Eiendomsmegleren nr. 3 - 2020

26 EIENDOMSMEGLEREN NR 03-2020 For å opprettholde tilliten til eiendomsmeglings- bransjen er det viktig at både foretak og den enkelte ansatte respekterer personvernlov­ givningen, herunder «grunnleggende personvern- prinsipper». Europeiske datatilsyn har siden ikrafttredelsen av GDPR både vist evne og vilje til å påtale brudd på grunnleggende personvern- prinsipper, noe som både kan ha en betydelig økonomisk og omdømmemessig nedside. Vi har også blitt kjent med det som kanskje blir årets nyord; «datakirkegård». Først med GDPR (General Data Protective Regulative) har vi for alvor fått fokus på bruk og lagring av personopplysninger. Dette til tross for at store deler av GDPR har vært norsk lov i og med personopplysningsloven av 2000. GDPR ble norsk rett gjennom personopp­ lysningsloven av 15.6.18 som trådte i kraft 20.7.2018. Med dette ble også Datatilsynet ut- styrt med nye sanksjonsbestemmelser som har fått bred oppmerksomhet i media, og de fleste har nok hørt om muligheten for bøter i størrel- sesordenen «4 % av global omsetning». Det kan virke som at det nye bøteregimet var det som skulle til for at næringslivet, herunder eiendomsmeglingsbransjen, for alvor fikk øynene opp for reglene knyttet til personvern. Økt fokus på – og respekt for – personvern kommer blant annet til uttrykk gjennom oppslag i media, samt næringslivets massive «samtykke- høsting» i ulike kanaler. Fokus på samtykker er bra, siden behandling av personopplysninger ikke er tillatt uten at det foreligger et såkalt gyldig behandlingsgrunnlag. Samtykke gir behandlingsgrunnlag for en gitt bruk av personopplysninger, men ev. kontroll på reglene knyttet til «samtykke» er på ingen måte saliggjørende mht. å være å være på riktig side av personopplysningsloven. Men det er en god start. KRAVET TIL «FORMÅLSBEGRENSNING», «DATAMINIMERING» OG «LAGRINGS­ BEGRENSNING» Personopplysningsloven stiller også krav til ivare­ takelsen av andre grunnleggende personverns­ prinsipper, slik som prinsippene om formålsbe- grensning, dataminimering og lagringsbegrens- ning. Det kan virke som om disse har kommet noe i skyggen jf. ovennevnte fokus på å innhente samtykker. Kjernen i hensynet til lagringsbegrensning er at det ikke er tillatt å lagre opplysninger lenger enn det som er nødvendig for å realisere formålet de ble innhentet for. Hva formålsbegrensning angår er kortversjonen at personopplysninger ikke kan benyttes for annet formål enn de ble innhentet for. I dataminimering ligger at man ikke kan innhente og lagre opplysninger utover det som er nødvendig for å realisere formålet med behandlingen. Trenger man for eksempel mobil- nummer for å sende en salgsoppgave på e-post? Når man ikke lenger har bruk for opplysning­ ene for formålet de ble innhentet for, så skal de slettes. En kan se for seg at ulike typer opplysninger slettes til ulike tidspunkt. ARKIVERINGSPLIKT (OG RETT) OG MARKEDSFØRING Samtidig har vi eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 annet ledd som pålegger meglerforetak arkiveringsplikt for «alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag». Arkivplikten (og «retten») gjelder iht, tredje ledd i «minst 10 år», og skal altså tjene formålet «arkiv». Eiendomsmeglere har – selvsagt – fokus på å skaffe til veie nye oppdrag, og har for dette for- mål tatt vare på personopplysninger som telefon- nummer, e-post og navn på personer man en eller annen gang har vært i kontakt med. Dette kan være tidligere kjøpere eller selgere, men også personer som en eller annen gang på et eller an- net vis har tilkjennegitt interesse for en bolig, enten ved at de innga et bud, lastet ned en salgs- oppgave eller var på visning. Med (sviktende) hjemmel i emf. § 3-7 tror jeg mange eiendomsmeglere og meglerforetak løper stor risiko for å være i brudd med personopplys- ningsloven. Ikke bare fordi at opplysninger kan STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER OM HAMSTRING OG DATAKIRKEGÅRDER I PERSON­ OPPLYSNINGSLOVENS TID Eiendomsmeglere og foretak har stor tilgang på personopplysninger og bransjen har i stor grad lagt seg til arbeidsmetoder som innebærer at man gjør bruk av og lagrer personopplysninger, blant annet til markedsføringsformål, i stort mon. AV TERJE BERGEM, HØYSKOLELEKTOR VED HANDELSHØYSKOLEN BI OG ADVOKAT De senere årene har Terje Bergem arbeidet mye med personvern­ problemstillinger knyttet til eiendomsmeglingsbransjen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy