Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 47 • Oppføring, endring og riving av o Påbygg og underbygg o T ilbygg med samlet størrelse inntil 15 kvm i bebygd areal (BYA) o M aksimalt en frittliggende bygning som ikke er til beboelse, med størrelse inntil 36 kvm bebygd areal (BYA) og maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og mønehøyde på 4,0 meter. o Levegg • Andre utvendige tiltak o G raving for og legging av kabler og vann- og avløpsledninger o Etablering av energibrønner o Arealoverføring med samlet størrelse inntil 50 kvm. HVA ER KONSEKVENSENE? Det vedtatte midlertidige byggeforbudet mot tiltak betyr blant annet at oppføring av nye boliger og andre tiltak som medfører nye boenheter ikke kan gjennomføres i forbudsperioden. Det samme gjelder for terrenginngrep, deling av eiendommer og større arealoverføringer. I tillegg gjelder forbudet for alle former for parkering under terreng, uavhengig av unntakene over, og for all felling av trær med stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Forslag til ny småhusplan vil innebære at det er færre som vil få en mulighet til å kunne bosette seg i småhusområdene. Selv med dagens Småhusplan er det svært dyrt å bosette seg innenfor planens område, og etterspørselen er større enn tilbudet. Når det nå fremsettes forslag til ny plan og med et eventuelt midlertidig forbud i tillegg til de økte kostnadene til materialer og drivstoff mv. i byggebransjen, vil vi med stor sannsynlighet se en sterk prisvekst i disse områdene. For utbyggere vil endringene innebære en risiko for at prosjekter innenfor områdene for småhusplanen ikke lar seg realisere. Erstatning for eventuelle tap vil det være svært vanskelig å få. HVA BØR EN EIENDOMSMEGLER TENKE PÅ? Det er eiendomsmeglers plikt å innhente opplysninger om offentligrettslige forhold, og det er videre eiendomsmeglers plikt å opplyse om forhold som kan få betydning for kjøpsavtalen. Hvis en eiendomsmegler ikke opplyser om konkrete forhold, risikerer vedkommende at et oppdrag blir ansett å være utført i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3, samt i strid med de krav om meglers undersøkelses- og opplysningsplikt som fremkommer av eiendomsmeglingsloven § 6-7. Dersom eiendomsmegler har brutt god meglerskikk, vil det kunne danne grunnlag for et erstatningsansvar. Det er viktig for potensielle kjøpere å få informasjon om revisjon av småhusplanen i forbindelse med kjøp av eiendom. Eiendomsmegler kan bli felt for å ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å ha gitt enten feil informasjon eller å ved å ikke ha gitt nødvendig informasjon. Som megler er det nå viktig å være varsom med å omtale eiendommer med et «utviklingspotensialet» eller liknende på samme måte som før PBE varslet et midlertidig forbud mot tiltak. Man bør heller være påpasselig med å opplyse om situasjonen, særlig ved salg av eiendommer hvor det er naturlig å tenke at eventuelle kjøpere vil ønske å gjøre en del endringer/utvikle eiendommen. Det er viktig at megler sørger for at det gis tilstrekkelig og korrekt informasjon om dette i salgsoppgaven. Det vedtatte byggeforbudet er naturligvis også svært relevant for meglere som arbeider med salg av nybygg/prosjekterte boliger. I din kontakt med interessenter som har spørsmål er det viktig å ha dialog med utbygger, og eventuelt kommune, for å kartlegge om, og i tilfelle hvilke, konsekvenser det byggeforbudet vil ha. STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER CODEX Codex Advokat håndterer de fleste juridiske problemstillinger knyttet til eiendom. I tillegg til ren juridisk rådgivning, bistår vi i forhandlinger og utfører prosessoppdrag. Vårt mål er å senke terskelen for å kontakte advokat. Vi gir våre klienter minst én bekymring mindre. I tillegg til advokater og fullmektiger har eiendomsavdelingen i Codex også en eiendomsmegler. www.codex.no HAR DU SJEKKET HVILKE FORDELER DU FÅR SOM NEF-MEDLEM? Sjekk ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere: nef.no/fordelsprogram Trenger din bedrift nye folk? La NEF hjelpe deg å nå riktig målgruppe med stillingsannonse på våre nettsider og sosiale medier. Kontakt ida@nef.no for et godt tilbud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy