Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

46 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 Forslag til revidert småhusplan ble i april 2022 sendt ut på høring til beboere, berørte og andre som vil gi innspill. Høringsperioden har vart fra 6.april og varer frem til 30. mai. Det midlertidige byggeforbudet ble vedtatt av PBE 1. juni 2022. Planen er videre at den reviderte småhusplanen skal behandles politisk 4. kvartal 2022. Hva er de sentrale endringsforslagene i småhusplanen, hvilke konsekvenser vil et midlertidig tiltaksforbud si for de som bor i dette området og for utbyggere? Hva bør en eiendomsmegler tenke på i denne forbindelse? Dette er spørsmål vi vil forsøke å besvare i denne artikkelen. HOVEDPUNKTENE I PLANFORSLAGET • Tillatt utnyttelse per tomt reduseres fra 24 % til 16 % • Minste tillatte tomtestørrelse er 600 m2 for hver boenhet • Bolig må ha karakter av småhus. Dette tilsier at det kun tillates oppføring av en-, to- og tremannsboliger. • Terrenginngrep kan kun gjøres på 35 % av tomten. Terskelen er lav for hva som settes som terrenginngrep. • Minste avstand mellom bebyggelse er 8 meter. • Begrensninger i høydebestemmelsene på boliger. • Forbud mot takterrasser • Innstramming i bruk av bebyggelse og anlegg under bakkenivå. • Bevaring av grøntarealer og trevernet blir tydeligere. DET MIDLERTIDIGE FORBUDET OG NÅ VEDTATTE BYGGEFORBUDET Vedtak om midlertidig byggeforbud har allerede hatt store konsekvenser for flere aktører i byggebransjen, og det er flere planlagte prosjekter som nå er avlyst. Bakgrunnen for plan- og bygningsetatens varsel om midlertidig forbud og nå vedtatt forbud mot tiltak er at man ønsker en annen utvikling for eiendommen eller området enn det nåværende reguleringsplan legger opp til. Hensikten med det et bygge- forbud er å forsøke å hindre at de foreslåtte endringene skal gå tapt i løpet av tiden det arbeides med ny plan. Plan og bygningsetaten har mulighet til å bestemme at «oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet» ikke kan settes i gang før planarbeidet er ferdig, jf. plan og bygningsloven § 13-1. For beboere og andre aktører vil dette si at ingen søknader til plan og bygningsetaten vil bli behandlet før senest om 4 år dersom kommunen fastholder det midlertidige forbudet. Plan og bygningsetaten har derimot varslet om at de planlegger å behandle alle søknader som er sendt inn før 6. april 2022. Det er uttalt at disse søknadene vil bli behandlet på vanlig måte etter nåværende småhusplan. TILTAK Oslo kommunes varsel medfører at man i områder som er omfattet av Småhusplanen på nåværende tidspunkt ikke kan gjennomføre noen form for tiltak etter plan – og bygningsloven, med mindre disse tiltakene eksplisitt er unntatt fra forbudet. I utgangspunktet gjelder nå et byggeforbud mot tiltak for absolutt alle former for tiltak, inkludert tiltak som ikke er søknadspliktige. Kommunen har imidlertid unntatt enkelte typer tiltak, som de mener i begrenset grad vil påvirke de forholdene som revisjonen av reguleringsplanene skal ivareta. Det vil si at ikke all utvikling og tilpasning av bebyggelse vil stoppe helt opp frem til ny reguleringsplan er gjeldende. Tiltakene som er unntatt kan det søkes om, og de vil saksbehandles og gjennomføres på vanlig måte etter gjeldende småhusplan. FØLGENDE TILTAK ER LISTET OPP SOM UNNTATT FRA DET MIDLERTIDIGE FORBUDET: • Innvendige tiltak i eksisterende bygninger. o Dette omfatter alle innvendige tiltak, inkludert bruks- endring, som ikke medfører opprettelse av ny boenhet. • Utvendige endringer av eksisterende bygninger/ konstruksjoner o Fasadeendringer o L ysgraver, med dybde inntil 0,5 meter og bredde inntil 1 meter, og utvendige kjellertrapper o Vesentlig reparasjon o Bygningstekniske installasjoner STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER SMÅHUSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR SMÅ-HUSOMRÅDER I OSLO YTRE BY, S-4220 Plan- og Bygningsetaten (PBE) har utarbeidet forslag til revidert småhusplan. I forbindelse med dette varslet PBE om at det ble vurdert å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak for alle områder som er omfattet av småhusplanen frem til ny reguleringsplan foreligger. AV INGRID-MARIE NAVARSETER OG THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE, BEGGE ER SENIORADVOKATER I CODEX ADVOKATFIRMA INGRID MARIE NAVARSETE THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy