Eiendomsmegleren nr. 2 - 2021

EIENDOMSMEGLEREN NR 02-2021 17 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID om man har et formelt ansettelses­ forhold eller om man er tilknyttet foretaket som selvstendig oppdrags­ taker. Forbudet gjelder heltidsansatte og deltidsansatte, faste ansatte og midlertidige ansatte. Det er heller ikke noe vilkår om at vedkommende må utføre arbeid som er ledd i eien­ domsmegling. En ansatt renholds­ arbeider er omfattet av bestemmelsen på lik linje med en visningsassistent som jobber på timesbasis, eller en megler eller en fullmektig som jobber fulltid. Forbudet gjelder ansatte som er i permisjon eller som er permitterte. Forbudet gjelder dessuten «eiere og tillitsvalgte som normalt deltar i den daglige driften». Vilkåret om at disse normalt deltar i den daglige driften innebærer at det å være passiv eier alene ikke er tilstrekkelig til å være omfattet av forbudet. Tilsvar­ ende vil heller ikke et eksternt styre­ medlemskap alene være tilstrekkelig til å være omfattet av bestemmelsen. Formålet bak regelen tilsier imid­ lertid at også en eier eller et styre­ medlem som regelmessig bidrar som blikkfang i markedsføringen av eiendomsmeglingsforetaket, må anses for normalt å delta i den dag­ lige driften. 6 Etter andre ledd omfattes også de nærmeste nærstående til de som er nevnt i de to foregående avsnittene. Oppsummert kan det sies å være den ansatte mv. sin husstand, det vil si samboende partner, egne mindre­ årige barn og partners mindreårige barn som den ansatte bor sammen med. Dessuten omfattes også fore­ tak hvor noen av de som er nevnt i disse tre avsnittene, alene eller sammen har bestemmende innflyt­ else, typisk hvor disse eier mer enn 50 prosent av aksjene i foretaket. FORBUD MOT Å MOTTA OPPDRAG Som vi har sett, kan megler og meglers nærmeste nærstående verken kjøpe eller selge eiendom gjennom eiendomsmeglingsforetaket. Fore­ taket kan heller ikke på annen måte opptre som mellommann ved transaksjoner hvor slike personer eller foretak er part, jf. tredje ledd. Det er imidlertid en annen gruppe nærstående hvor eiendoms­ meglingsforetaket kan være part, men likevel slik at foretaket ikke kan motta oppdrag fra dem. Dette innebærer at denne gruppen nærstående normalt vil kunne kjøpe gjennom foretaket, men ikke selge gjennom det. Regler om dette finner vi i bestemmelsens femte ledd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy