Eiendomsmegleren nr. 3 - 2022

NR 03-2022 / ÅRGANG 84 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND EI ENDOMSMEGLERFORBUND N E F NORGES EIENDOMSMEGLEREN

1 av 4 oppdager feil ved boligen Med HELP Boligkjøperforsikring får kjøper tilgang på advokat i hele fem år etter overtagelse.

INNHOLD Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving Redaktør: Svein Strømnes Apotekergt. 10, 0180 Oslo Telefon: 93 09 41 91 Web: www.nef.no E-post: firmapost@nef.no 6 utgaver pr. år Opplag: 3500 ISSN 0803-7345 Forsidefoto: Kjell Inge Søreide Abonnement: Medlemmer i NEF får bladet gratis Abonnement kr. 980,- Grafisk produksjon: Merkur Grafisk AS Stanseveien 9, Postboks 25 Kalbakken, 0901 Oslo Tlf: 23 33 92 00 www.merkurgrafisk.no Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/Ida Emilie Bergmann Apotekergt. 10, 0180 Oslo E-post: ida@nef.no Priser 2022: Helside (240x297 mm) 13.000,- Halvside (205x120 mm) 8.900,- 1/3 side (205x75 mm) 6.900,- Baksiden (240x242 mm) 17.000,- Midtsidene (480x297 mm) 24.500,- Innvendig omslag (240x297 mm) 13.500,- Content artikkel, fra 9.500,- Prisene er eks. fremstilling og mva. EIENDOMSMEGLEREN NO - 1430 LEDELSEN - 90 år og like aktuelle Renten og boligmarkedet Tett på NAR VERDT Å VITE Samlet bransjen til tidenes landsmøte og vårkonferanse! Faglig oppdatering på Vårkonferansen Steve Brown's tale NEFs landsmøte i Kristiansand 12. mai 2022 Hederstegn til Gustav Sædberg Beste salgsoppgave/presentasjon/nettside for brukt bolig/fritidsbolig Beste salgsoppgave/presentasjon/nettside for ny prosjektert bolig/fritidsbolig Nye veier til eie - alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter Hvordan skape fremtidsrettede og fleksible boliger? 7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare Digitale løsninger og treffsikker kommunikasjon i én pakke: - Skal gjøre meglerne bedre Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet Tid for dronefoto – bli en sparringspartner lenge før salgsstart Månedens meglerprofil: Mai Phan ETTER ARBEID SOMMERVIN MEDLEMSNYTT Nytt om navn 5 8 10 12 13 14 18 19 20 21 22 24 28 30 32 34 36 39 40 42 44 46 48 50 52 54 FAGSTOFF NEF-kurs 2022 Ny turvei over fritidseiendom ikke en mangel Næringsmegling, god meglerskikk og merverdiavgift Mekling i nybyggprosjekter - et uforløst potensial Småhusplanen reguleringsplan for små-husområder i Oslo ytre by Utsatt plikt til veiopparbeidelse og potensielle refusjonskrav – meglers ansvar for opplysninger Fra Reklamasjonsnemnda: Meglerens plikter knyttet til kontroll av kjøpers finansiering

Vurderer du åpne kontor et eller et annet sted i Norge, la oss ta deg videre og hjelpe deg å nå dine mål. Vi er med deg til toppen. Kontakt Karsten Onsrud, Adm.Dir. Aktiv Eiendomsmegling, på email: karsten.onsrud@aktiv.no eller tlf: 908 40 279 aktiv.no/om-aktiv/karriere Etter gode år satser vi i nye områder Vil du ta en prat om lønn, betingelser og partnerskap?

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2022 5 Jeg er stolt over hvordan hver og en av dere har stått i det gjennom pandemien og skapt trygghet og forutsigbarhet i det eiendomsmarkedet vi lever av og jobber i. Et marked som er svært viktig for hele den norske økonomien og som berører folk flest. Vi har sørget for å holde hjulene i gang i et boligmarked som først stoppet opp da pandemien var et faktum, for siden å snu seg til rekordomsetninger når sjokket la seg. Vi har jobbet under spesielle forhold, opplevd permitteringer, hatt hjemmekontor, privatvisninger, vært utstyrt med munnbind og antibac, holdt digitale kontraktsmøter og brukt mye tid og ressurser på å ivareta helse og sikkerhet for oss selv og kundene våre. Møteplassene våre har vært digitale, og vi har alle kjent på et stort savn etter å treffe hverandre fysisk, slik vi tidligere har tatt som en selvfølge. Derfor tror jeg at vi alle kjenner på en takknemlighet for at vi er sammen igjen her i dag, på vårt første fysiske landsmøte på 4 år. Vi er til sammen 88 delegater her i dag, som er valgt for å representere eiendomsmeglerne i Norge og er gitt tilliten til å ivareta eiendomsmeglernes og hele vår bransjes interesse. Landsmøtet skal i dag bestemme hva som skal være retningsgivende for det neste styret sitt arbeid, og også avgjøre hvem som skal styre forbundet de neste 2 årene. 90 ÅR OG LIKE AKTUELL Det er i år 90 år siden Norges Eiendomsmeglerforbund så dagens lys. Det startet med 40 eiendomsmeglere som samlet seg om ideen om et eget forbund, og den 12. desember 1932 stiftet de Norges Eiendomsmeglerforbund. Dette gjorde de med et mål om å ivareta den viktige mellommannsrollen og for å verne om vilkårene for hele vår profesjonsutøvelse. Oppdraget har siden den gang vært å ivareta eiendomsmeglingen som næring, sørge for høy faglig kompetanse og arbeide for yrkets positive omdømme. NEF har gjennom årenes løp lagt store ressurser i å belyse eiendomsmeglerens viktige samfunnsrolle med ansvar for å sikre en effektiv og trygg bolighandel. Etter 90 år er vi fortsatt like aktuelle. Som profesjonsforbund representerer vi norske eiendomsmeglere på tvers av de ulike eiendomsmeglingsforetakene og forretningsmessige interesser. Uavhengighet er forbundets DNA. Dersom rammevilkårene våre er truet, kan vi jobbe for medlemmene og bransjen uten å være begrenset av leverandøravtaler eller andre økonomiske bindinger. Forbrukernes beste og eiendomsmeglerens uavhengige stilling må aldri trues av kommersielle hensyn. EIENDOMS- MEGLINGSLOVEN- NOU I oktober 2019 satte regjeringen ned Eiendomsmeglingsutvalget, som skulle evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering. Arbeidet ble intensivert høsten 2020, og innspill til lovutvalget var den første store oppgaven det sittende styret satte i gang med. Gjennom Eiendomsmeglingsutvalget og i etterfølgende høring, har NEF fremmet betydningen av eiendomsmeglerens rolle som uavhengig mellommann og rådgiver for begge parter. Vi har jobbet effektivt med å fremme synspunktene våre gjennom advokat og høyskolelektor Terje Bergem, som har vært NEF sin talsperson i Eiendomsmeglingsutvalget. Hans innspill og synspunkter har vært godt forankret i styret, i ulike interne prosjektgrupper, og ikke minst også vært godt forankret i landets lokalforeninger, gjennom informasjonsarbeid og digitale møter. Dagens Eiendomsmeglingslov har tjent både oss og forbrukerne godt. Den har fremmet krav til kvalitet og faglighet, noe som har vært med på å gi bransjen vår et langt bedre omdømme gjennom det siste tiåret. Lovutvalget har derfor foreslått en videreføring av sentrale lovbestemmelser, samt noen lovendringer som vil styrke eiendomsmeglerens rolle som forbrukerens uavhengige rådgiver i bolighandelen. Eiendomsmeglingsutvalget har i alt levert en svært grundig og god evaluering av norsk eiendomsmegling. Det fremkommer tydelig i NOU’en som ble overlevert finansministeren i fjor, hvor viktig eiendomsmegling er for samfunnet. Først og fremst fordi eiendomsmeglingen sikrer trygg og effektiv omsetning av eiendommer, men også fordi næringen i seg selv er viktig for økonomien med cirka 6000 sysselsatte og en årlig omsetning på over 11 milliarder kroner. Gjennom Eiendomsmeglingsutvalget har NEF jobbet for å styrke fagansvarliges rolle i eiendomsmeglingen. Resultatet er at utvalget har fremhevet de fagansvarliges viktige rolle i kvalitetsarbeidet, og foreslått LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID LEDELSEN VERDT Å VITE FAGSTOFF FRITID RANDI HOLLINGEN STYRELEDER I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND STYRELEDEREN HAR ORDET RANDIS TALE TIL LANDSMØTET I KRISTIANSAND - 90 ÅR OG LIKE AKTUELLE Vi har vel alle lært oss de siste 2 årene at vi ikke skal ta hverdagen vår for gitt.

6 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 at det innføres økte kvalifikasjonskrav for å kunne ha rollen som fagansvarlig. Vi har ønsket å forby hemmelige bud og vi har ønsket å motvirke kupping av salgsprosessen. Mange av medlemmene våre opplever stor frustrasjon hos kunder som har opplevd kupping eller hemmelige bud og blitt fratatt muligheten til å følge det som oppfattes som de alminnelige spillereglene i bolighandelen. Med hemmelige bud blir gjerne eiendomsmegleren gjort til syndebukk, så åpenhet i budgivingen er også i meglers interesse. Vi har jobbet for å klargjøre grens- ene for hva som regnes som eiendomsmegling og ikke. Vi må få et tydeligere skille mellom hva som er eiendomsmegling og hva som er uregulerte selvhjelpstjenester uten forbrukervern, slik at selgere og kjøpere blir klar over hvilken risiko man løper når man selger eller kjøper uten profesjonell bistand. Fritt meglervalg og meglers uavhengighet er selve DNA’et til profesjonsforbundet NEF. Derfor har vi brukt mye tid og ressurser på dette temaet i arbeidet med ny eiendomsmeglingslov. Vi har særlig rettet søkelyset på samhandlingen mellom bank og eiendomsmeglingsforetak, hvor vi har ønsket å sikre at både eiendomsmegler og forbruker skjermes for et utilbørlig press på forbrukeren for å benytte en bestemt bank eller eiendomsmegler. Vi har medlemmer som melder om tilfeller hvor banker misbruker sin markedsposisjon for å lede kunden til sitt eget eiendomsmeglingsforetak, og eksempler på forbrukere som gir uttrykk for at valg av bank avgjør hvilken megler de kan bruke. Etter at media har satt søkelys på temaet i den senere tid, har det kommet frem at noen banker i jakten på kundestrøm har incentivordninger som kan lede til at kundens behov kommer i skyggen av bankens kundejakt. Jeg vil understreke at NEF ikke generaliserer problemet med kobling mellom bank og eiendomsmegling. Og NEF bestrider heller ikke bankenes eierskap. For de fleste forbrukere avhenger boligkjøp av tilgang til banklån, og eiendomsmegleren har derfor en naturlig rolle som formidler av informasjon om mulige långivere. Også selger, som normalt skal finansiere ny bolig, vil være en aktuell lånekunde for banken. Eiendomsmegleren har lov til å formidle kontakt med bank, og bankrådgiveren har lov til å formidle kontakt med eiendomsmegler. Både banker og eiendomsmeglere er viktige aktører i et vel- fungerende boligmarked. Og bankene har med sine ressurser blant annet bidratt til utvikling av gode IT-og internkontrollsystemer til gode for hele bransjen. Det er bankenes utøvelse av eierskap og rammene for samhandlingen mellom bank og eiendomsmeglingsforetak vi ønsker å belyse. Det må gjøres klarere for alle parter hva som er lov og ikke i denne samhandlingen. Dette er av interesse for oss alle. De av oss som har en tilknytning til bank må slippe å bli offer for uberettiget kritikk. Vi må få trukket opp linjene slik at vi unngår at det også blir stilt spørsmål ved den virksomhet som faktisk er lovlig. Derfor har vi ønsket å tydeliggjøre reglene om meglers uavhengighet i en egen del av lovteksten, for å sikre bedre etterlevelse og unngå at eiendomsmeglernes integritet trekkes i tvil. Kjære landsmøte, dette temaet berører kjernen i den nøytrale og uavhengige mellommannsrollen. Som eiendomsmeglernes profesjonsorganisasjon, har Norges Eiendomsmeglerforbund et ansvar for å ta debatten og bidra til å klargjøre grensene for hva som er tillatt og hva som strekker seg utenfor de tillatte rammer. Uavhengig av type eierskap vi jobber under, er vi alle tjent med å stå sammen om å synliggjøre at vi er opptatt av å beskytte både forbrukeren og eiendomsmeglerens integritet og nøytralitet. Lovgiver har nå muligheten til å trekke klarere grenser for bankenes eierutøvelse og samhandling med eiendomsmegling i ny eiendomsmeglingslov. IKRAFTTREDELSE AV REVIDERT AVHENDINGSLOV Ved nyttår trådte endringen av Avhendingsloven i kraft, en annen viktig bransjelov som legger rammer for arbeidet vårt. I høringsprosessen om ny forskrift til avhendingsloven, jobbet Norges Eiendomsmeglerforbund for å tydeliggjøre eiendomsmeglerens ansvar som rådgiver i bolighandelen. Da endringene ble vedtatt og kunngjort den 11.06.21, ble det iverksatt arbeid med sikte på god implementering av de endrede reglene. Det var gitt kort tid fra forskriftene ble vedtatt i fjor sommer til loven skulle iverksettes ved nyttår, men forbundet la ned en formidabel innsats med kurs og informasjonsarbeid for å lykkes med en god innføring av de nye reglene. Og vi eiendomsmeglere har vært godt motiverte for å innrette oss etter et regelverk som skal sørge for et mer balansert forhold mellom selger og kjøper i bolighandelen. Så langt har det etter 5,5 måneder med nye regler vært få mangelsklager. Det er gode nyheter. De fleste mangelskrav kommer rett etter overtagelse, så dette indikerer at lovendringen gir positive resultater. Det er likevel for tidlig å trekke klare konklusjoner om alle effekter av den reviderte avhendingsloven, og vi vil følge nøye med på utviklingen i samarbeid med forsikringsselskapene og takstbransjen. KOMMUNIKASJON OG ENGASJEMENT Et annet tema det sittende styret har vært opptatt av, er forbedring av kommunikasjonsarbeidet, særlig innad mellom forbundet og lokalforeningene. Norges Eiendomsmeglerforbund er godt synlige i den boligpolitiske samfunnsdebatten. Her er vi eiendomsmeglernes stemme og en aktør en ikke går utenom i boligpolitiske spørsmål. Når det gjelder den direkte kontakten med hvert enkelt medlem, jobber vi med å bli enda bedre. Det viktige boligpolitiske arbeidet som blir gjort, virker kanskje litt fjernt fra den praktiske arbeidshverdagen vår. Det er derfor viktig at forbundet fremstår som nær og nyttig også i det daglige arbeidet. Og vi ønsker å styrke regional kommunikasjon gjennom lokalforeningene, slik at NEF ikke skal fremstå utad som en Oslo-forening. Det er opplagt at for å ha et levende forbund, må det være interessant å være medlem. Hva krever medlemmene av NEF, og hva kreves for å opprettholde god aktivitet lokalt i de 10 lokalforeningene våre? Styret nedsatte i fjor et engasjementsutvalg som gjennom et grundig arbeid har fremmet en rekke forslag som er drøftet med lokalforeningene og i egne tillitsvalgtseminarer. Dette har ført til en revidering av NEFs interne kommunikasjonsplan. I samråd med lokalforeningene har man blitt enige om å utarbeide en kontinuitetsplan for drift av lokalforeningene, et årshjul som viser hvordan oppgaver og ansvar fordeles mellom styremedlemmene. Videre er man enige om at lokalforeningene må ansvarliggjøres i sin rolle for at vi skal lykkes med å nå godt ut til medlemmene. Og det arbeides med utvikling av moderne og bruksvennlige nettsider for NEF. Dette er en prosess som vi tror vil styrke lokalforeningene gjennom tydeligere ansvar og bedre samspill med NEF sentralt. EIENDOMSMEGLINGEN SOM NÆRING Gjennom 90 år har eiendomsmeglingsbransjen utviklet seg til å bli en LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 7 industri, som ikke bare gir næring til eiendomsmegleren. Eiendomshandelen inneholder bruk av leveranser fra bygningssakkyndige, forsikringsselskap, fotografer, stylister, oppgjørsselskap, kommuner og forretningsførere, for å nevne noen. Disse leverandørene har blitt en viktig del av den nyere eiendomsmeglingsbransjen. Men, en betydelig tilførsel av leverandører til industrien vår har også ført til økte transaksjonskostnader. Og prisene på tjenester fra boligbyggelag, forretningsførere og kommuner øker jevnlig, til tross for at tjenestene i stor grad har blitt digitalisert. Samtidig har meglerprovisjonen målt i faste kroner vært tilnærmet uendret de siste 10 årene, som er resultat av konkurranse, digitalisering og effektivisering i bransjen. Vi har latt prisøkninger fra leverandører skje uten å reagere skarpt dersom prisøkningen ikke ser ut til å stå i stil med tjenesten som leveres. Det er en stor risiko for at den samlede prisen kundene våre skal betale blir unødig stor. Denne utviklingen kan gå på bekostning av betalingsviljen for kjernevirksomheten og den mest kompetansekrevende tjenesten i bolighandelen, nemlig eiendomsmeglingen. Kjære landsmøte, vi har ikke råd til å tape terreng i kampen om inntektene i vår egen industri. Vi må ikke, hverken på vegne av oss selv eller forbrukerne, akseptere et prisnivå som ikke er rimelig i forhold til leveransen. På vegne av medlemmene, har Norges Eiendomsmeglerforbund sammen med Eiendom Norge, Forbrukerrådet og Huseierne nylig skrevet til NBBL om Boligbyggelagenes gebyrer ved eierskifte og forhåndavklaring av forkjøpsrett. Vi reagerer på den praksis som er etablert ved fastsettelse av gebyrer ved omsetning av boliger i sameier og borettslag som forvaltes av boligbyggelag. Det følger blant annet av lovens forarbeider at eierskiftegebyr er ment å dekke produksjonskostnadene knyttet til ajourføring av eierregister, og det ble forutsatt at gebyret skulle stå i rimelig samsvar med de kostnadene borettslaget er påført som følge av eierskiftet. Praksis i dag er at er at de fleste boligbyggelag fastsetter gebyrene til det maksimale av hva loven tillater. Gebyrene økes i takt med oppjusteringer av rettsgebyrene, uavhengig av arbeidsbyrden som faller på forretningsføreren. NBBL anmodes i brevet vi sendte den 27. april, om å medvirke til at boligbyggelagenes gebyrpraksis bringes i samsvar med borettslagslovens og eierseksjonslovens vilkår. Dette er en sak vi selvsagt vil følge opp i tiden fremover. Vi har en stor og god boligportal i Norge med Finn.no. Her får forbrukerne en samlet oversikt over boligmarkedet i hele landet. Men en monopolsituasjon som FINN har, gir også en prisrisiko, noe bransjen nylig har fått merke. Norges Eiendomsmeglerforbund har som dere vet reagert sterkt på den nye prismodellen til FINN, som i praksis har mangedoblet prisen på boligannonsene sine i 2022. Vi har forsøkt direkte dialog med FINN, men det har ikke hjulpet. Sammen med Forbrukerrådet og Huseierne har vi anmodet Konkurransetilsynet om å vurdere om adferden til FINN er misbruk av dominerende stilling. Vi har fremhevet at FINNs nye prismodell vil øke prisene for salg av boliger uten tilsvarende verdiøkning i tjenesten FINN tar seg betalt for. Vi mener også at modellen vil kunne svekke konkurransen mellom ulike meglerkonsept, og ikke minst gjøre barrieren for etablering av en konkurrent til FINN enda høyere enn den er i dag. Vi setter vår lit til at Konkurransetilsynet nå gjør en grundig undersøkelse av om FINNs handlemåte er i brudd med Konkurranseloven. ØKONOMIEN I FORBUNDET Som dere sikkert husker er det ikke mange år siden at vi måtte starte en snuoperasjon i forbundet for å få økonomien vår på fote. Det har vært gjort en formidabel innsats med innsparinger i drift, nedbemanning og flytting av administrasjonen til mer kostnadseffektive lokaler. I tillegg har omstillingen til å levere kurs og nødvendige oppdateringer til medlemmene digitalt, gitt inntekter til lavere kostnad enn vanlig. Til sammen har de ulike tiltakene hatt god effekt på økonomien. Vi har oppnådd et resultat som er betydelig høyere enn budsjettert, noe som gir forbundet handlekraft. Et godt økonomisk resultat styrker Norges Eiendomsmeglerforbunds posisjon som uavhengig aktør. Vi har blitt kraftig påminnet om hvor fort verden forandrer seg, og dermed vilkårene vi jobber under. Å ha en god økonomi er viktig for å kunne investere i gode løsninger for medlemmene våre og for å tåle høyere driftskostnader de nærmeste årene. Og ikke minst, kjære landsmøte, er det avgjørende for å være rustet til påvirke krefter som utfordrer bransjens rolle og inntjening. Til slutt vil jeg takke alle dere som er her i dag som delegater og tillitsvalgte, for at dere gir av deres tid og energi for hele vår bransjes beste. Jeg synes vi skal klappe for denne innsatsen, og jeg ønsker dere alle et godt landsmøte! LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID «Kjære landsmøte, vi har ikke råd til å tape terreng i kampen om inntektene i vår egen industri. Vi må ikke, hverken på vegne av oss selv eller forbrukerne, akseptere et prisnivå som ikke er rimelig i forhold til leveransen»

8 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID CARL O. GEVING ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND RENTEN OG BOLIGMARKEDET Til tross for stigende renter har boligprisveksten vært sterk i første tertial av 2022. Dette kan virke paradoksalt. Sjelden har det vært vanskeligere å forutse utviklingen i boligmarkedet. Ser man på Eiendom Norges boligprisstatistikk falt antallet usolgte boliger til lave nivåer høsten 2020 og trenden har siden vært fallende i takt med kort omsetningstid og historisk høye omsetningsvolumer. Utbudet av boliger er nå lavere enn på mange år. HVORDAN KAN DETTE FORKLARES? Demografi, flyttemønstre, boligbehov og boligpreferanser er viktige faktorer i boligetterspørselen. Generasjon Baby Boomers (store kull født 1945-1965) er en kjøpesterk gruppe som i økende grad etterspør moderne og lettstelte boliger. Generasjon Y eller Millennials (store kull født 1985-2000) etterspør i økende grad boliger egnet for moderne barnefamilier. Under pandemien har førstegangskjøperne (senere kull av Millennials og Post-Millennials) vært mer aktive enn noen gang. Da styringsrenten ble satt ned fra 1,5 prosent til 0 prosent våren 2020 økte kjøpekraften i husholdningene markant. Dette utløste en historisk sterk boligetterspørsel fra etablerte boligeiere og førstegangskjøpere. Gjeldsveksten i husholdningene har vært tilsvarende sterk. I årene 2018-2020 har det blitt ferdigstilt mange nye boliger. Dette har frigjort flere brukte boliger for salg. Fra 2021 er trenden fallende, spesielt i Oslo hvor boligproduksjonen er lav. Dette virker begrensende på utbudet av brukte boliger. Ser man disse faktorene i sammen- heng kan man trolig konkludere med at summen av den underliggende boligetterspørselen, pandemieffekter og lave rentenivåer har bidratt til at prisveksten har fortsatt inn i 2022. Selv om styringsrenten har kommet opp fra 0 prosent til 0,75 prosent, er rentenivået fortsatt halvparten av nivået før pandemien. For tiden er det færre boliger i omløp enn under pandemien, og de som kjøper har relativt høy kjøpekraft i konkurransen om få boliger. MEN VIL DENNE PRISUTVIKLINGEN VEDVARE? Alt annet likt vil en lavere tilbudsside bidra til en relativt sterk prisutvikling. Men det er naivt å tro at høyere renter ikke vil bite på boligprisene. Forskning viser at det tar tid før høyere renter setter seg i form av lavere boligpriser. Dette kan sammen- lignes med en supertanker som bremser opp, det tar tid før den mister fart. Etter hvert som rentene stiger til høyere nivåer, for å dempe inflasjonen, vil tilgangen på boliglån reduseres. Derfor må vi forvente en svakere prisutvikling på sikt. I overgangen er det ikke usannsynlig at boligprisene korrigeres ned, og vi må tåle at omsetningsvolumene faller tilbake til førpandemiske nivåer. Så lenge norsk økonomi går bra med lav ledighet og relativt høye lønninger er det imidlertid liten grunn til å frykte et mer alvorlig fall i boligmarkedet. Vi har allerede begynt å registrere fallende aktivitet blant førstegangskjøpere, etter flere år med stigende trend. Dette må ses i sammenheng med at rentene har økt på samme tid som boligprisene har økt. Dette begrenser naturlig nok førstegangskjøpernes muligheter, og illustreres godt ved figuren fra Norges Bank som viser ansamlingen av førstegangskjøpere som stanger i taket av utlånskravene, og omfanget av første- gangskjøpere som har fått lån innenfor bankenes fleksibilitetskvote. Med mindre myndighetene åpner for liberalisering av utlånskravene, som er lite sannsynlig på grunn av risikoen for finansielle ubalanser, vil dette bildet neppe endres før boligprisene korrigeres il et noe lavere nivå med en mer moderat prisutvikling. KILDE: EIENDOM NORGE, EIENDOMSVERDI, FINN EIENDOM KILDE: NORGES BANK

Den Ul t imate Elektr iske Kjøregleden BMW iX: El. rekkevidde opptil 626 km. El. forbruk 19,3–22,6 kWh/100 km. CO₂ utslipp 0 g/km (WLTP). El. rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, klimaanlegg og forhåndstemperering. Avbildet modell er vist med ekstrautstyr og kan avvike fra standarden

10 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2022 Sakene som behandles av Board of directors er forberedt av fagkomiteer. Blant sakene som ble behandlet og stemt fram i DC var NARs regnskap og finanskomiteens forslag til budsjett for 2023 (NAR har en årlig omsetning på nær 500 millioner dollar og en balanse på 1,32 milliarder dollar). Videre ble en rekke endringer i NARs prioriteringer, policies og regler for medlemmenes virksomhet behandlet. Blant de regulatoriske sakene som ble behandlet og stemt fram var etiske regler, fair housing policy med krav om etterutdanning (antidiskrimminering ved handel og finansiering av bolig), og flere konkrete medlemsspørsmål. Blant de økonomiske sakene var finansiering av forbrukerkampanjen «Who we are», forsikringer for meglere ved tap av inntekt, antitrustarbeid for å sikre fri konkurranse i meglerbransjen, og finansiering av rettssaker NAR er involvert i for å ivareta medlemmenes interesser. Videre ble NARs strategi for å møte kjente og potensielle utfordinger drøftet. Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving, har tilbrakt den første uken i mai i Washington DC på grunn av rollen som medlem av Board of directors i National Association of Realtors (NAR). Carl melder om en veldig interessant og aktiv uke med mange møter hvor viktige saker er drøftet og besluttet, og mange mottakelser og sosiale eventer hvor gamle relasjoner er styrket og nye er etablert. Her er Carls oppsummering: LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID TETT PÅ NAR

Det ble gjennomført valg av NARs visepresisdent for 2023 (fremtidig president) og NARs treasurer (finansansvarlig) for 2023 og 2024, etter forutgående valgkampanjer og debatter mellom velkvalifiserte kandidater. NARs sjefsøkonom Lawrence Yun fortalte om tidenes laveste tilbudsside etter historisk sterk etterspørsel under pandemien og mange år med med lav boligproduksjon i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Lawrence omtales som NARs «rockestjerne», og er en av de viktigste stemmene i debatten om amerikansk samfunnsøkonomi, og er uhyre interessant å lytte til. Han har beregnet at prisen på boliglån i gjennomsnitt er 55 prosent høyere enn for ett år siden, etter raske økninger i bankenes utlånsrenter (de fleste har fast rente), og at lønnsveksten på 6% er spist opp av inflasjonen på 8,5%. Selv om hans analyser tilsier at boligmarkedet vil tåle utfordringene i amerikansk økonomi, legger han ikke skjul på at utsiktene for boligmarkedet er mer usikre enn på svært mange år. Sterkest inntrykk gjorde de to representantene for det ukrainske eiendomsmeglerforbundet som hadde reist i fire dager for å kunne være sammen med oss i DC. De fortalte om krigens grusomheter og hvordan de bruker alle sine ressurser på å skaffe tak over hodet, mat og omsorg til ukrainere som har flyktet fra utbombede hjem. Meglerne i Ukraina har mistet yrket sitt, men er fast bestemt på at de skal gjøre sitt for å gjenoppbygge landet og få tilbake levebrødet sitt. Sammen med de kom også representanter for det rumenske eiendomsmeglerforbundet. Romania er nære naboer til Ukraina og de fortalte hvordan de har omorganisert forbundets ressurser fra fokus på egne interesser til fokus på å skaffe flyktninger tak over hodet i Romania. Som de sa: Vi er eiendomsmeglere, og nå må vi sette til side vår normale business og bruke vår kompetanse til å hjelpe mennesker i nød. Disse innleggene gjorde sterkt inntrykk, og det ble ekstra emosjonelt når forsamlingen visste at ukrainerne måte reise hjem til et land i krig og utrygghet, mens vi andre kunne reise hjem til fred og trygge forhold. Det er imponerende å se hvilket engasjement amerikanerne har utover sin egen snevre forretningsmessige interesse. De er definitivt opptatt av å knytte kontakter for å kunne skape business, men de har samtidig en genuin interesse i samarbeid for å kunne hjelpe hverandre. NAR har donert en større pengesum til det ukrainske forbundet, og i disse dager jobber de med å få på beina et program som skal hjelpe de ukrainske eiendomsmeglerne som har mistet yrket sitt under krigen. Det er viktig å forsøke å forstå det amerikanske samfunnet for å kunne samarbeide. NAR er en svært stor organisasjon med betydelige ressurser og svært mange gode hoder. Med 1,5 millioner medlemmer kreves det en omfattende organisasjonsstruktur, og det enorme mangfoldet i befolkningsgrunnlag (etnisk, kulturelt og religiøst) krever spesielle hensyn. Tradisjoner og former skiller seg en god del fra det norske. NAR regulerer i stor grad sin egen bransje, mens NEF i større grad jobber for regulering gjennom myndighetene. Og rammene for business er til dels ulike, men grunnleggende driver vi med akkurat det samme, nemlig formidling av eiendom. Derfor møter vi mange av de samme utfordringene og har god nytte av å dele erfaringer. NEF har med årenes løp kommet tett på NARs toppledelse med de fordeler det innebærer for oss som representerer et lite land. NAR krever at alle tillitsvalgte må opptre i NARs og profesjonens beste interesse. De tillitsvalgte skal ikke arbeide for særinteresser i egen region eller selskap som kan være i konflikt med fellesskapets interesser. NAR har derfor egne regler for håndtering av interessekonflikt. På denne måten beskytter de NARs uavhengige rolle som eiendomsmeglerprofesjonens stemme. LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 11

12 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID KORT OPPSUMMERT: Høy stemning på brygga hos Trond Moi som leverte mat og drikke av høy kvalitet fulgt av lokale artister og DJ, et effektivt landsmøte hvor Randi Hollingen redegjorde for «rikets tilstand» og landsmøtet stemte fram forslag til budsjett, lovendringer, strategi og valg av medlemmer til NEFs styrende organer for de neste to årene, et strålende foredrag av tidligere NAR-president Steve Brown som både løftet og rørte oss. Kurs av høyeste kvalitet om tomtefeste, megling av fritidsbolig, etikk og uavhengighet og nyttige oppdateringer fra finans- og for- brukermyndighetene, båttur blant hytteperler i flott sørlandsskjærgård og «solgt-konkurranse», og en fantastisk bankett på Kristiansands tak med 360 graders utsikt over byen, med mat og underholdning av høy kvalitet og festdeltakere av ypperste kvalitet, kåring av årets gullmegler, utdeling av NEFs heders- tegn til Gustav Sædberg og en perfekt ramme rundt markeringen av at NEF fyller 90 år i 2022. Etter 90 år er vi fortsatt like aktuelle. Medlemmene bærer MNEF med stolthet. Uavhengighet er vårt DNA. Vi er en samlet yrkesgruppe med høy tillit i samfunnet. Samtidig er det nok av utfordringer. De tar NEF på vegne av medlemmene. SAMLET BRANSJEN TIL TIDENES LANDSMØTE OG VÅRKONFERANSE! Vi tar av oss hatten for ildsjelene i vår lokalforening NEF Sørlandet og alle de blide sørlendingene som bidro til tidenes landsmøte og vårkonferanse i Kristiansand 11-13 mai. Arrangementet dro fullt hus med eiendomsmeglere MNEF på tvers av alle landsdeler og foretak, samt gode samarbeidspartnere.

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 13 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Første foredragsholder denne gang var advokat Thomas Andersen med temaet praktiske spørsmål knyttet til tomtefeste. Rettstilstanden på området er preget av at tomtefeste har vært gjenstand for mye politisk tautrekking. Rettskildebildet er preget av at reglene har blitt endret, samtidig som mange festekontrakter er inngått langt tilbake i tid, med en språkdrakt som er noe fremmed i dag. Det foreligger mye rettspraksis om tomtefesterettslige spørsmål. Neste foredragsholder var Gustav «Gussi» Sædberg, og temaet var megling av fritidsbolig på Sørlandet. Både kunder, eiendommer, sesong og marked for slike fritidsboliger skiller seg på mange måte fra annen boligmegling, og Gussi belyste mange av særegenhetene ved dette markedet og delte generøst av sin lange spesialisterfaring innen denne disiplinen. Deltakerne på Vårkonferansen fikk for øvrig igjen se Gussi på senen under festmiddagen samme dag da han meget fortjent ble tildelt NEFs hederstegn. På dag to var det henholdsvis Forbrukertilsynets time, etikk og Finanstilsynets time på agendaen. Forbrukertilsynet var representert av Marit Evensen som er nytilsatt seksjonssjef for tilsynsavdelingen. Hun presenterte Forbrukertilsynets arbeid og nye organisering etter flyttingen til Grenland, deretter gjennomgikk hun utvalgte temaer fra den nylig oppdaterte veiledningen for markedsføring av bolig. Advokat Karoline Henriksen fra advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, er mye brukt av Advokatforen- ingen for etikkundervisning for advokater. Hun har også sittet i Disiplinærutvalget i Oslo Krets av Advokatforeningen i flere år. Karoline rettet fokus mot etiske problemstillinger som eiendomsmeglere flest kan komme ut for i sitt daglige virke. Hun gav oss en sammenligning av likheter og ulikheter mellom advokaters og eiendomsmegleres rolle, og dvelte ved eiendomsmegleres plikt til – i motsetning til en advokat som er partsrepresentant – å ivareta begge parters interesser og for øvrig opptre på en slik måte at det ikke er egnet til å svekke tilliten til mellommannens uhildethet. Det er viktig å ha et bevisst forhold til dette, slik at man som eiendomsmegler ikke havner i en situasjon hvor man lar andre hensyn få påvirke sine handlinger. Siste foredragsholder ut på Vårkonferansen 2022 var Finanstilsynets Arne Solberg. Tema for hans foredrag var henholdsvis meglers rolle ved boligsalg etter endringene i avhendingsloven og krav om egnethet for eiedomsmeglere. NEF har som mål å ha det beste etterutdanningstilbudet og de beste foredragsholderne. Vi er svært opptatt av å møte medlemmenes ønsker og behov for etterutdanning av høy faglig kvalitet. Planleggingen av Høstkonferansen 2022, som finner sted i Oslo den 16. og 17. november er i gang. FAGLIG OPPDATERING PÅ VÅRKONFERANSEN Den 11. til 13. mai gikk årets Vårkonferanse av stabelen. Tradisjonen tro var det en god blanding av sosialt samvær og faglig innhold Høstkonferansen 2022, Oslo 16. og 17. november

14 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID GOOD MORNING LADIES AND GENTLEMEN It is a truly great honor to be here today, as NEF celebrates 90 years of service to Norway's real estate industry. The National Association of Realtors has formal, bilateral relationships with real estate associations in more than 76 countries around the world, but few share such a close bond with us as NEF. I would like to especially recognize and thank Carl Geving and Randi Hollingen for arranging this trip and my good friend Kurt Fridtjof Buck who first issued this invitation two years ago — unfortunately, a pandemic got in the way! You all should be very proud of Carl as he is one of only eight international delegates currently serving on NAR’s Board of Directors. This is a well-deserved honor, a recognition of his knowledge and his contributions to our common goals. And what are these common goals? These goals are to enhance real estate practices in every country so consumers may freely buy and sell private property in honest, fair and efficient markets. At NAR, we constantly work towards these goals by continually raising our professional standards. This insures the real estate agent’s role as a trusted, independent advisor.The agent must be the most knowledgeable person at the table if he or she is to remain at the center of the real estate transaction. As the enablers and guarantors of a safe and efficient real estate transaction the agent must be able to advise on multiple topics – from home inspections to financing options, from marketing to home decorating. Above all, the agent must be a good listener and often a personal counselor. This is not to ignore the role of technology, because our clients certainly don’t. But in the end our value as agents is in creating relation- ships in order to help people make one of the largest and most important investments in their lives. An App can’t do that. For a moment let me share some issues facing the US real estate market. In the United States the cost of real estate investments is rising. In the past two years we have seen the highest rate of increase in home values ever. This is because of limited inventory and our changing population. With this said, the number of contracts, however, fell for the10th consecutive month in every region of America. But make no mistake, this is not from lack of demand, but lack of inventory. In fact demand has never been higher. This demand comes from both ends of the population. Baby Boomers, the second TALEN SOM TIDLIGERE PRESIDENT I NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR), STEVE BROWN, HOLDT PÅ LANDSMØTET DEAR DELEGATES, IT'S A GREAT PLEASURE TO INTRODUCE YOU TO STEVE BROWN! Steve is an award-winning broker with more than 40 years of experience in the Dayton market in the state of Ohio, USA. As one of two owners, he has built up the real estate company Irongate Inc Realtors, with 350 brokers and 600 million dollars in sales volume. Throughout his career, Steve has dedicated much of his time to working for the interests of the brokerage profession, both locally in his own state and through a wide range of positions of trust in the world's largest trading organization, the National Association of Realtors (NAR). In 2014, he was the president of NAR and the leader of an organization with more than 1.5 million members. NEF has for several decades had a good collaboration with NAR. Steve has become a good friend of ours in NEF. Through our many meetings, we have come to know Steve as a wise and warm person, with a deep and lifelong commitment to the industry and a great care for his colleagues and fellow citizens. I have invited Steve to share some of his perspectives on the industry with us. Welcome to Norway and NEF, Steve!

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 15 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID largest group in America are retiring and want smaller, retirement style homes. The largest group, Millenials, are all starting to buy bigger, family homes. And this does not even take into account other significant home buying groups, such as the 1 million documented immigrants a year, nor the other as many as 1 million undocumented immigrants; all of whom want to buy a home. That is why the average selling price of a home in the US is now $375,000, up 16% over just a year ago. This is the 10th straight year housing prices have gone up - the longest running streak on record. In the past 10 years the US saw 63 million new households. Total housing wealth in America rose to more than 82 Trillion dollars. To make things worse, new home construction remains slow. It is complicated by a lack of materials due to supply chain issues caused by the Pandemic. I am sure you have all seen the photographs of the hundreds of ships waiting off the Port of Los Angeles to unload cargo. As a result the average price for a new home in the US is now $454,000 - 20% more than an existing home. All these market forces have been made worse by low interest rates. These low rates encourage everyone to go out and buy, even though there is less and less inventory. As a result inflation is a growing concern in the US. And although we have seen interest rates rise in the last month, they still remain at historic low levels. This year we expect a further 10% decrease in the number of homes sold in America; but still a further 5% increase in home prices. The Pandemic indeed has had its greatest impact on commercial real estate. Work patterns have changed dramatically as people are now able to work from home. And working from home has not decreased productivity. The demand for large office buildings and complexes, therefore, has been greatly reduced. The value of shopping malls and large retail stores has also been affected. More and more retail shopping is being done on line. Many of these buildings are now being converted into living units or medical service centers. I hope this gives you a perspective on our market. It is within this environment that we are setting forth two major focuses in the coming year: Sustainability and Diversity. Sustainability: The impact of global warming can be clearly seen «Please know and remember that your work is vitally important to your fellow citizens, your country and yes, even to our world»

16 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID in the USA, especially on our coasts. Florida is really just a bank of sand between two oceans. The highest natural point in Dade county, Miami, is less than 2 meters high. With increasing ocean water levels, coastal real estate is slowly but certainly being eroded. Furthermore severe weather, such as fires, tornadoes, and high winds, all the result of global warming, is changing how people look at housing, and the need to consider how to keep both people and property safe. We are committed to sustainability in everything we do as an Association; from retrofitting our headquarters to be an example to our members and our communities; to educating our members and the public about these issues. As people who build communities, as community leaders, as citizens of the planet, we are working towards creating and selling more sustainable, environmentally friendly and safer homes. In this way we insure our industry will have a future. Diversity: Unlike Norway the USA is a profoundly diverse country, made of many races, cultures, religions, and speaking many languages. In some cities and counties in America English is only the second language. NAR realizes that to remain relevant and effective as an Association and industry we must not only welcome but seek out new agents into our industry - agents who reflect the diversity of our country. At the same time, we have begun programs to encourage and promote inclusion on all levels of home ownership as well. All of these challenges demonstrate the need for a strong organization that works for its members’ interests. This is what NAR and NEF have in common, and why they are important for the real estate industry even across national borders. It is our common job at NEF and NAR to work closely with our governments to ensure policies that help homeownership. The reality of what we do is to build communities where people invest in their well being. As real estate agents we are truly a vital part of our country’s economies and societal well being. Finally, all of us are aware of the war in Ukraine. Two Ukrainian Realtors visited with NAR in Washington last week. The war became very real as they spoke. These real estate practitioners had lost their businesses and homes - and both were separated from their families. Yet they are determined to fight for democracy over tyranny, and as they put it, «to the last drop of their blood». Their words were inspiring. And they are equally determined to rebuild. We at NAR and many of our partners are putting together a plan as to how we can most effectively and efficiently help Ukraine now, and help in rebuilding homes across the country when the war ends. As Realtors, this is what we do. May we all remember our Ukrainian colleagues, our brothers and sisters, in our hearts and prayers. Thank you for inviting me to share in this celebration of the 90th anniversary of NEF. I wish you continued success as you go forward bringing the highest levels of professional services to your real estate consumers. Please know and remember that your work is vitally important to your fellow citizens, your country and yes, even to our world.

Sikre boligsalget med eiendomsinformasjon fra Norges største leverandør av eiendomsdata. Noen av våre tjenester: INFOLAND BOLIGMAPPA ETINGLYSING VERDIESTIMAT DATATJENESTER BOLIGMARKEDSRAPPORTER PORTEFØLJEMONITORERING Dine viktigste kontaktpersoner: Odd Inge Olsen Key Account Manager 920 41 500 I oio@ambita.com Therese Høgberg Key Account Manager 416 97 999 I tho@ambita.com Rikke Haga Key Account Manager 948 45 051 I rha@ambita.com

18 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Før forhandlingene ble startet fikk nestleder Erlenn S. Ingebrigtsen ordet og presenterte en resolusjon fra landsmøtet: «Norges Eiendomsmeglerforbunds landsmøte fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Vi vil uttrykke vår dype bekymring for folk i Ukraina som utsettes for grove brudd på folkeretten. Det ukrainske eiendomsmeglerforbundet, Ukrainian Realtors Association, bruker alle sine ressurser på å skaffe tak over hodet, mat og omsorg til ukrainere som har flyktet fra utbombede hjem. Eiendomsmeglere i Ukraina har mistet yrket sitt, men forbundet gir klart uttrykk for at de vil gjøre alt for å bidra til å gjenoppbygge landet etter krigen og ta tilbake levebrødet sitt. Norges Eiendomsmeglerforbund vil uttrykke vår sterkeste støtte til det lidende ukrainske folk og våre kolleger i Ukrainian Realtors Association i deres arbeid for å hjelpe medborgere og medlemmer.» Det var 88 stemmeberettigede medlemmer til stede under landsmøtet. Årsberetning samt årsregnskap for årene 2020 og 2021 ble vedtatt uten noen innsigelser. Det samme gjaldt styrets forslag til budsjetter for kommende periode 2022 – 2024. Styret hadde foreslått noen mindre endringer i NEFs lover og Mønstervedtekter for lokalforeningene som også ble vedtatt, kun med noen mindre justeringer underveis. Styremedlemmene leste deretter opp styrets forslag til mål for NEF for kommende periode. Til dette kom det et innspill om et tillegg som ble oversendt det nyvalgte styret til behandling i kommende periode. NEFs LANDSMØTE I KRISTIANSAND 12. MAI 2022 Selve landsmøtedagen ble åpnet av varaordføreren i Kristiansand og vakker sang ved Bjøro Hildebrandt. Øivind Andreas Tandberg ble valgt til ordstyrer, og ledet landsmøtet med en stødig hånd. VALGKOMITÉENS LEDER KURT F. BUCK PRESENTERTE INNSTILLINGEN TIL VALG AV NYTT STYRE, HVOR ALLE BLE VALGT ENSTEMMIG. NYTT STYRET I NEF FOR PERIODEN 2022 – 2024 ER FØLGENDE: • Styreleder Randi H. Hollingen, Molde (gjenvalg) • Nestleder Erlenn S. Ingebrigtsen, Trondheim (gjenvalg) • Styremedlem: Inger-Louise Dølvik, Bodø (gjenvalg) • Styremedlem Lise Kjelle, Kristiansand (gjenvalg) • Styremedlem Alexander Johannessen, Oslo (gjenvalg) • Styremedlem Jard Berg, Bergen (ny) • Varamedlem Anders Kløvning, Oslo (ny) • Varamedlem Thomas Heimdal, Lillehammer (gjenvalg) TIL ETISK NEMND BLE FØLGENDE VALGT: • Leder Paul Henning Fjeldheim, Oslo (ny som leder) • Medlem Gunvor Lien Nyhus, Hamar (ny) • Medlem May Kristin Enevoldsen, Kristiansand (ny) • 1. vara Kristine Flusund Kolstad, Oslo (ny) • 2. vara Per Edmund Mordt, Kolbotn (gjenvalg) • 3. vara Elin Falck-Jørgensen Gitlesen, Stavanger (ny) TIL SLUTT PRESENTERTE STYRELEDER I NEF, RANDI H. HOLLINGEN STYRETS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÉ, HVORAV ALLE BLE VALGT: • Leder Kurt F. Buck, Bergen (gjenvalg) • Medlem Ingrid E. Svendsen, Kristiansand (gjenvalg) • Medlem Trine Dahl-Pettersen, Oslo (ny) • Varamedlem Anders J. Langtind (gjenvalg)

EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 19 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID HER ER STYRETS BEGRUNNELSE FOR TILDELINGEN: Styret har drøftet tildeling av NEFs hederstegn til et medlem som har vært svært engasjert i bransjen og i forbundet gjennom svært mange år. Vedkommende har vært medlem i NEF siden 1995, samme år som eiendomsmeglereksamen ble bestått og meglerbrevet mottatt. Vedkommende har hatt mange verv både i lokalforeningen og sentralt i NEF. AV VERV I LOKALFORENINGEN KAN NEVNES: - Kasserer fra 1998 til 2001 - Nestformann i 2002 og 2003 - Formann i 2004 og 2005 - I valgkomitéen fra 2006 til 2011 Vedkommendes engasjement har blitt lagt merke til og ført til deltagelse i viktige utvalg i NEF sentralt, bl.a.: - Medlem av utvalget for hytte- og fritidsboligmegling i 2001 - Medlem av omdømmeutvalget i 2013 Videre har vedkommende hatt et viktig verv sentralt som medlem av NEFs Etisk Nemnd i NEF i perioden fra 2012 til 2018. HEDERSTEGN TIL GUSTAV SÆDBERG På landsmøtet i Kristiansand 12. mai 2022 ble Gustav Sædberg tildelt NEFs hederstegn. I NEFs LOVER HETER DET OM TILDELING AV HEDERSTEGNET: «Hederstegnet kan utdeles til medlemmer, eller andre personer styret bestemmer seg for, som har gjort en fortjenestefull innsats for forbundet og/ eller eiendomsmeglerbransjen.»

20 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2022 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID GULLMEGLER 2022: Eiendomsmegler MNEF Eivind Kalve og Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Marte Bergtun, Eie eiendomsmegling Bergen (for markedsføring av Kidlingevegen 48, Bømlo) JURYENS BEGRUNNELSE: Som kjøper av en nyoppusset bolig, er det ofte usikkerhet knyttet til kvaliteten på arbeidet som er gjort. Har det blitt tatt noen snarveier? Er det dårlige materialer og ikke minst ulovlig utført? Her har megler i samarbeid med leverandører og håndverkere dokumentert hele oppussingsprosjektet før boligen blir lagt ut for salg, og med det demonstrert hele prosessen i en film som ble spredt meget godt på sosiale medier. Dette er jo en investering fra flere, inkludert megler – med et resultat som løfter opp et viktig tema: Hvordan kan meglere bidra til å øke tilliten til boligselgere, med tanke på usikkerhet rundt ferdige oppussede boliger? Et case til inspirasjon for en hel bransje og en soleklar gullmegler i årets kåring. GULLMEGLEREN 2022 kategori: Beste salgsoppgave/presentasjon/nettside for brukt bolig/fritidsbolig NOMINERT OG DIPLOM TIL: Eiendomsmegler MNEF Tommy Friestad, Boa Eiendomsmegling Oslo Vest AS (for markedsføring av leilighet i Oscars gate 60, Oslo) JURYENS BEGRUNNELSE: Her har vi en presentasjon og et håndverk som skamløst demonstrerer hvor langt man dra det. Foto- graf, illustratør, tekstforfattere og arkitekter har bidratt med innhold av skyhøy kvalitet. Kronen på verket er en coffeetable-bok som sammenfatter alt. Denne kan fort sørge for at megler blir en snakkis i miljøet og nettverket til målgruppene som skal kjøpe og selge boliger i dette segmentet. Job well done. NOMINERT OG DIPLOM TIL: Eiendomsmegler MNEF Simon H. Aasen, Eie eiendomsmegling Bergen (for markedsføring av Lille Skjolddalen 40, Bergen) JURYENS BEGRUNNELSE: Denne eiendommen hadde et stort salgsfortrinn – en idyllisk hage, som naturlig nok gjør seg best på sommeren. Men utfordringen var at selger ikke ønsket å selge før i januar. Med god planlegging og langsiktig tankegang, ble et barnefest-konsept fanget på kamera på sommeren, i god tid før selve salget skulle finne sted påfølgende vinter. Smart tenkt, og godt gjennomført. NOMINERT OG DIPLOM TIL: Eiendomsmegler MNEF Caroline Høyvik Holmstrøm, Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, Haugesund (for Strandgata 205, Haugesund) JURYENS BEGRUNNELSE: En sjarmerende eiendom med sjel og historie er et godt utgangspunkt for et boligsalg. Likevel klarer megler å løfte det enda et hakk gjennom en fin visuell historie med et balansert og gjennomtenkt bruk av mennesker og dyr i uteområdet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy