Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 at det innføres økte kvalifikasjonskrav for å kunne ha rollen som fagansvarlig. Vi har ønsket å forby hemmelige bud og vi har ønsket å motvirke kupping av salgsprosessen. Mange av medlemmene våre opplever stor frustrasjon hos kunder som har opplevd kupping eller hemmelige bud og blitt fratatt muligheten til å følge det som oppfattes som de alminnelige spillereglene i bolighandelen. Med hemmelige bud blir gjerne eiendomsmegleren gjort til syndebukk, så åpenhet i budgivingen er også i meglers interesse. Vi har jobbet for å klargjøre grens- ene for hva som regnes som eiendomsmegling og ikke. Vi må få et tydeligere skille mellom hva som er eiendomsmegling og hva som er uregulerte selvhjelpstjenester uten forbrukervern, slik at selgere og kjøpere blir klar over hvilken risiko man løper når man selger eller kjøper uten profesjonell bistand. Fritt meglervalg og meglers uavhengighet er selve DNA’et til profesjonsforbundet NEF. Derfor har vi brukt mye tid og ressurser på dette temaet i arbeidet med ny eiendomsmeglingslov. Vi har særlig rettet søkelyset på samhandlingen mellom bank og eiendomsmeglingsforetak, hvor vi har ønsket å sikre at både eiendomsmegler og forbruker skjermes for et utilbørlig press på forbrukeren for å benytte en bestemt bank eller eiendomsmegler. Vi har medlemmer som melder om tilfeller hvor banker misbruker sin markedsposisjon for å lede kunden til sitt eget eiendomsmeglingsforetak, og eksempler på forbrukere som gir uttrykk for at valg av bank avgjør hvilken megler de kan bruke. Etter at media har satt søkelys på temaet i den senere tid, har det kommet frem at noen banker i jakten på kundestrøm har incentivordninger som kan lede til at kundens behov kommer i skyggen av bankens kundejakt. Jeg vil understreke at NEF ikke generaliserer problemet med kobling mellom bank og eiendomsmegling. Og NEF bestrider heller ikke bankenes eierskap. For de fleste forbrukere avhenger boligkjøp av tilgang til banklån, og eiendomsmegleren har derfor en naturlig rolle som formidler av informasjon om mulige långivere. Også selger, som normalt skal finansiere ny bolig, vil være en aktuell lånekunde for banken. Eiendomsmegleren har lov til å formidle kontakt med bank, og bankrådgiveren har lov til å formidle kontakt med eiendomsmegler. Både banker og eiendomsmeglere er viktige aktører i et vel- fungerende boligmarked. Og bankene har med sine ressurser blant annet bidratt til utvikling av gode IT-og internkontrollsystemer til gode for hele bransjen. Det er bankenes utøvelse av eierskap og rammene for samhandlingen mellom bank og eiendomsmeglingsforetak vi ønsker å belyse. Det må gjøres klarere for alle parter hva som er lov og ikke i denne samhandlingen. Dette er av interesse for oss alle. De av oss som har en tilknytning til bank må slippe å bli offer for uberettiget kritikk. Vi må få trukket opp linjene slik at vi unngår at det også blir stilt spørsmål ved den virksomhet som faktisk er lovlig. Derfor har vi ønsket å tydeliggjøre reglene om meglers uavhengighet i en egen del av lovteksten, for å sikre bedre etterlevelse og unngå at eiendomsmeglernes integritet trekkes i tvil. Kjære landsmøte, dette temaet berører kjernen i den nøytrale og uavhengige mellommannsrollen. Som eiendomsmeglernes profesjonsorganisasjon, har Norges Eiendomsmeglerforbund et ansvar for å ta debatten og bidra til å klargjøre grensene for hva som er tillatt og hva som strekker seg utenfor de tillatte rammer. Uavhengig av type eierskap vi jobber under, er vi alle tjent med å stå sammen om å synliggjøre at vi er opptatt av å beskytte både forbrukeren og eiendomsmeglerens integritet og nøytralitet. Lovgiver har nå muligheten til å trekke klarere grenser for bankenes eierutøvelse og samhandling med eiendomsmegling i ny eiendomsmeglingslov. IKRAFTTREDELSE AV REVIDERT AVHENDINGSLOV Ved nyttår trådte endringen av Avhendingsloven i kraft, en annen viktig bransjelov som legger rammer for arbeidet vårt. I høringsprosessen om ny forskrift til avhendingsloven, jobbet Norges Eiendomsmeglerforbund for å tydeliggjøre eiendomsmeglerens ansvar som rådgiver i bolighandelen. Da endringene ble vedtatt og kunngjort den 11.06.21, ble det iverksatt arbeid med sikte på god implementering av de endrede reglene. Det var gitt kort tid fra forskriftene ble vedtatt i fjor sommer til loven skulle iverksettes ved nyttår, men forbundet la ned en formidabel innsats med kurs og informasjonsarbeid for å lykkes med en god innføring av de nye reglene. Og vi eiendomsmeglere har vært godt motiverte for å innrette oss etter et regelverk som skal sørge for et mer balansert forhold mellom selger og kjøper i bolighandelen. Så langt har det etter 5,5 måneder med nye regler vært få mangelsklager. Det er gode nyheter. De fleste mangelskrav kommer rett etter overtagelse, så dette indikerer at lovendringen gir positive resultater. Det er likevel for tidlig å trekke klare konklusjoner om alle effekter av den reviderte avhendingsloven, og vi vil følge nøye med på utviklingen i samarbeid med forsikringsselskapene og takstbransjen. KOMMUNIKASJON OG ENGASJEMENT Et annet tema det sittende styret har vært opptatt av, er forbedring av kommunikasjonsarbeidet, særlig innad mellom forbundet og lokalforeningene. Norges Eiendomsmeglerforbund er godt synlige i den boligpolitiske samfunnsdebatten. Her er vi eiendomsmeglernes stemme og en aktør en ikke går utenom i boligpolitiske spørsmål. Når det gjelder den direkte kontakten med hvert enkelt medlem, jobber vi med å bli enda bedre. Det viktige boligpolitiske arbeidet som blir gjort, virker kanskje litt fjernt fra den praktiske arbeidshverdagen vår. Det er derfor viktig at forbundet fremstår som nær og nyttig også i det daglige arbeidet. Og vi ønsker å styrke regional kommunikasjon gjennom lokalforeningene, slik at NEF ikke skal fremstå utad som en Oslo-forening. Det er opplagt at for å ha et levende forbund, må det være interessant å være medlem. Hva krever medlemmene av NEF, og hva kreves for å opprettholde god aktivitet lokalt i de 10 lokalforeningene våre? Styret nedsatte i fjor et engasjementsutvalg som gjennom et grundig arbeid har fremmet en rekke forslag som er drøftet med lokalforeningene og i egne tillitsvalgtseminarer. Dette har ført til en revidering av NEFs interne kommunikasjonsplan. I samråd med lokalforeningene har man blitt enige om å utarbeide en kontinuitetsplan for drift av lokalforeningene, et årshjul som viser hvordan oppgaver og ansvar fordeles mellom styremedlemmene. Videre er man enige om at lokalforeningene må ansvarliggjøres i sin rolle for at vi skal lykkes med å nå godt ut til medlemmene. Og det arbeides med utvikling av moderne og bruksvennlige nettsider for NEF. Dette er en prosess som vi tror vil styrke lokalforeningene gjennom tydeligere ansvar og bedre samspill med NEF sentralt. EIENDOMSMEGLINGEN SOM NÆRING Gjennom 90 år har eiendomsmeglingsbransjen utviklet seg til å bli en LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy