Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

22 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Hovedambisjonen i norsk boligpolitikk har i korte trekk vært å gjøre Norge til en nasjon bestående av boligeiere. Denne ambisjonen har vi langt på vei lyktes med. Fasiten etter 70 år med eierskapspolitikk er at 81 prosent av norske husstander i dag eier sin egen bolig. Dette er den høyeste eieandelen i Norden, og blant de høyeste i OECD-landene. De siste årene har vi imidlertid sett en jevn og nedadgående trend i eieandelen (Revold, 2019). Mens det på starten av 2000-tallet var små forskjeller i andelen som eide egen bolig i Oslo sammenlignet med resten av landet, har eierandelen de siste årene falt raskere i Oslo enn ellers. I 2007 var eieandelen i aldersgruppen 20-34 år på 53 prosent i Oslo. Ti år senere var eieandelen i Oslo redusert til 42 prosent. Tilsvarende mønster ser vi i de andre norske storbyene, om enn mindre uttalt. Den nedgående trenden i eieandelen skyldes i hovedsak to forhold. Den ene er redusert kjøpekraft blant prospektive første- gangskjøpere (Lindquist & Vatne, 2019; Mamre, 2021). Den andre er Boliglånsforskriftens skjerpede krav til betjeningsevne og egenkapitalfinansiering. Utviklingen i kjøpekraften blant førstegangskjøperne har hatt en negativ utvikling. Mens en typisk singel førstegangskjøper ville hatt råd til 29 prosent av solgte boliger i de seks største norske byene i 2010, er det tilsvarende tallet 7 prosent av solgte boliger i 2019 (Mamre, 2021). Sykepleieindeksen viser at etableringsutfordringene i Oslo er vesentlig større enn i resten av landet (Lund, 2018). I 2021 hadde en person med sykepleielønning kun råd til om lag 2 prosent av omsatte boliger i Oslo som er betydelig lavere enn i andre norske byer. Veien inn på boligmarkedet handler ikke bare om kjøpekraft. For flere forsterkes utfordringene av at boliglånsforskriften krever 15 prosent egenkapitalfinansiering ved kjøp av bolig. Kravet gjelder for alle kjøpergrupper, men vil kunne være særlig krevende å oppfylle for dem som kjøper bolig for første gang. For mange er løsningen å få hjelp fra foreldrene. Tilgang på «foreldrebanken» har fått større betydning for unges boligetablering enn tidligere, og fører til enda større etableringsutfordringer for dem uten tilgang (Johannesen, 2019). Oppsummert så sliter flere førstegangskjøpere med alminnelige inntekter med å komme inn på boligmarkedet enn tidligere. Dels på grunn av høye boligpriser, og dels på grunn av utfordringene med å spare opp tilstrekkelig egenkapital for dem som ikke har tilgang til «foreldrebanken». NYE VEIER INN PÅ BOLIGMARKEDET Som et svar på etableringsutfordringene blant førstegangskjøperne, har utbyggere de siste årene utviklet ulike alternative eiekonsepter for å nå nye grupper boligkjøpere. I Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning utarbeidet av Oslo Economics og By- og region- forskningsinstituttet NIBR ved Oslo- Met på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble fire alternative kategorier av eiekonsepter analysert: Leie-til-eie-, deleie-, bostart- og garantimodeller: Leie-til-eie er en kjøpsopsjon hvor kjøper inngår en tidsbestemt leieavtale (på typisk 5 år) og får kontraktsfestet rett til å kjøpe boligen til en avtalt pris. All verdistigning i perioden går til kjøperen. For at kjøper skal kunne utløse opsjonen, må kjøperen ha: 1) tilstrekkelig betjeningsevne og 2) tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe boligen til prisen fastsatt i år 0. Eventuell verdistigning på boligen i løpet av leieperioden vil regnes som egenkapital. Bostart er utviklet av OBOS og er basert på at boligene selges 10 prosent under markedspris. Den lavere prisen reduserer lånebehov og kravet til egenkapital. Boligen selges med tilbakekjøpsrett for OBOS, men en eventuell prisvekst i løpet av perioden tilfaller i sin helhet kjøperen. NYE VEIER TIL EIE - alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter — utfordringene med å komme inn på dagens boligmarked AV KIM CHRISTAN ASTRUP OG GRO MÆLE LIANE GRO MÆLE LIANE KIM CHRISTAN ASTRUP

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy