Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

50 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 I desember 2021 deltok klageren (kjøperen) i en budrunde på en eiendom som megleren solgte. Prisantydningen var på 2 790 000 kroner. En annen budgiver fikk tilslaget på 3 025 000 kroner. Da det viste seg at vedkommende manglet finansiering, fikk klageren mulighet til å inngi sitt siste bud på nytt, og endte med å få tilslaget på 3 010 000 kroner. I ettertid viste det seg at megleren kun sjekket finansieringen på den andre budgiverens første og siste bud, noe som innebar at finansieringen ikke ble sjekket i forbindelse med budøkningene hans på til sammen 500 000 kroner. Spørsmålet var om megleren opptrådte i strid med god meglerskikk ved ikke å sjekke den andre budgiverens finansiering underveis i budrunden, samt om det var grunnlag for klagerens krav på 200 000 kroner i erstatning. Nemnden kom under dissens til at klagen ikke førte frem. Flertallet, nemndens leder Per Racin Fosmark og bransjerepresentanten Margrethe Røse Solli uttalte: «Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-3 andre ledd at megler har en omsorgsplikt overfor både kjøper og selger. Det må anses som sikker rett at omsorgs- eller rådgivningsplikten kan oppstå allerede overfor en budgiver, se for eksempel nemndas avgjørelse RFE-2005-120 og Tore Bråthen, Eiendomsmeglingsloven kommentarutgave, side 239. Hverken eiendomsmeglingsloven eller annen lovgivning har noen regel om meglers plikt til å undersøke kjøpers finansiering før bindende avtale inngås. Det må imidlertid anses som sikker rett at megler skal kontrollere budgivers finansiering så langt det er mulig, se for eksempel RFE2018-200 og NOU 2021: 7 Trygg og enkel eiendomsmegling, side 222-223. Dette skjer i praksis ved at budgiverne i budskjemaet og de elektroniske budgivningsplattformene blir oppfordret til å oppgi en finansieringsplan. I den grad kjøpet skal lånefinansieres, blir budgiver bedt om å opplyse navnet på banken og kontaktinformasjon til saksbehandler i banken. Praksis i bransjen er at eiendomsmegleren også tar kontakt med banken for å få finansieringen bekreftet. Oppgir budgiveren finansiering med kontaktinformasjon til en kontaktperson i långivende bank, må det legges til grunn at bankens taushetsplikt er opphevet. Den bankansatte kan derfor utlevere taushetsbelagte opplysninger til megleren, jf. NOU 2005: 1 side 125. Det må legges til grunn at megleren da den andre budgiveren inngav sitt første bud på 2 500 000 kroner, sjekket finansieringen med banken og fikk bekreftet at den var i orden. Likeledes må det legges til grunn at megler ikke sjekket finansieringen etter hvert som den andre budgiveren økte budet i løpet av budprosessen. Den andre budgiverens siste bud var på 3 025 000 kroner. Megleren avdekket da at han ikke hadde finansiering for dette budet. Den andre budgiveren var følgelig i hvert fall innenfor sin finansiering på det første budet, men ikke på det siste budet. Det at den andre budgiveren ikke hadde finansieringen i orden vedrørende det siste budet, førte til at megleren kontaktet klageren. Dette førte igjen til at klageren ble kjøper av eiendommen. Megleren opplyste i den forbindelse at den andre budgiveren ikke hadde finansieringen i orden ved sitt siste bud. Klageren ble spurt om han ville gjenta sitt siste bud, noe klageren besluttet. Flertallet har kommet til at megleren her har oppfylt sin omsorgsplikt overfor klageren (kjøperen). Det kan reises spørsmål om megleren skulle foretatt nærmere undersøkelser overfor banken for å få avklart om det kun var ved det siste budet til den andre budgiveren at finansieringen ikke var i orden, eller om det også gjaldt ved STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER FRA REKLAMASJONSNEMNDA: MEGLERENS PLIKTER KNYTTET TIL KONTROLL AV KJØPERS FINANSIERING Reklamasjonsnemnden får jevnlig klager som går på meglers kontroll av finansiering. Det kan være selger (oppdragsgiver), kjøper eller en budgiver som klager. Et eksempel er nemndens avgjørelse 4. april 2022 i sak RFE-2022-2. Saksforholdet i korthet: AV PER RACIN FOSMARK, LEDER FOR REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER PER RACIN FOSMARK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy