Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

44 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 MEKLERS METODE En meklers metode går ut på å ta tak i det som gjør at partene «låser seg» og bidrar til en dialog hvor begge blir hørt. God kommunikasjon har en helt sentral rolle for å forebygge at tvister oppstår og er nøkkelen for å finne gode løsninger. Mekler vet at en person som opplever stor usikker- het, mottar beskyldninger, føler på en urettferdighet eller mangler påvirkningsmuligheter, også selv vil opptre mindre rasjonelt. Mekler lytter aktivt for å forstå begge parters interesser. Dette setter mekler i stand til å hjelpe partene med å fokusere på en god prosess fremover, analysere alternativer og å fremme konkrete løsningsforslag. UENIGHETER SOM OPPSTÅR I BYGGEFASEN God kommunikasjon og koordinering mellom prosjekterende og utførende er viktig under hele byggefasen. Uforutsette grunnforhold, endringer i bestillingen eller dårlig koordinering kan bety ekstra arbeid. Hvis forutsetningene for avtalen endres, er det strenge regler om hvordan man må varsle og dokumentere egne krav. Slike prosesser er ressurskrevende, det er mange gråsoner og lett å trå feil. Dessuten skal partene fortsette et samarbeid som krever en god relasjon. NS 8407 Det er ikke så mange som er klar over at NS 8407 er lagt opp med hensyn til at et meklingsteam kan følge prosjektet fra A til Å. I NS 8407 PKT 50.2 STÅR DET: «Dersom partene er enige om det, kan det oppnevnes et meglingsutvalg med mandat til å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden.» Med prosjektintegrert mekling (PRIME) forebygges konflikter ved at man tar tak i problemene før de utvikler seg. PRIME har frem til i dag først og fremst blitt brukt på store samferdselsprosjekter og resultatene har vært gode. I mindre utbyggingsprosjekter ligger det er stort uforløst potensiale. Mekle tilbyr en enkel og kostnadseffektiv PRIME, hvor en mekler følger prosjektet fra første byggemøte. Deretter deltar mekler på senere byggemøter hvor det er naturlig å gjøre opp status. Oppstår uenigheter kan mekler snakke fortrolig med begge parter for å finne frem til løsninger begge kan akseptere. Ofte er det lettere å fortelle om interesser og bekymringer til en tredjepart. Ved behov kan en sakkyndig delta som felles medhjelper. Ved å legge spillereglene fra start og gjøre opp status underveis, er det både tid og penger å spare. Dette øker også sannsynligheten for at fremdriften holdes og at prosjektet blir overlevert tidsnok til sluttbrukeren. DET VIKTIGE OVERTAKELSESMØTET Når prosjektet skal overleveres til en sluttkjøper, skjer det ved overtakelsesforretning. En godt gjennomført overtakelse vil føre til at tillit bygges mellom partene, og det blir lettere å fortsette en god dialog dersom nye ting oppstår. Kommer partene skjevt ut fra overtakelsen derimot, er det typisk at mistilliten vokser og at selv mindre saker kan bygge seg opp og bli store over tid. Ofte gjennomføres befaringen kun med utbygger og kjøper til stede. Kjøper har en plikt til å gå nøye gjennom, og må notere alt som ikke står til forventningene inn i protokollen. Kjøper har lov til å holde tilbake deler av kjøpesummen som sikkerhet for at feil blir rettet. Mange kjøpere blir nok usikre i en overtakelsessituasjon, og kan bli krevende i sin kommunikasjonsform eller vidløftige i sine krav. Fra utbyggers side kan det da lett oppstå irritasjon eller så legges det kanskje ekstra press på kjøper om å godta prosjektet slik det er. MEKLING VED OVERTAKELSE ELLER I ETTERKANT? Hvis det er grunn til å tro at en overtakelse kan bli vanskelig, er det mulig å engasjere en mekler som leder denne STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER MEKLING I NYBYGGPROSJEKTER - ET UFORLØST POTENSIAL Ved ethvert byggeprosjekt kan det oppstå uforutsette situasjoner som gir grobunn for at uenigheter oppstår. For prosjektmegleren som formidlet salget, er tvister som oppstår mellom partene krevende å håndtere. Konflikter tar tid og fokus og som mellommann har prosjektmegleren en utsatt posisjon. I denne artikkelen forklarer vi hvordan mekling kan brukes i ulike stadier av et byggeprosjekt. AV VEBJØRN INNSETH HURUM, ADVOKAT VEBJØRN INNSETH HURUM Han har erfaring som advokat innen entreprise og som dommerfullmektig. Han er sertifisert mekler.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy