Eiendomsmegleren nr. 2 - 2021

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2021 33 pliktende estimat, hvor håndverker har et insentiv til å gi et lavt estimat for å få jobben. Det vil for mange forbrukere ha en stor verdi å ha en sikkerhet med tanke på kostnadsutviklingen, selv om det kan koste noe ekstra. BINDENDE PRISOVERSLAG Ettersom et bindende prisoverslag begrenser hva hånd­ verkeren kan ta seg betalt, oppstår det ofte uenigheter rundt hvorvidt det foreligger et bindende prisoverslag. Det følger av rettspraksis at dersom håndverker gir en form for prisestimat eller budsjett, er det klare utgangs­ punktet at prisopplysningen er bindende. Skulle håndverk­ eren mene at opplysningen var uforpliktende, må det foreligge klare holdepunkter for det. Dette innebærer at en forbruker normalt kan innrette seg etter en prisopplysning. Hva som utgjør klare holdepunkter må avgjøres konkret. Ved vurderingen av om prisoverslaget er bindende, vil det blant annet ha betydning om overslaget er gitt muntlig eller skriftlig, i hvilken grad arbeidets omfang har vært avklart ved prisangivelsen og partenes holdning under arbeidets utføring. Et sentralt moment er om prisen er gitt til et konkret prosjekt basert på en befaring, eller om opplysningen er gitt som en generell prisopplysning. Gis opplysningen generelt, må opplysningen som regel anses som en ren orientering uten rettslige konsekvenser. Videre vil en prisopplysning ikke være bindende hvis håndverker gir et uttrykkelig forbehold om at estimatet ikke er bindende. FORBRUKER FIKK IKKE MEDHOLD OM AT PRIS- OPPLYSNINGEN VAR ET BINDENDE PRISOVERSLAG Et illustrerende eksempel på hvor tydelig håndverker må formulere seg for at et estimat ikke skal anses som bindende, er en nylig avsagt dom fra Agder lagmannsrett – LA-2020- 45366. Dommen omhandlet en forbruker som hadde engasjert en entreprenør til å endre planløsningen i boligen. For­ bruker hadde før avtaleinngåelse mottatt et kalkulasjonsark for arbeidene. Under arbeidet oppstod det uenighet mellom partene om betaling. Forbruker fremholdt for retten blant annet at kalkula­ sjonsarket var bindende, med henvisning til håndverker­ tjenesteloven om at ethvert prisestimat er bindende med mindre det foreligger klare holdepunkter for noe annet. Håndverkeren på sin side fremholdt at det var tatt et klart forbehold i e-posten hvor kalkulasjonsarket ble oversendt. Dette var lagmannsretten enig i. ORDLYDEN I E-POSTEN VAR SOM FØLGER: «Jeg vil bare bemerke at dette tilbudet ikke er bindende for noen av partene, men er ment som en budsjett indikator på de bygningsarbeidene som måtte være nødvendig for å få god- kjent leiligheten i forbindelse med bruksendringen. Diverse uforutsette tekniske utfordringer kan oppstå, og kan derfor ikke betegnes som inkluderende i dette tilbudet. Jeg har regnet etter beste evne med det grunnlaget jeg har, og mener dette er realistisk sum med de rammene som er satt. Uansett er vi som entreprenør, og du som kunde nødt til å samarbeide så godt det lar seg gjøre i forhold til budsjett, og løsninger tilpasset dette. Her er det også avgjørende med de krav som kommunen skulle legge til grunn. Mengdene og løsningene på de forskjellige konstruksjonene er ment som eksempler, men gir en kvalifisert gjetning på kostnadene.» Etter lagmannsrettens syn var et slikt forbehold fra hånd­ verker tilstrekkelig til at prisestimatet ikke var bindende. Videre la lagmannsretten vekt på at kalkulasjonen var gitt med begrenset kunnskap om omfanget av arbeidet. For­ bruker hadde ikke presisert arbeidets omfang i særlig grad, og tilbudet ble gitt uten en befaring inne i boligen, kun utenifra gjennom vinduer. OPPSUMMERING Det anbefales at forbruker har et bevisst forhold til hvilken vederlagsmodell som velges for et håndverkerprosjekt. Det kan ofte lønne seg for en forbruker å avtale en kostnads­ ramme for tjenesten. Videre kan det være lurt å innhente prisoverslag fra flere håndverkere for å forsikre seg om at man får en riktig pris. STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID MEDLEMMER MEDLEMMER BING HODNELAND Vår avdeling for fast eiendom og entreprise består av 15 advokater med faglig styrke, bransjekunnskap og kommersiell forståelse. Juridisk bistand innenfor alle sider ved eierskap, drift og utvikling av fast eiendom til næringsdrivende, offentlige etater, borettslag, eierseksjonssameier og privatpersoner, er en del av vår kjernevirksomhet. Innen entreprise bistår vi entreprenører, byggherrer og konsulenter i alle prosjektets faser, herunder i forbindelse med kontraktsinngåelse, gjennomføringsfasen og sluttoppgjør. Vår spesialkompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og entreprise gjør oss til det foretrukne valg for en rekke eiendomsselskaper og entreprenører. www.binghodneland.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy