Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 49 struktur blir fordelt mellom de utbyggere som faktisk nyter godt av tiltaket. Uten refusjonsbestemmelsene vil enkelte utbyggere kunne risikere å bli sittende med hele regningen for den pliktige opparbeidelsen av offentlig infrastruktur. Øvrige eiendommer som nyter godt av disse tiltakene vil da blir byggeklare og dermed få en verdiøkning på sin eiendom som følge av opparbeidelsen av offentlig infrastruktur. Det er dermed ikke urimelig at flere bidrar. Det er imidlertid viktig at megler sørger for at den som kjøper en bolig kjenner til risikoen for dette. Borgarting lagmannsrett har 25. mars 2022 (LB-202124330) avsagt en dom hvor Oslo kommune sitt krav om opparbeidelse av fortau i tillegg til kjørebane ble kjent ugyldig. Dommen fører sannsynligvis til en endring av praksis i kommunen. Dommen gir likevel et viktig innblikk i hvordan man kan bli rammet av opparbeidelseskrav og refusjon. REKKEVIDDEN AV MEGLERS OPPLYSNINGSPLIKT VED SALG AV EIENDOMMER MED TINGLYSTE VEIERKLÆRINGER Som nevnt kan veierklæringer ligge som gamle heftelser på eiendommens grunnbokblad og eiendommen kan ha blitt solgt i mange ledd før veierklæringens innhold realiseres. I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på rekke- vidden av meglers opplysningsplikt ved salg av eiendom. Det er ikke særlig tvilsomt at megler både skal og bør fremlegge eiendommens grunnbokutskrift ved et salg, men spørsmålet er i hvor stor grad megleren plikter å redegjøre for innholdet av grunnboken. Denne problemstilling er belyst i rettspraksis (Agder lagmannsrett sin dom, inntatt i LA-2009-177115). Der krevde kjøperen erstatning/­ prisavslag som følge at en tredjepart hadde bruksrett til parkering på eiendommen. Naboens bruksrett var tinglyst på eiendommen og fremgikk av grunnboken. I den nevnte dommen legger lagmannsretten til grunn at det ikke er tilstrekkelig å kun fremlegge utskrift av eiendommens grunnboksblad. Dersom heftelsene er av en slik art og omfang at de kan ha en negativ betydning for eiendommen bør dette opplyses klart og fullstendig i eksempelvis salgsoppgaven. Retten mente at det må være et minimumskrav at megleren sjekker alle opplysninger i grunnboken og dersom det er forhold av betydning må dette fremheves i salgsoppgaven. Det er ikke tilstrekkelig å innta en henvisning til grunnbokutskriften i salgsoppgaven, der grunnbokutskriften ikke i seg selv gir tilstrekkelig med informasjon. For tinglyste veierklæringer vil nettopp dette være tilfellet. Grunnboksutskriften vil sjelden gi tilstrekkelig informasjon om heftelsen. Som redegjort for er veierklæringene ofte betegnet som «bestemmelse om veg» eller «erklæring/avtale». Ut over dette er det ikke mulig å fastslå innholdet av erklæringene. Megler må da innhente det underliggende, tinglyste dokumentet fra Kartverk slik at innholdet av heftelsen blir belyst i tilstrekkelig grad. Videre mener vi at veierklæringer stor sett vil være av en slik art og omfang at de kan være av negativ betydning for kjøper. Vår generelle anbefaling er derfor at meglere opplyser og redegjør for veierklæringenes innhold i salgsoppgaven. Avslutningsvis er det viktig å understreke at selger naturligvis plikter å opplyse om forhold av betydning ved salget, slik som eksempelvis tinglyste veierklæringer. Vi går imidlertid ikke nærmere inn på selgers opplysningsplikt i denne artikkelen. Avslutningsvis ønsker vi å kommentere at utfordringen med veierklæringene er at disse ofte ikke er kjent for selger, gjerne fordi heftelsen er gammel og eiendommen er solgt i mange ledd. Det er derfor viktig at eiendomsmegler alltid gjør egne undersøkelser av hva som er tinglyst på eiendommen. STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER SANDS SANDS er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor fast eiendom- og næringseiendom. Som et av Norges ledende juridiske miljøer på feltet bistår vi eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus, sameier og internasjonale aktører. www.sands.no VED Å BRUKE MNEF I TITTELEN DIN ØKER DU SJANSEN FOR Å SKAPE TILLIT ER DU BEVISST PÅ Å BRUKE DEN?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy