON MATHIESEN BENEDICTE KROGH GRIMSTAD

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy