Eiendomsmegleren nr. 2 - 2021

34 EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2021 Felles for dem er at en ekspropriasjon må være tvilløst mer til gagn enn til skade; fordelene må med andre ord være større enn ulempene. Felles er også at den det eksproprie­ res fra skal ha full erstatning for det økonomiske tapet. Ekspropriasjonen skal ellers kun skje så langt det er nød­ vendig for å gjennomføre det planlagte tiltaket. Felles for ekspropriasjonsreglene er videre at dersom partene ikke blir enige i en minnelig avtale, må den som eksproprierer dekke grunneierens nødvendige kostnader til juridisk og teknisk bistand i skjønnsretten (første­ instans). EKSPROPRIASJON TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG, OREIGNINGSLOVEN § 2 NR. 47 Oreigningsloven § 2 nr. 47 gir hjemmel til ekspropriasjon til vannforsyning og avløp, inkludert rett til å legge ledning eller grøft på annen manns eiendom. Det eksproprieres ikke nødvendigvis eiendomsrett til et areal, men en rett til å ha liggende nødvendige innretninger for å sikre vannfor­ syning og avløp. Det er et vilkår for ekspropriasjon at det foreligger slike fordeler som oppveier de ulempene grunneier påføres ved ervervet. Det skal foretas en bred interesseavveining ved vurderingen av partenes fordeler og ulemper ved tiltaket, der skade og vinning må vurderes i forhold til hverandre. Generelt er det slik at fordelen av tiltaket for samfunnet som sådan ofte gjør det lettere for offentlige aktører å sann­ synliggjøre overvekt av fordeler for grunnerverv, enn det ofte vil være for private parter som anmoder om slikt samtykke. I utgangspunktet vil forhold hos partene som berøres av tiltaket være relevante i vurderingen av om det foreligger større fordel enn ulempe. Det følger imidlertid av juridisk teori at individuelle forhold på tiltakshavers side ikke skal hensyntas med mindre disse er i samsvar med samfunns­ interessen. Dette i motsetning til forhold på grunneiers side – der kan alle ulemper og mothensyn være relevante ved vurderingen. Dersom samtykke innvilges, skal grunneieren ha «vederlag» for avståelsen. Grunneier skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av inngrepet, og skal dermed ikke tjene på avståelsen. En gitt tillatelse innebærer ikke en plikt for tiltakshaver til å gjennomføre tiltaket. Rådighet til arealene gis normalt heller ikke før erstatningen er fastsatt og utbetalt grunneier. I noen tilfeller kan det søkes om samtykke til å tiltre areal­ ene på et tidligere tidspunkt etter oreigningsloven § 25. Dette er særlig praktisk i de tilfeller der det foreligger tids­ nød, for eksempel ved gjennomføring av utviklings­ prosjekter. Vilkårene er strenge dersom det søkes før det er begjært skjønn. EKSPROPRIASJON TIL GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN – PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 16-2 Reguleringsplaner er et arealplankart med tilhørende be­ stemmelser som skal gjennomføre det kommunen har vedtatt i kommuneplanen ved å angi bruk, vern og ut­ forming av arealer. Planen skal bidra til realiseringen av kommunens målsetninger for utvikling i kommunen. Reguleringsplaner kan utarbeides av private eller av kommunen, men det er kommunestyret som vedtar planen. Kommunen må foreta en vurdering av ulike hensyn som taler for og mot ulik bruk av arealene. Reguleringsplaner angir fremtidig arealbruk i kommunen. Planene gjør ikke eksisterende tiltak som er i strid med STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER UTBYGGING AV NYE AREALER OG NØDVENDIG INFRASTRUKTUR – RETTIGHETER TIL VEI, VANN OG AVLØP I en tid hvor det bygges stadig flere boliger, er rettigheter til blant annet vei, vann og avløp essensielt. Hva gjør man dersom naboen ikke vil inngå en avtale om slike rettigheter for utbyggingsområdet? Det er flere veier for utbygger frem til målet, og et felles nøkkelord er ekspropriasjon, eller grunnerverv. Ekspropriasjon er tvangsavståelse av grunn eller rettigheter, og kan bare skje med hjemmel i lov. Den som eksproprierer kan være det offentlige eller private, men det er forskjellige lover som hjemler muligheten til ekspropriasjon for det offentlige og private. AV LARS-HENRIK WINDHAUG, SENIORADVOKAT, KITTY MOSS SØRENSEN, SENIORADVOKAT OG TINE GRANLUND, SENIORADVOKAT, ALLE I CODEX ADVOKAT LARS-HENRIK WINDHAUG KITTY MOSS SØRENSEN TINE GRANLUND

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy